طراحی سایت
X
نام و نام خانوادگیکنکوررشته سراسریدانشگاه سراسریرشته آزاددانشگاه آزادسال تحصیلیSorted By سال تحصیلی In Descending Order
زمانیان زینلی نگینتجربیدندانپزشکیعلوم پزشکی بهشتیدندانپزشکیتهران95-96
شرافتی پور مبیناتجربیداروسازیعلوم پزشکی تهراندندانپزشکیتهران95-96
اهدایی وند صدفتجربیداروسازیعلوم پزشکی بهشتیدارسازیتهران95-96
سرابادان ملیکاتجربیپزشکیعلوم پزشکی ایرانعدم انتخاب رشته 95-96
جعفرآبادی کیاناتجربیپزشکیعلوم پزشکی کرجپزشکیتهران95-96
یزدان پناه کیاناتجربیپزشکیعلوم پزشکی زنجاندندانپزشــکیتهران95-96
مولایی آرانی میناتجربیپزشکیعلوم پزشکی کاشانداروســـازیتهران95-96
امیدوار کیمیاتجربیپزشکیعلوم پزشکی کاشانپزشکیاصفهان95-96
مهدی یار پگاهتجربیپزشکیعلوم پزشکی گرگانپزشکیتهران95-96
رسا ستارهتجربیپزشکیعلوم پزشکی ساریپزشکیتهران95-96
نظری پانیذتجربیپزشکیعلوم پزشکی رشتپزشکیتهران95-96
ساداتی سحرتجربیپزشکیعلوم پزشکی اهوازعدم انتخاب رشته 95-96
بسیج رومیناتجربیپزشکیعلوم پزشکی بندر عباسعدم انتخاب رشته 95-96
هاشمی فرنوشتجربیداروســــازیعلوم پزشکی رشتعدم انتخاب رشته 95-96
حقگویی طنازتجربیدامپزشکیتبریزعدم انتخاب رشته 95-96
اصغری موناتجربیدامپزشکیاهوازدامـپـــزشکیگرمسار95-96
ضامن قدیرلی آفاقتجربیفیزیوتراپیعلوم پزشکی بابلپزشکیشاهرود95-96
جانی کبریتجربیاعضای مصنوعیتهراندامپزشکیعلوم تحقیقات95-96
بختیاری نرگستجربیعدم انتخاب رشته دامپزشکیشهرکرد95-96
کرمانشاه مهساتجربیعدم انتخاب رشته دامپزشکیارومیه95-96
ایمانی غزالتجربیعدم انتخاب رشته دامپزشکیاهواز95-96
علایی کادیجانی آیلارتجربیعدم انتخاب رشته دامپزشکیبافت95-96
اصغری بجستانی صباتجربیعدم انتخاب رشته دامپزشکیبافت95-96
مانی الهامتجربیتکنولوژی پرتو شناسیعلوم پزشکی ایرانعدم انتخاب رشته 95-96
شمسی رکساناتجربیعلوم آزمایشگاهیتهرانعدم انتخاب رشته 95-96
احمدی نسترنتجربیشنوایی شناسیشهید بهشتیعدم انتخاب رشته 95-96
پارسایی سایناتجربیشیمی کاربردیشهید بهشتیعدم انتخاب رشته 95-96
حسنخانی زهراتجربیتکنولوژی پرتو شناسیشهید بهشتیماماییتهران95-96
زینلی مهساتجربیشیمی کاربردیشهید بهشتیشیمیعلوم تحقیقات95-96
سیف الهی داویجانی مهرساتجربیگیاه پزشکیتهرانصنایع غذاییعلوم تحقیقات95-96
جاویدانباردان ساراتجربیعلوم و مهندسی محیط زیستتهرانمیکروبیولوژیعلوم دارویی تهران95-96
سلطانی کیمیاتجربیمهندسی علوم دامیتهرانعدم انتخاب رشته 95-96
ملکی بشراتجربیمدیریت صنعتیعلامه طباطبایی تهرانعدم انتخاب رشته 95-96
مولایی صمیمهتجربیشیمی کاربردیخواجه نصیرعلوم آزمایشگاهیتهران95-96
گرجی پور ملیکاتجربیمدیریت دولتیشهید بهشتیصنایع غذاییعلوم تحقیقات95-96
صلصالی شقایقتجربیشیمی کاربردیالزهراعدم انتخاب رشته 95-96
یدی ارغوانتجربیشیمی کاربردیخوارزمی تهرانمیکروبیولوژیتهران95-96
اخلاصی نیکاتجربیعلوم و مهندسی صنایع غذاییگیلانمیکروبیولوژیتهران95-96
قنبری سباتجربیزیست شناسی سلولی مولکولیفردوسی مشهدزیست شناسی سلولی مولکولیعلوم دارویی تهران95-96
عبدی پرستوتجربیزیست شناسی سلولی مولکولیتبریزعدم انتخاب رشته 95-96
حیدر نیکاتجربیزیست شناسی سلولی مولکولیبابلسرعدم انتخاب رشته 95-96
مطلبی سپهر مائدهتجربیعلوم آزمایشگاهیعلوم پزشکی کرمانعدم انتخاب رشته 95-96
مرادی نگینتجربیماماییعلوم پزشکی کردستان سنندجعدم انتخاب رشته 95-96
قاسمی پگاهتجربیزیست شناسیدانشگاه یزدعدم انتخاب رشته 95-96
توکلی پور فاطمهتجربیمدیریت بازرگانیآل طهشیمی کاربردیتهران مرکز95-96
مصطفی نژاد آینازتجربیروانشناسیامین فولادشهر اصفهانزیست شناسی سلولی مولکولیتهران مرکز95-96
قیایی ملیکاتجربیمدیریت صنعتیارشاد دماوندمیکروبیولوژیتهران95-96
محمدی شقایقتجربیعدم انتخاب رشته علوم آزمایشگاهیساری95-96
توسلی رومیناتجربیعدم انتخاب رشته زیست شناسی سلولی مولکولیتهران95-96
امیرآبادی پارمیداتجربیعدم انتخاب رشته میکروبیولوژیکرج95-96
صفحه 1 از 33ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها