دات نت نیوک
X

18 دوره کنکور

رديفنام و نام خانوادگي داوطلبدانشگاه سراسريرشته سراسريرشته آزاددانشگاه ازادسال تحصیلی
1سلطانیه ستارهمهندســــی بــرقتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
2مصباحی طریقی آناهیدمهندسـی کامپیوترتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
3شیبانی کاشانی ثنامهندــی متـالوژیشریفعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
4امیرسرداری سارامهندســی صنـایعتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
5میرهادی آسامهندســی صنـایعتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
6نادری شانجانی نیوشامهندســی معماریتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
7میرزاییان لیلیمهندسی شهرسازیتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
8حاجی سنامهندسـی مکانیـکامیرکبیرمهندسی صنایععلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
9حبیبی مشفق سحرمهندســـی عمـرانامیرکبیرعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
10خوشبخت آینازمهندســـی صنایعامیرکبیرعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
11مدنی اصفهانی مهسامهندســی هوا فضاامیرکبیرمهندســی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
12خواجه نصیر جهرمی فاطمهمهندســــی بــرقعلم و صنعتعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
13غفاری قمی فاطمه زهرامهندسـی کامپیوترعلم و صنعتعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
14حلاجیان مرضیهمهندسـی کامپیوتربهشتیعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
15صنعت جو روژانمهندســــی بــرقبهشتیعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
16فرشچی حیدری فاطمهمهندســـی عمـرانعلم و صنعتعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
17مرادی ارغوانمهندســـی عمـرانعلم و صنعتمهندسـی صنایعتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
18حبیبی مشفق سپیدهمهندســی معماریعلم و صنعتعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
19آل صفر آذینمهندــی متـالوژیامیرکبیرمهندسی معماریتهران جنوبسال تحصیلی ۹6-۹۵
20گنج پرور موژانمهندــی متـالوژیامیرکبیرمهندسـی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
21طهرانی پور پردیسمهندسـی کامپیوترخواجه نصیرعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
22علی زاده فنائی شیلامهندســـی عمـرانخواجه نصیرعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
23جواهری ستارهمهندســـی عمـرانخواجه نصیرمهندسـی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
24الوندی یاسمینمهندسـی کامپیوترخواجه نصیرمهندسی کامپیوترتهران غربسال تحصیلی ۹6-۹۵
25حاجی محمدی مهتامهندســــی بــرقالزهرامهندسی برقعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
صفحه 1 از 42ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   

پذیرفته شدگان سال تحصیلی 96-95

رديفنام و نام خانوادگي داوطلبدانشگاه سراسريرشته سراسريرشته آزاددانشگاه ازادسال تحصیلی
1سلطانیه ستارهمهندســــی بــرقتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
2مصباحی طریقی آناهیدمهندسـی کامپیوترتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
3شیبانی کاشانی ثنامهندــی متـالوژیشریفعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
4امیرسرداری سارامهندســی صنـایعتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
5میرهادی آسامهندســی صنـایعتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
6نادری شانجانی نیوشامهندســی معماریتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
7میرزاییان لیلیمهندسی شهرسازیتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
8حاجی سنامهندسـی مکانیـکامیرکبیرمهندسی صنایععلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
9حبیبی مشفق سحرمهندســـی عمـرانامیرکبیرعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
10خوشبخت آینازمهندســـی صنایعامیرکبیرعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
11مدنی اصفهانی مهسامهندســی هوا فضاامیرکبیرمهندســی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
12خواجه نصیر جهرمی فاطمهمهندســــی بــرقعلم و صنعتعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
13غفاری قمی فاطمه زهرامهندسـی کامپیوترعلم و صنعتعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
14حلاجیان مرضیهمهندسـی کامپیوتربهشتیعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
15صنعت جو روژانمهندســــی بــرقبهشتیعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
16فرشچی حیدری فاطمهمهندســـی عمـرانعلم و صنعتعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
17مرادی ارغوانمهندســـی عمـرانعلم و صنعتمهندسـی صنایعتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
18حبیبی مشفق سپیدهمهندســی معماریعلم و صنعتعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
19آل صفر آذینمهندــی متـالوژیامیرکبیرمهندسی معماریتهران جنوبسال تحصیلی ۹6-۹۵
20گنج پرور موژانمهندــی متـالوژیامیرکبیرمهندسـی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
21طهرانی پور پردیسمهندسـی کامپیوترخواجه نصیرعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
22علی زاده فنائی شیلامهندســـی عمـرانخواجه نصیرعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
23جواهری ستارهمهندســـی عمـرانخواجه نصیرمهندسـی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
24الوندی یاسمینمهندسـی کامپیوترخواجه نصیرمهندسی کامپیوترتهران غربسال تحصیلی ۹6-۹۵
25حاجی محمدی مهتامهندســــی بــرقالزهرامهندسی برقعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
26بهادرخانی راد کیمیامهندســـی صنایعالزهراعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
27خانی صدفمهندســی معماریهنرمهندسی معماریتهران غربسال تحصیلی ۹6-۹۵
28قادریان کیمیامهندســی معماریخوارزمیمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
29احمدی هلیامهندسی شهرسازیخوارزمیمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
30آقاحسنی مهابادی یاسمنمهندســی معماریعلم و فرهنگمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
31صالح نیازمهندســــی بــرقعلم و فرهنگمهندسـی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
32طارمسری شقایقمهندســـی صنایعصنعتی اصفهانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
33جاویدی قریچه الههمعمـــاری داخـلیهنرعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
34فتحی وند خلیلی دل ارامفـیـــزیـــــــکتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
35محمدی بیدمشکی روژانفـیـــزیـــــــکامیرکبیرمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
36شاه مرادی نرگسمهندســی معماریامام خمینی قزوینمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
37شریفی پویا سنامهندســی معماریامام خمینی قزوینمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
38غلامی مایانی کیمیامعمـــاری داخـلیعلم و فرهنگمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
39احسانی نیکتامهندســــی بــرقصنعتی بابلمهندســـی برقعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
40ابراهیمی ذاکر شایستهمهندسـی مکانیـکصنعتی تبریزمهندســی انرژیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
41مدیری ملینامهندسی شهرسازیمازندرانمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
42گیراگوسیان ایدتمهندســی معماریمعماری و هنر پارسمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
43تقی پور الهاممهندسی شهرسازیمعماری و هنر پارسمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
44مقدم سلیمی ساقیمهندسی شهرسازیمعماری و هنر پارسمهندسی معماریتهران جنوبسال تحصیلی ۹6-۹۵
45علایی نژاد سارامهندســـی مـعدنامام خمینی قزوینمهندسی کامپیوترتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
46اسدی اسداباد مائدهمهندســی صنـایعبویین زهرامهندســی صنایعتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
47امامی مریم ساداتریاضیات و کاربردهاالزهرامهندســی صنایععلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
48سنایی فرد یگانهمترجمی زبان فرانسهعلامه طباطبایی تهرانمهندسـی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
49رستمی ای لارطراحی صنعتیهنر اسلامی تبریزمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
50عسکری فراهانی ماهرخطراحی صنعتیمعماری و هنر پارسمهندسی عمرانتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
51اسکندری قادی میناادبیات نمایشیسورهمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
52نیک ذات روژینعدم انتخاب رشته مهندسـی شیمیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
53لاجوردی سماعدم انتخاب رشته مهندسی صنایعتهران جنوبسال تحصیلی ۹6-۹۵
54منتظری قمی نژاد مهرانهعدم انتخاب رشته مهندسـی پلیمرعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
55محمدی مریمعدم انتخاب رشته مهندسی عمرانتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
56میعاد دل اراعدم انتخاب رشته مهندسی صنایعتهران غربسال تحصیلی ۹6-۹۵
رديفنام و نام خانوادگي داوطلبرشته سراسريدانشگاه سراسريرشته آزاددانشگاه ازادسال تحصیلی
1زمانیان زینلی نگیندندانـپــزشکیعلوم پزشکی بهشتیدندانپزشــکیتهران96-95
2شرافتی پور مبیناداروســــازیعلوم پزشکی تهراندندانپزشــکیتهران96-95
3اهدایی وند صدفداروســــازیعلوم پزشکی بهشتیداروســـازیتهران96-95
4سرابادان ملیکاپزشــــــــکیعلوم پزشکی ایرانعدم انتخاب رشته 96-95
5جعفرآبادی کیاناپزشــــــــکیعلوم پزشکی کرجپزشــــــکیتهران96-95
6یزدان پناه کیانادندانـپــزشکیعلوم پزشکی زنجاندندانپزشــکیتهران96-95
7مولایی آرانی میناپزشــــــــکیعلوم پزشکی کاشانداروســـازیتهران96-95
8امیدوار کیمیاپزشــــــــکیعلوم پزشکی کاشانپزشــــــکیاصفهان96-95
9مهدی یار پگاهپزشــــــــکیعلوم پزشکی گرگانپزشــــــکیتهران96-95
10رسا ستارهپزشــــــــکیعلوم پزشکی ساریپزشــــــکیتهران96-95
11نظری پانیذپزشــــــــکیعلوم پزشکی رشتپزشــــــکیتهران96-95
12ساداتی سحرپزشــــــــکیعلوم پزشکی اهوازعدم انتخاب رشته 96-95
13بسیج رومیناپزشــــــــکیعلوم پزشکی بندر عباسعدم انتخاب رشته 96-95
14هاشمی فرنوشداروســــازیعلوم پزشکی رشتعدم انتخاب رشته 96-95
15حقگویی طنازدامـپــــزشکیتبریزعدم انتخاب رشته 96-95
16اصغری مونادامـپــــزشکیاهوازدامـپـــزشکیگرمسار96-95
17ضامن قدیرلی آفاقفیزیوتراپیعلوم پزشکی بابلپزشــــــکیشاهرود96-95
18جانی کبریاعضای مصنوعیتهراندامـپـــزشکیعلوم تحقیقات96-95
19بختیاری نرگسعدم انتخاب رشته دامـپـــزشکیشهرکرد96-95
20کرمانشاه مهساعدم انتخاب رشته دامـپـــزشکیارومیه96-95
21ایمانی غزالعدم انتخاب رشته دامـپـــزشکیاهواز96-95
22علایی کادیجانی آیلارعدم انتخاب رشته دامـپـــزشکیبافت96-95
23اصغری بجستانی صباعدم انتخاب رشته دامـپـــزشکیبافت96-95
24مانی الهامتکنولوژی پرتو شناسیعلوم پزشکی ایرانعدم انتخاب رشته 96-95
25شمسی رکساناعلوم آزمایشگاهیتهرانعدم انتخاب رشته 96-95
صفحه 1 از 26ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   

پذیرفته شدگان سال تحصیلی 95-94

رديفنام و نام خانوادگي داوطلبرشته سراسريدانشگاه سراسريرشته آزاددانشگاه ازادسال تحصیلی
1جلالی فائزهمهندسـی صنـایعشریفمهندســی بــرقتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
2نیکومنش مریممهندسـی مکانیکشریف-پ  سال تحصیلی ۹5-۹۴
3نیافر مریممهندسـی مکانیکتهرانمهندسـی مکانیکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
4سیف الهی سحرمهندسی معمـاریتهرانمهندسی معمـاریتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
5عبدی سبوحی یاسمنمهندسی متالورژیتهران  سال تحصیلی ۹5-۹۴
6رحیم زاده نازنینمهندسی کامپیوترتهران-پمهندسی پزشکیتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
7شاه محمدخانی هلیامهندسـی معماریشهید بهشتی  سال تحصیلی ۹5-۹۴
8روشنی رومینامهندســی بــرقامیرکبیرمهندسـی مکانیکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
9فراهانی پانیذمهندسـی عمـرانامیرکبیرمهندسـی مکانیکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
10علیخانی ملیکامهندسـی شـیمیامیرکبیر  سال تحصیلی ۹5-۹۴
11میرابی پرنیانمهندسـی پـلیمرامیرکبیرمهندسـی مکانیکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
12کاظمی سارامهندسـی دریــاامیرکبیر  سال تحصیلی ۹5-۹۴
13شاهنگیان زهرامهندسـی نساجیامیرکبیرمهندسی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
14ملکیان ثابت فرانکمهندسـی نساجیامیرکبیر  سال تحصیلی ۹5-۹۴
15ضیایی پانیذمهندسـی معـدنامیرکبیرمهندسی کامپیوترتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
16شکرریز ملیکامهندســی بــرقامیرکبیر-پمهندســی بــرقتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
17بابادی درنامهندسی کامپیوترامیرکبیر-پمهندسی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
18حسینی رومینامهندسـی صنـایعامیرکبیر-پمهندسـی صنـایعتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
19شرفی آناهیتامهندسـی مکانیکامیرکبیر-پمهندسـی مکانیکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
20طاهرزاده شیوامهندسـی صنـایعخواجه نصیرمهندسی کامپیوترتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
21اصغری کیمیامهندسـی شـیمیعلم و صنعت  سال تحصیلی ۹5-۹۴
22بهزاد مینامهندسی متالورژیعلم و صنعتمهندسـی مکانیکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
23قندچی ماه یارمهندســی بــرقشهید بهشتیمهندســی بــرقتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
24پرویزی یاسمینمهندسـی معماریعلم و فرهنگمهندسی معماریتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
25چراغی رکسانامهندسـی معماریعلم و فرهنگمهندسـی شـیمیتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
26احمدی کیانامهندسی کامپیوترعلم و فرهنگمهندسی کامپیوترتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
27اورنگی سحرمهندســی بــرقعلم و فرهنگمهندسی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
28قاسمی راد ابیانه سارامهندسـی صنـایععلم و فرهنگمهندسـی صنـایعتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
29نریمانی تارامهندسی کامپیوترصنعتی اصفهان  سال تحصیلی ۹5-۹۴
30رفعتی مهسامهندسـی عمـرانگیلان  سال تحصیلی ۹5-۹۴
31فارسی نسترنمهندسـی معماریپیام نور تهرانگرافیکتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
32هدایی همایی نیلوفرمهندسـی معماریپارس-تهرانمهندسی معمـاریتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
33میرزایی نیوشامهندسـی معماریارشاد دماوندمهندسـی پزشـکیتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
34امامی رهامهندسـی معماریسورهمهندسـی شـیمیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
35قربانی یاسمینمهندسی کامپیوترارشاد دماوندمهندسـی صنـایعتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
36نصراله پور رکسانامهندسـی صنـایعابرارمهندسی معمـاریتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
37حسن زاده شبنمایمنی صنعتیشهید بهشتی  سال تحصیلی ۹5-۹۴
38گلی هانیهآمار و کاربردهاتهرانمهندسـی مکانیکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
39عبدالهیان تینامدیریت بازرگانیعلامه طباطباییمهندسـی پزشـکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
40بصیریزدی بهارروان شناسیعلامه طباطبایی  سال تحصیلی ۹5-۹۴
41اباذری یاسمنریاضیات و کاربردهاکاشانمهندسـی هوا و فضاتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
42سعیدنوران سمیراعدم انتخاب رشته مهندسی کامپیوترتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴