ره یافتگان کوشش

ره یافتگان کوشش از سال 74 تا سال تحصیلی 1400-1399

ردیف نام خانوادگی نام سال ورودی پایه
١ اباذري ياسمن ٩٢-٩١ اول
٢ ابراهيم زاده شراره ٨٨-٨٧ اول
٣ ابراهيمي ريحان ٧٩-٧٨ اول
٤ ابراهيمي مليكا ٨٣-٨٢ اول
٥ ابراهيمي دل آرا ٨٥-٨٤ اول
٦ ابراهيمي شقايق ٨٣-٨٢ دوم تجربی
٧ ابراهيمي لويه روژين ٩٢-٩١ دوم تجربی
٨ ابراهيميان پيوند كامليا ٨٥-٨٤ سوم تجربی
٩ ابراهیم زاده الهه ٩٤-٩٣ اول
١٠ ابراهیمی تالین ٧٦-٧٥ چهارم ریاضی
١١ ابراهیمی جیران ٧٦-٧٥ اول
١٢ ابراهیمی ناز ٩٦-٩٥ چهارم تجربی
١٣ ابراهیمی هانا ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٤ ابراهیمی ذاکر شایسته ٩٣-٩٢ اول
١٥ ابراهیمیان پانته آ 99-00 دهم ریاضی
١٦ ابریشمی روشنک ٧٥-٧٤ سوم ریاضی
١٧ ابطحي نيلوفر ٨٩-٨٨ سوم ریاضی
١٨ ابطحی نیکو ٧٥-٧٤ اول
١٩ ابطحی فرناز ٧٩-٧٨ سوم ریاضی/ ترم دوم
٢٠ ابطحی راد آتین ٩٤-٩٣ اول
٢١ ابو محبوب تینو ٧٨-٧٧ سوم ریاضی/ ترم دوم
٢٢ ابوالحسن چوبدار طلایه ٧٦-٧٥ سوم ریاضی
٢٣ ابوالفتحي گل آذين ٨٢-٨١ اول
٢٤ ابوالفتحي ياسمين ٨٥-٨٤ اول
٢٥ ابوالفضلي مانلي ٨١-٨٠ اول
٢٦ ابوترابي كاشاني مهسا ٨٩-٨٨ اول
٢٧ ابوترابیان هستی ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٢٨ ابوسباكاظميني شفق سادات ٨٩-٨٨ اول
٢٩ ابوسعیدی ندا ٧٦-٧٥ چهارم ریاضی
٣٠ ابوطالبی انارکی ندا ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
٣١ ابوطالبی زواره کیمیا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
٣٢ اتابيكي آيدا ٨٢-٨١ اول
٣٣ اتحاديه كوچك آزاده ٨٥-٨٤ اول
٣٤ اتحاديه كوچك غزاله ٨٥-٨٤ اول
٣٥ اتحاديه كوچك سپيده ٨٥-٨٤ سوم تجربی
٣٦ اثنی عشری نیکو ٧٩-٧٨ سوم تجربی/ ترم دوم
٣٧ احترامی شادی ٧٦-٧٥ اول
٣٨ احتشام بروجردي مهسا ٨٤-٨٣ اول
٣٩ احرابی سلما ٩٨-٩٧ دهم تجربی
٤٠ احساني پريوش ٨٥-٨٤ اول
٤١ احسانی نیکتا ٩٤-٩٣ دوم ریاضی
٤٢ احسانی سار ا سادات ٩٣-٩٢ دوم تجربی
٤٣ احمد آلاله ٩٢-٩١ اول
٤٤ احمدپناه سيده صدف ٨٢-٨١ اول
٤٥ احمدپور مهسا ٨٣-٨٢ اول
٤٦ احمدپور ارغوان ٩٦-٩٥ دهــــــم
٤٧ احمدخانی مهرانگیز ٩٦-٩٥ دهــــــم
٤٨ احمدزاده مارال ٧٩-٧٨ اول
٤٩ احمدزاده غزال ٧٧-٧٦ اول
٥٠ احمدزاده درینا ٩٩-٩٨ یازدهم تجربی
٥١ احمدزاده حسيني آرميتا ٨٦-٨٥ اول
٥٢ احمدزاده سبزوار فائزه ٧٧-٧٦ چهارم ریاضی
٥٣ احمدزاده مرقي الهام ٨٩-٨٨ سوم تجربی
٥٤ احمدي مهسا ٧٩-٧٨ اول
٥٥ احمدي پرستو ٨٩-٨٨ اول
٥٦ احمدي طرلان ٩١-٩٠ اول
٥٧ احمدي كيانا ٩٢-٩١ اول
٥٨ احمدي پويا زينب ٨٨-٨٧ دوم ریاضی
٥٩ احمدي جزني ثنا ٩٢-٩١ اول
٦٠ احمدي ندوشن شيما ٨٧-٨٦ اول
٦١ احمدی مانا ٩٤-٩٣ سوم تجربی
٦٢ احمدی نسترن ٩٣-٩٢ اول
٦٣ احمدی یاسمن ٩٤-٩٣ اول
٦٤ احمدی هلیا ٩٣-٩٢ اول
٦٥ احمدی مریم ٧٧-٧٦ اول
٦٦ احمدی سیده زهرا ٩٣-٩٢ اول
٦٧ احمدی نهال 99-00 دهم ریاضی
٦٨ احمدی نوا 99-00 دهم تجربی
٦٩ احمدی طباطبایی سیده آرزو ٧٧-٧٦ اول
٧٠ احمدی کمال آباد سالومه ٧٨-٧٧ اول
٧١ اخباري فر يكتا ٩٠-٨٩ اول
٧٢ اختراعی سوسن ٧٦-٧٥ اول
٧٣ اختري طهراني زهرا ٩١-٩٠ اول
٧٤ اخلاصی نیکا ٩٣-٩٢ اول
٧٥ اخلاقی نگار ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٧٦ اخوان بنفشه ٧٦-٧٥ اول
٧٧ اخوان آملي ايرن ٨٦-٨٥ اول
٧٨ اخوان خرازیان شادی ٧٨-٧٧ اول
٧٩ اخوان نياكي نازگل ٨٠-٧٩ اول
٨٠ اخوي راد سيده ايماء ٧٩-٧٨ اول
٨١ ادریسی کیانا ٩٤-٩٣ اول
٨٢ ادریسی یاسمن 99-00 دهم تجربی
٨٣ اديب غزال ٨١-٨٠ اول
٨٤ اديب مهديس ٨٢-٨١ اول
٨٥ ادیب سارا ٧٨-٧٧ اول
٨٦ ادیب نسترن ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
٨٧ ادیبیان صدف ٩٤-٩٣ اول
٨٨ ارباب مونا ٨٢-٨١ اول
٨٩ اربابي آي سان ٨٤-٨٣ اول
٩٠ اربابی آوا 99-00 دهم ریاضی
٩١ ارجمند ارغوان ٨٠-٧٩ اول
٩٢ ارجمند پرنيان ٨١-٨٠ اول
٩٣ ارجمند مریم ٧٦-٧٥ اول
٩٤ ارجمندي طناز ٨٧-٨٦ اول
٩٥ ارجمندي طرلان ٩١-٩٠ اول
٩٦ ارجمندی شقایق ٩٦-٩٥ دهــــــم
٩٧ ارد کیمیا ٩٩-٩٨ دهم تجربی
٩٨ ارداني آسيه ٨١-٨٠ دوم تجربی
٩٩ اردوخاني نازنين ٨٧-٨٦ اول
١٠٠ ارزاني پور آتوسا ٨٩-٨٨ اول
١٠١ ارزنده سحر ٧٧-٧٦ سوم تجربی / ترم اول
١٠٢ ارژنگی الین ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٠٣ ارشادی فرناز ٩٤-٩٣ چهارم تجربی
١٠٤ ارشادی فر سحر ٧٦-٧٥ اول
١٠٥ ارقامی هدیه ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٠٦ ارمغان شیرین ٧٨-٧٧ اول
١٠٧ ارمغان نازنين ٨٤-٨٣ اول
١٠٨ ارمکان الیسا ٧٦-٧٥ اول
١٠٩ ارمکان الیا ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
١١٠ اروئي سيما ٧٩-٧٨ اول
١١١ اروئی سارا ٧٧-٧٦ اول
١١٢ ازگلي نيوشا ٨٩-٨٨ اول
١١٣ اژدري نيلوفر ٨٦-٨٥ اول
١١٤ اژدری شقایق ٩٤-٩٣ اول
١١٥ استاد آقایی لیدا ٧٥-٧٤ اول
١١٦ استاد علی پور هلیا ٩٤-٩٣ اول
١١٧ استواری زهرا ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١١٨ اسدي مريم ٨٠-٧٩ اول
١١٩ اسدي آرميتا ٨٣-٨٢ اول
١٢٠ اسدي ياسمين ٩٠-٨٩ سوم ریاضی
١٢١ اسدي رحماني پارميدا ٨٨-٨٧ اول
١٢٢ اسدي كومله ء شبنم ٨٧-٨٦ اول
١٢٣ اسدی گلاره ٧٥-٧٤ چهارم تجربی
١٢٤ اسدی مائده ٩٣-٩٢ اول
١٢٥ اسدی پانته آ 99-00  یازدهم تجربی
١٢٦ اسدی نیک سارا ٧٨-٧٧ اول
١٢٧ اسرافيلي حنا ٨١-٨٠ اول
١٢٨ اسفندي حامد طناز ٨٤-٨٣ اول
١٢٩ اسفنديار نسيم 99-00 دهم تجربی
١٣٠ اسفندياري دوردانه ٨٦-٨٥ دوم ریاضی
١٣١ اسكندري كيميا ٨٢-٨١ اول
١٣٢ اسکندانیان ساناز ٧٦-٧٥ اول
١٣٣ اسکندری مهدیه ٩٣-٩٢ اول
١٣٤ اسکندری یاسمین ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
١٣٥ اسکندری الینا 99-00 دهم ریاضی
١٣٦ اسکندری قادری مینا ٩٣-٩٢ اول
١٣٧ اسکندریان زهرا ٩٤-٩٣ دوم تجربی
١٣٨ اسکوئی مهتاب ٧٩-٧٨ دوم ریاضی / ترم دوم
١٣٩ اسلامي طناز ٧٩-٧٨ اول
١٤٠ اسلامي نسيم ٨٠-٧٩ اول
١٤١ اسلامي رويا ٨٤-٨٣ اول
١٤٢ اسلامي ديبا ٩٢-٩١ اول
١٤٣ اسلامی ستایش ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٤٤ اسماعيل پور مژگان ٨٤-٨٣ سوم تجربی
١٤٥ اسماعیل زاده نیوشا ٩٦-٩٧ چهارم ریاضی
١٤٦ اسماعیل نوش آبادی نیلوفر ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
١٤٧ اسماعیلی لیلی ٧٦-٧٥ اول
١٤٨ اسمعيل پور مرجان ٨٢-٨١ سوم ریاضی
١٤٩ اسمعيل زاده فرناز ٨١-٨٠ اول
١٥٠ اسمعيل زاده نيلوفر ٨٥-٨٤ سوم تجربی
١٥١ اسمعيل مكاري مليكا ٩١-٩٠ اول
١٥٢ اسمعيلي نيوشا ٨٦-٨٥ اول
١٥٣ اسمعيلي ستايش 99-00 دهم ریاضی
١٥٤ اسمعيليان ستاره ٨٥-٨٤ اول
١٥٥ اسمعیل پور بزاز سارا ٧٦-٧٥ چهارم ریاضی
١٥٦ اسمعیل زاده آیدا ٧٨-٧٧ اول
١٥٧ اسمعیل نیا نسیم ٩٣-٩٢ اول
١٥٨ اسمعیلی لیلا ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
١٥٩ اسمعیلی مهدیه ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٦٠ اسودی شیما ٩٣-٩٢ اول
١٦١ اشتري مريم ٨١-٨٠ اول
١٦٢ اشتری بیتا ٧٧-٧٦ اول
١٦٣ اشراقی اسماء ٩٤-٩٣ اول
١٦٤ اشراقی شیوا ٧٧-٧٦ اول
١٦٥ اشراقی لیلا ٧٧-٧٦ اول
١٦٦ اشرف پور عسل 99-00 دهم ریاضی
١٦٧ اشرفی بیتا ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٦٨ اصغري كيميا ٩٢-٩١ اول
١٦٩ اصغري مونا ٩٢-٩١ اول
١٧٠ اصغري لوارجاني موژان ٨٣-٨٢ اول
١٧١ اصغری مبینا ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٧٢ اصغری رزا 99-00 دهم تجربی
١٧٣ اصغری بجستانی صبا ٩٣-٩٢ اول
١٧٤ اصفیا ثمره ٩٩-٩٨ یازدهم تجربی
١٧٥ اصل حریری صبا ٧٨-٧٧ اول
١٧٦ اصل رحیمی پانیذ 99-00 دهم تجربی
١٧٧ اصلاني زهرا ٨٣-٨٢ اول
١٧٨ اصلانی روژینا 99-00 دهم تجربی
١٧٩ اصلانی شتربانی نیلوفر ٩٤-٩٣ سوم ریاضی
١٨٠ اصلانی مقدم آوا ٩٤-٩٣ چهارم تجربی
١٨١ اصلی نژاد نازلی ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
١٨٢ اعتماد سعید غزاله ٧٦-٧٥ اول
١٨٣ اعتمادي تاج بخش نيك دخت ٨٧-٨٦ اول
١٨٤ اعتمادي تاج بخش ياسمن ٩٠-٨٩ اول
١٨٥ اعرابي هاشمي سيده نيوشا ٨٣-٨٢ اول
١٨٦ اعظم طاهری غزل ٩٤-٩٣ چهارم تجربی
١٨٧ اعلابيگي آيدا ٩٢-٩١ اول
١٨٨ اعوانی زهرا ٩٤-٩٣ چهارم تجربی
١٨٩ افتخار معصومه ٩١-٩٠ سوم تجربی
١٩٠ افتخاري مفرد بهار ٧٩-٧٨ اول
١٩١ افخمي مهرناز ٨٤-٨٣ اول
١٩٢ افشار مهسان ٧٩-٧٨ دوم ریاضی / ترم دوم
١٩٣ افشار گلاره ٨٨-٨٧ دوم تجربی
١٩٤ افشار آذین ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١٩٥ افشار فرد آیدا ٧٧-٧٦ دوم تجربی / ترم دوم
١٩٦ افشار مقدم فاطمه ٧٨-٧٧ اول
١٩٧ افشارپور شیدا ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
١٩٨ افشارهروي مقدم مهتاب ٨٤-٨٣ اول
١٩٩ افشاري نژاد ياسمين ٨٢-٨١ اول
٢٠٠ افشاری فرد آیدا ٧٧-٧٦ دوم تجربی / ترم اول
٢٠١ افشين منش الهام ٨٠-٧٩ اول
٢٠٢ افصحی افشان ٧٦-٧٥ اول
٢٠٣ افغانی مریم ٧٥-٧٤ اول
٢٠٤ افلاطونیان ستاره ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٢٠٥ اقبال بهبهاني سوگل ٨٩-٨٨ اول
٢٠٦ اقبال كتابچي درسا ٨١-٨٠ اول
٢٠٧ اقبال کتابچی درناز ٧٨-٧٧ اول
٢٠٨ اقبالی الناز ٧٧-٧٦ اول
٢٠٩ اقليمي سارا ٨٣-٨٢ اول
٢١٠ اكبري ليدا ٨٠-٧٩ اول
٢١١ اكبري شادي ٨١-٨٠ اول
٢١٢ اكبري شيرين ٨٣-٨٢ اول
٢١٣ اكبري شه ميرزادي ياسمن ٨٩-٨٨ اول
٢١٤ اكبري مجد هيوا ٩١-٩٠ اول
٢١٥ اكبري مرزناك كيميا ٩٢-٩١ اول
٢١٦ اکبرزاده درسا 99-00 دهم ریاضی
٢١٧ اکبری شبنم ٩٣-٩٢ اول
٢١٨ اکبری پناهی سپیده ٧٨-٧٧ اول
٢١٩ اکبریان یاسمن ٧٥-٧٤ اول
٢٢٠ اکبریان پرنیان ٩٩-٩٨ دهم تجربی
٢٢١ اگوشي آناهيتا ٩٢-٩١ اول
٢٢٢ البرزی مهتاب ٩٩-٩٨ دهم تجربی
٢٢٣ الفت الینا ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
٢٢٤ الفت بهار مهتا ٨٩-٨٨ اول
٢٢٥ الله داد درسا ٩٠-٨٩ اول
٢٢٦ الماسی شکیلا ٩٤-٩٣ دوم تجربی
٢٢٧ النگ مهتا ٩٣-٩٢ اول
٢٢٨ اله قلی پرشیان ٩٤-٩٣ اول
٢٢٩ الهایی ملیکا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
٢٣٠ الهي مرواريد ٨١-٨٠ اول
٢٣١ الهی پگاه ٧٥-٧٤ اول
٢٣٢ الهی راد نگین ٩٤-٩٥ چهارم تجربی
٢٣٣ الوند کیانا ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
٢٣٤ الوندی طناز ٧٨-٧٧ اول
٢٣٥ الوندی یاسمن ٩٣-٩٢ اول
٢٣٦ الوندی صبا ٩٣-٩٢ اول
٢٣٧ الياسي فاريا ٨١-٨٠ اول
٢٣٨ امامي رها سادات ٩٢-٩١ اول
٢٣٩ امامی نیوشا سادات ٧٦-٧٥ سوم ریاضی
٢٤٠ امامی نسیم ٩٤-٩٣ اول
٢٤١ امامی مریم ٩٣-٩٢ اول
٢٤٢ امامی ثمر ٧٧-٧٦ اول
٢٤٣ امامی صبا 99-00 دهم تجربی
٢٤٤ امامی نائینی لیلی ٧٧-٧٦ چهارم ریاضی
٢٤٥ امامی نژاد نیکا ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
٢٤٦ امامیان شیراز نیلوفر ٩٣-٩٢ اول
٢٤٧ اماني پور ارمغان ٨٨-٨٧ اول
٢٤٨ امانی کیانا ٩٦-٩٧ یازدهم ریاضی
٢٤٩ امجدي پريناز ٨٣-٨٢ اول
٢٥٠ امجدی آتنا ٩٩-٩٨ دهم تجربی
٢٥١ اميرآفتابي زهره سادات ٨٠-٧٩ اول
٢٥٢ اميري مريم ٨٧-٨٦ اول
٢٥٣ اميري آناهيتا ٨٨-٨٧ اول
٢٥٤ اميري تارا ٨٩-٨٨ اول
٢٥٥ اميري سارا ٨٩-٨٨ اول
٢٥٦ اميري فاطمه ٩٢-٩١ اول
٢٥٧ اميري نگين ٩٢-٩١ اول
٢٥٨ اميري ثوري الميرا ٨٣-٨٢ اول
٢٥٩ اميري ثوري رومينا ٨٨-٨٧ اول
٢٦٠ امين زاده واحدي آرين ٨٥-٨٤ اول
٢٦١ امين لاري رزا ٨٤-٨٣ دوم تجربی
٢٦٢ اميني ركسانا ٨١-٨٠ اول
٢٦٣ اميني نسيم ٨٦-٨٥ اول
٢٦٤ اميني صدف ٨٦-٨٥ دوم ریاضی
٢٦٥ اميني كيانا ٨٧-٨٦ دوم ریاضی
٢٦٦ اميني ياسمن ٩٢-٩١ اول
٢٦٧ اميني تبريزي فاطمه ٩٢-٩١ دوم تجربی
٢٦٨ اميني راد سيده روژين ٨٨-٨٧ اول
٢٦٩ اميني منش مريم ٩٠-٨٩ سوم تجربی
٢٧٠ اميني نژاد روژين ٨٩-٨٨ اول
٢٧١ امیدوار کیمیا ٩٤-٩٣ چهارم تجربی
٢٧٢ امیدی ریحانه ٩٣-٩٢ سوم ریاضی
٢٧٣ امیر مریم ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
٢٧٤ امیر آبادی پارمیدا ٩٤-٩٣ دوم تجربی
٢٧٥ امیر علائی ماندیس ٧٥-٧٤ اول
٢٧٦ امیراصلان خان ستاره ٩٦-٩٥ دهــــــم
٢٧٧ امیرحائری نیکی ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
٢٧٨ امیرسرداری سارا ٩٤-٩٥ سوم ریاضی
٢٧٩ امیری سیده شقایق ٩٦-٩٥ دهــــــم
٢٨٠ امیری آرانی سیده آرمیتا 99-00 دهم ریاضی
٢٨١ امیری نیکو هلیا ٩٤-٩٣ اول
٢٨٢ امین فر سارا ٩٤-٩٣ اول
٢٨٣ امین کاطمی سمن ٧٥-٧٤ اول
٢٨٤ امینی سوده ٧٨-٧٧ اول
٢٨٥ امینی رومینا ٩٤-٩٣ اول
٢٨٦ امینی پرنیان ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
٢٨٧ امینی نژاد مهرک ٧٧-٧٦ اول
٢٨٨ انتظامي كيانا ٨٥-٨٤ اول
٢٨٩ انجيدني نسيم ٨٠-٧٩ دوم تجربی
٢٩٠ اندایش روژین ٩٤-٩٣ اول
٢٩١ انصار شوریجه فرزانه ٧٦-٧٥ اول
٢٩٢ انصاري نيلوفر ٨٤-٨٣ اول
٢٩٣ انصاري شقايق ٨٦-٨٥ اول
٢٩٤ انصاري نگين ٩١-٩٠ اول
٢٩٥ انصاری آرینا ٩٤-٩٣ اول
٢٩٦ انوری کیمیا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٢٩٧ اهدائي شهرزاد ٨٤-٨٣ اول
٢٩٨ اهدائی وند صدف ٩٤-٩٣ سوم تجربی
٢٩٩ اهري درسا ٨٦-٨٥ اول
٣٠٠ اوجاقيان دلارام ٨٥-٨٤ اول
٣٠١ اوجانی آذین ٧٨-٧٧ اول
٣٠٢ اورعي الميراسادات ٩٠-٨٩ اول
٣٠٣ اورنگی سحر ٩٤-٩٣ سوم ریاضی
٣٠٤ اوسطی تینا ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
٣٠٥ اولادزادعباس آبادي نسترن ٩٠-٨٩ اول
٣٠٦ اوليائي خوشه ٨٧-٨٦ اول
٣٠٧ اويسي مرضيه ٨٦-٨٥ اول
٣٠٨ اويسي مهسا ٨٧-٨٦ اول
٣٠٩ اويسي مليكا ٩٢-٩١ اول
٣١٠ اویار حسینی طناز ٧٥-٧٤ اول
٣١١ اویار حسینی مونا ٧٧-٧٦ دوم تجربی / ترم دوم
٣١٢ اویسی نیلوفر ٧٨-٧٧ اول
٣١٣ اویسی نازنین ٧٧-٧٦ چهارم ریاضی
٣١٤ ايازپور لاوين ٨٢-٨١ اول
٣١٥ ايرلو ناديا ٩٠-٨٩ اول
٣١٦ ايزدي ارغوان ٨٨-٨٧ اول
٣١٧ ايلخانى ستايش 99-00 دهم ریاضی
٣١٨ ايلخاني پور ياسمن ٨٢-٨١ سوم ریاضی
٣١٩ ايمان خان مهشيد ٨٧-٨٦ اول
٣٢٠ ايماني غزال ٩٢-٩١ اول
٣٢١ ایاز آوا ٩٩-٩٨ دهم تجربی
٣٢٢ ایازپور روژین ٧٨-٧٧ اول
٣٢٣ ایجاد سحر ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
٣٢٤ ایران بخش سارا ٩٤-٩٣ اول
٣٢٥ ایران پرور علمداری آوا ٩٤-٩٣ اول
٣٢٦ ایرج پور مهتاب ٩٨-٩٧ دهم تجربی
٣٢٧ ایزدی کیانا ٩٣-٩٢ اول
٣٢٨ آبراهاميان آناشه ٩١-٩٠ اول
٣٢٩ آبي نهال ٩١-٩٠ دوم ریاضی
٣٣٠ آبي نما روژين ٩٢-٩١ اول
٣٣١ آجري سارا ٨٨-٨٧ اول
٣٣٢ آخوند زاده نیکی ٩٦-٩٧ چهارم ریاضی
٣٣٣ آخوندزاده آيلين ٩١-٩٠ اول
٣٣٤ آخوندزاده داريان مهتاب ٩٢-٩١ اول
٣٣٥ آخوندي سحر ٨١-٨٠ اول
٣٣٦ آذر خویش سارا ٧٦-٧٥ دوم
٣٣٧ آذرنجات ارغوان ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
٣٣٨ آذروش نازنين ٨٥-٨٤ اول
٣٣٩ آذری آرمیتا ٧٥-٧٤ اول
٣٤٠ آذری آرمیتا ٩٩-٩٨ دهم تجربی
٣٤١ آرامی سارا ٧٨-٧٧ اول
٣٤٢ آرش نیا شیوا سادات ٧٨-٧٧ اول
٣٤٣ آرمنده الهه ٩٤-٩٣ اول
٣٤٤ آريا نگار ٩٠-٨٩ اول
٣٤٥ آريان رضوان ٩٢-٩١ دوم ریاضی
٣٤٦ آریا نژاد آزیتا ٧٥-٧٤ چهارم تجربی
٣٤٧ آزاد نسیم ٧٦-٧٥ سوم ریاضی
٣٤٨ آزاددوست نرگس ٨٤-٨٣ دوم تجربی
٣٤٩ آزادگان آیدا ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
٣٥٠ آژدانيان فاطمه ٩٢-٩١ دوم تجربی
٣٥١ آسوده هديه ٩٠-٨٩ اول
٣٥٢ آسياچي سحر ٨٩-٨٨ سوم ریاضی
٣٥٣ آشتیانی پور بهاره ٧٥-٧٤ اول
٣٥٤ آشوري سارا ٩٢-٩١ اول
٣٥٥ آصف ليلا ٨٣-٨٢ اول
٣٥٦ آقا حسنی مهابادی یاسمن ٩٣-٩٢ اول
٣٥٧ آقا خانی تارا ٧٧-٧٦ اول
٣٥٨ آقا محمدزاده صبا ٩٤-٩٣ چهارم تجربی
٣٥٩ آقا محمدی آمقانی صنم ٧٨-٧٧ اول
٣٦٠ آقابكلو سحر ٨٤-٨٣ اول
٣٦١ آقاجان زاده ساناز ٧٧-٧٦ اول
٣٦٢ آقاجاني شيماء ٨٢-٨١ سوم ریاضی
٣٦٣ آقاجانيان مارسلين ٩٢-٩١ اول
٣٦٤ آقاخان علياء نرگس ٩٠-٨٩ اول
٣٦٥ آقاخانی تارا ٧٨-٧٧ دوم ریاضی / ترم دوم
٣٦٦ آقازاده یلدا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
٣٦٧ آقاكوچك هستي ٨٦-٨٥ اول
٣٦٨ آقایی نفیسه ٧٥-٧٤ اول
٣٦٩ آقائي خوزاني مهسا ٨٧-٨٦ سوم ریاضی
٣٧٠ آقائی الهام ٧٨-٧٧ اول
٣٧١ آگاه الميرا ٨٧-٨٦ اول
٣٧٢ آل احمد مانا ٧٩-٧٨ اول
٣٧٣ آل اسحق سعیده ٧٥-٧٤ اول
٣٧٤ آل اسحق سپیده ٧٧-٧٦ سوم تجربی / ترم اول
٣٧٥ آل آقا شیرین ٧٦-٧٥ اول
٣٧٦ آل بويه الهه ٩١-٩٠ اول
٣٧٧ آل صفر سوگل ٨٢-٨١ اول
٣٧٨ آل صفر صدف ٨٣-٨٢ اول
٣٧٩ آل صفر آذین ٩٣-٩٢ اول
٣٨٠ آل طه  سیده رومینا 99-00 دهم تجربی
٣٨١ آل عترتی خسرو شاهی سمیرا سادات ٧٨-٧٧ اول
٣٨٢ آل هاشمي تينا ٩١-٩٠ اول
٣٨٣ آموخته آلنی ٧٩-٧٨ سوم تجربی/ ترم دوم
٣٨٤ آهن چيان مينو ٨٢-٨١ اول
٣٨٥ آهنج ثمین ٩٤-٩٣ اول
٣٨٦ آهنگر نارنج بر عاطفه ٩٤-٩٣ چهارم ریاضی
٣٨٧ آهنگري شيدا ٨٥-٨٤ اول
٣٨٨ آهني بهار ٨٢-٨١ اول
٣٨٩ آورزماني ياسمن ٨٢-٨١ اول
٣٩٠ آيت اللهي سيده شادي ٨٣-٨٢ اول
٣٩١ باباخاني تيموري شراره ٨٤-٨٣ اول
٣٩٢ بابازاده ولو کلائی روشنک ٧٨-٧٧ اول
٣٩٣ بابالی آزاده ٧٥-٧٤ اول
٣٩٤ بابایی نصیبه ٩٦-٩٧ چهارم ریاضی
٣٩٥ بابایی یاسمین ٩٣-٩٢ اول
٣٩٦ بابایی بهار ٩٩-٩٨ یازدهم ریاضی
٣٩٧ بابایی رهنی فائزه ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٣٩٨ بابليان ساغر ٩١-٩٠ اول
٣٩٩ بابلیان سوگند ٩٣-٩٢ اول
٤٠٠ بازغي درسا ٨٩-٨٨ اول
٤٠١ بازیار شورابی ندا ٧٦-٧٥ اول
٤٠٢ باستانی کتایون ٧٧-٧٦ چهارم ریاضی
٤٠٣ باستانی ملیکا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٤٠٤ باغبان شميراني رومينا ٩١-٩٠ اول
٤٠٥ باغبانیان نسیم ٧٧-٧٦ اول
٤٠٦ باقراذر ترمه ٩٨-٩٧ دهم تجربی
٤٠٧ باقرپور سپيده ٨٥-٨٤ اول
٤٠٨ باقرپور ساناز ٨٤-٨٣ دوم ریاضی
٤٠٩ باقرزاده مهسا ٨٢-٨١ اول
٤١٠ باقرزاده شيما ٨٥-٨٤ اول
٤١١ باقري رعنا ٨٨-٨٧ اول
٤١٢ باقري ثمين ٩٠-٨٩ اول
٤١٣ باقري نسترن ٩٠-٨٩ اول
٤١٤ باقري حريري آيدا ٨٤-٨٣ اول
٤١٥ باقری ثمر ٩٦-٩٥ دهــــــم
٤١٦ باقری تربه بر دینا ٩٤-٩٣ اول
٤١٧ بامداد نسیم ٧٧-٧٦ اول
٤١٨ بامداد مقدم آناهیتا ٧٥-٧٤ سوم ریاضی
٤١٩ بامداد مقدم آرمیتا ٧٦-٧٥ اول
٤٢٠ باورصاد نيلوفر ٨٩-٨٨ اول
٤٢١ باویلی پریناز ٧٦-٧٥ اول
٤٢٢ بآبادي دلارام ٩١-٩٠ دوم تجربی
٤٢٣ بآبادي درنا ٩٢-٩١ اول
٤٢٤ بحري نيلوفر ٨٣-٨٢ اول
٤٢٥ بحيرائي مليكا ٨٤-٨٣ اول
٤٢٦ بختياري سيمين ٨٣-٨٢ اول
٤٢٧ بختیاری ریحانه ٧٧-٧٦ سوم تجربی / ترم اول
٤٢٨ بختیاری نرگس ٩٣-٩٢ اول
٤٢٩ بختیاری یکتا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٤٣٠ بختیاری اصل شیرین ٧٦-٧٥ سوم ریاضی
٤٣١ بخشايش ژاله ٨٠-٧٩ اول
٤٣٢ بخشش راحیل ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
٤٣٣ بخشي سبا ٨٩-٨٨ اول
٤٣٤ بخشي تينا 99-00 دهم ریاضی
٤٣٥ بخشی فر بیتا ٧٦-٧٥ اول
٤٣٦ بخشیان هستی ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٤٣٧ بدخشيان سبا ٨٥-٨٤ اول
٤٣٨ بدر سپيده ٨٣-٨٢ اول
٤٣٩ بدر نازنين ٨٣-٨٢ اول
٤٤٠ بدري نگار ٨١-٨٠ اول
٤٤١ بدري بهاره ٨٤-٨٣ اول
٤٤٢ براتي فريما ٨٩-٨٨ اول
٤٤٣ براتی فاطمه ٩٤-٩٣ اول
٤٤٤ براتی حسنا ٩٤-٩٣ اول
٤٤٥ براتی یاسمن ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
٤٤٦ براتی فاطمه ٩٣-٩٢ چهارم تجربی
٤٤٧ براتی شادی ٧٧-٧٦ اول
٤٤٨ برادران اناركي نگار ٨٢-٨١ اول
٤٤٩ برادران شكوهي الناز ٨٧-٨٦ اول
٤٥٠ برادران غفاری رعنا 99-00 دهم ریاضی
٤٥١ برادران مهاجری کیانوش ٧٩-٧٨ سوم تجربی/ ترم دوم
٤٥٢ براز جانی صبا ٧٦-٧٥ چهارم ریاضی
٤٥٣ بربرستاني باران ٩١-٩٠ دوم ریاضی
٤٥٤ برجیان بروجنی سیما ٧٩-٧٨ سوم ریاضی/ ترم دوم
٤٥٥ برجیان بروجنی سوگل ٧٩-٧٨ سوم ریاضی/ ترم دوم
٤٥٦ برخورداري مارال ٨٧-٨٦ اول
٤٥٧ برخورداریان فاطمه ٧٥-٧٤ چهارم تجربی
٤٥٨ برخی نغمه ٧٥-٧٤ سوم ریاضی
٤٥٩ برخی نازنین ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
٤٦٠ بردبار سارا ٧٧-٧٦ چهارم ریاضی
٤٦١ برزآبادي فراهاني مهتاب ٩٠-٨٩ اول
٤٦٢ برزگرخانقاه بهنوش ٨٣-٨٢ اول
٤٦٣ برزنجه ميديا ٨٢-٨١ دوم ریاضی
٤٦٤ بركت سيده آوا ٨٣-٨٢ اول
٤٦٥ بركت سيده آيه ٨٢-٨١ سوم تجربی
٤٦٦ برکشلی سمیه ٧٥-٧٤ اول
٤٦٧ برکشلی سارا ٧٧-٧٦ اول
٤٦٨ برگ ريزان ياسمين ٨٥-٨٤ اول
٤٦٩ برنائینی شاناز ٧٥-٧٤ اول
٤٧٠ برنجيان سمانه ٨٠-٧٩ اول
٤٧١ برهان زاده تینا ٩٤-٩٣ اول
٤٧٢ برهمند آناهيتا ٨٢-٨١ سوم ریاضی
٤٧٣ برومندی آیسا 99-00 دهم تجربی
٤٧٤ بری پانیذ ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
٤٧٥ بزرگ نیا آرزو ٧٥-٧٤ سوم ریاضی
٤٧٦ بزرگ نیا بهاره ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
٤٧٧ بزرگمهري فرانك ٨٣-٨٢ اول
٤٧٨ بستان دوست آیلی ٩٤-٩٣ اول
٤٧٩ بستانیان سارا ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
٤٨٠ بسيج رومينا ٩٢-٩١ اول
٤٨١ بسيجي پگاه ٨٣-٨٢ اول
٤٨٢ بشارت احسانی نگین ٩٤-٩٣ اول
٤٨٣ بشيراعظمي آلاله ٨٠-٧٩ اول
٤٨٤ بشيري پروانه ٩٠-٨٩ اول
٤٨٥ بشيري بهار ٩٢-٩١ سوم ریاضی
٤٨٦ بصيرپارسا نرگس ٩٠-٨٩ اول
٤٨٧ بصيري اصفهاني مژده ٨١-٨٠ اول
٤٨٨ بصيري نمين ياسمن ٨٧-٨٦ اول
٤٨٩ بصيريزدي بهار ٩٢-٩١ اول
٤٩٠ بصیرت روژان ٩٨-٩٧ دهم تجربی
٤٩١ بصیری آزیتا ٧٧-٧٦ اول
٤٩٢ بصیری نهال ٧٩-٧٨ دوم تجربی / ترم دوم
٤٩٣ بقايي نائيني فريناز ٩٠-٨٩ اول
٤٩٤ بكائي پري سيما سادات ٨٣-٨٢ اول
٤٩٥ بکائی سیده پریسا ٧٧-٧٦ اول
٤٩٦ بلادیان طراوت ٩٦-٩٥ دهــــــم
٤٩٧ بلاغي آصفي سميرا ٨٣-٨٢ اول
٤٩٨ بلالي شقايق ٩٢-٩١ سوم ریاضی
٤٩٩ بلوچستاني سوگل ٩٠-٨٩ اول
٥٠٠ بلوچی ماهرخ ٩٣-٩٢ چهارم تجربی
٥٠١ بلورچی آمنه ٧٧-٧٦ اول
٥٠٢ بلورچی تبریز مهسا ٧٥-٧٤ اول
٥٠٣ بلوری زاده یلدا ٧٨-٧٧ اول
٥٠٤ بمانيان ثمين ٩٠-٨٩ سوم ریاضی
٥٠٥ بنابي نقده مريم ٩١-٩٠ اول
٥٠٦ بنايان مونا ٧٩-٧٨ اول
٥٠٧ بنائي بهنوش ٨٦-٨٥ اول
٥٠٨ بنائي اصفهاني مهسا ٨١-٨٠ اول
٥٠٩ بنائي اصفهاني مهشيد ٨٢-٨١ اول
٥١٠ بنده علي سوگل ٨٢-٨١ اول
٥١١ بنکدار صبا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
٥١٢ بني احمد پرنيان ٨٢-٨١ اول
٥١٣ بني جمالي سيده مرسده ٨١-٨٠ اول
٥١٤ بني جمالي سيده مرواريد ٨٧-٨٦ اول
٥١٥ بني صدر گلناز ٨٢-٨١ دوم تجربی
٥١٦ بني كاظمي مژگان ٨٣-٨٢ اول
٥١٧ بني هاشمي نسيم ٨٢-٨١ اول
٥١٨ بهادر خانی کیمیا ٩٦-٩٥ چهارم ریاضی
٥١٩ بهادري نیا روژان 99-00 دهم ریاضی
٥٢٠ بهادری نژاد آوا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٥٢١ بهار نسترن ٨٧-٨٦ اول
٥٢٢ بهبودی بهار ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
٥٢٣ بهجت منش اردکانی مرضیه ٩٤-٩٣ اول
٥٢٤ بهرام غفاری پریسا ٧٨-٧٧ اول
٥٢٥ بهرامعلي مهتا ٨٩-٨٨ اول
٥٢٦ بهرامعلی سارا ٧٦-٧٥ اول
٥٢٧ بهرامي شبنم ٨٤-٨٣ اول
٥٢٨ بهرامي يكتا نگار ٩٠-٨٩ اول
٥٢٩ بهرامی پریا ٧٨-٧٧ اول
٥٣٠ بهرامی سوگند ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
٥٣١ بهرامی بهاره ٩٣-٩٢ سوم تجربی
٥٣٢ بهرامی فریناز ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٥٣٣ بهرامیان کیانا ٩٣-٩٢ اول
٥٣٤ بهروز الهه ٧٧-٧٦ اول
٥٣٥ بهروز ليلي ٨٠-٧٩ اول
٥٣٦ بهزاد مينا ٩٢-٩١ اول
٥٣٧ بهزاد پور هانيه ٧٩-٧٨ اول
٥٣٨ بهزادان نازنين ٨٠-٧٩ اول
٥٣٩ بهزادي ركسانا ٨٥-٨٤ اول
٥٤٠ بهزادی مهسا ٧٨-٧٧ اول
٥٤١ بهزادی شهنوش ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
٥٤٢ بهشت كار موژان ٨٧-٨٦ سوم ریاضی
٥٤٣ بهفر بهتاب ٧٩-٧٨ سوم ریاضی/ ترم دوم
٥٤٤ بهلولي غزاله ٩٠-٨٩ اول
٥٤٥ بهلولي طلايه ٩٢-٩١ اول
٥٤٦ بهمردي كلانتري گيتا ٨٥-٨٤ دوم ریاضی
٥٤٧ بهمني مرواريد ٨٣-٨٢ اول
٥٤٨ بهمنی ویانا 99-00 دهم ریاضی
٥٤٩ بوربور پانيز ٨٤-٨٣ اول
٥٥٠ بوی افراز سیده گلسا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
٥٥١ بيات كامليا ٨٠-٧٩ اول
٥٥٢ بيات ياسمين ٨٣-٨٢ اول
٥٥٣ بيات حنانه ٨٦-٨٥ اول
٥٥٤ بيات خردمندشيرازي آيدا ٨٠-٧٩ اول
٥٥٥ بياتي سروناز ٨٣-٨٢ اول
٥٥٦ بياني نيلوفر ٨١-٨٠ اول
٥٥٧ بيت اله پور سارا ٨٥-٨٤ دوم ریاضی
٥٥٨ بيرق دار تبسم ٨٧-٨٦ اول
٥٥٩ بيكدلي نگين ٩٢-٩١ اول
٥٦٠ بينش پور پگاه ٨٧-٨٦ اول
٥٦١ بيوك آقائي اركيده ٨٦-٨٥ اول
٥٦٢ بی آزار دلارام ٩٣-٩٢ اول
٥٦٣ بی غم هستی ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
٥٦٤ بیات کیمیا ٩٤-٩٣ اول
٥٦٥ بیات فائزه ٩٤-٩٣ اول
٥٦٦ بیات فاطمه ٩٣-٩٢ اول
٥٦٧ بیات نگار ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٥٦٨ بیات پرنیان 99-00 دهم تجربی
٥٦٩ بیسادی عسل ٩٩-٩٨ دهم تجربی
٥٧٠ بیهقی شقایق ٧٧-٧٦ اول
٥٧١ پارسا پونه ٧٨-٧٧ اول
٥٧٢ پارسا نسيم ٨١-٨٠ اول
٥٧٣ پارسا حديث ٨٢-٨١ اول
٥٧٤ پارسا مهسا ٨٢-٨١ سوم ریاضی
٥٧٥ پارساپور سارینا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٥٧٦ پارساپورمقدم پرنا ٨٠-٧٩ اول
٥٧٧ پارساکیا آتنا ٩٦-٩٥ دهــــــم
٥٧٨ پارسایی ساینا ٩٣-٩٢ اول
٥٧٩ پازوکی فاطمه ٩٦-٩٥ دهــــــم
٥٨٠ پاشا صدف ٧٩-٧٨ اول
٥٨١ پاشا مقدم لیلا ٧٧-٧٦ چهارم ریاضی
٥٨٢ پاشاه هلیا 99-00 دهم تجربی
٥٨٣ پاك نيت سيده سارا ٨٧-٨٦ اول
٥٨٤ پاكزاداسكويي گلناز 99-00 دهم ریاضی
٥٨٥ پاک راه سپیده ٧٨-٧٧ اول
٥٨٦ پاک سرشت مهرسا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
٥٨٧ پاک نیت محدثه ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
٥٨٨ پاکدامن گیسو ٧٥-٧٤ اول
٥٨٩ پاکدل مریم ٩٣-٩٢ اول
٥٩٠ پاکنهاد پانته آ ٧٥-٧٤ چهارم تجربی
٥٩١ پالش بهار ٩٦-٩٥ دهــــــم
٥٩٢ پاینده پریسا ٩٦-٩٧ چهارم تجربی
٥٩٣ پدر بهارک ٧٥-٧٤ اول
٥٩٤ پدر اسدالله مهسا ٧٧-٧٦ اول
٥٩٥ پدرام فرانه ٩٢-٩١ اول
٥٩٦ پدري ياسمن ٩٢-٩١ سوم ریاضی
٥٩٧ پرآنیده فاطمه ٧٥-٧٤ اول
٥٩٨ پرتوي آيدا ٨٢-٨١ اول
٥٩٩ پرتوی بخش مارال ٧٧-٧٦ اول
٦٠٠ پرخیده رویا ٧٨-٧٧ اول
٦٠١ پرسا فاطمه ٩٢-٩١ سوم تجربی
٦٠٢ پرند هما ٧٨-٧٧ اول
٦٠٣ پرندیان گلاره ٧٥-٧٤ اول
٦٠٤ پرنیانی فاطمه ٩٦-٩٧ چهارم ریاضی
٦٠٥ پروانه پريسا ٧٩-٧٨ اول
٦٠٦ پروانه سکام فاطمه 99-00 دهم ریاضی
٦٠٧ پرورش شيوا ٨٢-٨١ اول
٦٠٨ پرورش تينا ٨٣-٨٢ اول
٦٠٩ پرويز ليلا ٨١-٨٠ اول
٦١٠ پرويز نگين ٨١-٨٠ اول
٦١١ پرويز يلدا ٨٤-٨٣ اول
٦١٢ پروين آذين ٩٠-٨٩ اول
٦١٣ پرویز سپیده ٧٧-٧٦ اول
٦١٤ پرویزی یاسمن ٩٤-٩٣ سوم ریاضی
٦١٥ پروین عسل ٩٤-٩٣ اول
٦١٦ پروین آوا 99-00 دهم ریاضی
٦١٧ پزشكان جليلي هستي ٩١-٩٠ اول
٦١٨ پناه نگار ٨٥-٨٤ اول
٦١٩ پناهی پریسا سادات ٩٣-٩٢ دوم تجربی
٦٢٠ پناهیان ژند سارا ٧٦-٧٥ اول
٦٢١ پندي مرضيه ٨٣-٨٢ دوم ریاضی
٦٢٢ پهلواني مريم ٨٣-٨٢ اول
٦٢٣ پور اسداله مهسا ٧٨-٧٧ دوم ریاضی / ترم دوم
٦٢٤ پور آذرحق پرند ٩٢-٩١ دوم ریاضی
٦٢٥ پور رحیم یگانه ٩٣-٩٢ دوم تجربی
٦٢٦ پور فرزانه ملک ٩٣-٩٢ دوم ریاضی
٦٢٧ پور فلاح دالینا ٧٨-٧٧ اول
٦٢٨ پور فلاح مليكا ٩١-٩٠ اول
٦٢٩ پور قربانی شهرزاد ٧٨-٧٧ اول
٦٣٠ پوراحمدجكتاجي مهسا ٨٧-٨٦ اول
٦٣١ پوراحمدی نیوشا ٩٤-٩٣ اول
٦٣٢ پوربقراط روا ٨١-٨٠ اول
٦٣٣ پورپزشك نوشا ٨١-٨٠ دوم ریاضی
٦٣٤ پورتالاري كيانا ٩١-٩٠ اول
٦٣٥ پورتوكلي سرمه ٨٤-٨٣ دوم تجربی
٦٣٦ پورحسيني همرائي يگانه ٩١-٩٠ اول
٦٣٧ پوردبيري زهره ٧٩-٧٨ اول
٦٣٨ پورسید فاطمه ٩٨-٩٧ دهم تجربی
٦٣٩ پورشريف پانيذ ٩٢-٩١ اول
٦٤٠ پورعطار پريچهر ٨٩-٨٨ اول
٦٤١ پورفرزام مريم ٨٩-٨٨ اول
٦٤٢ پوركاشانيان ماهني ٨٣-٨٢ اول
٦٤٣ پورگلزاری فاطمه ٩٣-٩٢ اول
٦٤٤ پورمظفری پانیذ ٩٤-٩٣ اول
٦٤٥ پورنيا سيده صدف ٨٤-٨٣ اول
٦٤٦ پویا کیانا 99-00 دهم ریاضی
٦٤٧ پيروي نوشين ٨٢-٨١ اول
٦٤٨ پيري نيري پرستو ٨٥-٨٤ اول
٦٤٩ پيش بهار بهنوش ٨٠-٧٩ اول
٦٥٠ پيله ور طناز ٨٢-٨١ دوم تجربی
٦٥١ پيمان سيده پريسا ٨٣-٨٢ اول
٦٥٢ پيمان مونا ٨٥-٨٤ اول
٦٥٣ پيوندي دلارام ٨٣-٨٢ اول
٦٥٤ پیراگر پرستو ٧٧-٧٦ چهارم ریاضی
٦٥٥ پیروزرام پرستو ٧٦-٧٥ اول
٦٥٦ پیروزمند پانیذ ٩٤-٩٣ اول
٦٥٧ پیشوا آندیا 99-00 دهم ریاضی
٦٥٨ پیمان مریم ٧٧-٧٦ اول
٦٥٩ تابانی مدیا 99-00 دهم ریاضی
٦٦٠ تابش نازنین ٧٦-٧٥ دوم
٦٦١ تابع جماعت گلسا ٨٧-٨٦ سوم ریاضی
٦٦٢ تاج الديني سيده ارغوان ٨٧-٨٦ اول
٦٦٣ تاج الدینی مانا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
٦٦٤ تاج گردون فاطمه ٩٤-٩٣ اول
٦٦٥ تاجيك مليكا ٨٨-٨٧ اول
٦٦٦ تاند یاسمن ٩٣-٩٢ اول
٦٦٧ تباری پارمیس ٩٤-٩٣ اول
٦٦٨ تبرائی نیکو ٧٥-٧٤ اول
٦٦٩ تبريزي شيدا ٨٦-٨٥ اول
٦٧٠ تبريزي آوا ٩١-٩٠ اول
٦٧١ تبريزي سارا ٩٠-٨٩ سوم ریاضی
٦٧٢ تبریزی مریم ٧٦-٧٥ اول
٦٧٣ تبریزی زرین قبایی آیناز ٩٦-٩٥ دهــــــم
٦٧٤ تجزیه چی ساناز ٧٨-٧٧ اول
٦٧٥ تحصیلی مهادان بهار ٧٨-٧٧ اول
٦٧٦ تخمه چيان بيتا ٩١-٩٠ سوم تجربی
٦٧٧ تدین الهه ٩٣-٩٢ سوم ریاضی
٦٧٨ ترابزاده فاطمه ٨٥-٨٤ اول
٦٧٩ ترابي ياسمن ٨٧-٨٦ اول
٦٨٠ ترابی آتوسا ٧٦-٧٥ اول
٦٨١ ترابی قزوینی صبا ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
٦٨٢ تربتي ياسمن ٨٨-٨٧ اول
٦٨٣ ترحمي زهرا ٨٥-٨٤ اول
٦٨٤ ترحمي الهام ٨٨-٨٧ اول
٦٨٥ ترحمی الناز ٩٣-٩٢ اول
٦٨٦ ترهنده ستایش 99-00 دهم تجربی
٦٨٧ تسوجی ساناز ٧٥-٧٤ اول
٦٨٨ تشکریان مریم ٩٣-٩٢ سوم تجربی
٦٨٩ تطهيري مقدم موژان ٧٩-٧٨ اول
٦٩٠ تعظیمی بهناز ٧٧-٧٦ اول
٦٩١ تفنگچی پاریتا ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
٦٩٢ تقدسي روژين ٨٨-٨٧ اول
٦٩٣ تقدیمی روژینا ٩٣-٩٢ سوم ریاضی
٦٩٤ تقوي شهرزاد ٨٠-٧٩ دوم تجربی
٦٩٥ تقويان ندا ٨٨-٨٧ اول
٦٩٦ تقوی سیده آیدا ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
٦٩٧ تقوی الناز ٩٣-٩٢ اول
٦٩٨ تقي زاده انصاري نگين ٨٠-٧٩ اول
٦٩٩ تقي لو سولماز ٨٣-٨٢ اول
٧٠٠ تقی پور چنگیز الهام ٩٣-٩٢ اول
٧٠١ تقی زاده اصل دنیز ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٧٠٢ تقی زاده باقی هانیه ٧٦-٧٥ اول
٧٠٣ تقی فام آیسان ٩٤-٩٣ اول
٧٠٤ تقیان اردستانی نرگس ٩٨-٩٧ دهم تجربی
٧٠٥ تمام گر تامارا ٧٨-٧٧ اول / ترم دوم
٧٠٦ تمدن دلارام ٨٥-٨٤ اول
٧٠٧ تنها کیانا ٧٦-٧٥ اول
٧٠٨ تنها نسيم ٨٠-٧٩ اول
٧٠٩ تنهایی غزاله ٧٨-٧٧ اول
٧١٠ تنهائي غزل ٧٩-٧٨ اول
٧١١ تهرانفر بیتا ٩٨-٩٧ یازدهم تجربی
٧١٢ تهمتنی عمران نیلوفر ٧٦-٧٥ چهارم ریاضی
٧١٣ توانا سرشکی مهرگان ٩٤-٩٣ اول
٧١٤ توتونچي سمر ٩١-٩٠ اول
٧١٥ توتونچیان مونا ٧٦-٧٥ اول
٧١٦ توتونچیان نگین ٧٦-٧٥ اول
٧١٧ توحيدنيا پرديس ٩٢-٩١ سوم ریاضی
٧١٨ توحيدي تينا ٨٨-٨٧ اول
٧١٩ توده فدوی عسل ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
٧٢٠ توسلي سحر ٨٢-٨١ اول
٧٢١ توسلی مانیا 99-00 دهم تجربی
٧٢٢ توسلی یوسف آبادی رومینا ٩٣-٩٢ اول
٧٢٣ توسلیان مونا ٧٦-٧٥ اول
٧٢٤ توفيقي ستاره ٧٩-٧٨ اول
٧٢٥ توفيقي راد گل آرا ٨٢-٨١ اول
٧٢٦ توفیقیان ساغر ٩٨-٩٧ دهم تجربی
٧٢٧ توكل ساناز ٨٣-٨٢ اول
٧٢٨ توكلي برازجاني غزال ٨١-٨٠ اول
٧٢٩ توكلي زاده عاليا ٧٩-٧٨ اول
٧٣٠ توكليان مليكا ٨٢-٨١ دوم ریاضی
٧٣١ توکلی پور فاطمه ٩٤-٩٣ دوم تجربی
٧٣٢ توکلی مهر سارا ٧٦-٧٥ دوم
٧٣٣ تيرگري كيانوش ٨٤-٨٣ اول
٧٣٤ تیبا تارا ٧٩-٧٨ دوم ریاضی / ترم دوم
٧٣٥ تیموری سمیه ٧٦-٧٥ دوم
٧٣٦ تیموری مارال ٧٧-٧٦ اول
٧٣٧ تینای تهرانی پانیذ ٩٤-٩٣ دوم تجربی
٧٣٨ ثابت نورا ٩٢-٩١ سوم تجربی
٧٣٩ ثابت روحا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٧٤٠ ثابتی آویده ٧٨-٧٧ اول
٧٤١ ثابتیان مهرآفرین ٧٨-٧٧ اول
٧٤٢ ثالثی مریم ٩٦-٩٧ چهارم ریاضی
٧٤٣ ثقفي دنا ٩١-٩٠ سوم تجربی
٧٤٤ ثقفیان لاریجانی سمانه ٧٧-٧٦ اول
٧٤٥ ثقه الاسلامی تینا ٧٦-٧٥ اول
٧٤٦ ثقه الاسلامی صفورا ٧٦-٧٥ سوم ریاضی
٧٤٧ ثمره ابوالحسني صدف ٨٩-٨٨ اول
٧٤٨ جاریانی نیلوفر ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
٧٤٩ جام آبادی شراهی پرنیا ٩٤-٩٣ دوم تجربی
٧٥٠ جاماسبی بیتا 99-00 دهم ریاضی
٧٥١ جان نثاري فاطمه ٩١-٩٠ دوم ریاضی
٧٥٢ جانسوز نيلوفر ٨٦-٨٥ اول
٧٥٣ جاني كبري ٩٢-٩١ اول
٧٥٤ جاويدان شيدا ٧٩-٧٨ اول
٧٥٥ جاويدان آيدا ٨٦-٨٥ سوم تجربی
٧٥٦ جاوید انبار داران سارا ٩٣-٩٢ اول
٧٥٧ جاوید تجریشی نیوشا ٧٦-٧٥ اول
٧٥٨ جاویدی الهه ٩٣-٩٢ اول
٧٥٩ جباری بنفشه ٩٦-٩٥ دهــــــم
٧٦٠ جباری مقدم ستایش ٩٤-٩٣ اول
٧٦١ جبرائیلی حامد سارا ٧٥-٧٤ اول
٧٦٢ جبل عاملی نسیم ٧٧-٧٦ دوم تجربی / ترم اول
٧٦٣ جدائي رومينا ٩٢-٩١ اول
٧٦٤ جديدي زينب ٨٩-٨٨ سوم ریاضی
٧٦٥ جرئتي آيدا ٨٢-٨١ اول
٧٦٦ جزایری پارمیدا ٩٣-٩٢ اول
٧٦٧ جعفر قلی ساغر ٩٤-٩٣ اول
٧٦٨ جعفر قلی بیگ نسیم ٧٦-٧٥ اول
٧٦٩ جعفرآبادی کیانا ٩٣-٩٢ اول
٧٧٠ جعفرزاده روژين ٨١-٨٠ اول
٧٧١ جعفرزاده سارا ٩١-٩٠ اول
٧٧٢ جعفرزاده مقدم پارميس ٩١-٩٠ اول
٧٧٣ جعفرنيا شيوا ٨٤-٨٣ اول
٧٧٤ جعفروند گیلگو مریم ٧٧-٧٦ اول
٧٧٥ جعفري نسب كرماني شيرين ٨٨-٨٧ اول
٧٧٦ جعفريان آذين ٨٤-٨٣ اول
٧٧٧ جعفری نازگل ٩٣-٩٢ چهارم تجربی
٧٧٨ جعفری عسل ٩٩-٩٨ دهم تجربی
٧٧٩ جعفری مهرنوش ٩٩-٩٨ دهم تجربی
٧٨٠ جعفری نیکی ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٧٨١ جعفری سیسان کاترین ٧٩-٧٨ سوم ریاضی/ ترم دوم
٧٨٢ جعفری هوراند مونا ٧٦-٧٥ اول
٧٨٣ جعفریان دیر کلائی ملیکا ٧٦-٧٥ چهارم ریاضی
٧٨٤ جلال زاده فرد مانلي ٨٠-٧٩ اول
٧٨٥ جلالي فرانك ٨٩-٨٨ اول
٧٨٦ جلالي بيدگلي شرمين ٨٣-٨٢ اول
٧٨٧ جلالي ورنامخواستي فائزه ٩٢-٩١ اول
٧٨٨ جلالی بهار ٩٩-٩٨ دوازدهم تجربی
٧٨٩ جلالی بیدگلی فیروزه ٩٦-٩٧ چهارم تجربی
٧٩٠ جلالی بیدگلی شراره ٧٧-٧٦ اول
٧٩١ جلالی فراهانی نیکی ٩٤-٩٣ اول
٧٩٢ جلالیان مبینا ٩٤-٩٣ اول
٧٩٣ جليل زاده افشاري كيانا ٨٤-٨٣ سوم تجربی
٧٩٤ جليله وند پگاه ٨٦-٨٥ اول
٧٩٥ جليلوند كيميا ٩٠-٨٩ اول
٧٩٦ جليلي نگار ٨٢-٨١ اول
٧٩٧ جليلي تنها پانته آ ٨٣-٨٢ اول
٧٩٨ جليليان ياسمن ٨٣-٨٢ اول
٧٩٩ جليليان نگين ٨٦-٨٥ اول
٨٠٠ جمال پريناز ٨٦-٨٥ اول
٨٠١ جمال زهي آيناز ٨٩-٨٨ اول
٨٠٢ جمالي نيلوفر ٨٧-٨٦ دوم ریاضی
٨٠٣ جمالیان آزاده ٧٧-٧٦ اول
٨٠٤ جمشيدي غزاله ٨٦-٨٥ اول
٨٠٥ جمشيدي كمند ٩١-٩٠ اول
٨٠٦ جمشیدی گلناز ٧٦-٧٥ اول
٨٠٧ جمشیدی رودباری مستانه ٧٥-٧٤ چهارم تجربی
٨٠٨ جنابی ملیکا ٩٤-٩٣ اول
٨٠٩ جنابی نیکی ٩٤-٩٣ چهارم ریاضی
٨١٠ جنتي پانته آ ٧٩-٧٨ اول
٨١١ جنتی نیکتا ٧٧-٧٦ اول
٨١٢ جنیدی سامیه ٧٧-٧٦ اول
٨١٣ جهان آرا سارا ٧٦-٧٥ اول
٨١٤ جهان بخش سفيدي سپيده ٨٤-٨٣ سوم ریاضی
٨١٥ جهان پناه هنگامه ٧٩-٧٨ دوم تجربی / ترم دوم
٨١٦ جهان پناه هديه ٨٣-٨٢ دوم ریاضی
٨١٧ جهان سوز ونوس ٨٥-٨٤ سوم ریاضی
٨١٨ جهانبخش غزال ٧٧-٧٦ اول
٨١٩ جهانديده طهراني مهسا ٨٣-٨٢ اول
٨٢٠ جهانگيري گلاره ٨٧-٨٦ اول
٨٢١ جهانگيري سوده ٩٠-٨٩ اول
٨٢٢ جهانگیری ریحانه ٩٤-٩٣ چهارم تجربی
٨٢٣ جهانگیری مریم ٩٣-٩٢ چهارم تجربی
٨٢٤ جهانيان آرزو ٨٠-٧٩ اول
٨٢٥ جهانيان آزاده ٨٤-٨٣ دوم ریاضی
٨٢٦ جوادزاده ساحل ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٨٢٧ جوادي پرستو ٨٣-٨٢ اول
٨٢٨ جوادي ساناز ٨٣-٨٢ اول
٨٢٩ جوادي ميتراسادات ٨٦-٨٥ اول
٨٣٠ جوادي سپيده ٩٠-٨٩ سوم ریاضی
٨٣١ جوانبخت ساماني پرناز ٨٩-٨٨ اول
٨٣٢ جوانبخش ساحل ٩٤-٩٣ دوم تجربی
٨٣٣ جوانشیر ندا ٧٦-٧٥ سوم ریاضی
٨٣٤ جوانشیر یاس ٩٩-٩٨ یازدهم تجربی
٨٣٥ جوانمرد آرمینا ٩٦-٩٥ دهــــــم
٨٣٦ جواهردشتي آوا ٨٦-٨٥ اول
٨٣٧ جواهری فاطمه ٧٨-٧٧ اول
٨٣٨ جواهری ستاره ٩٣-٩٢ اول
٨٣٩ جواهریان سپیده ٧٦-٧٥ اول
٨٤٠ جودسخا نهال ٩٦-٩٥ دهــــــم
٨٤١ جوشقاني سيمين ٩٠-٨٩ اول
٨٤٢ جوشقاني رضوان ٩٠-٨٩ سوم ریاضی
٨٤٣ جوکار حدیث ٩٤-٩٣ دوم تجربی
٨٤٤ جونوش منا ٨٤-٨٣ سوم تجربی
٨٤٥ جوهرچی سمیرا ٧٨-٧٧ سوم ریاضی/ ترم دوم
٨٤٦ جيرسرائي بازاركرد نجمه ٩١-٩٠ اول
٨٤٧ چابكدست آنا ٨٠-٧٩ اول
٨٤٨ چراتي آرائي دلارام ٩٢-٩١ اول
٨٤٩ چراغي ركسانا ٩٢-٩١ اول
٨٥٠ چراغي شمامي فرهو ٨٣-٨٢ اول
٨٥١ چكاد ياس ٨١-٨٠ اول
٨٥٢ چگيني پرستو ٨٦-٨٥ اول
٨٥٣ چلانگري ستايش ٩١-٩٠ اول
٨٥٤ چليپا صبا ٨٩-٨٨ اول
٨٥٥ چنگيزي نيوشا ٨٣-٨٢ اول
٨٥٦ چهرازي آيدا ٧٩-٧٨ اول
٨٥٧ چهرودي شيرين ٨٠-٧٩ دوم تجربی
٨٥٨ چهرودی تارا ٩٣-٩٢ اول
٨٥٩ چوبک سمن ٧٨-٧٧ دوم ریاضی / ترم دوم
٨٦٠ چوپان نگار ٨٩-٨٨ اول
٨٦١ چيت ساز فوژان ٨٩-٨٨ اول
٨٦٢ چیتی نیکتا 99-00 دهم ریاضی
٨٦٣ حاتمی آیدا ٩٤-٩٣ اول
٨٦٤ حاتمی شادان ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
٨٦٥ حاتمی سارا 99-00 دهم ریاضی
٨٦٦ حاج ابوالحسن کیمیا ٩٣-٩٢ دوم تجربی
٨٦٧ حاج ابوالقاسم رياحي امليا ٨٩-٨٨ اول
٨٦٨ حاج خان میرزا صراف ملیکا ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
٨٦٩ حاج قاسمی نوشین ٧٨-٧٧ اول
٨٧٠ حاج قدیمی سارا ٧٦-٧٥ دوم
٨٧١ حاجي انزهائي مريم ناز ٨٨-٨٧ اول
٨٧٢ حاجي بيك نغمه ٧٩-٧٨ اول
٨٧٣ حاجي حسني بغدادآباد بيتا ٩٠-٨٩ اول
٨٧٤ حاجي رحيمي مهسا ٨٩-٨٨ اول
٨٧٥ حاجي رضابروجردي مريم ٨٩-٨٨ اول
٨٧٦ حاجي رضاطهراني مليكا ٩١-٩٠ اول
٨٧٧ حاجي سيدنصير سحرسادات ٨٧-٨٦ اول
٨٧٨ حاجي علي زاده اقكند دنيا ٨٢-٨١ سوم ریاضی
٨٧٩ حاجي علي زاده آفكند شهلا ٨٤-٨٣ سوم ریاضی
٨٨٠ حاجي نژاد بهار ٨٨-٨٧ اول
٨٨١ حاجيان عسل ٨٢-٨١ اول
٨٨٢ حاجيان مرواريد ٨٦-٨٥ اول
٨٨٣ حاجی سنا ٩٣-٩٢ اول
٨٨٤ حاجی اسمعیلی تکتم ٩٤-٩٣ اول
٨٨٥ حاجی امجد صهبا ٩٣-٩٢ سوم تجربی
٨٨٦ حاجی آقا پور منا ٩٤-٩٥ دوم تجربی
٨٨٧ حاجی زاده فاطمه ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
٨٨٨ حاجی شرفی ستاره ٩٦-٩٧ یازدهم ریاضی
٨٨٩ حاجی شریفی مینا ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
٨٩٠ حاجی علیلو سامی سارا 99-00 دهم تجربی
٨٩١ حاجی کاظمی دیبا ٩٤-٩٣ اول
٨٩٢ حاجی محمدی مهتا ٩٤-٩٣ دوم ریاضی
٨٩٣ حاجیانی یاسمن 99-00 دهم ریاضی
٨٩٤ حاکری زاده نبوی مهکامه ٧٥-٧٤ اول
٨٩٥ حامد المیرا ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
٨٩٦ حائری شیرین ٩٩-٩٨ دهم تجربی
٨٩٧ حائری یزدی نوشین ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
٨٩٨ حبشي زاده نازنين ٨٢-٨١ اول
٨٩٩ حبيب زادگان طاري ايدا ٨٣-٨٢ اول
٩٠٠ حبیبی مونا ٧٨-٧٧ اول
٩٠١ حبیبی مشفق سپیده ٩٤-٩٣ دوم ریاضی
٩٠٢ حبیبی مشفق سحر ٩٤-٩٣ دوم ریاضی
٩٠٣ حبیبی مهر پگاه ٩٤-٩٣ اول
٩٠٤ حجازي مهسا ٨١-٨٠ اول
٩٠٥ حجازي شقايق ٨٣-٨٢ اول
٩٠٦ حجة الاسلامی هدیه ٩٩-٩٨ دهم تجربی
٩٠٧ حجتي ياسمن ٨٤-٨٣ اول
٩٠٨ حجتي طارمسري سيده وصال ٨٣-٨٢ سوم تجربی
٩٠٩ حجتی مهرنوش ٧٧-٧٦ اول
٩١٠ حجتی غزال ٧٨-٧٧ اول
٩١١ حداد یاسمن ٩٣-٩٢ اول
٩١٢ حدادرضوی نیکی ٩٤-٩٣ اول
٩١٣ حدادي آنيتا ٨٧-٨٦ اول
٩١٤ حداديان مهسا ٩١-٩٠ اول
٩١٥ حديدي آيلين ٩٢-٩١ دوم ریاضی
٩١٦ حدیدی روژینا ٩٩-٩٨ دهم تجربی
٩١٧ حری نیکی 99-00 دهم ریاضی
٩١٨ حزين سارا ٩١-٩٠ اول
٩١٩ حسن تاش سیده زهرا ٧٨-٧٧ اول
٩٢٠ حسن خانی زهرا ٩٤-٩٣ دوم تجربی
٩٢١ حسن زاده شبنم ٩٤-٩٣ سوم ریاضی
٩٢٢ حسن زاده نیکا ٩٦-٩٥ دهــــــم
٩٢٣ حسن زاده یاسمن ٩٣-٩٢ چهارم تجربی
٩٢٤ حسن زاده راد مرجان ٧٧-٧٦ اول
٩٢٥ حسن زاده فامیلی ستاره ٧٦-٧٥ اول
٩٢٦ حسن زاده مقدم فاطمه ٩٠-٨٩ سوم تجربی
٩٢٧ حسن ولي ياسمين ٧٩-٧٨ اول
٩٢٨ حسنوند یاسمین 99-00 دهم تجربی
٩٢٩ حسني الهام ٨٩-٨٨ اول
٩٣٠ حسني گودرزي نارين ٩٢-٩١ اول
٩٣١ حسنی نسترن ٧٥-٧٤ اول
٩٣٢ حسنی مطهره ٩٤-٩٣ اول
٩٣٣ حسنی آندیا ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
٩٣٤ حسنی نورا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٩٣٥ حسنی تبار آنالی ٩٨-٩٧ دهم تجربی
٩٣٦ حسنی ضیابری سیده آیدا ٩٦-٩٧ یازدهم ریاضی
٩٣٧ حسين پور فرنوش ٨٨-٨٧ اول
٩٣٨ حسين پور پري ناز ٩١-٩٠ دوم ریاضی
٩٣٩ حسين پولي ممقاني فرانك ٨٨-٨٧ اول
٩٤٠ حسين خانلي خانقاه مهسا ٨٦-٨٥ اول
٩٤١ حسين خواه نسيم ٨٣-٨٢ اول
٩٤٢ حسين زادسعيد كيميا ٩٢-٩١ اول
٩٤٣ حسين مردي طرشتي فريناز ٨١-٨٠ سوم ریاضی
٩٤٤ حسيني كيميا ٨٩-٨٨ اول
٩٤٥ حسيني مهسا ٨٦-٨٥ سوم ریاضی
٩٤٦ حسيني رومينا سادات ٩٢-٩١ اول
٩٤٧ حسيني زهرا سادات ٩٢-٩١ سوم ریاضی
٩٤٨ حسيني خبازي سارا ٨٩-٨٨ اول
٩٤٩ حسيني فرد سوگل ٩١-٩٠ اول
٩٥٠ حسيني نژاد هانيه سادات ٨٧-٨٦ اول
٩٥١ حسین پور خوش قلب آنیسا 99-00 دهم ریاضی
٩٥٢ حسین چی صراف ندا سادات ٧٦-٧٥ اول
٩٥٣ حسین زاده مهسا ٧٧-٧٦ چهارم ریاضی
٩٥٤ حسین زاده ضرابی نجمه ٧٥-٧٤ سوم ریاضی
٩٥٥ حسین زاده ضرابی ناهید ٧٦-٧٥ اول
٩٥٦ حسین زاده کلاچاهی هدیه ٧٧-٧٦ اول
٩٥٧ حسین زاده نودهی دنیز ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
٩٥٨ حسین وند پارمیس ٩٦-٩٥ دهــــــم
٩٥٩ حسینچی صرافی ندا سادات ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
٩٦٠ حسینقلی محبویه ٧٧-٧٦ اول
٩٦١ حسینی سارا ٧٥-٧٤ اول
٩٦٢ حسینی مرثا ٧٧-٧٦ اول
٩٦٣ حسینی شبنم ٧٥-٧٤ سوم ریاضی
٩٦٤ حسینی لعیا سادات ٩٤-٩٣ اول
٩٦٥ حسینی مریم سادات ٩٣-٩٢ سوم ریاضی
٩٦٦ حسینی فاطمه ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٩٦٧ حسینی صبا سادات 99-00 دهم ریاضی
٩٦٨ حسینی کازرونی رائیکا سیده ٩٤-٩٣ اول
٩٦٩ حسینی نسب سیده فاطمه 99-00 دهم ریاضی
٩٧٠ حسینی نوه دیانا 99-00 دهم ریاضی
٩٧١ حسینیان پور مائده ٩٤-٩٣ چهارم ریاضی
٩٧٢ حصني لنگرودي نرگس ٨٨-٨٧ اول
٩٧٣ حطمي آتوسا ٩٢-٩١ دوم تجربی
٩٧٤ حق خواه هستي ٨٧-٨٦ اول
٩٧٥ حق زارع شبنم ٨٧-٨٦ اول
٩٧٦ حق نثار فرد بتسابه ٧٧-٧٦ اول
٩٧٧ حق نظريان پيونيك ٨٨-٨٧ اول
٩٧٨ حقايق خراساني فريناز ٨٦-٨٥ سوم تجربی
٩٧٩ حقگو طناز ٩٣-٩٢ دوم تجربی
٩٨٠ حقيقي آزاد ستاره ٨٨-٨٧ اول
٩٨١ حقيقي خوشخو ياسمن ٨٣-٨٢ اول
٩٨٢ حقيقي خوشخو آيسان ٨٧-٨٦ دوم تجربی
٩٨٣ حقی تینا ٧٨-٧٧ دوم ریاضی / ترم دوم
٩٨٤ حقیقی ابیانه مینا ٧٦-٧٥ اول
٩٨٥ حقیقی ابیانه مریم ٧٥-٧٤ اول
٩٨٦ حكمت آرزو ٨٨-٨٧ اول
٩٨٧ حكيم پور پارميس ٨٥-٨٤ اول
٩٨٨ حكيم پور پروشات ٨٥-٨٤ اول
٩٨٩ حكيمي پور پگاه ٨٦-٨٥ اول
٩٩٠ حکمی سارا ٧٧-٧٦ اول
٩٩١ حکیمی سارا ٧٨-٧٧ اول
٩٩٢ حلاجیان مرضیه ٩٣-٩٢ اول
٩٩٣ حلمی ساناز ٧٧-٧٦ اول
٩٩٤ حلوایی هلیا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٩٩٥ حمزئی سروین ٩٩-٩٨ یازدهم تجربی
٩٩٦ حميدپور پگاه ٩٠-٨٩ اول
٩٩٧ حميدي مينا ٨٦-٨٥ اول
٩٩٨ حميدي ياسمينا ٩٢-٩١ اول
٩٩٩ حمیدی مانا ٧٥-٧٤ اول
١٠٠٠ حمیدی ریحانه ٩٤-٩٣ اول
١٠٠١ حيدرزاده فرناز ٧٩-٧٨ اول
١٠٠٢ حيدرزاده آذر آذين ٨٩-٨٨ اول
١٠٠٣ حيدرنياء معاف نازنين ٨٠-٧٩ اول
١٠٠٤ حيدري ليدا ٨١-٨٠ اول
١٠٠٥ حيدري نژلا ٨٤-٨٣ اول
١٠٠٦ حيدري پانيذ ٨٨-٨٧ اول
١٠٠٧ حيدري يگانه ٩٠-٨٩ اول
١٠٠٨ حيدري روچي مريم ٨٣-٨٢ اول
١٠٠٩ حیاتی مونا ٧٥-٧٤ اول
١٠١٠ حیدر نیکا ٩٣-٩٢ اول
١٠١١ حیدری آلما ٧٥-٧٤ اول
١٠١٢ حیدری مهسا ٧٨-٧٧ اول
١٠١٣ حیدری تینا ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
١٠١٤ حیدری سارا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
١٠١٥ حیدری منفرد مهرآوه ٧٦-٧٥ سوم ریاضی
١٠١٦ حیدری منفرد مهرآسا ٧٨-٧٧ سوم ریاضی/ ترم دوم
١٠١٧ حیدری میاندوآب الناز ٧٦-٧٥ دوم
١٠١٨ حیدریان پریسا ٩٤-٩٣ اول
١٠١٩ خاتم سازان آلاء ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
١٠٢٠ خاچكيان سيس يان ٨٣-٨٢ اول
١٠٢١ خادم الرضائيان سپيده ٨٤-٨٣ اول
١٠٢٢ خادم الرضائيان عصمت ٨٤-٨٣ اول
١٠٢٣ خادمي ميديا ٨٥-٨٤ اول
١٠٢٤ خادمی پرنیان ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٠٢٥ خالدی کیمیا ٩٣-٩٢ اول
١٠٢٦ خالقي ارغوان ٧٩-٧٨ اول
١٠٢٧ خالقي الناز ٧٩-٧٨ اول
١٠٢٨ خالقي گلي ٨٦-٨٥ اول
١٠٢٩ خالقی ساناز ٧٥-٧٤ اول
١٠٣٠ خالقی اصانلو پریناز ٧٦-٧٥ اول
١٠٣١ خالوییان سرتقی آله ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١٠٣٢ خامسي آرزو ٨٤-٨٣ اول
١٠٣٣ خان آبادي قهي هديه ٩١-٩٠ اول
١٠٣٤ خان محمد روژين ٨٤-٨٣ اول
١٠٣٥ خانجاني نيلوفر ٨٩-٨٨ اول
١٠٣٦ خانچی صبا ٧٨-٧٧ اول
١٠٣٧ خانی صدف ٩٣-٩٢ اول
١٠٣٨ خانی آرمیتا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
١٠٣٩ خاور میرزایی درسا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٠٤٠ خاوری مهتاب ٧٥-٧٤ اول
١٠٤١ خاوندگار صبا ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٠٤٢ خبارباشی نهال ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
١٠٤٣ خبازي اسكوئي الهه ٨٦-٨٥ اول
١٠٤٤ خدابنده لو نازنين ٩٠-٨٩ اول
١٠٤٥ خدادادي اسكي فرناز ٨٥-٨٤ اول
١٠٤٦ خدادادي فرد آترين ٨٣-٨٢ اول
١٠٤٧ خدادادی یاسمن ٧٦-٧٥ چهارم ریاضی
١٠٤٨ خدادادی نسترن ٧٦-٧٥ اول
١٠٤٩ خداوردی زاده قهرمانی سولماز ٧٥-٧٤ اول
١٠٥٠ خداوردیان سارا ٩٣-٩٢ سوم ریاضی
١٠٥١ خدايار ياسمين ٨٧-٨٦ اول
١٠٥٢ خدائیانی پریا ٧٨-٧٧ اول
١٠٥٣ خدمتی نگار ٧٧-٧٦ اول
١٠٥٤ خدیوی ریحانه ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٠٥٥ خدیوی ریحانه 99-00 دهم تجربی
١٠٥٦ خرازي پريسا ٨٧-٨٦ اول
١٠٥٧ خرازی عسل ٧٦-٧٥ اول
١٠٥٨ خرازی درسا ٧٨-٧٧ اول
١٠٥٩ خراساني زاده شاداب ٨٧-٨٦ اول
١٠٦٠ خراساني زاده مهتاب ٨٩-٨٨ اول
١٠٦١ خراساني فردواني غزاله ٩٠-٨٩ اول
١٠٦٢ خردمند طهورا ٩٦-٩٥ چهارم تجربی
١٠٦٣ خرمی فرناز ٧٥-٧٤ اول
١٠٦٤ خرمی ملیکا ٩٣-٩٢ اول
١٠٦٥ خرمی ملینا ٩٣-٩٢ اول
١٠٦٦ خزایی درسا ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١٠٦٧ خسروانی نژاد سمیه ٧٥-٧٤ اول
١٠٦٨ خسروخواه ياسمين ٩٠-٨٩ دوم ریاضی
١٠٦٩ خسروي پريسا ٨١-٨٠ اول
١٠٧٠ خسروي نسيم ٨١-٨٠ اول
١٠٧١ خسروي نيلوفر ٨١-٨٠ اول
١٠٧٢ خسروي هزارجريبي هستي ٨٩-٨٨ دوم ریاضی
١٠٧٣ خسروی مریم ٧٦-٧٥ اول
١٠٧٤ خسروی ارغوان ٧٨-٧٧ اول
١٠٧٥ خسروی آزاد نیکی 99-00 دهم ریاضی
١٠٧٦ خسروی پور نگین ٩٤-٩٣ اول
١٠٧٧ خسروی مروخه مریم ٧٧-٧٦ دوم تجربی / ترم اول
١٠٧٨ خشایار پارمیدا ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
١٠٧٩ خصائلی مریم ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
١٠٨٠ خضري شبنم سادات ٨٨-٨٧ اول
١٠٨١ خضوعی ابیانه مستانه 99-00 دهم ریاضی
١٠٨٢ خطيبي نيلوفر ٨٣-٨٢ اول
١٠٨٣ خطیبی سحر ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٠٨٤ خطیبی تبار سوگل ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٠٨٥ خطیبی تبار عسل ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٠٨٦ خلاقي ياسمين ٩٢-٩١ اول
١٠٨٧ خلج ناديا ٨٥-٨٤ اول
١٠٨٨ خلج ساينا ٩٢-٩١ اول
١٠٨٩ خلفي الگار ٧٩-٧٨ اول
١٠٩٠ خلوصی فریناز ٧٥-٧٤ اول
١٠٩١ خليل بيكي خامنه نسترن ٨٣-٨٢ دوم ریاضی
١٠٩٢ خليل بيگي خامنه نژلا ٩١-٩٠ دوم ریاضی
١٠٩٣ خليل بيگي خامنه نژلا ٩٢-٩١ سوم ریاضی
١٠٩٤ خليل نژادثاني بنائي آيلار ٨٥-٨٤ اول
١٠٩٥ خليلي ليديا ٨١-٨٠ اول
١٠٩٦ خليلي آنيتا ٩٢-٩١ اول
١٠٩٧ خليلي فرد ياسمن ٨٤-٨٣ اول
١٠٩٨ خليليان بروجني راضيه ٩١-٩٠ سوم ریاضی
١٠٩٩ خلیل زاده مریم ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
١١٠٠ خلیل زاده شیرازی الهام ٧٨-٧٧ اول
١١٠١ خلیلی آندیا ٧٨-٧٧ اول
١١٠٢ خلیلی کتایون ٧٧-٧٦ سوم تجربی / ترم اول
١١٠٣ خلیلی سحر ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
١١٠٤ خلیلی سارا ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
١١٠٥ خلیلی کلاهیان آرزو ٧٨-٧٧ اول
١١٠٦ خمارلو نياز ٧٩-٧٨ اول
١١٠٧ خمسه فاطمه ٨٠-٧٩ اول
١١٠٨ خواجه ديبا 99-00 دهم ریاضی
١١٠٩ خواجه زاده سپیده ٩٣-٩٢ چهارم تجربی
١١١٠ خواجه نژاد صيدا ٨٢-٨١ سوم ریاضی
١١١١ خواجه نصیر جهرمی فاطمه ٩٣-٩٢ اول
١١١٢ خواجه نوری نیلوفر ٧٧-٧٦ اول
١١١٣ خواجوي پريسا ٨٥-٨٤ اول
١١١٤ خواجوی آیدا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١١١٥ خوباني ساناز ٨٣-٨٢ اول
١١١٦ خورسند طاهره ٨٢-٨١ اول
١١١٧ خورسندي آشتياني شيرين ٨٥-٨٤ سوم ریاضی
١١١٨ خورشيداحمد تينا ٨٠-٧٩ اول
١١١٩ خوش بطن رشتي مانا ٨٣-٨٢ اول
١١٢٠ خوش خلق حق كردار ركسانا ٨٨-٨٧ اول
١١٢١ خوش عاطفه نازنين ٨٩-٨٨ اول
١١٢٢ خوش عاطفه صنم ٨٢-٨١ سوم ریاضی
١١٢٣ خوشبخت آیناز ٩٣-٩٢ اول
١١٢٤ خوشخو نژاد نیکفام ٧٩-٧٨ سوم تجربی/ ترم دوم
١١٢٥ خوشنودكوشكقاضي سارا ٩٢-٩١ اول
١١٢٦ خوشنويسان لادن ٧٩-٧٨ اول
١١٢٧ خوشنويسان رومينا ٩١-٩٠ اول
١١٢٨ خویلو صفورا ٧٨-٧٧ اول
١١٢٩ خيري پونه ٨٨-٨٧ اول
١١٣٠ خیاط بهار لویی محدثه 99-00 دهم ریاضی
١١٣١ خیامین ستایش 99-00 دهم تجربی
١١٣٢ خیرخواه صبا ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
١١٣٣ دابوئی گلناز ٧٧-٧٦ اول
١١٣٤ داداش زاده ركسانا ٨٢-٨١ سوم تجربی
١١٣٥ داداش زاده  خورشید 99-00 دهم تجربی
١١٣٦ داداشی زهرا ٩٦-٩٥ دهــــــم
١١٣٧ دادبخش هدی ٩٩-٩٨ دوازدهم تجربی
١١٣٨ دادخواه نازنین ٧٧-٧٦ اول
١١٣٩ دادگر سروین ٩٣-٩٢ سوم تجربی
١١٤٠ دادگرنژاد دنیا ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١١٤١ دادمنش آزاده ٧٥-٧٤ اول
١١٤٢ دادمنش آویده ٧٨-٧٧ دوم ریاضی / ترم دوم
١١٤٣ دادور ارم ٧٦-٧٥ اول
١١٤٤ دارابي نيكا ٨٤-٨٣ اول
١١٤٥ دارایی هلنا 99-00 دهم ریاضی
١١٤٦ دارنهال ياسمن ٩٠-٨٩ اول
١١٤٧ داره ء مهشيد ٨٧-٨٦ اول
١١٤٨ دالوند مریم ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١١٤٩ دامغانيان شيما ٧٩-٧٨ اول
١١٥٠ دانايي سيودا ٨٩-٨٨ اول
١١٥١ دانشور سارا ٧٦-٧٥ اول
١١٥٢ دانشور سمیرا ٧٧-٧٦ اول
١١٥٣ دانشيان ايردموسي ساره ٨٨-٨٧ اول
١١٥٤ داهي سارا ٨٢-٨١ اول
١١٥٥ داودآبادي فاطمه ٨٢-٨١ اول
١١٥٦ داودآبادي فهيمه ٨٥-٨٤ اول
١١٥٧ داوديان شارمين ٨١-٨٠ اول
١١٥٨ داوری مهتا ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
١١٥٩ دائمي نگار ٨٣-٨٢ سوم ریاضی
١١٦٠ دائمي رشيدي سرمه ٨٣-٨٢ اول
١١٦١ دبيريان سيما ٨٤-٨٣ سوم ریاضی
١١٦٢ دربندي گلرو ٩٠-٨٩ اول
١١٦٣ دربندي ياسمن ٨٩-٨٨ سوم ریاضی
١١٦٤ دربیگی باران ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١١٦٥ درخشاني مهشاد ٨٧-٨٦ اول
١١٦٦ درخشانی فاطمه ٩٤-٩٣ اول
١١٦٧ درداري درسا ٨٧-٨٦ اول
١١٦٨ درگاهی آریانا ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١١٦٩ درود گران محیا ٩٣-٩٢ چهارم ریاضی
١١٧٠ درویشی شوکا ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
١١٧١ دري ليلا ٨٠-٧٩ اول
١١٧٢ دری مریم ٧٥-٧٤ چهارم تجربی
١١٧٣ دریانی سلما ٧٥-٧٤ چهارم تجربی
١١٧٤ دستگير پيمانه ٩٠-٨٩ اول
١١٧٥ دشتي سيده غزاله ٨٠-٧٩ اول
١١٧٦ دشتی شیده ٧٦-٧٥ اول
١١٧٧ دشتی مقدم پرنیان ٩٩-٩٨ دوازدهم ریاضی
١١٧٨ دل شاد مائده ٩١-٩٠ دوم ریاضی
١١٧٩ دلالت ملاحت ٩١-٩٠ اول
١١٨٠ دلاوربحر سارا ٩٢-٩١ سوم ریاضی
١١٨١ دلاوري شيرين ٨٨-٨٧ اول
١١٨٢ دلبری یگانه ٩٤-٩٣ چهارم تجربی
١١٨٣ دلجو بهاره ٨٤-٨٣ اول
١١٨٤ دنياداري رومينا ٨٨-٨٧ اول
١١٨٥ دنیا نور الهه ٩٤-٩٥ سوم تجربی
١١٨٦ دنیا نور حانیه ٩٤-٩٥ چهارم ریاضی
١١٨٧ دنیایی داریان مریم 99-00 دهم تجربی
١١٨٨ دهدشتیان غزاله ٧٧-٧٦ اول
١١٨٩ دهقان مهرشید ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١١٩٠ دهقان فاطمه ٩٤-٩٣ چهارم ریاضی
١١٩١ دهقان منشادی سیده شیدا ٧٨-٧٧ اول
١١٩٢ دهقان نژاد شيدا ٩١-٩٠ دوم ریاضی
١١٩٣ دهقان نیری طنازسادات ٩٨-٩٧ دوازدهم تجربی
١١٩٤ دهقاني فرنيا ٨٩-٨٨ اول
١١٩٥ دهقاني كيميا ٨٩-٨٨ اول
١١٩٦ دهقانی راضیه ٩٤-٩٣ اول
١١٩٧ دهقانی مبینا ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
١١٩٨ دواچی شراره ٧٦-٧٥ سوم ریاضی
١١٩٩ دوازده امامی رها ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٢٠٠ دوربین جامی طناز ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٢٠١ دويلو ياسمن ٨٧-٨٦ اول
١٢٠٢ دياني ديبا ٧٩-٧٨ اول
١٢٠٣ دیاری پور رزناز ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٢٠٤ دیانت لیلا ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
١٢٠٥ دیانت لیدا ٧٥-٧٤ اول
١٢٠٦ دیانی شیدا ٧٩-٧٨ سوم تجربی/ ترم دوم
١٢٠٧ دیانی نازنین ٩٤-٩٣ چهارم ریاضی
١٢٠٨ دینی ترکمانی غزل ٩٤-٩٣ سوم تجربی
١٢٠٩ دیوداد آتوسا ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١٢١٠ ذاكر فرناز ٨٨-٨٧ اول
١٢١١ ذاكري نيلوفر ٨٦-٨٥ اول
١٢١٢ ذاکری پرند ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
١٢١٣ ذبيحي طاري ارغوان ٨٠-٧٩ اول
١٢١٤ ذبیحی یاسمن ٧٧-٧٦ اول
١٢١٥ ذكائي مقدم ساغر ٨٢-٨١ اول
١٢١٦ ذکائیان سیده گلناز ٧٩-٧٨ سوم تجربی/ ترم دوم
١٢١٧ ذوالفقاري مونا ٨٣-٨٢ اول
١٢١٨ ذوالفقاري درسا ٩٢-٩١ اول
١٢١٩ ذوالفقاری ثابت غزال ٩٤-٩٣ اول
١٢٢٠ ذوالفقاری راد صدف ٧٦-٧٥ دوم
١٢٢١ ذوالقدر شادي ٨٤-٨٣ اول
١٢٢٢ راثي محدث منا ٨٢-٨١ اول
١٢٢٣ راجانی کژال ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١٢٢٤ راحمی نژاد گلریز ٧٧-٧٦ اول
١٢٢٥ راد ندا ٧٥-٧٤ اول
١٢٢٦ رادفر نازلي ٨٤-٨٣ اول
١٢٢٧ رادفر نيكتا ٨٦-٨٥ اول
١٢٢٨ رادفر شراره ٨٤-٨٣ سوم ریاضی
١٢٢٩ رادفر هستی ٩٤-٩٣ اول
١٢٣٠ رادكاني تينا ٨٢-٨١ اول
١٢٣١ راستاني سارا ٨٤-٨٣ اول
١٢٣٢ راستکاری آترینا 99-00 دهم تجربی
١٢٣٣ راستی نسرانی بهار ٧٦-٧٥ دوم
١٢٣٤ راضی آزاده ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
١٢٣٥ ربانی فرناز ٧٦-٧٥ دوم
١٢٣٦ ربيعي هليا ٨٦-٨٥ اول
١٢٣٧ ربیعی آتوسا ٧٥-٧٤ اول
١٢٣٨ ربیعی سارا 99-00 دهم تجربی
١٢٣٩ رجائي رويا ٨٨-٨٧ اول
١٢٤٠ رجب لو ستاره ٧٥-٧٤ اول
١٢٤١ رجبيان سبا ٩٢-٩١ اول
١٢٤٢ رحمان زاده پارمیدا ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٢٤٣ رحمان سرشت شیما ٧٦-٧٥ اول
١٢٤٤ رحماني مهسا ٨٢-٨١ اول
١٢٤٥ رحماني شقايق ٨٥-٨٤ اول
١٢٤٦ رحماني روژين ٨٧-٨٦ اول
١٢٤٧ رحماني روناك ٨٨-٨٧ اول
١٢٤٨ رحماني شادي ٨٢-٨١ دوم ریاضی
١٢٤٩ رحماني شبنم ٨٣-٨٢ سوم ریاضی
١٢٥٠ رحمانی آناهیتا ٩٣-٩٢ اول
١٢٥١ رحمانی شکیلا ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
١٢٥٢ رحمانی یگانه پانته آ ٧٦-٧٥ سوم ریاضی
١٢٥٣ رحمت خواه يزدي روژان ٩٠-٨٩ اول
١٢٥٤ رحمت سمیعی شهرزاد ٧٥-٧٤ سوم ریاضی
١٢٥٥ رحمتي سروناز ٩١-٩٠ اول
١٢٥٦ رحمتيان كيميا ٩١-٩٠ دوم تجربی
١٢٥٧ رحمتی انسیه ٩٤-٩٣ اول
١٢٥٨ رحمیانی مریم ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٢٥٩ رحيم اف نيلوفر ٩٢-٩١ اول
١٢٦٠ رحيم زاده اسكي نازنين ٩٢-٩١ اول
١٢٦١ رحيمي سپيده ٨٢-٨١ اول
١٢٦٢ رحيمي مهسا ٨٢-٨١ اول
١٢٦٣ رحيمي شهرزاد ٨٤-٨٣ اول
١٢٦٤ رحيمي نازنين ٨٥-٨٤ اول
١٢٦٥ رحيمي هليا ٨٦-٨٥ اول
١٢٦٦ رحيميان سودابه ٨٥-٨٤ سوم ریاضی
١٢٦٧ رحیم پور شبنم ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٢٦٨ رحیم زاده آناهیتا ٧٧-٧٦ اول
١٢٦٩ رحیمی رزا ٧٦-٧٥ دوم
١٢٧٠ رحیمی خوش آواز نیوشا ٧٧-٧٦ اول
١٢٧١ رحیمی طاری رانا 99-00 دهم ریاضی
١٢٧٢ رحیمیان نیوشا ٧٥-٧٤ اول
١٢٧٣ رحیمیان شهرزاد ٧٦-٧٥ اول
١٢٧٤ رحیمیان شیدا ٧٨-٧٧ اول
١٢٧٥ رحیمیان سپیده ٧٨-٧٧ اول
١٢٧٦ رحیمیان شهرزاد ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
١٢٧٧ رحیمیان مرجان ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
١٢٧٨ رخشان روح اختر بهاره ٨١-٨٠ اول
١٢٧٩ رخوا یاسمن ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٢٨٠ رزازان الهه ٩٦-٩٧ یازدهم ریاضی
١٢٨١ رزازچيان بابلي همتا ٨٣-٨٢ اول
١٢٨٢ رزاقي مونا ٨٠-٧٩ اول
١٢٨٣ رزاقی مینا ٧٥-٧٤ اول
١٢٨٤ رزاقی آرتمیس ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٢٨٥ رزبان مریم ٧٨-٧٧ اول
١٢٨٦ رزمجويي پگاه ٨٩-٨٨ اول
١٢٨٧ رزمجوئي سها ٨٦-٨٥ اول
١٢٨٨ رزمی کناره آیدا ٧٦-٧٥ اول
١٢٨٩ رزمی کناره سارا ٧٧-٧٦ اول
١٢٩٠ رسا ستاره ٩٣-٩٢ اول
١٢٩١ رستگار كيانا ٩٢-٩١ دوم تجربی
١٢٩٢ رستگار مریم ٧٥-٧٤ اول
١٢٩٣ رستم پور مینا ٩٦-٩٥ سوم ریاضی
١٢٩٤ رستم زاده  دلارام 99-00  دوازدهم تجربی
١٢٩٥ رستم نژاد مرجان ٧٩-٧٨ اول
١٢٩٦ رستمي نوشين ٨٠-٧٩ اول
١٢٩٧ رستمي پرسا ٩١-٩٠ اول
١٢٩٨ رستمي درسا ٩١-٩٠ اول
١٢٩٩ رستمی نازنین ٧٨-٧٧ اول
١٣٠٠ رستمی صبا ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٣٠١ رستمی مهرنگار ٧٥-٧٤ اول
١٣٠٢ رستمی آی لار ٩٣-٩٢ اول
١٣٠٣ رستمی سارا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٣٠٤ رستمی جاوید زهرا ٩٦-٩٧ چهارم ریاضی
١٣٠٥ رسته پگاه ٨٢-٨١ اول
١٣٠٦ رسولي الهام ٨٢-٨١ اول
١٣٠٧ رسولي الناز ٨٣-٨٢ اول
١٣٠٨ رسولي گلناز ٨٤-٨٣ اول
١٣٠٩ رسولی دباغ دنیز ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٣١٠ رشديه گلشن ٧٩-٧٨ اول
١٣١١ رشيدي ديبا ٨٦-٨٥ اول
١٣١٢ رشیدالاسلامی تارا ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
١٣١٣ رشیدی صهبا ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٣١٤ رشیدی هدیه ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٣١٥ رضا سایه ٧٧-٧٦ اول
١٣١٦ رضااسمعيلي پرگل سادات ٨٩-٨٨ اول
١٣١٧ رضاخانی روشنک ٧٥-٧٤ سوم ریاضی
١٣١٨ رضازاده اردبيلي رومينا ٨٤-٨٣ اول
١٣١٩ رضاسلطاني عاطفه ٩١-٩٠ اول
١٣٢٠ رضاسلطاني فاطمه ٩١-٩٠ اول
١٣٢١ رضایی هانیه ٧٦-٧٥ اول
١٣٢٢ رضایی پریسا ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١٣٢٣ رضایی تینا ٩٣-٩٢ سوم تجربی
١٣٢٤ رضایی زهرا ٩٩-٩٨ یازدهم ریاضی
١٣٢٥ رضایی اهوانویی روژین ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٣٢٦ رضایی آهوانویی رز ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
١٣٢٧ رضایی مهابادی فرزانه ٧٧-٧٦ اول
١٣٢٨ رضائي سارا ٨٣-٨٢ اول
١٣٢٩ رضائي سروناز ٨٦-٨٥ اول
١٣٣٠ رضائي مليكا ٩٢-٩١ اول
١٣٣١ رضائي اشكلك سارا ٩٢-٩١ اول
١٣٣٢ رضائي راد پگاه ٨٦-٨٥ اول
١٣٣٣ رضائي عدل سپيده ٨٣-٨٢ اول
١٣٣٤ رضائي نسب رويا ٨٦-٨٥ اول
١٣٣٥ رضائی هانیه ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
١٣٣٦ رضائی شایلین ٩٤-٩٣ اول
١٣٣٧ رضائی مهابادی فرزانه ٧٨-٧٧ دوم ریاضی / ترم دوم
١٣٣٨ رضائی نژاد مهسا ٧٥-٧٤ چهارم تجربی
١٣٣٩ رضوان ياسمن ٨٨-٨٧ اول
١٣٤٠ رضوانخواه تارا ٨٧-٨٦ اول
١٣٤١ رضوانی شمیرانی ماگدا ٧٧-٧٦ سوم تجربی / ترم اول
١٣٤٢ رضوي فرنوش ٨٣-٨٢ اول
١٣٤٣ رضوي ارغوان ٨٧-٨٦ اول
١٣٤٤ رضوياني هاله سادات ٩١-٩٠ اول
١٣٤٥ رضوی آرزو ٧٥-٧٤ سوم ریاضی
١٣٤٦ رضوی بهناز ٧٥-٧٤ چهارم تجربی
١٣٤٧ رضوی اسفلی سیده غزال ٧٨-٧٧ اول
١٣٤٨ رضوی داودی ندا ٧٧-٧٦ اول
١٣٤٩ رضوی داوودی یلدا ٧٦-٧٥ دوم
١٣٥٠ رضویان مریم ٧٦-٧٥ اول
١٣٥١ رضویانی پرنیان سادات ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
١٣٥٢ رضي نگار ٨٦-٨٥ اول
١٣٥٣ رضي پور غزاله ٩٠-٨٩ اول
١٣٥٤ رعايائي اردكاني شبنم ٨٣-٨٢ اول
١٣٥٥ رعنا پريسا ٨٦-٨٥ اول
١٣٥٦ رفعت نژاد آوا ٨٤-٨٣ اول
١٣٥٧ رفعتی شهرزاد ٧٥-٧٤ سوم ریاضی
١٣٥٨ رفعتی مهسا ٩٤-٩٣ سوم ریاضی
١٣٥٩ رفيعي مهسا ٨٧-٨٦ سوم ریاضی
١٣٦٠ رفیعی بهاره ٧٦-٧٥ اول
١٣٦١ رفیعی سپیده ٧٦-٧٥ اول
١٣٦٢ رفیعی ریحانه سادات ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٣٦٣ رفیعی روژینا ٩٨-٩٧ دوازدهم تجربی
١٣٦٤ رفیعی سقزچی تارا ٧٧-٧٦ اول
١٣٦٥ رفیعی فرد نسیم ٧٧-٧٦ اول
١٣٦٦ رفیقی پریسا ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١٣٦٧ ركني فرد ياسمين ٨١-٨٠ اول
١٣٦٨ رمضان خانی درسا ٩٤-٩٣ اول
١٣٦٩ رمضان زاده هلیا ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
١٣٧٠ رمضان زاده نمینی نارگل 99-00 دهم تجربی
١٣٧١ رمضاني آرزو ٨٤-٨٣ اول
١٣٧٢ رمضاني فريال ٨٤-٨٣ اول
١٣٧٣ رمضاني طناز ٨٧-٨٦ اول
١٣٧٤ رمضاني موژان ٨٩-٨٨ اول
١٣٧٥ رمضاني كيارا ٩٢-٩١ اول
١٣٧٦ رنجبر ستايش ٩١-٩٠ اول
١٣٧٧ رنجبران سوگل ٩٤-٩٣ اول
١٣٧٨ رنجبرمقدم مهنا ٨٢-٨١ اول
١٣٧٩ رنجوردوزدوزان فاطمه ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٣٨٠ رهبر كتايون ٨٢-٨١ اول
١٣٨١ رهبر نگين ٨٧-٨٦ اول
١٣٨٢ رهبرشیانی درسا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٣٨٣ رهبرفرزامي حق سميرا ٩٠-٨٩ اول
١٣٨٤ رهبري مليكا ٩١-٩٠ اول
١٣٨٥ رهبري سلوط هليا ٩٠-٨٩ اول
١٣٨٦ رهبری سحر ٧٥-٧٤ اول
١٣٨٧ رهنمانيا مهسا ٨٧-٨٦ اول
١٣٨٨ روان بخش انسيه ٩٠-٨٩ اول
١٣٨٩ روان بخش نگار ٩٢-٩١ اول
١٣٩٠ روائي شقايق ٨٨-٨٧ اول
١٣٩١ روح الایمان یاسمین ٧٨-٧٧ اول
١٣٩٢ روحاني رانكوهي سيده ليلا ٧٩-٧٨ اول
١٣٩٣ روحانی پونه ٧٨-٧٧ دوم ریاضی / ترم دوم
١٣٩٤ روحانی مهرسا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
١٣٩٥ روحانی زادگان مرسده ٧٩-٧٨ سوم تجربی/ ترم دوم
١٣٩٦ روحي فردپور غزاله ٧٩-٧٨ اول
١٣٩٧ رودگر روشا ٧٩-٧٨ اول
١٣٩٨ رودگر سمن ٨١-٨٠ اول
١٣٩٩ روزبه شبنم ٧٨-٧٧ دوم ریاضی / ترم دوم
١٤٠٠ روزرخ پرناز ٨٥-٨٤ اول
١٤٠١ روستائی هیوا ٧٦-٧٥ اول
١٤٠٢ روشن منش ساناز ٧٦-٧٥ اول
١٤٠٣ روشن نفس شادی ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٤٠٤ روشنايي شيرين ٨٩-٨٨ اول
١٤٠٥ روشني پرديس ٨٦-٨٥ اول
١٤٠٦ روشني روژان ٨٩-٨٨ اول
١٤٠٧ روشني رومينا ٩٢-٩١ اول
١٤٠٨ روغني زاده فرناز ٨١-٨٠ اول
١٤٠٩ روفه شقايق ٨٨-٨٧ اول
١٤١٠ رویا قیطاسیان ٧٧-٧٦ سوم تجربی / ترم اول
١٤١١ روئين سپيده ٨٤-٨٣ اول
١٤١٢ روئين دژ شادي ٨٢-٨١ اول
١٤١٣ رياحي رها ٩١-٩٠ اول
١٤١٤ رياحي مقدم ميترا ٨٢-٨١ اول
١٤١٥ ریاحی فاطمه ٩٤-٩٣ چهارم تجربی
١٤١٦ ریاحی نیلوفر ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
١٤١٧ ریاحی سارینا ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٤١٨ ریاض داودی لیلا ٧٨-٧٧ اول
١٤١٩ ریزه بند شیرین ٩٤-٩٣ چهارم ریاضی
١٤٢٠ رئيسي صبا ٩٠-٨٩ اول
١٤٢١ رئيسيان رويا ٨٤-٨٣ اول
١٤٢٢ رئیسی لیلا ٧٩-٧٨ سوم تجربی/ ترم دوم
١٤٢٣ زابلي بهابادي شايا ٨٥-٨٤ اول
١٤٢٤ زارع آنيتا ٨٩-٨٨ اول
١٤٢٥ زارع مهسان ٧٥-٧٤ اول
١٤٢٦ زارع سنا ٩٤-٩٣ اول
١٤٢٧ زارع نیوشا ٩٤-٩٥ سوم تجربی
١٤٢٨ زارع بواني سروناز ٨٤-٨٣ اول
١٤٢٩ زارع بواني پريناز ٩٠-٨٩ دوم تجربی
١٤٣٠ زارع زاده كياندخت ٨٧-٨٦ اول
١٤٣١ زارعي نازنين ٩٠-٨٩ اول
١٤٣٢ زارعی حسنا ٩٤-٩٣ دوم تجربی
١٤٣٣ زاهدي سپيده ٧٩-٧٨ اول
١٤٣٤ زاهدي صنم ٨٢-٨١ اول
١٤٣٥ زجاجی  آناهیتا سادات 99-00 دهم تجربی
١٤٣٦ زحمتکش آندیا 99-00 دهم تجربی
١٤٣٧ زراعتي آذين ٨٥-٨٤ اول
١٤٣٨ زركش كاشاني رعنا ٧٩-٧٨ اول
١٤٣٩ زرکش شیما ٧٧-٧٦ اول
١٤٤٠ زرگامي آلاله ٨٤-٨٣ اول
١٤٤١ زرگرزاده موژان ٨٠-٧٩ اول
١٤٤٢ زرگرزاده مهرزاد ٨٣-٨٢ دوم ریاضی
١٤٤٣ زرگرزاده مهرناز ٨٢-٨١ سوم ریاضی
١٤٤٤ زرگرشبستري آيدا ٨٤-٨٣ اول
١٤٤٥ زرگري ياسمن ٨٥-٨٤ اول
١٤٤٦ زرگري غزل ٨٨-٨٧ اول
١٤٤٧ زرگریان نگین سادات ٩٤-٩٣ اول
١٤٤٨ زرندی نژاد فرد نهال ٩٦-٩٥ چهارم تجربی
١٤٤٩ زرنگار سمن ٨٨-٨٧ اول
١٤٥٠ زرنوش نيكا ٩١-٩٠ اول
١٤٥١ زرين كيا ياسمن ٩١-٩٠ دوم ریاضی
١٤٥٢ زرين نعل مژده ٨٠-٧٩ اول
١٤٥٣ زکی زاده مهنا ٩٤-٩٣ اول
١٤٥٤ زمانپور نگار ٨٢-٨١ اول
١٤٥٥ زماني نگار ٨٦-٨٥ اول
١٤٥٦ زماني شبنم ٨٢-٨١ دوم تجربی
١٤٥٧ زماني بروجني سرور ٨٣-٨٢ اول
١٤٥٨ زمانی علویچه نیوشا ٩٤-٩٣ اول
١٤٥٩ زمانیان نرگس ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٤٦٠ زمانیان زینالی نگین ٩٣-٩٢ اول
١٤٦١ زمانیان زینلی نگار ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٤٦٢ زمرديان آيدا ٧٩-٧٨ اول
١٤٦٣ زمزم ریحانه ٩٤-٩٣ چهارم تجربی
١٤٦٤ زنده دل یاسمن ٧٩-٧٨ سوم تجربی/ ترم دوم
١٤٦٥ زندي سمن ٩٠-٨٩ اول
١٤٦٦ زنديه پگاه ٨٥-٨٤ اول
١٤٦٧ زندی آتشبار رومینا ٩٣-٩٢ اول
١٤٦٨ زندیه بهاره ٧٦-٧٥ اول
١٤٦٩ زندیه پرنیا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٤٧٠ زنگنه غزل ٩٢-٩١ اول
١٤٧١ زنگي كيميا ٩١-٩٠ اول
١٤٧٢ زهرائي ياسمن سادات ٩١-٩٠ اول
١٤٧٣ زهرائی نگین ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٤٧٤ زهره ای سارا ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٤٧٥ زوارباشی سیده اطرا ٩٤-٩٣ اول
١٤٧٦ زواره سروناز ٧٩-٧٨ اول
١٤٧٧ زينالي زغن آباد ركسانا ٩١-٩٠ اول
١٤٧٨ زین الدین مهشید ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
١٤٧٩ زین العابدین پانته آ ٩٣-٩٢ سوم تجربی
١٤٨٠ زینلی مهسا ٩٣-٩٢ اول
١٤٨١ ساجدي سيناز ٨٨-٨٧ اول
١٤٨٢ ساجدي بخشايش عسل ٩٢-٩١ دوم تجربی
١٤٨٣ ساجدی مونا ٧٥-٧٤ اول
١٤٨٤ ساحلی مونا ٧٥-٧٤ اول
١٤٨٥ سادات ابراهيمي سيده ياسمين ٩٢-٩١ اول
١٤٨٦ سادات باريكاني سيده شيده ٨٠-٧٩ اول
١٤٨٧ سادات طهراني آواسادات ٨٤-٨٣ اول
١٤٨٨ سادات مرعشی مهکامه ٧٦-٧٥ اول
١٤٨٩ سادات موسوي ركسانا ٨٣-٨٢ اول
١٤٩٠ سادات میر عسل سادات ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
١٤٩١ ساداتي سحر ٩٢-٩١ اول
١٤٩٢ سازگار مهرآرا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
١٤٩٣ سازگارا بيتا ٧٩-٧٨ اول
١٤٩٤ سازگاری پارمیدا ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٤٩٥ ساعتي سبا ٩٢-٩١ سوم تجربی
١٤٩٦ ساعد غزال ٨٩-٨٨ اول
١٤٩٧ ساعد دوزدوزانی شقایق ٩٤-٩٣ سوم تجربی
١٤٩٨ ساعددوزدوزاني مهديه ٨٨-٨٧ اول
١٤٩٩ ساعدي ثناء ٨٨-٨٧ اول
١٥٠٠ ساعدي فر گلنوش ٨٤-٨٣ اول
١٥٠١ ساعدی صدیقه ٧٥-٧٤ اول
١٥٠٢ ساعي صدف ٨٧-٨٦ اول
١٥٠٣ ساعی یاسمین ٩٤-٩٣ سوم تجربی
١٥٠٤ سالارمهر طلایه ٩٦-٩٧ چهارم تجربی
١٥٠٥ سالاري مرجان ٨٩-٨٨ اول
١٥٠٦ سالاريان ساينا ٨٧-٨٦ اول
١٥٠٧ سالك نائيني صبا ٩٠-٨٩ اول
١٥٠٨ سالم سمیه ٧٦-٧٥ اول
١٥٠٩ سالور نوشین ٧٦-٧٥ اول
١٥١٠ سامكي مهرنوش ٨٣-٨٢ اول
١٥١١ سببی ترلان ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١٥١٢ سبزعلي جماعت ابهري مهرناز ٨٦-٨٥ اول
١٥١٣ سبزواري بهار ٨١-٨٠ اول
١٥١٤ سبزوي مريم ٩٠-٨٩ اول
١٥١٥ سبوحي سونيا ٨١-٨٠ اول
١٥١٦ سپاسی یاسمن ٧٥-٧٤ اول
١٥١٧ سپهري ستاره ٨٦-٨٥ اول
١٥١٨ سپهري نيكا ٩١-٩٠ اول
١٥١٩ سپهسالاري ياسمن ٨٦-٨٥ اول
١٥٢٠ ستارزاده صبا ٨٨-٨٧ اول
١٥٢١ ستاره مهسا ٨٨-٨٧ اول
١٥٢٢ ستايش هديه ٨٠-٧٩ اول
١٥٢٣ ستايشي مرجانه ٨١-٨٠ اول
١٥٢٤ ستايشي نيوشا ٨٠-٧٩ دوم تجربی
١٥٢٥ ستوده ساغر ٧٧-٧٦ اول
١٥٢٦ ستوديان ياسمن ٨١-٨٠ اول
١٥٢٧ سجادي شهرزاد ٨٢-٨١ اول
١٥٢٨ سجادي سودابه سادات ٨١-٨٠ سوم تجربی
١٥٢٩ سجادي راد صبا ٩٢-٩١ سوم تجربی
١٥٣٠ سجادیان رومینا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٥٣١ سجادیه زهرا سادات ٩٤-٩٣ اول
١٥٣٢ سجده النا 99-00 دهم تجربی
١٥٣٣ سجودی تانیا ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٥٣٤ سحابی لیلا ٧٥-٧٤ اول
١٥٣٥ سحر خیز لنگرودی سونیا ٩٤-٩٣ اول
١٥٣٦ سراج زاده مهسا ٨٩-٨٨ دوم ریاضی
١٥٣٧ سرآبادان ملیکا ٩٦-٩٥ چهارم تجربی
١٥٣٨ سرتيپي ياسمين ٨٦-٨٥ سوم ریاضی
١٥٣٩ سرتیپی عسل ٧٨-٧٧ اول
١٥٤٠ سرتیپی شبنم ٧٦-٧٥ دوم
١٥٤١ سرتیپی مینا ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
١٥٤٢ سعادت سارا ٨٢-٨١ اول
١٥٤٣ سعادت سپيده ٨٢-٨١ اول
١٥٤٤ سعادت سارینا ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٥٤٥ سعادت مصطفوی سیده کیمیا ٩٤-٩٣ اول
١٥٤٦ سعدی پور یاسمن ٩٤-٩٣ چهارم ریاضی
١٥٤٧ سعيدنوران سميرا ٩٢-٩١ اول
١٥٤٨ سعيدي ياسمن ٧٩-٧٨ اول
١٥٤٩ سعيدي گركاني ساحل ٩١-٩٠ دوم ریاضی
١٥٥٠ سعيدي نيا سمر ٩٢-٩١ اول
١٥٥١ سعيديان فخرالسادات ٨٨-٨٧ دوم تجربی
١٥٥٢ سعید زهرا ٧٧-٧٦ چهارم ریاضی
١٥٥٣ سعید ساناز ٧٧-٧٦ چهارم ریاضی
١٥٥٤ سعید زاده پرستو ٩٤-٩٣ سوم تجربی
١٥٥٥ سعید منجبیان سپیده ٩٤-٩٣ سوم تجربی
١٥٥٦ سعید وفا آوا ٩٤-٩٣ دوم تجربی
١٥٥٧ سعیدی یاسمن ٧٨-٧٧ اول
١٥٥٨ سعیدی روژینا ٩٣-٩٢ اول
١٥٥٩ سعیدی یلدا ٧٥-٧٤ اول
١٥٦٠ سعیدی هستی ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
١٥٦١ سعیدی تبار سانیا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٥٦٢ سعیدی نژاد  ثنا 99-00 دهم ریاضی
١٥٦٣ سفاری نگین ٩٤-٩٣ اول
١٥٦٤ سقازاده رعنا ٧٧-٧٦ سوم ریاضی / ترم اول
١٥٦٥ سقازاده سحر ٧٧-٧٦ اول
١٥٦٦ سقط فروش خاطره ٨٩-٨٨ اول
١٥٦٧ سلامت سيده بهاره ٨٣-٨٢ اول
١٥٦٨ سلامت نازنین ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٥٦٩ سلحشور فرد کتانه ٧٧-٧٦ اول
١٥٧٠ سلطان بایزیدی آرشین ٩٤-٩٣ اول
١٥٧١ سلطاني زاده كيميا ٨٨-٨٧ اول
١٥٧٢ سلطاني مطلق صبا ٨٩-٨٨ اول
١٥٧٣ سلطانيه سحر ٩١-٩٠ اول
١٥٧٤ سلطانی مائده ٧٩-٧٨ سوم تجربی/ ترم دوم
١٥٧٥ سلطانی کیمیا ٩٤-٩٣ دوم تجربی
١٥٧٦ سلطانی سارا 99-00 دهم ریاضی
١٥٧٧ سلطانی تبار ملیکا ٩٣-٩٢ اول
١٥٧٨ سلطانیه درسا ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
١٥٧٩ سلطانیه ستاره ٩٣-٩٢ اول
١٥٨٠ سلمان زاده غزال ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١٥٨١ سلماني زاده پرنيان ٩٢-٩١ اول
١٥٨٢ سلوک نسیم ٧٨-٧٧ اول
١٥٨٣ سليماني بابادي حوريسا ٩١-٩٠ اول
١٥٨٤ سليماني شيري نفيسه ٨١-٨٠ دوم تجربی
١٥٨٥ سليمي ساغر ٧٩-٧٨ اول
١٥٨٦ سليمي کيميا ٩٢-٩١ دوم تجربی
١٥٨٧ سلیمان زاده یزدی صنم ٧٦-٧٥ اول
١٥٨٨ سلیمانی افسون السادات ٧٧-٧٦ اول
١٥٨٩ سلیمانی تیام ٩٤-٩٣ اول
١٥٩٠ سلیمانی دلارام ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٥٩١ سلیمانی اریکا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
١٥٩٢ سلیمانی ابیانه هدا ٧٧-٧٦ اول
١٥٩٣ سلیمانی بابادی نازگل ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١٥٩٤ سلیمی نصیبه ٧٨-٧٧ سوم تجربی/ ترم دوم
١٥٩٥ سلیمی مهتا ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١٥٩٦ سلیمی نویسا ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١٥٩٧ سلیمی سارا 99-00 دهم ریاضی
١٥٩٨ سمناني پرستو ٩١-٩٠ سوم ریاضی
١٥٩٩ سمینه جمشیدی مرجان ٧٦-٧٥ اول
١٦٠٠ سنادي زاده سيده بهاره ٧٩-٧٨ اول
١٦٠١ سنایی فرد یگانه ٩٣-٩٢ اول
١٦٠٢ سنائي مريم ٨٧-٨٦ اول
١٦٠٣ سنجري سارا ٨٥-٨٤ اول
١٦٠٤ سنجری مرضیه ٧٦-٧٥ اول
١٦٠٥ سنگ مهسا ٨٩-٨٨ اول
١٦٠٦ سهرابی ملیکا ٩٣-٩٢ دوم تجربی
١٦٠٧ سهرابی نیا صبا ٧٨-٧٧ اول
١٦٠٨ سياري مريم ٨٨-٨٧ اول
١٦٠٩ سياهي سيده سارا ٩١-٩٠ اول
١٦١٠ سيدشاكري سيده صدف ٨٩-٨٨ اول
١٦١١ سيدشوري آرزوسادات ٨٦-٨٥ اول
١٦١٢ سيدصالحي سوگل سادات ٨٧-٨٦ اول
١٦١٣ سيدعسگري سپيده ٧٩-٧٨ اول
١٦١٤ سيدفروتن نيلوفر ٨٢-٨١ اول
١٦١٥ سيدمدقالچي سيده سارا ٨٢-٨١ اول
١٦١٦ سيدمدقالچي سيده صبا ٨٧-٨٦ سوم ریاضی
١٦١٧ سيري سارا ٨١-٨٠ اول
١٦١٨ سيف پرنيان ٩١-٩٠ اول
١٦١٩ سيف مهشاد ٩٢-٩١ اول
١٦٢٠ سيف الهي فخر سحر ٩٢-٩١ اول
١٦٢١ سيفي نيكي ٨٨-٨٧ اول
١٦٢٢ سيفي نيلوفر ٩٢-٩١ اول
١٦٢٣ سيفي گلنوش ٩٢-٩١ سوم تجربی
١٦٢٤ سينائي نازنين ٨١-٨٠ اول
١٦٢٥ سیاح مهرسا ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
١٦٢٦ سیاسی آرزو ٩٤-٩٣ سوم ریاضی
١٦٢٧ سیاوشی رکسانا ٩٤-٩٣ اول
١٦٢٨ سیاوشی نازنین ٧٧-٧٦ اول
١٦٢٩ سیدرئوفی آرمیتا ٩٦-٩٧ چهارم ریاضی
١٦٣٠ سیدشاکری یاسمین ٩٦-٩٧ چهارم تجربی
١٦٣١ سیده میرزایی علی آبادی مهتاب ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
١٦٣٢ سیدی بهاره ٧٥-٧٤ اول
١٦٣٣ سیدین یاسمن ٧٥-٧٤ اول
١٦٣٤ سیف الهی مهرسا ٩٣-٩٢ اول
١٦٣٥ سیفی ناژین ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
١٦٣٦ شادان شيوا ٩١-٩٠ اول
١٦٣٧ شادپور صدف ٨٧-٨٦ اول
١٦٣٨ شادرو كيانا ٨٦-٨٥ اول
١٦٣٩ شارعي شيما ٨٩-٨٨ اول
١٦٤٠ شافعيان شقايق ٨٤-٨٣ اول
١٦٤١ شاكري نسب مليكا ٩٢-٩١ اول
١٦٤٢ شاکری ثنا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٦٤٣ شالچی نیوشا ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٦٤٤ شامخي سيده هدي ٨٩-٨٨ اول
١٦٤٥ شاملو سحر ٨٢-٨١ اول
١٦٤٦ شاملو صدف ٨٥-٨٤ اول
١٦٤٧ شاملو مریناز ٧٥-٧٤ چهارم تجربی
١٦٤٨ شامی آیلین ٩٤-٩٣ اول
١٦٤٩ شاه اویسی روناک ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
١٦٥٠ شاه بیاتی شبنم ٧٥-٧٤ چهارم تجربی
١٦٥١ شاه حسینی مریم ٧٨-٧٧ اول
١٦٥٢ شاه حسینی فاطمه ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٦٥٣ شاه طاهري مريم ٨٢-٨١ اول
١٦٥٤ شاه طهماسبي سيده مارال ٩١-٩٠ اول
١٦٥٥ شاه محمدخاني هليا ٩٢-٩١ اول
١٦٥٦ شاه محمدي حانيه ٨٨-٨٧ اول
١٦٥٧ شاه محمدی الیکا ٧٦-٧٥ اول
١٦٥٨ شاه مرادی تارا ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٦٥٩ شاه میرزاییان آلین ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
١٦٦٠ شاه نظری آنا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
١٦٦١ شاه نظری لیانا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
١٦٦٢ شاهرخ نيا نازنين ٩٢-٩١ اول
١٦٦٣ شاهرخي مهزاد ٩٠-٨٩ اول
١٦٦٤ شاهرخی فرزانه ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
١٦٦٥ شاهزاده فاضلي سيده محدثه ٩١-٩٠ اول
١٦٦٦ شاهسون حديث ٨٩-٨٨ اول
١٦٦٧ شاهکار پرنيان ٩٢-٩١ دوم ریاضی
١٦٦٨ شاهمرادی نرگس ٩٣-٩٢ اول
١٦٦٩ شاهنگیان زهرا سادات ٩٤-٩٣ سوم ریاضی
١٦٧٠ شاهي نيوشا ٩١-٩٠ دوم ریاضی
١٦٧١ شاهين پريسا ٨٤-٨٣ اول
١٦٧٢ شاهين پريا ٨٨-٨٧ اول
١٦٧٣ شاوليان شيدا ٨٢-٨١ اول
١٦٧٤ شايان نازيلا ٧٩-٧٨ اول
١٦٧٥ شايان كيا عسل ٨٤-٨٣ اول
١٦٧٦ شايان كيا غزل ٨٩-٨٨ اول
١٦٧٧ شايان منش یاسمین 99-00 دهم ریاضی
١٦٧٨ شایان نگار ٧٧-٧٦ اول
١٦٧٩ شایان فر نرگس ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١٦٨٠ شایسته مهر سارا ٧٦-٧٥ اول
١٦٨١ شایگان مه تا ٧٧-٧٦ اول
١٦٨٢ شبستانی پور مهسا ٩٣-٩٢ چهارم ریاضی
١٦٨٣ شجاعي مهسا ٨١-٨٠ اول
١٦٨٤ شجاعي فاطمه ٨٧-٨٦ اول
١٦٨٥ شجاعي باغيني پرستو ٨٠-٧٩ اول
١٦٨٦ شجاعي باغيني پانته آ ٨٤-٨٣ اول
١٦٨٧ شجاعي پلدشتي ليلا ٨٥-٨٤ اول
١٦٨٨ شجاعی نیکی ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
١٦٨٩ شرافت كتابچي مهسا ٧٩-٧٨ اول
١٦٩٠ شرافتی روح افزا ٧٥-٧٤ اول
١٦٩١ شرافتی پور مبینا ٩٣-٩٢ اول
١٦٩٢ شربتي شيدا ٨٢-٨١ اول
١٦٩٣ شرفي زهرا ٨١-٨٠ اول
١٦٩٤ شرفي آناهيتا ٩٢-٩١ اول
١٦٩٥ شرکاء آوا ٩٣-٩٢ اول
١٦٩٦ شريعتي مه آرا ٨٣-٨٢ اول
١٦٩٧ شريعتي نيلوفر ٨٩-٨٨ اول
١٦٩٨ شريف سروين ٩٠-٨٩ اول
١٦٩٩ شريفي شيرين ٨٨-٨٧ دوم تجربی
١٧٠٠ شريفيان درچه پريسا ٩٢-٩١ دوم تجربی
١٧٠١ شریعت زاده ماجده ٩٣-٩٢ اول
١٧٠٢ شریفی پویا سنا ٩٣-٩٢ اول
١٧٠٣ شریفی صابر ساناز ٧٥-٧٤ سوم ریاضی
١٧٠٤ شریفی مقدم کاخکی شیرین ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
١٧٠٥ شریکی سارا ٧٥-٧٤ اول
١٧٠٦ شش انگشت تارا ٨٠-٧٩ اول
١٧٠٧ شعاعی فرد زهرا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٧٠٨ شعباني راوري نازنين ٨٣-٨٢ اول
١٧٠٩ شعباني راوري نيلوفر ٨٦-٨٥ اول
١٧١٠ شعشعاني نيلوفر ٨٦-٨٥ سوم تجربی
١٧١١ شعیبی عمرانی پریسا ٧٨-٧٧ اول
١٧١٢ شفائي نوشين ٨٢-٨١ اول
١٧١٣ شفائی شایلی ٧٨-٧٧ اول
١٧١٤ شفائی سیده رومینا 99-00 دهم تجربی
١٧١٥ شفتی پیوند ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
١٧١٦ شفق قنبری پور ٧٧-٧٦ سوم تجربی / ترم اول
١٧١٧ شفقی پیوند ٧٦-٧٥ اول
١٧١٨ شفيعي مونا ٨٥-٨٤ اول
١٧١٩ شفيعي درسا ٩٠-٨٩ اول
١٧٢٠ شفیعی مهناز ٧٧-٧٦ چهارم ریاضی
١٧٢١ شفیعی نیکان ٩٣-٩٢ اول
١٧٢٢ شفیعی مارال ٩٤-٩٣ چهارم تجربی
١٧٢٣ شفیعی شهگل ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
١٧٢٤ شفیعی بارفروش نازلی ٧٧-٧٦ چهارم ریاضی
١٧٢٥ شكرابي سحر ٩٠-٨٩ اول
١٧٢٦ شكسته بند نگار ٨٢-٨١ اول
١٧٢٧ شكور دلارام ٨٢-٨١ اول
١٧٢٨ شكوهي تكانتپه ژيلا ٩٢-٩١ اول
١٧٢٩ شكيبا سارا ٩٢-٩١ دوم ریاضی
١٧٣٠ شکر ریز ملیکا ٩٣-٩٢ دوم ریاضی
١٧٣١ شکرانی فر نیلوفر ٩٤-٩٣ اول
١٧٣٢ شکرایی راد مدیسا 99-00 دهم ریاضی
١٧٣٣ شکری سماء ٩٤-٩٣ چهارم تجربی
١٧٣٤ شکریان مینا ٧٥-٧٤ اول
١٧٣٥ شکیباپور تبریزی مهتاب ٧٨-٧٧ اول
١٧٣٦ شلویری عسل ٧٥-٧٤ اول
١٧٣٧ شمس ساناز ٧٦-٧٥ اول
١٧٣٨ شمس هنگامه ٧٩-٧٨ اول
١٧٣٩ شمس نيوشا ٨٩-٨٨ اول
١٧٤٠ شمس پگاه ٩٣-٩٢ چهارم ریاضی
١٧٤١ شمس شمیم 99-00 دهم ریاضی
١٧٤٢ شمس عسل 99-00 دهم تجربی
١٧٤٣ شمس اسفند آبادی نگار ٩٤-٩٣ اول
١٧٤٤ شمس الدین تیناسادات ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١٧٤٥ شمس موسوي زينب السادات ٨٢-٨١ سوم ریاضی
١٧٤٦ شمسایی آرمینا ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٧٤٧ شمسی رکسانا ٩٣-٩٢ اول
١٧٤٨ شمشادي ياسمن ٨٨-٨٧ اول
١٧٤٩ شمشيري پور پريسا ٩١-٩٠ سوم ریاضی
١٧٥٠ شناسا ترانه ٧٨-٧٧ اول
١٧٥١ شناسا مستانه ٨٢-٨١ اول
١٧٥٢ شه بخش زهرا ٨٤-٨٣ اول
١٧٥٣ شهابی مرجان ٧٧-٧٦ اول
١٧٥٤ شهامتی دنیا ٩٤-٩٥ دوم تجربی
١٧٥٥ شهباء حنان ٩٢-٩١ اول
١٧٥٦ شهباز ملیکا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٧٥٧ شهبازي مريم ٨٦-٨٥ اول
١٧٥٨ شهبازی نگین ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١٧٥٩ شهپري يان نسترن ٨٤-٨٣ اول
١٧٦٠ شهرابی زهرا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
١٧٦١ شهراسبی آناهیتا ٧٨-٧٧ اول
١٧٦٢ شهري زاده مهشيد ٩٢-٩١ دوم تجربی
١٧٦٣ شهریاری گلریز ٧٦-٧٥ اول
١٧٦٤ شهلاپور شیدا ٧٨-٧٧ اول
١٧٦٥ شهلاپور شادي ٨٣-٨٢ اول
١٧٦٦ شهمیرزادی فاطمه ٩٤-٩٣ اول
١٧٦٧ شهيدزاده اسدي نوشين ٩٠-٨٩ اول
١٧٦٨ شهيدي تينا ٩٢-٩١ دوم ریاضی
١٧٦٩ شهیم درسا ٩٤-٩٣ اول
١٧٧٠ شوقي بدر تارا ٩٢-٩١ دوم ریاضی
١٧٧١ شویدی نارگل ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
١٧٧٢ شيخ الاسلامي سحرسادات ٨٧-٨٦ اول
١٧٧٣ شيخ حسني آزاده ٩١-٩٠ اول
١٧٧٤ شيخان سوگل ٨٨-٨٧ اول
١٧٧٥ شيخي فرناز ٨٠-٧٩ اول
١٧٧٦ شيخي نگين ٨٨-٨٧ اول
١٧٧٧ شيرازي شادان ٩١-٩٠ دوم ریاضی
١٧٧٨ شيرمحمدي ترانه ٩١-٩٠ اول
١٧٧٩ شيرين آذين ٩١-٩٠ اول
١٧٨٠ شيشه گر مهسا ٨٥-٨٤ دوم تجربی
١٧٨١ شیبانی ثنا ٩٤-٩٥ سوم ریاضی
١٧٨٢ شیبانی کاشانی  ثمین 99-00 دهم تجربی
١٧٨٣ شیخ ریحانه ٧٨-٧٧ اول
١٧٨٤ شیخ غزل ٩٤-٩٣ اول
١٧٨٥ شیخ الاسلامی مهسا ٧٧-٧٦ اول
١٧٨٦ شیخ الاسلامی مهرسا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
١٧٨٧ شیخ الاسلامی دنیا 99-00 دهم تجربی
١٧٨٨ شیخالاسلامی مبینا ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٧٨٩ شیدایی سحر ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٧٩٠ شیرازی هانیه ٧٦-٧٥ دوم
١٧٩١ شیرازی پور آزاد مونا ٧٥-٧٤ اول
١٧٩٢ شیربیگی هلیا ٩٦-٩٧ یازدهم ریاضی
١٧٩٣ شیردل فریا ٩٤-٩٣ دوم ریاضی
١٧٩٤ شیرشکار به آذین ٩٤-٩٣ اول
١٧٩٥ شیرمحمدی سیمین ٧٨-٧٧ دوم تجربی / ترم دوم
١٧٩٦ شیروانی شهرزاد ٧٧-٧٦ اول
١٧٩٧ شیروانی هستی 99-00 دهم تجربی
١٧٩٨ شیرون پوپک ٧٧-٧٦ اول
١٧٩٩ شیرونی آنوشا ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٨٠٠ شیرین فائزه ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
١٨٠١ شیوری رها ٧٩-٧٨ دوم ریاضی / ترم دوم
١٨٠٢ صابر شیخ یاس ٧٧-٧٦ اول
١٨٠٣ صابري نيوشا ٨٥-٨٤ اول
١٨٠٤ صابري نگار ٩١-٩٠ اول
١٨٠٥ صابري انصاري هليانه ٨٣-٨٢ اول
١٨٠٦ صابري فشخامي مه گل ٩٢-٩١ دوم ریاضی
١٨٠٧ صابری کیمیا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
١٨٠٨ صابونیان سارا ٧٦-٧٥ اول
١٨٠٩ صاحب نسق فاروجي شهرزاد ٨٦-٨٥ اول
١٨١٠ صاحب نظر سوگل ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
١٨١١ صاحب نظر مارال ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٨١٢ صادق راضيه ٨٧-٨٦ دوم تجربی
١٨١٣ صادق زاده دلارام ٨٦-٨٥ اول
١٨١٤ صادقپورديزجي يكتا ٩٢-٩١ اول
١٨١٥ صادقي سيده سوما ٨٢-٨١ اول
١٨١٦ صادقي نگين ٨٥-٨٤ اول
١٨١٧ صادقي كيانا ٨٠-٧٩ دوم تجربی
١٨١٨ صادقي رومينا ٩٢-٩١ اول
١٨١٩ صادقي رينه مريم ٨٢-٨١ اول
١٨٢٠ صادقي رينه پريسا ٨٥-٨٤ اول
١٨٢١ صادقي فرد مينا ٨٤-٨٣ اول
١٨٢٢ صادقي مقدم سارا ٩٢-٩١ اول
١٨٢٣ صادقيان آرزو ٨٨-٨٧ اول
١٨٢٤ صادقی حانیه ٩٤-٩٣ چهارم ریاضی
١٨٢٥ صادقی کیخانی مریم ٧٥-٧٤ چهارم تجربی
١٨٢٦ صادقیان مهسا ٩٤-٩٥ چهارم ریاضی
١٨٢٧ صارمي آيدا ٨٩-٨٨ سوم ریاضی
١٨٢٨ صارمی تامیلا ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٨٢٩ صالح هیرسا ٧٧-٧٦ اول
١٨٣٠ صالح نیاز ٩٦-٩٥ چهارم ریاضی
١٨٣١ صالح حسيني المينا ٨٧-٨٦ اول
١٨٣٢ صالح زاده نمين ياسمن ٩٢-٩١ اول
١٨٣٣ صالح زاده نوبري الناز ٨١-٨٠ اول
١٨٣٤ صالحي دلارام ٨٣-٨٢ اول
١٨٣٥ صالحي قمصري نازنين ٨٢-٨١ اول
١٨٣٦ صالحی شقایق ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
١٨٣٧ صالحی شیفته ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
١٨٣٨ صالحی نیوشا ٩٣-٩٢ اول
١٨٣٩ صالحی زاده نیکا 99-00 دهم ریاضی
١٨٤٠ صالحیان زندی ندا ٧٦-٧٥ اول
١٨٤١ صانعي نازنين ٧٩-٧٨ اول
١٨٤٢ صائب صفورا ٧٦-٧٥ سوم ریاضی
١٨٤٣ صائمیان نیکا 99-00 دهم ریاضی
١٨٤٤ صباحي موسوي نگار ٩١-٩٠ سوم ریاضی
١٨٤٥ صباغ امیر خیزی نگار ٩٤-٩٣ اول
١٨٤٦ صباغ پورآراني شادي ٧٩-٧٨ اول
١٨٤٧ صباغي سارا ٨٨-٨٧ اول
١٨٤٨ صباغيان راد شيما ٧٩-٧٨ اول
١٨٤٩ صبحی مقدم روژین ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٨٥٠ صبري نازنين ٩٢-٩١ دوم ریاضی
١٨٥١ صبری نازیلا ٧٧-٧٦ چهارم ریاضی
١٨٥٢ صبوحی مهکامه ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
١٨٥٣ صبوری یاسمن ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٨٥٤ صحراییان آیلین ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٨٥٥ صحرائی رژینا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٨٥٦ صحرائیان شقایق ٧٥-٧٤ اول
١٨٥٧ صداقت فرزانه ٨٢-٨١ اول
١٨٥٨ صداقت پرتو ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٨٥٩ صداقتي نيلوفر ٧٩-٧٨ اول
١٨٦٠ صداقتي آذين ٨٣-٨٢ اول
١٨٦١ صداقتي گلنوش ٨٦-٨٥ اول
١٨٦٢ صداقتي ياسمن ٨٦-٨٥ اول
١٨٦٣ صداقتي منور نگار ٨٧-٨٦ اول
١٨٦٤ صداقتی مهسا ٧٨-٧٧ اول
١٨٦٥ صدرائی سوسن ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
١٨٦٦ صدرائی لاله ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم اول
١٨٦٧ صدربزاز نسيم ٨٥-٨٤ اول
١٨٦٨ صدري قيصر مهساسادات ٨٧-٨٦ اول
١٨٦٩ صدری منش ریحانه ٧٥-٧٤ اول
١٨٧٠ صدقي طارمي روناك ٧٩-٧٨ اول
١٨٧١ صدقی پارمیدا ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
١٨٧٢ صدقی طارمی شکیبا ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٨٧٣ صدوقی الناز ٧٥-٧٤ اول
١٨٧٤ صديق نيا آذين ٨٥-٨٤ اول
١٨٧٥ صديق نيا نگين ٩١-٩٠ اول
١٨٧٦ صديقي شهرزاد ٨٥-٨٤ اول
١٨٧٧ صديقي دنيز ٨٩-٨٨ اول
١٨٧٨ صديقي مريم ٩٠-٨٩ سوم ریاضی
١٨٧٩ صديقي احمدي كامليا ٨١-٨٠ اول
١٨٨٠ صدیق تهران سارا ٧٧-٧٦ اول
١٨٨١ صدیق مستوفی دل آرا ٧٨-٧٧ اول
١٨٨٢ صراف یزد سمیرا ٧٦-٧٥ اول
١٨٨٣ صفاجو مهسا ٨٨-٨٧ اول
١٨٨٤ صفاري سيده فاطمه ٩٢-٩١ سوم ریاضی
١٨٨٥ صفامهر هليا ٩١-٩٠ اول
١٨٨٦ صفاوردی شادی ٧٨-٧٧ اول
١٨٨٧ صفايي روژينا ٩٢-٩١ اول
١٨٨٨ صفائیان رعنا ٧٦-٧٥ سوم ریاضی
١٨٨٩ صفرخانلو كيميا ٩٢-٩١ اول
١٨٩٠ صفرزاده ياسمن ٨١-٨٠ اول
١٨٩١ صفري يگانه ٨٩-٨٨ اول
١٨٩٢ صفری مهدیس ٩٦-٩٧ دهـم ریاضی
١٨٩٣ صفری کیانا 99-00 دهم ریاضی
١٨٩٤ صفلائی سحر ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
١٨٩٥ صفوي نائيني سيده آنديا ٨٢-٨١ اول
١٨٩٦ صفوی ثمرسادات ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٨٩٧ صفوی رخساره ٧٥-٧٤ اول
١٨٩٨ صفوی زاده ملودی ٧٧-٧٦ اول
١٨٩٩ صفی صمغ آبادی نگین ٩٦-٩٧ یازدهم ریاضی
١٩٠٠ صلح جوخواه فاطمه ٨٥-٨٤ اول
١٩٠١ صلصالي درسا ٩٢-٩١ سوم ریاضی
١٩٠٢ صلصالي مبينا ٩٢-٩١ سوم ریاضی
١٩٠٣ صلصالی شقایق ٩٣-٩٢ اول
١٩٠٤ صلواتی گلناز ٧٨-٧٧ اول
١٩٠٥ صمدزادگان مريم ٧٩-٧٨ اول
١٩٠٦ صمدزادگان بهاره ٨٢-٨١ دوم ریاضی
١٩٠٧ صمدزاده سارا ٨٣-٨٢ اول
١٩٠٨ صمدزاده اهرابي ليلي ٨٢-٨١ اول
١٩٠٩ صمديان مرجان ٧٩-٧٨ اول
١٩١٠ صمديان پور صدف ٨٤-٨٣ اول
١٩١١ صمدی کیمیا ٩٤-٩٣ اول
١٩١٢ صمدیان فاطمه ٩٤-٩٣ اول
١٩١٣ صمدیان سروین ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٩١٤ صميمي سوگل ٩١-٩٠ اول
١٩١٥ صنعت جو روژان ٩٤-٩٥ سوم ریاضی
١٩١٦ صنعتی طراح باران ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٩١٧ صنعتی مسبوقی روژین ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٩١٨ صنيعي مريم ٨٦-٨٥ اول
١٩١٩ صورتی حسن زاده نگین ٧٥-٧٤ اول
١٩٢٠ صوفي آبادي مهسا ٩٢-٩١ اول
١٩٢١ صولتی زهره ٧٧-٧٦ دوم تجربی / ترم اول
١٩٢٢ صيرفي ميترا ٨٤-٨٣ اول
١٩٢٣ صیاد فعال ساناز ٩٤-٩٣ اول
١٩٢٤ ضابطي طرقي شروين ٨٦-٨٥ اول
١٩٢٥ ضابطي طرقي شادي ٨٩-٨٨ اول
١٩٢٦ ضابطی طرقی سوده ٧٥-٧٤ سوم ریاضی
١٩٢٧ ضامن قدیری آفاق ٩٦-٩٥ چهارم تجربی
١٩٢٨ ضرابيان ملودي ٨٠-٧٩ اول
١٩٢٩ ضرغام افشار درسيم ٨٤-٨٣ اول
١٩٣٠ ضرغامي فاطمه ٩١-٩٠ اول
١٩٣١ ضيائي سمر ٨٦-٨٥ اول
١٩٣٢ ضيائي ياسمين ٨٧-٨٦ اول
١٩٣٣ ضيائي اردكاني نيلوفر ٧٩-٧٨ اول
١٩٣٤ ضيائيان حسينيان ترانه ٨١-٨٠ اول
١٩٣٥ ضیایی پانیذ ٩٤-٩٥ چهارم ریاضی
١٩٣٦ ضیائیان گلناز ٧٨-٧٧ اول
١٩٣٧ ضیغمی صبا ٩٨-٩٧ دهم تجربی
١٩٣٨ طارمسری شقایق ٩٦-٩٥ چهارم ریاضی
١٩٣٩ طارمي نياز ٨٠-٧٩ اول
١٩٤٠ طاعتی بهاره ٩٣-٩٢ چهارم تجربی
١٩٤١ طالبی بیدهندی نادیا ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٩٤٢ طالبیان سحرناز ٧٥-٧٤ چهارم تجربی
١٩٤٣ طالعی کوثر ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٩٤٤ طاهر زاده مریم ٧٧-٧٦ اول
١٩٤٥ طاهرخانچي بهار ٧٩-٧٨ اول
١٩٤٦ طاهرخانچي بنفشه ٨٢-٨١ اول
١٩٤٧ طاهرخانچي شبنم ٨٦-٨٥ اول
١٩٤٨ طاهرخاني مريم ٩٠-٨٩ اول
١٩٤٩ طاهرزاده لاری شیوا ٩٤-٩٣ سوم ریاضی
١٩٥٠ طاهري ماندانا ٧٩-٧٨ اول
١٩٥١ طاهري سيده غزل ٨٨-٨٧ اول
١٩٥٢ طاهري غزاله ٩١-٩٠ سوم تجربی
١٩٥٣ طاهري عليا سارينا ٨٩-٨٨ اول
١٩٥٤ طاهری سحر ٧٥-٧٤ اول
١٩٥٥ طاهری شیرین ٧٥-٧٤ اول
١٩٥٦ طاهری ترمه ٧٨-٧٧ اول
١٩٥٧ طاهری پریا ٩٤-٩٣ چهارم ریاضی
١٩٥٨ طاهری فاطمه ٩٤-٩٣ چهارم تجربی
١٩٥٩ طاهری شیراز لیلا ٧٨-٧٧ سوم ریاضی/ ترم دوم
١٩٦٠ طاهری عراقی گل مهر ٧٥-٧٤ اول
١٩٦١ طاوسي شبنم ٨٧-٨٦ اول
١٩٦٢ طاوسي گلناز ٩١-٩٠ دوم ریاضی
١٩٦٣ طباطبایی نگین ٩٣-٩٢ سوم تجربی
١٩٦٤ طباطبایی نژاد پرنیان ٩٩-٩٨ دهم تجربی
١٩٦٥ طباطبائيان نيم آورد پانته آ ٨٤-٨٣ اول
١٩٦٦ طبائي زاده فشاركي كيميا ٨٥-٨٤ اول
١٩٦٧ طبري زهرا ٩٠-٨٩ اول
١٩٦٨ طبيب گل آذين ٧٩-٧٨ اول
١٩٦٩ طبيب ياسمين ٨١-٨٠ اول
١٩٧٠ طبیبیان زهرا ٧٦-٧٥ اول
١٩٧١ طرق پيما شهرزاد ٨٧-٨٦ اول
١٩٧٢ طریحی فریما ٩٤-٩٣ اول
١٩٧٣ طلائيان فرد غزل ٨٢-٨١ سوم تجربی
١٩٧٤ طلوعی سحر ٩٤-٩٣ سوم تجربی
١٩٧٥ طهران چي تارا ٨٢-٨١ اول
١٩٧٦ طهرانی ملیکا ٩٦-٩٥ دهــــــم
١٩٧٧ طهرانی پور پردیس ٩٣-٩٢ اول
١٩٧٨ طهماسبي سمن ٨١-٨٠ اول
١٩٧٩ طوبائی اسری ٧٨-٧٧ اول
١٩٨٠ طوسی ساغر ٩٤-٩٥ سوم تجربی
١٩٨١ طوسی مریم ٧٥-٧٤ اول
١٩٨٢ طیارزاده هوری ٩٤-٩٣ اول
١٩٨٣ ظروفچي دادلي ٨١-٨٠ دوم ریاضی
١٩٨٤ ظفري گل آرا ٨٣-٨٢ اول
١٩٨٥ ظهوري نيا شيده ٨٥-٨٤ اول
١٩٨٦ ظهيري رعنا ٨٨-٨٧ اول
١٩٨٧ ظهیری پارمیس ٩٤-٩٥ دوم تجربی
١٩٨٨ عابد خجسته ثمین ٩٣-٩٢ اول
١٩٨٩ عابدي محيا ٨٧-٨٦ اول
١٩٩٠ عابدیان الیا ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
١٩٩١ عابدینی بهار ٧٨-٧٧ اول
١٩٩٢ عابدینی فرزانه ٩٣-٩٢ چهارم ریاضی
١٩٩٣ عابدینی نژاد آریانه ٩٣-٩٢ چهارم تجربی
١٩٩٤ عادلي نجفي سميرا ٨١-٨٠ اول
١٩٩٥ عارفی ستاره ٧٥-٧٤ اول
١٩٩٦ عازمی خواه پردیس ٩٤-٩٣ اول
١٩٩٧ عاطفی افوس سوفی ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
١٩٩٨ عاقل سارا ٧٨-٧٧ اول
١٩٩٩ عاکف خلخالی ستاره ٧٨-٧٧ اول
٢٠٠٠ عالمي راد آتوسا ٨٥-٨٤ سوم ریاضی
٢٠٠١ عالی داعی پردیس 99-00 دهم ریاضی
٢٠٠٢ عامری سپیده ٧٦-٧٥ اول
٢٠٠٣ عامری مهاباد ندا ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
٢٠٠٤ عاملي ساناز ٨١-٨٠ اول
٢٠٠٥ عاملي سيده صنم ٨٣-٨٢ اول
٢٠٠٦ عاملي سيده صبا ٨٨-٨٧ اول
٢٠٠٧ عاملی سحر ٧٨-٧٧ اول
٢٠٠٨ عباداله زاده حقاني منا ٨١-٨٠ اول
٢٠٠٩ عباداله زاده حقانی هانیه ٧٧-٧٦ اول
٢٠١٠ عبادي تبريزي سئودا ٩٢-٩١ دوم ریاضی
٢٠١١ عباس آذر پرنیان ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
٢٠١٢ عباس پور الهه 99-00 دهم تجربی
٢٠١٣ عباس زاده شيرين ٩٢-٩١ دوم تجربی
٢٠١٤ عباس زاده  یاسمین 99-00 دهم تجربی
٢٠١٥ عباس لیاسی لاله ٧٨-٧٧ دوم ریاضی / ترم دوم
٢٠١٦ عباس نژاد سايه ٨٥-٨٤ اول
٢٠١٧ عباسي نيوشا ٨٧-٨٦ اول
٢٠١٨ عباسي زهرا ٨٩-٨٨ اول
٢٠١٩ عباسي تشنيزي لاله ٨٦-٨٥ اول
٢٠٢٠ عباسي نژاد ريحانه ٩٠-٨٩ اول
٢٠٢١ عباسي نسب قهرماني مليكا ٩٢-٩١ سوم ریاضی
٢٠٢٢ عباسی لیاسی لاله ٧٧-٧٦ اول
٢٠٢٣ عباسی لیاسی دنیا ٧٨-٧٧ اول
٢٠٢٤ عبائيان زهرا ٩٢-٩١ سوم تجربی
٢٠٢٥ عبدالحسینی نارینا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٢٠٢٦ عبدالرحیمی کیمیا ٩٣-٩٢ اول
٢٠٢٧ عبدالصمدي مينا ٨٤-٨٣ سوم ریاضی
٢٠٢٨ عبدالكريمي نژاد ندا ٨٢-٨١ سوم ریاضی
٢٠٢٩ عبدالله زاده لاهيجي سيندخت ٨٩-٨٨ اول
٢٠٣٠ عبداله زاده ميرعلي زهرا ٩٠-٨٩ اول
٢٠٣١ عبدالهيان تينا ٩٢-٩١ اول
٢٠٣٢ عبدلي پريماه ٩٢-٩١ سوم ریاضی
٢٠٣٣ عبدلي خالدي يلدا ٨٩-٨٨ اول
٢٠٣٤ عبدوس نيلوفر ٨٠-٧٩ اول
٢٠٣٥ عبدویس آیلین ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
٢٠٣٦ عبدي نهال ٨٧-٨٦ اول
٢٠٣٧ عبدي نيوشا ٨٦-٨٥ دوم ریاضی
٢٠٣٨ عبدي تينا ٩٢-٩١ اول
٢٠٣٩ عبدي سبوحي ياسمن ٩٢-٩١ اول
٢٠٤٠ عبدی پرستو ٩٦-٩٥ چهارم تجربی
٢٠٤١ عجمی پارمیس ٩٤-٩٣ اول
٢٠٤٢ عدل کتایون ٧٧-٧٦ اول
٢٠٤٣ عرب آرمینا 99-00 دهم ریاضی
٢٠٤٤ عرب احمدی کیمیا ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
٢٠٤٥ عرب خردمند غزاله ٨٢-٨١ اول
٢٠٤٦ عرب عامري غزاله ٨٤-٨٣ سوم تجربی
٢٠٤٧ عربشاهی مریم ٧٨-٧٧ اول
٢٠٤٨ عرفانيان دلاور شادان ٩٢-٩١ دوم تجربی
٢٠٤٩ عرفانیان هانا ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
٢٠٥٠ عزتي آذين ٨٨-٨٧ اول
٢٠٥١ عزيززاده اسفندآبادي شبنم ٩٢-٩١ اول
٢٠٥٢ عزيزمحمدي شقايق ٩٢-٩١ اول
٢٠٥٣ عزيزي پريسا ٨٧-٨٦ اول
٢٠٥٤ عزيزي شالباف نازنين ٨٦-٨٥ اول
٢٠٥٥ عزيزي قناد سمر ٨٣-٨٢ اول
٢٠٥٦ عزيزيها هليا ٩١-٩٠ اول
٢٠٥٧ عزیزالدین پرستو ٩٤-٩٣ اول
٢٠٥٨ عزیزی طنین ٩٩-٩٨ دهم تجربی
٢٠٥٩ عزیزی معصومه ٩٨-٩٧ دهم تجربی
٢٠٦٠ عزیزی نصاری معصومه 99-00 دهم تجربی
٢٠٦١ عسكرپور مهرنوش ٨١-٨٠ اول
٢٠٦٢ عسكري سارا ٨٥-٨٤ اول
٢٠٦٣ عسكريان ثمين ٧٩-٧٨ اول
٢٠٦٤ عسکری رومینا 99-00 دهم تجربی
٢٠٦٥ عسکری فراهانی ماهرخ ٩٤-٩٣ دوم ریاضی
٢٠٦٦ عسکریان کرمانی یاسمن ٧٥-٧٤ چهارم تجربی
٢٠٦٧ عسگري غزل ٨٩-٨٨ اول
٢٠٦٨ عسگريان اميري كامليا ٧٩-٧٨ اول
٢٠٦٩ عصارزاده ماهاني مريم ٨١-٨٠ اول
٢٠٧٠ عطار پور سارا ٩٣-٩٢ چهارم تجربی
٢٠٧١ عطارد مریم ٧٧-٧٦ سوم تجربی / ترم اول
٢٠٧٢ عطایی مریم ٧٦-٧٥ دوم
٢٠٧٣ عطایی یاسمن ٧٦-٧٥ دوم
٢٠٧٤ عطایی تسنیم ٧٧-٧٦ اول
٢٠٧٥ عطائي كرماني مفرد تينا ٨١-٨٠ اول
٢٠٧٦ عطائی یاسمن ٧٥-٧٤ اول
٢٠٧٧ عطائی مریم ٧٥-٧٤ اول
٢٠٧٨ عطائی آمنه ٧٦-٧٥ اول
٢٠٧٩ عظيم زاده گان نگار ٨٧-٨٦ اول
٢٠٨٠ عظيمي گلنار ٨١-٨٠ اول
٢٠٨١ عظیمی یاسمن ٧٨-٧٧ اول
٢٠٨٢ عظیمی آیدا سادات ٩٤-٩٣ اول
٢٠٨٣ علافچي الناز ٩١-٩٠ اول
٢٠٨٤ علاقبند پیگاهی فیروزه ٧٨-٧٧ اول
٢٠٨٥ علامه پانيذ ٨١-٨٠ اول
٢٠٨٦ علایی ایلار ٩٦-٩٥ چهارم تجربی
٢٠٨٧ علائي مرضيه السادات ٩٠-٨٩ سوم ریاضی
٢٠٨٨ علائی نژاد سارا ٩٣-٩٢ اول
٢٠٨٩ علم بیگی ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٢٠٩٠ علمدار مينا ٩١-٩٠ اول
٢٠٩١ علمي زاده آزاده ٨١-٨٠ اول
٢٠٩٢ علوي شبنم سادات ٧٩-٧٨ اول
٢٠٩٣ علوي كيميا ٩٢-٩١ اول
٢٠٩٤ علوي طباطبائي سيده گلناز ٨٠-٧٩ دوم تجربی
٢٠٩٥ علوی یاسمن ٧٦-٧٥ سوم ریاضی
٢٠٩٦ علوی نازنین ٧٧-٧٦ چهارم ریاضی
٢٠٩٧ علوی آریانا ٩٤-٩٣ اول
٢٠٩٨ علي اكبرپورگرمرودي ياسمن ٨٩-٨٨ اول
٢٠٩٩ علي اكبرزاده نصيري سحر ٩٢-٩١ اول
٢١٠٠ علي آبادي سيمين دخت ٨٧-٨٦ اول
٢١٠١ علي پورتوپكانلو كيانا ٩٢-٩١ اول
٢١٠٢ علي حسيني الميراسادات ٨٣-٨٢ دوم ریاضی
٢١٠٣ علي رضائي گلناز ٩١-٩٠ اول
٢١٠٤ علي زادگان نگار ٨٩-٨٨ اول
٢١٠٥ علي زاده منصوري مريم ٨٦-٨٥ اول
٢١٠٦ علي شاه پورده شيخي ماهور ٩٠-٨٩ اول
٢١٠٧ علي عسگريان آناهيتا ٨٤-٨٣ اول
٢١٠٨ علي محمدزاده مريم ٩٠-٨٩ اول
٢١٠٩ علي مدد يگانه ٩٢-٩١ اول
٢١١٠ علياري مارال ٨١-٨٠ اول
٢١١١ عليخاني راد مليكا ٩٢-٩١ اول
٢١١٢ عليرضاپور غزل ٨٥-٨٤ اول
٢١١٣ علی اکبرزاده کیانا ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
٢١١٤ علی پور سحر ٩٤-٩٣ اول
٢١١٥ علی داد یاسمن ٧٨-٧٧ اول
٢١١٦ علی زاده سمر ٩٤-٩٣ اول
٢١١٧ علی سبحانی ضحی ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
٢١١٨ علی غیاثی زهرا ٩٩-٩٨ دهم تجربی
٢١١٩ علی قارداشی یاسمینا ٩٤-٩٣ اول
٢١٢٠ علی نژاد بلالی یاسمن ٧٦-٧٥ اول
٢١٢١ علی نقیان یاسمین ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
٢١٢٢ علیان مبینا 99-00 دهم ریاضی
٢١٢٣ علیزاده مهدیس ٩٤-٩٣ اول
٢١٢٤ علیزاده گلناز ٧٥-٧٤ اول
٢١٢٥ علیزاده فنایی شیلا ٩٤-٩٣ دوم ریاضی
٢١٢٦ علیشاهی نورانی شبنم ٧٦-٧٥ اول
٢١٢٧ علیم مرودستی سروناز ٧٨-٧٧ دوم ریاضی / ترم دوم
٢١٢٨ علینقی پور سارا ٧٧-٧٦ اول
٢١٢٩ علینی شیدا ٧٨-٧٧ اول
٢١٣٠ عمارتي ريحانه ٨٤-٨٣ اول
٢١٣١ عمرانی رها ٩٦-٩٥ دهــــــم
٢١٣٢ عمری فومنی فاطمه ٧٦-٧٥ اول
٢١٣٣ عموهاشم سارا ٧٩-٧٨ اول
٢١٣٤ عميدي آوا ٨٦-٨٥ اول
٢١٣٥ عمیدپور گلناز ٩٣-٩٢ اول
٢١٣٦ عياري مانا ٨٩-٨٨ اول
٢١٣٧ عينك چي پگاه ٨٥-٨٤ اول
٢١٣٨ عيني پور نگار ٩٢-٩١ اول
٢١٣٩ عیدی هستی 99-00 دهم ریاضی
٢١٤٠ عین خواه فریار ٧٥-٧٤ اول
٢١٤١ عین خواه فرناز ٧٧-٧٦ سوم ریاضی / ترم اول
٢١٤٢ عینعلی پرستو ٩٨-٩٧ دهم تجربی
٢١٤٣ غذاجو مهشید 99-00 دهم ریاضی
٢١٤٤ غراياق زندي شقايق ٩٠-٨٩ اول
٢١٤٥ غرائي نازلي ٨٢-٨١ اول
٢١٤٦ غزنوي مهشيد ٨١-٨٠ اول
٢١٤٧ غضنفری هلیا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٢١٤٨ غفارجباری آرینا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٢١٤٩ غفاري الهه ٩١-٩٠ اول
٢١٥٠ غفاري اسگوئي مهتاب ٨٢-٨١ اول
٢١٥١ غفاري پور شادان ٨٠-٧٩ اول
٢١٥٢ غفاری مریم ٩٤-٩٣ اول
٢١٥٣ غفاری هستی ٩٤-٩٣ چهارم تجربی
٢١٥٤ غفاری مرضیه ٩٦-٩٥ دهــــــم
٢١٥٥ غفاری قمی فاطمه زهرا ٩٣-٩٢ اول
٢١٥٦ غفوري مقدم نيلوفر ٩٢-٩١ دوم ریاضی
٢١٥٧ غلام ویسی فریناز ٩٤-٩٣ اول
٢١٥٨ غلامين پريسان ٨٣-٨٢ اول
٢١٥٩ غلامی سارا ٩٤-٩٣ اول
٢١٦٠ غلامی سارا ٩٦-٩٧ چهارم تجربی
٢١٦١ غلامی ترنم ٩٩-٩٨ دهم تجربی
٢١٦٢ غلامی مایانی کیمیا ٩٤-٩٣ دوم ریاضی
٢١٦٣ غنی زاده هدا ٧٨-٧٧ اول
٢١٦٤ فاتحي نيلگون ٨٢-٨١ اول
٢١٦٥ فارسي نسترن ٩٢-٩١ اول
٢١٦٦ فاضل صدیقه ٧٦-٧٥ اول
٢١٦٧ فاضل سیده آئین ٧٧-٧٦ اول
٢١٦٨ فاضل بهاره ٨١-٨٠ اول
٢١٦٩ فاضلي سيده فرناز ٨٦-٨٥ اول
٢١٧٠ فاضلی سوده ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
٢١٧١ فاضلی آیدا ٩٦-٩٧ یازدهم تجربی
٢١٧٢ فاطمی نظر سیده شمیم ٩٤-٩٣ اول
٢١٧٣ فاميل دبيري آتوسا ٨٤-٨٣ اول
٢١٧٤ فاميلي نوشان ٨٨-٨٧ اول
٢١٧٥ فامیلی پونه ٧٩-٧٨ سوم ریاضی/ ترم دوم
٢١٧٦ فتح الهی مطلق راحله ٩٤-٩٣ اول
٢١٧٧ فتحي شيما ٧٩-٧٨ اول
٢١٧٨ فتحي مينا ٧٩-٧٨ اول
٢١٧٩ فتحي غزل 99-00 دهم تجربی
٢١٨٠ فتحی ساحل ٩٤-٩٣ اول
٢١٨١ فتحی شیرین ٧٥-٧٤ اول
٢١٨٢ فتحی بیرانوند بهار ٩٦-٩٧ دهـم تجربی
٢١٨٣ فتحی نژاد سارا ٧٥-٧٤ سوم ریاضی
٢١٨٤ فتحی وند خلیلی دل آرام ٩٣-٩٢ اول
٢١٨٥ فتوت احمدي الهام ٧٩-٧٨ اول
٢١٨٦ فتوحي قزويني آرزو ٨٧-٨٦ اول
٢١٨٧ فتوحي قزويني غزاله ٩١-٩٠ اول
٢١٨٨ فتوره چي پانيذ ٨٢-٨١ اول
٢١٨٩ فتوره چی طناز ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
٢١٩٠ فخاريان متين ٨٧-٨٦ اول
٢١٩١ فخر طباطبایی پریسا ٩٤-٩٣ اول
٢١٩٢ فخر قاسمی فاطمه ٩٣-٩٢ دوم تجربی
٢١٩٣ فخر نمای عراقی فاطمه ٧٥-٧٤ چهارم ریاضی
٢١٩٤ فخرفاطمي زينب سادات ٩٢-٩١ اول
٢١٩٥ فخيم فرانك ٩٢-٩١ اول
٢١٩٦ فدائی آریانا ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
٢١٩٧ فدائی ندا ٩٩-٩٨ دهم ریاضی
٢١٩٨ فدوی حسینی پوده ساناز ٧٦-٧٥ اول
٢١٩٩ فراز تینا ٧٥-٧٤ اول
٢٢٠٠ فراستي فر بهاره ٩١-٩٠ اول
٢٢٠١ فراشاهيان ياسمن ٧٩-٧٨ اول
٢٢٠٢ فراهاني گلنار ٨٦-٨٥ اول
٢٢٠٣ فراهاني پانيذ ٩٢-٩١ اول
٢٢٠٤ فراهانی زهرا ٧٨-٧٧ اول
٢٢٠٥ فراهانی فاطمه ٧٦-٧٥ سوم ریاضی
٢٢٠٦ فراهانی ریحانه ٩٩-٩٨ دهم تجربی
٢٢٠٧ فراهانی راد یاسمن ٧٧-٧٦ دوم ریاضی / ترم دوم
٢٢٠٨ فربهي سونيا ٩١-٩٠ اول
٢٢٠٩ فرپور فرناز ٩٣-٩٢ اول
٢٢١٠ فرج اللهي مهسا ٨٤-٨٣ اول
٢٢١١ فرج الهی گلناز ٧٥-٧٤ اول
٢٢١٢ فرج پور نيلوفر ٩٠-٨٩ اول
٢٢١٣ فرجاه توسکا ٧٧-٧٦ سوم ریاضی / ترم اول
٢٢١٤ فرجي فرحناز ٨٠-٧٩ اول
٢٢١٥ فرجي نوشين ٨٩-٨٨ سوم تجربی
٢٢١٦ فرجی بیتا ٧٨-٧٧ اول
٢٢١٧ فرجی هلیا ٩٨-٩٧ دهم ریاضی
٢٢١٨ فرجی آشتیانی مانا ٧٨-٧٧ اول
٢٢١٩ فرجی جوینی ستایش ٩٨-٩٧ دهم تجربی