دات نت نیوک
X

18 دوره کنکور

رديفنام و نام خانوادگي داوطلبدانشگاه سراسريرشته سراسريرشته آزاددانشگاه ازادسال تحصیلی
1سلطانیه ستارهمهندســــی بــرقتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
2مصباحی طریقی آناهیدمهندسـی کامپیوترتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
3شیبانی کاشانی ثنامهندــی متـالوژیشریفعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
4امیرسرداری سارامهندســی صنـایعتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
5میرهادی آسامهندســی صنـایعتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
6نادری شانجانی نیوشامهندســی معماریتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
7میرزاییان لیلیمهندسی شهرسازیتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
8حاجی سنامهندسـی مکانیـکامیرکبیرمهندسی صنایععلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
9حبیبی مشفق سحرمهندســـی عمـرانامیرکبیرعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
10خوشبخت آینازمهندســـی صنایعامیرکبیرعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
11مدنی اصفهانی مهسامهندســی هوا فضاامیرکبیرمهندســی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
12خواجه نصیر جهرمی فاطمهمهندســــی بــرقعلم و صنعتعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
13غفاری قمی فاطمه زهرامهندسـی کامپیوترعلم و صنعتعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
14حلاجیان مرضیهمهندسـی کامپیوتربهشتیعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
15صنعت جو روژانمهندســــی بــرقبهشتیعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
16فرشچی حیدری فاطمهمهندســـی عمـرانعلم و صنعتعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
17مرادی ارغوانمهندســـی عمـرانعلم و صنعتمهندسـی صنایعتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
18حبیبی مشفق سپیدهمهندســی معماریعلم و صنعتعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
19آل صفر آذینمهندــی متـالوژیامیرکبیرمهندسی معماریتهران جنوبسال تحصیلی ۹6-۹۵
20گنج پرور موژانمهندــی متـالوژیامیرکبیرمهندسـی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
21طهرانی پور پردیسمهندسـی کامپیوترخواجه نصیرعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
22علی زاده فنائی شیلامهندســـی عمـرانخواجه نصیرعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
23جواهری ستارهمهندســـی عمـرانخواجه نصیرمهندسـی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
24الوندی یاسمینمهندسـی کامپیوترخواجه نصیرمهندسی کامپیوترتهران غربسال تحصیلی ۹6-۹۵
25حاجی محمدی مهتامهندســــی بــرقالزهرامهندسی برقعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
26بهادرخانی راد کیمیامهندســـی صنایعالزهراعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
27خانی صدفمهندســی معماریهنرمهندسی معماریتهران غربسال تحصیلی ۹6-۹۵
28قادریان کیمیامهندســی معماریخوارزمیمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
29احمدی هلیامهندسی شهرسازیخوارزمیمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
30آقاحسنی مهابادی یاسمنمهندســی معماریعلم و فرهنگمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
31صالح نیازمهندســــی بــرقعلم و فرهنگمهندسـی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
32طارمسری شقایقمهندســـی صنایعصنعتی اصفهانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
33جاویدی قریچه الههمعمـــاری داخـلیهنرعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
34فتحی وند خلیلی دل ارامفـیـــزیـــــــکتهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹6-۹۵
35محمدی بیدمشکی روژانفـیـــزیـــــــکامیرکبیرمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
36شاه مرادی نرگسمهندســی معماریامام خمینی قزوینمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
37شریفی پویا سنامهندســی معماریامام خمینی قزوینمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
38غلامی مایانی کیمیامعمـــاری داخـلیعلم و فرهنگمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
39احسانی نیکتامهندســــی بــرقصنعتی بابلمهندســـی برقعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
40ابراهیمی ذاکر شایستهمهندسـی مکانیـکصنعتی تبریزمهندســی انرژیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
41مدیری ملینامهندسی شهرسازیمازندرانمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
42گیراگوسیان ایدتمهندســی معماریمعماری و هنر پارسمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
43تقی پور الهاممهندسی شهرسازیمعماری و هنر پارسمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
44مقدم سلیمی ساقیمهندسی شهرسازیمعماری و هنر پارسمهندسی معماریتهران جنوبسال تحصیلی ۹6-۹۵
45علایی نژاد سارامهندســـی مـعدنامام خمینی قزوینمهندسی کامپیوترتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
46اسدی اسداباد مائدهمهندســی صنـایعبویین زهرامهندســی صنایعتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
47امامی مریم ساداتریاضیات و کاربردهاالزهرامهندســی صنایععلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
48سنایی فرد یگانهمترجمی زبان فرانسهعلامه طباطبایی تهرانمهندسـی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
49رستمی ای لارطراحی صنعتیهنر اسلامی تبریزمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
50عسکری فراهانی ماهرخطراحی صنعتیمعماری و هنر پارسمهندسی عمرانتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
51اسکندری قادی میناادبیات نمایشیسورهمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
52نیک ذات روژینعدم انتخاب رشته مهندسـی شیمیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
53لاجوردی سماعدم انتخاب رشته مهندسی صنایعتهران جنوبسال تحصیلی ۹6-۹۵
54منتظری قمی نژاد مهرانهعدم انتخاب رشته مهندسـی پلیمرعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹6-۹۵
55محمدی مریمعدم انتخاب رشته مهندسی عمرانتهران مرکزسال تحصیلی ۹6-۹۵
56میعاد دل اراعدم انتخاب رشته مهندسی صنایعتهران غربسال تحصیلی ۹6-۹۵
57جلالی فائزهمهندسـی صنـایعشریفمهندســی بــرقتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
58نیکومنش مریممهندسـی مکانیکشریف-پ  سال تحصیلی ۹5-۹۴
59نیافر مریممهندسـی مکانیکتهرانمهندسـی مکانیکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
60سیف الهی سحرمهندسی معمـاریتهرانمهندسی معمـاریتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
61عبدی سبوحی یاسمنمهندسی متالورژیتهران  سال تحصیلی ۹5-۹۴
62رحیم زاده نازنینمهندسی کامپیوترتهران-پمهندسی پزشکیتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
63شاه محمدخانی هلیامهندسـی معماریشهید بهشتی  سال تحصیلی ۹5-۹۴
64روشنی رومینامهندســی بــرقامیرکبیرمهندسـی مکانیکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
65فراهانی پانیذمهندسـی عمـرانامیرکبیرمهندسـی مکانیکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
66علیخانی ملیکامهندسـی شـیمیامیرکبیر  سال تحصیلی ۹5-۹۴
67میرابی پرنیانمهندسـی پـلیمرامیرکبیرمهندسـی مکانیکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
68کاظمی سارامهندسـی دریــاامیرکبیر  سال تحصیلی ۹5-۹۴
69شاهنگیان زهرامهندسـی نساجیامیرکبیرمهندسی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
70ملکیان ثابت فرانکمهندسـی نساجیامیرکبیر  سال تحصیلی ۹5-۹۴
71ضیایی پانیذمهندسـی معـدنامیرکبیرمهندسی کامپیوترتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
72شکرریز ملیکامهندســی بــرقامیرکبیر-پمهندســی بــرقتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
73بابادی درنامهندسی کامپیوترامیرکبیر-پمهندسی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
74حسینی رومینامهندسـی صنـایعامیرکبیر-پمهندسـی صنـایعتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
75شرفی آناهیتامهندسـی مکانیکامیرکبیر-پمهندسـی مکانیکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
76طاهرزاده شیوامهندسـی صنـایعخواجه نصیرمهندسی کامپیوترتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
77اصغری کیمیامهندسـی شـیمیعلم و صنعت  سال تحصیلی ۹5-۹۴
78بهزاد مینامهندسی متالورژیعلم و صنعتمهندسـی مکانیکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
79قندچی ماه یارمهندســی بــرقشهید بهشتیمهندســی بــرقتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
80پرویزی یاسمینمهندسـی معماریعلم و فرهنگمهندسی معماریتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
81چراغی رکسانامهندسـی معماریعلم و فرهنگمهندسـی شـیمیتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
82احمدی کیانامهندسی کامپیوترعلم و فرهنگمهندسی کامپیوترتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
83اورنگی سحرمهندســی بــرقعلم و فرهنگمهندسی پزشکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
84قاسمی راد ابیانه سارامهندسـی صنـایععلم و فرهنگمهندسـی صنـایعتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
85نریمانی تارامهندسی کامپیوترصنعتی اصفهان  سال تحصیلی ۹5-۹۴
86رفعتی مهسامهندسـی عمـرانگیلان  سال تحصیلی ۹5-۹۴
87فارسی نسترنمهندسـی معماریپیام نور تهرانگرافیکتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
88هدایی همایی نیلوفرمهندسـی معماریپارس-تهرانمهندسی معمـاریتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
89میرزایی نیوشامهندسـی معماریارشاد دماوندمهندسـی پزشـکیتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
90امامی رهامهندسـی معماریسورهمهندسـی شـیمیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
91قربانی یاسمینمهندسی کامپیوترارشاد دماوندمهندسـی صنـایعتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
92نصراله پور رکسانامهندسـی صنـایعابرارمهندسی معمـاریتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
93حسن زاده شبنمایمنی صنعتیشهید بهشتی  سال تحصیلی ۹5-۹۴
94گلی هانیهآمار و کاربردهاتهرانمهندسـی مکانیکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
95عبدالهیان تینامدیریت بازرگانیعلامه طباطباییمهندسـی پزشـکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹5-۹۴
96بصیریزدی بهارروان شناسیعلامه طباطبایی  سال تحصیلی ۹5-۹۴
97اباذری یاسمنریاضیات و کاربردهاکاشانمهندسـی هوا و فضاتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
98سعیدنوران سمیراعدم انتخاب رشته مهندسی کامپیوترتهرانسال تحصیلی ۹5-۹۴
99شــاهـکـار پــــرنیـانمهندسی بــــرقشـــریــفعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹4-۹۳
100محمـودزاده نـــیــکـیمهندسی مـکانیکشـــریــفعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹4-۹۳
101دیــــانـی نــازنـیــنمهندسی کامپیوترشـریـف پمهندسی پلـــیمرعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
102صــبــری نــازنـیــنمهندسی کامپیوترتــهـــرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹4-۹۳
103عـلمـــدار مــیـنـــامهندسی معمـاریتــهـــرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹4-۹۳
104صــادقــی حــانـیــهمهندسی معمـاریتــهـــرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹4-۹۳
105قــورچیـان مـهــسـامهندسی معمـاریتــهـــرانمهندسی عمــرانتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
106جــنابـــی نـــیـکـیمهندسی پلیــمرتــهـــرانمهندسی مکانیـکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
107جعفـــرزاده ســـــارامهندسی عمـرانتــهـــرانمهندسی عمــرانتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
108سـلطانـــیه ســحــرمهندسی بـــرقتــهـــرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹4-۹۳
109سلیمانی بابادی حوریســامهندسی شیـمیامیـرکبیــرمهندسی مکانیـکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
110آل هاشـــمی تـیـنـــامهندسی نسـاجیامیـرکبیــرمهندسی مکانیـکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
111منظری توکلی زهــــرامهندسی بـــرقامیرکبیـر پمهندسی بــــرقتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
112فرهمنـد آزاد درســـامهندسی صنـایعامیرکبیـر پمهندسی معمـاریتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
113کــــریـمی تـــرنممهندسی عمـرانامیرکبیـر پمهندسی پزشـکیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
114رسـتـمــی درســـامهندسی شیـمیامیرکبیـر پمهندسی شیمــیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
115شـهـیـدی تـیـنــامهندسی شیـمیامیرکبیـر پمهندسی صنایــعتهران جنوبسال تحصیلی ۹4-۹۳
116طــاهــری پــریــامهندسی عمـرانخواجـه نصیرمهندسی عمــرانتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
117شــکیـبـا ســــارامهندسی کامپیوترخواجـه نصیرعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹4-۹۳
118حــزیــن ســــارامهندسی بـــرقشهید بهشتیمهندسی معمـاریتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
119عـلافچــی الــنــازمهندسی عمـرانشهید بهشتیمهندسی معمـاریتهران شمالسال تحصیلی ۹4-۹۳
120گـــودرزی آتــرینمهندسی عمـرانالـزهــــرامهندسی مکانیکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
121قـاســمـی مـــریممهندسی کامپیوترالـزهــــراعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹4-۹۳
122خـداوردیـان ســـارامهندسی صنــایعالـزهــــرامهندسی معمـاریتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
123آهنگر نارنج بر عــاطفـهمهندسی صنــایعالـزهــــرامهندسی عمـرانتهران جنوبسال تحصیلی ۹4-۹۳
124عبادی تبریزی ســـوداعلوم کــامپیوتـرالـزهــــراعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹4-۹۳
125حســیـنـی مریم الساداتمهندسی پزشـکیشاهد تهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹4-۹۳
126رضا سـلـطانی فــاطمـهمهندسی معمـاریعلم و فرهنگمهندسی پزشکی بیوالکتریکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
127مــخبــری متـــانتمهندسی معمـاریشریعتی تهرانمهندسی پزشکی بیوالکتریکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
128حسینیان پور مائـــدهمهندسی کامپیوترشریعتی تهرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹4-۹۳
129زرنـــــوش نـیـکــامهندسی شهرسازیسـوره تهرانمهندسی صنایعتهران شمالسال تحصیلی ۹4-۹۳
130مـحـمـودی زهـــرهمعمـــاری داخلیهنــر تهرانمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
131چـــلانگری ستـایشمعمـــاری داخلیعلم و فرهنگمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
132شیرمحمـدی تـــرانهمعمـــاری داخلیعلم و فرهنگمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
133دهــقـــان فــاطمـهمهندسی مـــوادصنعتی اصفهانمهندسی هوا فضاعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
134نــوکــــار روژیــنمهندسی کامپیوترامام خمینی قزوینمهندسی کامپیوترنرم افزارتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
135امـیــــدی ریـحــانهمهندسی مـــوادامام خمینی قزوینمهندسی پلیمرعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
136یغمائــیــان یـــگانهمهندسی معــدنامام خمینی قزوینمهندسی برقتهران جنوبسال تحصیلی ۹4-۹۳
137ینصــــری نیلوفــرمهندسی مـــوادبوعلی سینا همدانمهندسی پزشکی-بیومتریالعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
138ریـزه بـنـد شیریــنمهندسی عمـرانتـفــــرشمهنسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
139گـل محمـدی کیمـیــامهندسی عمـرانتـفــــرشمهندسی عمرانتهران غربسال تحصیلی ۹4-۹۳
140غــفـــاری الـهــهمهندسی معمـاریقـــــــممهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
141میـرابراهیمی مـائــدهمهندسی عمـرانقـــــــممهندسی عمرانتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
142غفوری مقـدم نیلــوفرمهندسی بـــرققـــــــممهندسی صنایعتهران شمالسال تحصیلی ۹4-۹۳
143رسـتـــمی پرســـامهندسی مـــوادصنعتی بابلمهندسی شیمیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
144یحیـــی پور فــاطمـهمهندسی کامپیوتررجا قزوینمهندسی معماریقــزویــنسال تحصیلی ۹4-۹۳
145حدیــــدی آیـلیــنمهندسی معمـاریکـــــرجمهندسی معماریتهران جنوبسال تحصیلی ۹4-۹۳
146خــلیلــی فــاطمـهعلوم اقـتصــادیعلامه طباطباییمهندسی هسته ایعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
147جــمشیدی کمـنــدمدیریت بازرگــانیالـزهــــرامهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
148معینی جزنی نـگـــارریاضیات وکاربردهاخواجه نصیرمهندسی پزشکی بیوالکتریکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
149سعــدی پور یاسـمـنعلوم اقتصـــادیخــوارزمیعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹4-۹۳
150تـقدیـمــی روژینــاریاضی و کاربردهـاخــوارزمیمهندسی متالورژیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
151معارفـی پور هستـیفـیـــــزیــکشهید رجاییمهندسی پزشکی بیومکانیکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
152صفامــــهر هلیـــامدیریت فرهنگی هنریعلم و فرهنگمهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
153گلـــه داری ثـمیــنریـــاضیـــاتامام خمینی قزوینمهندسی کامپیوترنرم افزارتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
154مـصـــدق نازنیــنمعمــاری داخلیگرمســـارارتباط تصویریتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
155زینالی زغن آباد رکسـانـاعدم انتخاب رشته مهندسی معماریتهران مرکزسال تحصیلی ۹4-۹۳
156پـورتـــالاری کیــانـاعدم انتخاب رشته مهندسی پزشکی بالینیعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹4-۹۳
157کـیـهــــان سرونــازعدم انتخاب رشته مهندسی صنایعتهران شمالسال تحصیلی ۹4-۹۳
158فــــردرهنما ستایــشعدم انتخاب رشته مهندسی معماریتهران غربسال تحصیلی ۹4-۹۳
159نیکوکاراصفهانی دلـــارامعدم انتخاب رشته عدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹4-۹۳
160شهید زاده اسدی نـوشینمهندسـی نـرم افزارتهــــــــــــران  سال تحصیلی ۹3-۹2
161شــــیــــــرازی شـادانرتــبه 113 ریاضــی   سال تحصیلی ۹3-۹2
162بــــشیــــــری پــروانهمهندسـی مکانیــکتهــــــــــــران  سال تحصیلی ۹3-۹2
163اولـــــــــاد زاد نـسترنمهندسـی صنایـــعتهــــــــــــران  سال تحصیلی ۹3-۹2
164عــــــابدین نژاد آریــانهمهندسـی صنایـــعتهــــــــــــران  سال تحصیلی ۹3-۹2
165عــــابــدیـــنی فــرزانهمهندسـی عـمــرانتهــــــــــــران  سال تحصیلی ۹3-۹2
166مـحمدی سربـند صـــبامهندسی مـعمــاریتهــــــــــــران  سال تحصیلی ۹3-۹2
167صــــــــفــاری فـاطـمهعلــــوم مهندسـیتهــــــــــــران  سال تحصیلی ۹3-۹2
168فــــــرج پـــور نیلــوفرعلــــوم مهندسـیتهــــــــــــران  سال تحصیلی ۹3-۹2
169نــــوری زنـــوز زهـــرامهندسـی معـــدنتهــــــــــــرانمهندسـی مکانیــکعلـوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹3-۹2
170آبـــــــــــــی نـــهالمهندسـی مــــوادامیــــرکبیـــــرمهندسی نفت بهره برداری از منابع نفتعلـوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹3-۹2
171نــــــصیـــری سـمیرامهندسـی شـیــمیامیــــرکبیـــــرمهندســی معماريتـهـران مرکــزسال تحصیلی ۹3-۹2
172دهـــــقان نـژاد شــیدامهندسـی مکانیــکخواجه نصیرالدین طوسی  سال تحصیلی ۹3-۹2
173میـــرحسینــی آیــــهمهندسـی مــــوادخواجه نصیرالدین طوسیمهندسـی بـــــرقتـهـران شمالسال تحصیلی ۹3-۹2
174مــــنوچــهری آزادهمهندسـی کامپیوتـرخواجه نصیرالدین طوسیمهندسـی بـــــرقتـهـران غــربسال تحصیلی ۹3-۹2
175بــــــراتـــــی فاطـمهمهندسـی عـمــرانعلــــــم و صنعتمهندســی معمـاريتـهـران مرکــزسال تحصیلی ۹3-۹2
176گـــــــــودرزی ریـحانهمهندسـی مــــوادعلــــــم و صنعت  سال تحصیلی ۹3-۹2
177خـراسانی فردوان غــزالهمهندسـی صنایـــععلــــــم و صنعتمهندســی معماريتـهـران مرکــزسال تحصیلی ۹3-۹2
178مـــــلائـــــیان ملـیسامهندسـی شـیــمیعلــــــم و صنعتمهندسـی شـیــمیعلـوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹3-۹2
179حـــــــیـــدری یــگانهمهندسـی بـــــرقشهید بهشتـــــیمهندســی شیـمـیعلـوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹3-۹2
180طـــاهــرخــانی مــریممهندسـی کامپیوتـرشهید بهشتـــــی  سال تحصیلی ۹3-۹2
181دلاور بـــــحــر ســارامهندسـی بـــــرقالزهــــــــــــــرا  سال تحصیلی ۹3-۹2
182حـــــسینــــی زهراساداتمهندسـی کامپیوتـرالزهــــــــــــــرامهندسـی عـمـــرانتـهـران مرکــزسال تحصیلی ۹3-۹2
183فــــردی پـــور آیـــدامهندسـی کامپیوتـرالزهــــــــــــــرامهندســی پزشكي-بيوالکتریکعلـوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹3-۹2
184آســــــــــوده هــدیهمهندسی مـعمــاریدانشکده هنـر تهران  سال تحصیلی ۹3-۹2
185بــــــــلالــی شـقایقمهندسـی صنایـــعصنعتی اصفــــهانمهندسـی عـمــرانتـهـران مرکــزسال تحصیلی ۹3-۹2
186حـــــسن زاده یاسـمنمهندسـی کامپیوتـرصنعتی اصفــــهان  سال تحصیلی ۹3-۹2
187نــــــور افـکن یاسمینمهندسـی مــــوادفردوسی مشــــهدمهندســی پلیـــمرعلـوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹3-۹2
188درودگــــــران محــیامهندسـی عـمــرانبوعلی سینا همدانمهندسـی عـمــرانتـهـران مرکــزسال تحصیلی ۹3-۹2
189آقـــاخان علیا نرگسمهندسـی کامپیوتـرشـــریــعــتـــیمهندسی پزشكي-بيو الکتریکعلـوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹3-۹2
190بــــــاقــــری نسـترنمهندسـی مـعمـاریبـــابلـــــســــرمهندســی معماريتـهـران مرکــزسال تحصیلی ۹3-۹2
191کــرمی آورزمان الـــنازمهندسـی صنایـــعســــــمنـــــانمهندسـی عـمــرانتـهـران مرکــزسال تحصیلی ۹3-۹2
192طـــــــبـــری زهــرامهندسـی بـــــرقصنـعتی قــــــممهندســی پزشكي-بيو الکتریکعلـوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹3-۹2
193دربــــــنــدی گــلرومهندسـی شهر سازیبـــابلـــــســــرمهندســی معماريتـهـران مرکــزسال تحصیلی ۹3-۹2
194کریمی دردشتی فاطـمهمهندسـی کامپیوتـرصنـعتی قــــــممهندســی معماريتـهـران مرکــزسال تحصیلی ۹3-۹2
195دل شــــــــاد مائــدهمهندسی مـعمــاریعلم وفرهنگ غیرانتفاعیمهندســی معماريتـهـران مرکــزسال تحصیلی ۹3-۹2
196شــــــاهــــی نیـوشامهندسـی صنایـــعارشـــاد دمـــاوندمهندسـی صنایـــعتـهـران جنـوبسال تحصیلی ۹3-۹2
197فـرش فـروش سوگندمهندسـی کامپیوتـرغیرانتفاعی ابرارتهرانمهندسی کامپیوتر نرم افزارتـهـران شمـالسال تحصیلی ۹3-۹2
198خـلیل بیــگی نـــژلاعلــــوم اقتصـــــــادیعلوم اقتصاد تهرانمهندســی صنايعتـهـران جنـوبسال تحصیلی ۹3-۹2
199زارعــــــــی نـازنینعلــــوم اقتصـــــــادیعلوم اقتصاد تهران  سال تحصیلی ۹3-۹2
200کــــــرمــی شیرینمـــــدیریـــت گمـرکیعلوم اقتصاد تهرانمهندسی عمرانتـهـران مرکــزسال تحصیلی ۹3-۹2
201نـــــظـــری ســارامــــدیریت صـنـعتـــیتهــــــــــرانمهندسی پزشكي- بیوالکتریکعلـوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹3-۹2
202حــــسین پور پـرینازمــــدیریت صـنـعتـــیتهــــــــــرانمهندسـی مکانیــکعلـوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹3-۹2
203نــعمت الـهی گــلنازریاضــــیات و کاربـــردهاعلم و صنـــعتمهندسی پزشكي-بيو الکتریکعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹3-۹2
204نـــــجاتـــی آیــلارفــــــــــیـزیــــــــکعلم و صنـــعتمهندســی عمــرانتـهـران مرکــزسال تحصیلی ۹3-۹2
205شــــــریــف سروینعلــــوم اقتصـــــــادیشهید بهشتــیمهندسـی مکانیــکعلـوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹3-۹2
206بــــشیـــری بـــهارمــــدیریت بــــازرگانـیعلامه طباطباییمهندســی صــنايعتـهـران جنـوبسال تحصیلی ۹3-۹2
207جـــــــعفری نـازگلمــــدیریت دولتــــــــیعلامه طباطباییمهندســی عمــرانتـهـران مرکــزسال تحصیلی ۹3-۹2
208شـــکرابـــی سـحرشــــــــــیمـــــــــیالـــــزهـــــرامهندسی پزشكي-بيو مکانیکعلوم تحقیـقاتسال تحصیلی ۹3-۹2
209صـــلصـــالی مبـینامـــــدیریــــت مـــالیالـــــزهـــــرامهندســی شیــمیعلـوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹3-۹2
210شـــمــــس پــگاهعلــــوم کامــــپیوتــــرالـــــزهـــــرامهندســی بـــــرقتـهـران مرکــزسال تحصیلی ۹3-۹2
211سـالک نائینی صــباعلــــوم کامــــپیوتــــرالـــــزهـــــرامهندسی پزشكي- بالینیعلـوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹3-۹2
212شـبستانی پور مـهساروانــــــــشنــــاســـیخـوارزمی تهرانمهندســی معمـاریتـهـران مرکــزسال تحصیلی ۹3-۹2
213مـــــــقــدم مـلیکاعـــدم انتخـــاب رشــته مهندســی پـــلیمرعلـوم تحقیقاتسال تحصیلی ۹3-۹2
214مفتخری عناصری موحد مـریمعـــدم انتخـــاب رشــته مهندســی معمــاریتـهـران مرکــزسال تحصیلی ۹3-۹2
215جــــان نثاری فاطمهعـــدم انتخـــاب رشــته   سال تحصیلی ۹3-۹2
216براتی فریماشریفمهندسی شیمیعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۱-۹۲
217محمدبیگی نگینشريفمهندسیITمهندسي معماريتهران جنوبسال تحصیلی ۹۱-۹۲
218میرزا زاده پونهتهرانمهندسی برقعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۱-۹۲
219حبیبیان آناهیتاتهرانمهندسی مکانیکعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۱-۹۲
220خانجانی نیلوفرتهرانمهندسی پلیمرعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۱-۹۲
221محمد زاده نوین طهوراتهرانمهندسی پلیمرعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۱-۹۲
222ناظمی هرندی فایزهتهرانمهندسی صنایعمهندسي معماريتهران مركزسال تحصیلی ۹۱-۹۲
223مجتهدی کیمیاتهرانمهندسی معماریمهندسي معماريتهران مركزسال تحصیلی ۹۱-۹۲
224فصیحی فریناتهرانمهندسی شهر سازیمهندسي عمرانتهران مركزسال تحصیلی ۹۱-۹۲
225ازگلی نیوشاتهرانمهندسی کامپیوتریمهندسي پزشكيعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
226حاج ابوالقاسمی املياامیر کبیرمهندسی پزشکیمهندسي پزشكيعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
227طاهری علیا ساریناامیر کبیرمهندسی پزشکیمهندسي مكانيكعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
228زجاجی مهساامیر کبیرمهندسی پزشکیعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۱-۹۲
229ساعد غزالامیر کبیرمهندسی عمرانمهندسي مكانيكعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
230سمنانی پرستوامیر کبیرمهندسی شیمیعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۱-۹۲
231وطنی نظافت پگاهامیر کبیرمهندسی شیمیعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۱-۹۲
232میرصانع سارا ساداتامیر کبیرمهندسی نساجیعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۱-۹۲
233امینی افشار ساراشهید بهشتیمهندسی معماریعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۱-۹۲
234پور فرزام مریمعلم و صنعتمهندسی عمرانمهندسي عمرانتهران مركزسال تحصیلی ۹۱-۹۲
235قزاق بهارهخواجه نصیرمهندسی عمرانعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۱-۹۲
236صباحی موسوی نگارخواجه نصیرمهندسی شیمیمهندسي پليمرعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
237شاهسون حدیثعلامه طباطباییمدیریت بازرگانیمهندسي پزشكيعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
238کیوانی نگارشریفمهندسی موادمهندسي مكانيكعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
239سقط فروش خاطرهخواجه نصیر بين الملل شريفمهندسی عمرانمهندسي عمرانتهران مركزسال تحصیلی ۹۱-۹۲
240قنادی نهالشهید بهشتی بين الملل شريفآمار و کاربرد ها مكاترونيكمهندسي پزشكيعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
241قنادی مراغه هستیدانشگاه تبریز بين الملل شريفمهندسی مکانیکمهندسي مكانيكعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
242رمضانی موژانسورهمهندسی معماریمهندسي پزشكيعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
243فریور تیناعلم وفرهنگمهندسی معماریمهندسي معماريتهران مركزسال تحصیلی ۹۱-۹۲
244عسگری غزلعلم وفرهنگمهندسی معماریمهندسي معماريتهران مركزسال تحصیلی ۹۱-۹۲
245قربانی نگینعلم وفرهنگمعماریمهندسي معماريتهران مركزسال تحصیلی ۹۱-۹۲
246زارع آنیتاعلم وفرهنگمعماریمهندسي معماريتهران مركزسال تحصیلی ۹۱-۹۲
247جلالی فرانکمعماری و هنر پارسمعماریمهندسي صنايعتهران جنوبسال تحصیلی ۹۱-۹۲
248روشنایی شیرینمعماری و هنر پارسمعماریمهندسي معماريتهران جنوبسال تحصیلی ۹۱-۹۲
249حسینی کیمیاابرارمهندسی کامپیوترمهندسي معماريتهران مركزسال تحصیلی ۹۱-۹۲
250پارسی رویانبین المللی امام خمینیمهندسی موادمهندسي صنايعتهران جنوبسال تحصیلی ۹۱-۹۲
251روشنی روژاندانشگاه شیرازمهندسی برقمهندسي عمرانتهران مركزسال تحصیلی ۹۱-۹۲
252بلالی یاسمندانشگاه گیلانمهندسی برقمهندسي برق الكترونيكتهران جنوبسال تحصیلی ۹۱-۹۲
253نوربخش ثابت پریادانشگاه گیلانمهندسی کامپیوترمهندسي پزشكيعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
254شامخی سیده هدیدانشگاه سمنانمهندسی معماریمهندسي عمرانتهران مركزسال تحصیلی ۹۱-۹۲
255امیری النازدانشگاه سمنانمهندسی شیمیمهندسي شيميعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
256مندگاری نگیندانشگاه یزدمهندسی کامپیوترمهندسي عمرانتهران غربسال تحصیلی ۹۱-۹۲
257چوپان نگاردانشگاه زنجانمهندسی برقمهندسي برق الكترونيكتهران شمالسال تحصیلی ۹۱-۹۲
258امینی نژاد روژینارشادمهندسی صنایعمهندسي صنايعتهران جنوبسال تحصیلی ۹۱-۹۲
259جوانبخت سامانی پرنازدانشکده فنی و مهندسی گرمسارمهندسی معماریمهندسي پزشكيعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
260صفری یگانهعلاالدوله سمنانیمهندسی معماریمهندسي شهرسازيتهران جنوبسال تحصیلی ۹۱-۹۲
261شمس نیوشادانشگاه کردستانمهندسی برقمهندسي پزشكيعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
262مهذب ترابی سوگندتهرانعلوم اقتصادیمهندسي معماريتهران مركزسال تحصیلی ۹۱-۹۲
263خسرو خواه یاسمینشهید بهشتیآمار و کاربرد هامهندسي پليمرعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
264خلیلیان بروجنی راضیهشهید بهشتیزبان فرانسهعدم انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۱-۹۲
265حاجی رحیمی مهساشهید بهشتیزبان فرانسهمترجمي زبان انگليسيتهران مركزسال تحصیلی ۹۱-۹۲
266رسولی پارمیدا ساداتشهید بهشتیزبان روسیمهندسي پليمرعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
267نمیرانیان نگینعلامه طباطباییمدیریت صنعتیمهندسي كامپيوترتهران مركزسال تحصیلی ۹۱-۹۲
268احمدی پرستوعلامه طباطباییعلوم اقتصادیمهندسي پزشكيعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
269علی زادگان نگارعلامه طباطباییعلوم اقتصادیمهندسي پزشكيعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۹۱-۹۲
270دانایی سیوداارشادمدیریت بازرگانیمهندسي عمرانتهران جنوبسال تحصیلی ۹۱-۹۲
271حق زارع شبنمشريفمهندسي برقبرقتهران شمالسال تحصیلی ۸۹-۹۰
272نوروزي نهالاميركبيرمهندسي برقبرقتهران مركزيسال تحصیلی ۸۹-۹۰
273طاهريان گلارهتهرانمهندسي معماريمهندسي پزشكيعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۸۹-۹۰
274نعماني صدفخواجه نصيرالدينمهندسي مكانيكبرقتهران شمالسال تحصیلی ۸۹-۹۰
275سعيدي گركاني صدفتهرانمهندسي پليمربرقتهران شمالسال تحصیلی ۸۹-۹۰
276احمدي ندوشن شيماتهرانمهندسي پليمربرقتهران غربسال تحصیلی ۸۹-۹۰
277حق‌خواه هستيتهرانمهندسي شيميمعماريتهران مركزيسال تحصیلی ۸۹-۹۰
278ضيائي ياسميناميركبيرمهندسي پليمرپليمرعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۸۹-۹۰
279مير مهدي كمجاني نيلوفر ساداتاميركبيرمهندسي پليمرپليمرعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۸۹-۹۰
280ميرزاده سيده آيدااميركبيرمهندسي پزشكيمهندسي پزشكيعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۸۹-۹۰
281نجاري نسترناميركبيرمهندسي صنايعصنايعتهران شمالسال تحصیلی ۸۹-۹۰
282نصيري پريساخواجه نصيرالدينمهندسي عمرانITتهران جنوبسال تحصیلی ۸۹-۹۰
283احمدي پويا زينبعلم و صنعتمهندسي شيميمعماريتهران مركزيسال تحصیلی ۸۹-۹۰
284فرج ‌پور عسلعلم و صنعتمهندسي صنايعمعماريتهران مركزيسال تحصیلی ۸۹-۹۰
285زارع‌زاده كياندختتهرانمهندسي موادمعماريتهران غربسال تحصیلی ۸۹-۹۰
286جديدي زينبعلم و صنعتمهندسي موادمعماريتهران مركزيسال تحصیلی ۸۹-۹۰
287بينش‌پور پگاهشهيد بهشتيمهندسي صنايعصنايعتهران جنوبسال تحصیلی ۸۹-۹۰
288محمدرضايي درساصنعتي اصفهانمهندسي شيميشيميعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۸۹-۹۰
289مستعلي‌پارسا زهراشهيد بهشتيمعماريمتالوژيمشهدسال تحصیلی ۸۹-۹۰
290نصرالهي صدفصنعتي بابلمهندسي مكانيكشيميعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۸۹-۹۰
291حسيني‌نژاد هانيه ساداتشهيد عباسپورمهندسي عمرانپليمرعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۸۹-۹۰
292آسياچي سحرشهيد رجاييمهندسي عمرانصنايعتهران شمالسال تحصیلی ۸۹-۹۰
293نفر داودي بيتاالزهرامهندسي كامپيوترمعماريغربسال تحصیلی ۸۹-۹۰
294اوليائي خوشههنر اصفهانمهندسي شهرسازيمعماريتهران جنوبسال تحصیلی ۸۹-۹۰
295مهدوي پريساخواجه نصيرالدينشيميصنايعتهران غربسال تحصیلی ۸۹-۹۰
296محمدرضائي مهساتبريزمهندسي صنايعشيميعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۸۹-۹۰
297خرازي پريساشهيد رجاييمهندسي عمرانمعماريغربسال تحصیلی ۸۹-۹۰
298قربان شيماصنعتي همدانمهندسي شيميشيميتهران شمالسال تحصیلی ۸۹-۹۰
299محمدي باقري مريمسمنانمهندسي عمرانصنايعتهران شمالسال تحصیلی ۸۹-۹۰
300صدري قيصر مهسا ساداتگلستان – گرگانمهندسي معماريمعماريتهران مركزيسال تحصیلی ۸۹-۹۰
301درخشاني مهشادعلامه طباطباييمديريت بازرگانيصنايعتهران جنوبسال تحصیلی ۸۹-۹۰
302گل‌منش عسلعلم و فرهنگمهندسي برقمهندسي پزشكيعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۸۹-۹۰
303وكيلي مقدم فرنازالزهرامديريت بازرگانيشيميعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۸۹-۹۰
304شيخ الاسلامي سحر ساداتعلم و فرهنگمهندسي صنايعمعماريتهران جنوبسال تحصیلی ۸۹-۹۰
305جهانگيري گلارهعلم و فرهنگمعماري داخليمعماريتهران جنوبسال تحصیلی ۸۹-۹۰
306تندرست مريمگلستان – گرگانمهندسي معماريصنايعسمنانسال تحصیلی ۸۹-۹۰
307حدادي آنيتاتبريزمهندسي مكانيك  سال تحصیلی ۸۹-۹۰
308پوراحمد جكتاجي مهسااروميهمهندسي معماريمعماريغربسال تحصیلی ۸۹-۹۰
309اويسي مهساغير انتفاعي ايوانكيمهندسي معماريكامپيوترتهران مركزيسال تحصیلی ۸۹-۹۰
310مدني ثمينغير انتفاعي ايوانكيمهندسي معماريمعماريتهران غربسال تحصیلی ۸۹-۹۰
311ترابي ياسمنغير انتفاعي ايوانكيمهندسي صنايعصنايعشمالسال تحصیلی ۸۹-۹۰
312حاجي سيد نصير سحر ساداتغير انتفاعي رجا –قزوينمهندسي صنايعصنايعقزوينسال تحصیلی ۸۹-۹۰
313صارمي آيداصنعتي همدانمهندسي رباتيكبرقتهران جنوبسال تحصیلی ۸۹-۹۰
314فخاريان متينالزهرافيزيكITتهران شمالسال تحصیلی ۸۹-۹۰
315معرفت‌خواه مهتابشهيد بهشتيرياضيكامپيوترتهران شمالسال تحصیلی ۸۹-۹۰
316فتوحي قزويني آرزوالزهراشيميشيميعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۸۹-۹۰
317طالوردي فريدني املياالزهرارياضيشيميتهران جنوبسال تحصیلی ۸۹-۹۰
318ابطحي نيلوفرشاهرودمكاترونيكبرقتهران شمالسال تحصیلی ۸۹-۹۰
319مقدسيان ساراتربيت معلم –تهرانعلوم كامپيوتركامپيوترتهران شمالسال تحصیلی ۸۹-۹۰
320رهبر نگينعلوم اقتصادي تهرانعلوم اقتصاديشيميعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۸۹-۹۰
321اردوخاني نازنينزنجانمهندسي معدنصنايعتهران غربسال تحصیلی ۸۹-۹۰
322بصيري نمين ياسمينمازندران – بابلسرعلوم كامپيوترمعماريقزوينسال تحصیلی ۸۹-۹۰
323طاوسي شبنممازندران – بابلسرمديريت بازرگانيمعماريتهران غربسال تحصیلی ۸۹-۹۰
324گلپايگاني بيتاعلامه طباطباييمديريت بازرگانيمترجمي زبانتهران شمالسال تحصیلی ۸۹-۹۰
325قوام‌زاده بهابادي سبازنجانمهندسي معدنمهندسي پزشكيعلوم تحقيقاتسال تحصیلی ۸۹-۹۰
326محمودي طارمي نيوشاغير انتفاعي كار تهرانحسابداريرياضي كاربرديرودهنسال تحصیلی ۸۹-۹۰
327بهرام‌نژاد غزالعدم انتخاب رشتهعدم انتخاب رشتهمعماريتهران غربسال تحصیلی ۸۹-۹۰
328نيكوزاد نيوشاعدم انتخاب رشتهعدم انتخاب رشتهزبان انگليسيتهران شمالسال تحصیلی ۸۹-۹۰
329   مهندسي پزشكيعلوم تحقیقاتسال تحصیلی ۸۹-۹۰
330عظيم‌زادگان نگارعدم انتخاب رشتهعدم انتخاب رشتهصنايعتهران جنوبسال تحصیلی ۸۹-۹۰
331پاك‌نيت سيده ساراعدم انتخاب رشتهعدم انتخاب رشتهصنايعتهران جنوبسال تحصیلی ۸۹-۹۰
332عزيزي پريساعدم انتخاب رشتهعدم انتخاب رشتهشيميتهران شمالسال تحصیلی ۸۹-۹۰
333بني جمالي سيده مرواريدعدم انتخاب رشتهعدم انتخاب رشتهرياضيات كاربرديرودهنسال تحصیلی ۸۹-۹۰
334صداقتي منور نگارمهاجرتمهاجرتمهاجرتمهاجرتسال تحصیلی ۸۹-۹۰
335بیات حنانهدندانپزشکی تهران پزشکی حرفه ای سال تحصیلی ۸۸-۸۹
336جمالی نیلوفرمهندسی مکانیک تهران مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۸-۸۹
337اویسی مرضیهمهندسی مکانیک تهران مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۸-۸۹
338جمشیدی غزالهپزشکی شهید بهشتی پزشکی حرفه ای - دامپزشکی سال تحصیلی ۸۸-۸۹
339چگینی پرستومهندسی معماری شهید بهشتی مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
340حاجیان مرواریدمهندسی عمران تهران مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۸-۸۹
341پورفلاح سمانهدندانپزشکی اصفهان دندانپزشکی تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
342امینی کیانامهندسی شیمی شریف مهندسی برق تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
343تابع جماعت گلسامهندسی مکانیک دانشگاه تهران مهندسی برق تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
344همدانچی هالهمهندسی معماری شهید بهشتی مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۸-۸۹
345رزمجوئی سهاپزشکی سمنان پزشکی تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
346هوشمند ستارهمهندسی معماری شهید بهشتی مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
347سیدمدقالچی سیده صبافیزیک شریف مهندسی برق تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
348مدیرصانعی سپیدهمهندسی معماری تهران مهندسی صنایع تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
349شعبانی راوری نیلوفرمهندسی معماری تهران مهندسی معماری بم سال تحصیلی ۸۸-۸۹
350حریرچیان مینوساداتمهندسی شهرسازی تهران مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
351رضائی نسب رویادامپزشکی تهران پرستاری و میکروبیولوژی تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
352سپهسالاری یاسمنمهندسی صنایع خواجه نصیر مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
353جمال پرینازمهندسی شمی خواجه نصیر مهندسی پلیمر علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۸-۸۹
354مجیدی نازنینعلوم تغذیه شهید بهشتی میکروبیولوژی تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
355رشیدی دیبامهندسی معماری دانشگاه هنر تهران مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۸-۸۹
356نوری نیکیمهندسی شهرسازی دانشگاه هنر تهران مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
357خبازی الههمهندسی معماری دانشگاه هنر تهران مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
358فراهانی گلنارمهندسی شیمی علم و صنعت مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
359جماعت مهرناززیست شناسی شهید بهشتی ذخیره 109 پزشکی سال تحصیلی ۸۸-۸۹
360سپهری ستارهمهندسی کامپیوتر تهران مهندسی IT تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
361مهر پرینازمهندسی کامپیوتر تهران مهندسی صنایع تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
362مگردیپیان آنتمهندسی کامپیوتر تهران مهندسی صنایع تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
363حسین خانلی مهسافناوری اطلاعات تهران میکروبیولوژی تنکابن سال تحصیلی ۸۸-۸۹
364حکیمی پور پگاهمهندسی کامپیوتر شهید بهشتی مهندسی کامپیوتر نرم افزار تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
365عباسی تشنیزی لالهمهندسی مکانیک شهید عباسپور   سال تحصیلی ۸۸-۸۹
366برهانی تهمینهمهندسی عمران عباسپور مهندسی شیمی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۸-۸۹
367میری پانیذ ساداتعلوم آزمایشگاهی علوم پزشکی دکترا داروسازی سال تحصیلی ۸۸-۸۹
368ضابطی طرقی شروینمهندسی عمران شهید رجائی مهندسی برق ـ مخابرات تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
369جانسوز نیلوفرمهندسی معماری شهید رجائی مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
370صادق راضیهاتاق عمل علوم پزشکی تهران   سال تحصیلی ۸۸-۸۹
371شاکری مینامهندسی نساجی امیرکبیر مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
372مهاجری کیانازیست شناسی الزهرا ژنتیک تهران پزشکی سال تحصیلی ۸۸-۸۹
373اسمعیلی نیوشامهندسی مواد شهید رجائی مهندسی صنایع تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
374میرزایی پرستومهندسی شیمی فردوسی مشهد مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
375مجاهد نوشینعلوم اقتصاد تهران ژنتیک تهران پزشکی سال تحصیلی ۸۸-۸۹
376حقیقی خوشخو آیسانمهندسی فضای سبز تهران معندسی معماری نور سال تحصیلی ۸۸-۸۹
377اقبالیان آیداحسابداری علامه طباطبایی   سال تحصیلی ۸۸-۸۹
378احمدزاده آرمیتاحسابداری شهید بهشتی مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
379آقایی مهسامهندسی معماری زنجان مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
380سلیمانی غزلمهندسی عمران بروجرد مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
381مخصوص سوگندزیست شناسی گیلان ژنتیک تهران پزشکی سال تحصیلی ۸۸-۸۹
382زمانی نگارمهندسی عمران گیلان مهندسی برق تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
383رجوعی مارالمدیریت صنعتی شهید بهشتی میکروبیولوژی تهران پزشکی سال تحصیلی ۸۸-۸۹
384تبریزی شیدامهندسی معماری ارومیه مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
385بنایی بهنوشفیزیک خواجه نصیر مهندسی برق تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
386هاخامیان نهالزیست شناسی پیام نور تهران علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
387ذاکری نیلوفرریاضیات شهید بهشتی مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
388صاحب نسق شهرزادریاضیات شهید بهشتی مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۸-۸۹
389ضیایی سمرعلوم اقتصاد شهید بهشتی مهندسی برق مخابرات تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
390یزدی نیا ریحانهمدیریت صنعتی علامه مهندسی برق تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
391خدیر پگاه  مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
392رضایی سروناز  مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
393شوری آرزو  مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
394رحیمی هلیامهندسی کامپیوتر علم و فرهنگ مهندسی کامپیوتر نرم افزار تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
395خالقی گلیزیست شناسی تربیت معلم شهسوار فیزیک و مهندسی لیزراپتیک علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۸-۸۹
396گرشاسبی یاسمنبرق صدرالمتالهین مهندسی برق مخابرات شهرری سال تحصیلی ۸۸-۸۹
397طاهرخانچی شبنممهندسی کشاورزی تهران مهندسی صنایع دماوند سال تحصیلی ۸۸-۸۹
398نورعلی غزلآمار و کاربرد علامه طباطبایی فیزیک هواشناسی تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
399رضی نگارمدیریت فرهنگی علم و فرهنگ مهندسی صنایع تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
400جلیلیان نگین  مهندسی لیزر اپتیک علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۸-۸۹
401اژدری نیلوفرمهندسی معماری نور مهندسی صنایع تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
402تهمورسی مرجانمهندسی عمران صدرالمتالهین مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
403امینی نسیم  مهندسی معماری زنجان سال تحصیلی ۸۸-۸۹
404انصاری شقایقعلوم اقتصاد فردوسی مشهد مهندسی کامپیوتر تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
405صداقتی یاسمن  زیست شناسی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۸-۸۹
406فلاحت گر مونامدیریت پروژه پیام نور پردیس ریاضی محض فیروزکوه سال تحصیلی ۸۸-۸۹
407سعادت سپیده  ژنتیک تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
408رعنا پریسا  مامایی سمنان و میکروبیولوژی تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
409لقایی شیوا  مهندسی کشاورزی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۸-۸۹
410شادرو کیانا  مهندسی کامپیوتر رباط کریم سال تحصیلی ۸۸-۸۹
411رضوانی بابلی شهرزاد  میکروبیولوژی تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
412صنیعی مریم  مهندسی شیمی تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
413جواهردشتی آوا  میکروبیولوژی علوم دارویی سال تحصیلی ۸۸-۸۹
414اهری درسامهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه یورک انگلستان   سال تحصیلی ۸۸-۸۹
415معظمیان سیده مژده  مهندسی کامپیوتر تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
416رادفر نیکتا  زیست شناسی تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
417مهدیان سیده صبا  میکروبیولوژی علوم دارویی سال تحصیلی ۸۸-۸۹
418یکانی فرنوش سادات  مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
419منصوری ابراهیم سیمین  مهندسی هسته ای علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۸-۸۹
420فرخاک فر هیوا  پرستاری تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
421فرداد نیلوفر  مهندسی صنایع تهران سال تحصیلی ۸۸-۸۹
422زاغیان نگار  مهندسی معماری رباط کریم سال تحصیلی ۸۸-۸۹
423آصفی ساینامهندسی برق دانشگاه شریف مهندسی برق و الکترونیک نور سال تحصیلی ۸۷-۸۸
424صدر بزاز نسیممهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۷-۸۸
425فاتحی ثریامهندسی صنایع دانشگاه تهران مهندسی برق و الکترونیک تهران مرکز سال تحصیلی ۸۷-۸۸
426رستمی پور پریامهندسی صنایع دانشگاه تهران مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۷-۸۸
427مشیری بیتامهندسی معماری دانشگاه تهران مهندسی شیمی غذایی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۷-۸۸
428ابوالحسنی هانیهمهندسی معماری دانشگاه تهران مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۷-۸۸
429زابلی بهابادی شایامهندسی معماری دانشگاه تهران مهندسی برق و الکترونیک تهران مرکز سال تحصیلی ۸۷-۸۸
430پیری نیری پرستومهندسی برق دانشگاه امیرکبیر مهندسی صنایع پلیمر علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۷-۸۸
431مطلبی مه گلمهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر مهندسی معماری تهران جنوب سال تحصیلی ۸۷-۸۸
432اتحادیه کوچک همهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۷-۸۸
433نوبان پریامهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۷-۸۸
434نظری آناهیتامهندسی برق دانشگاه سمنان مهندسی صنایع پلیمر علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۷-۸۸
435عبدی نیوشامهندسی مواد دانشگاه شریف مهندسی معماری تهران غرب سال تحصیلی ۸۷-۸۸
436اتحادیه کوچک غزالهمهندسی صنایع الزهرا مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۷-۸۸
437وارسته منش مهدیسمهندسی معماری علم و صنعت مهندسی صنایع پلیمر علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۷-۸۸
438طبایی زاده فشارکی کیمیامهندسی معماری علم و صنعت مهندسی معماری زنجان سال تحصیلی ۸۷-۸۸
439رفیعی مهسامهندسی معماری علم و صنعت مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۷-۸۸
440احسانی پریوشمهندسی برق تربیت معلم تهران مهندسی معماری تهران غرب سال تحصیلی ۸۷-۸۸
441معراجی پریاالساداتمهندسی کامپیوتر تربیت معلم تهران مهندسی کامپیوتر تهران مرکز سال تحصیلی ۸۷-۸۸
442مجاوری مونامهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۷-۸۸
443روزرخ پرنازمعماری قزوین مهندسی معماری رباط کریم سال تحصیلی ۸۷-۸۸
444صلح جو خواه فاطمهمهندسی معماری گیلان (رشت) مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۷-۸۸
445قصری پور نازنینمهندسی برق دانشگاه سمنان مهندسی طراحی صنایع نفت تهران جنوب سال تحصیلی ۸۷-۸۸
446حاجی طاهری شبنممهندسی برق سمنان مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۷-۸۸
447سپهریان پانیذمهندسی شهرسازی دانشگاه قزوین   سال تحصیلی ۸۷-۸۸
448پطروسیان مینه لیمهندسی مکانیک شهید عباسپور مهندسی معماری تهران غرب سال تحصیلی ۸۷-۸۸
449محمدی هدیهمهندسی مکانیک شهید عباسپور مهندسی صنایع پلیمر علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۷-۸۸
450سیاحی شکیبامهندسی مکانیک شهید عباسپور مهندسی معماری تهران جنوب سال تحصیلی ۸۷-۸۸
451عبادی ساراعلوم مهندسی دانشگاه تهران مهندسی شهرسازی همدان سال تحصیلی ۸۷-۸۸
452انتظامی کیانامهندسی فن آوری اطلاعات (IT) تبریز مهندسی صنایع پلیمر علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۷-۸۸
453عسگری سارامهندسی کامپیوتر تبریز مهندسی کامپیوتر تهران شمال سال تحصیلی ۸۷-۸۸
454خدادادی اسکی فرنازمهندسی کامپیوتر دانشگاه مازندران مهندسی معماری گرگان سال تحصیلی ۸۷-۸۸
455محمودزاده گان یاسمنمهندسی معماری آمل معماری رباط کریم سال تحصیلی ۸۷-۸۸
456صابری نیوشاعلوم اقتصادی تهران   سال تحصیلی ۸۷-۸۸
457قلی زاده انصاری مه تامهندسی معدن دانشگاه تهران مهندسی شیمی غذایی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۷-۸۸
458عینک چی پگاهمهندسی معدن دانشگاه تهران مهندسی معماری تهران غرب سال تحصیلی ۸۷-۸۸
459بدخشیان سبامهندسی مواد دانشگاه قزوین مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۷-۸۸
460فردانیان سیده رعنامهندسی متالوژی همدان مهندسی برق و مخابرات شهرری سال تحصیلی ۸۷-۸۸
461ابراهیمی دل آراآمار دانشگاه علامه طباطبایی مهندسی نساجی شهرری سال تحصیلی ۸۷-۸۸
462کرامت جهرمی مارالزبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی مهندسی شیمی غذایی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۷-۸۸
463کشوردوست مینافیزیک خواجه نصیر مهندسی برق و مخابرات تهران جنوب سال تحصیلی ۸۷-۸۸
464بهشت کار موژانفیزیک شهید بهشتی مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۷-۸۸
465علیرضاپور غزلفیزیک دانشگاه الزهرا مهندسی صنایع قزوین سال تحصیلی ۸۷-۸۸
466ملکی سماءمترجمی زبان انگلیسی قزوین مهندسی صنایع غذایی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۷-۸۸
467کریمی نسیممدیریت بازرگانی علامه طباطبایی مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۷-۸۸
468شاملو صدفمدیریت بیمه علوم اقتصادی تهران مهندسی صنایع علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۷-۸۸
469بهزادی رکسانامدیریت مالی علوم اقتصادی تهران مهندسی برق و مخابرات تهران جنوب سال تحصیلی ۸۷-۸۸
470کیازل شهرستانکی شهرزادمدیریت دولتی تهران   سال تحصیلی ۸۷-۸۸
471خواجوی پریساعلوم اقتصادی قزوین   سال تحصیلی ۸۷-۸۸
472زرگری یاسمنریاضی دانشگاه شهید بهشتی (پذیرش پلی تکنیک زوریخ) مهندسی برق و کنترل گرمسار سال تحصیلی ۸۷-۸۸
473مجردکرده نهالمهندسی معدن شاهرود مهندسی معماری قزوین سال تحصیلی ۸۷-۸۸
474مطلب زاده نازگلمهندسی کشاورزی صنعتی اصفهان مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۷-۸۸
475نوروزی کتایون  معماری رودهن سال تحصیلی ۸۷-۸۸
476خلج نادیا  مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۷-۸۸
477نفری بی تا  مهندسی معماری تهران غرب سال تحصیلی ۸۷-۸۸
478کیهانی نوشین  مهندسی کامپیوتر تهران شمال سال تحصیلی ۸۷-۸۸
479یابسی سارا  مهندسی کامپیوتر تهران غرب سال تحصیلی ۸۷-۸۸
480اوجاقیان دلارام  مهندسی کامپیوتر قزوین سال تحصیلی ۸۷-۸۸
481نوریان روشنک  مهندسی IT تبریز سال تحصیلی ۸۷-۸۸
482حکیم پور پارمیس  ریاضی محض فیروزکوه سال تحصیلی ۸۷-۸۸
483حکیم پور پروشات  ریاضی محض فیروزکوه سال تحصیلی ۸۷-۸۸
484معظمیان موژان  دبیری ریاضی تهران مرکز سال تحصیلی ۸۷-۸۸
485اسفندیاری دوردانه  مهندسی متالوژی شیراز سال تحصیلی ۸۷-۸۸
486کاوسی صدفکارشناسی فرش بیرجند مهندسی کامپیوتر کرج سال تحصیلی ۸۷-۸۸
487ابوالفتحی یاسمینمهندسی صنایع دانشگاه علم و فرهنگ مهندسی کامپیوتر تهران مرکز سال تحصیلی ۸۷-۸۸
488حاجی سید جوادی مریممهندسی معماری دانشگاه علم و فرهنگ مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۷-۸۸
489نوربخش سایهمهندسی معماری دانشگاه علم و فرهنگ مهندسی صنایع تهران جنوب سال تحصیلی ۸۷-۸۸
490امینی صدفمعماری داخلی دانشگاه علم و فرهنگ معماری رباط کریم سال تحصیلی ۸۷-۸۸
491ترحمی زهرامهندسی برق دانشگاه صدرا مهندسی برق و مخابرات تهران جنوب سال تحصیلی ۸۷-۸۸
492فلاحتیان شیرینمهندسی عمران دانشگاه صدرا   سال تحصیلی ۸۷-۸۸
493اجاق‌‌زاده محمدی پروانهمهندسی صنایع دماوند مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۷-۸۸
494باقرپور سپیدهمدیریت صنعتی علم و فرهنگ   سال تحصیلی ۸۷-۸۸
495نیکبخت شهرزادمهندسی معماری پردیس کیش مهندسی معماری ابهر سال تحصیلی ۸۷-۸۸
496تمدن دلاراممهندس IT پیام نور مهندسی شیمی معدنی شهریار سال تحصیلی ۸۷-۸۸
497فروغی پانیذمهندسی متالوژی دانشگاه شریف مهندسی کامپیوتر تهران جنوب سال تحصیلی ۸۶-۸۷
498صمدیان پور صدفمهندسی صنایع دانشگاه تهران مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۶-۸۷
499ذوالفقار مریمکامپیوتر دانشگاه تهران مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۶-۸۷
500متولی باشی نفیسهکامپیوتر دانشگاه تهران مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۶-۸۷
501کشوری آروینکامپیوتر دانشگاه تهران مهندسی برق الکترونیک تهران مرکز سال تحصیلی ۸۶-۸۷
502شاهین پریسامهندسی شیمی دانشگاه تهران مهندسی پلیمر علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۶-۸۷
503اربابی آی سانکامپیوتر دانشگاه تهران مهندسی کامپیوتر تهران جنوب سال تحصیلی ۸۶-۸۷
504حسینی مهسامهندسی عمران دانشگاه تهران مهندسی فناوری اطلاعات تهران جنوب سال تحصیلی ۸۶-۸۷
505موزه مینومهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۶-۸۷
506گل نام غزلمهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۶-۸۷
507صفایی نگینمهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی مهندسی برق مخابرات تهران جنوب سال تحصیلی ۸۶-۸۷
508بیت اله پور سارامهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی مهندسی برق مخابرات تهران جنوب سال تحصیلی ۸۶-۸۷
509شافعیان شقایقمهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی مهندسی فناوری اطلاعات تهران جنوب سال تحصیلی ۸۶-۸۷
510انصاری نیلوفرکامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی معماری تهران جنوب سال تحصیلی ۸۶-۸۷
511فرهنگ رازی نیلوفرمهندسی شیمی دانشگاه شهید بهشتی معماری تهران غرب سال تحصیلی ۸۶-۸۷
512دلجو بهارهمهندسی مواد دانشگاه امیرکبیر مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۶-۸۷
513شهپری یان نسترنمهندسی برق خواجه نصیر مهندسی فناوری اطلاعات تهران جنوب سال تحصیلی ۸۶-۸۷
514جلالی بیدگلی فرزانهمهندسی برق خواجه نصیر مهندسی صنایع تهران جنوب سال تحصیلی ۸۶-۸۷
515هوش دار طهرانی هیلدامهندسی IT دانشگاه خواجه نصیر مهندسی معماری تهران غرب سال تحصیلی ۸۶-۸۷
516حیدری نژلامهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت مهندسی پلیمر علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۶-۸۷
517کاظمی پانته آمهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت مهندسی پلیمر علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۶-۸۷
518باباخانی تیموری شرارهمهندسی معماری علم و صنعت معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۶-۸۷
519نسوادرانی نیوشاعمران علم و صنعت مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۶-۸۷
520خامسی آرزومهندسی صنایع علم و صنعت مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۶-۸۷
521گلناز رسولیمهندسی کامپیوتر دانشگاه الزهرا مهندسی کامپیوتر تهران شمال سال تحصیلی ۸۶-۸۷
522مهران کیمیامهندسی معدن دانشگاه امیرکبیر مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۶-۸۷
523فامیل دبیری آتوساروبوتیک دانشگاه صنعتی همدان مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۶-۸۷
524عسگریان ابیانه آرزومهندسی عمران دانشگاه تبریز مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۶-۸۷
525رفعت نژاد آوامهندسی عمران دانشگاه شهید عباسپور مهندسی پلیمر علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۶-۸۷
526شه بخش زهرامهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق الکترونیک تهران مرکز سال تحصیلی ۸۶-۸۷
527معتمدی مرواریدمهندسی نساجی دانشگاه قزوین مهندسی معماری تهران غرب سال تحصیلی ۸۶-۸۷
528رویین سپیدهمهندسی نساجی دانشگاه قزوین مهندسی برق مخابرات شهرری سال تحصیلی ۸۶-۸۷
529معصومی حمیده ساداتمهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۶-۸۷
530اسلامی رویامهندسی شیمی دانشگاه اراک معماری تهران غرب سال تحصیلی ۸۶-۸۷
531حجتی یاسمنمهندسی کامپیوتر علم و فرهنگ معماری تهران غرب سال تحصیلی ۸۶-۸۷
532افشار هروی مقدم مهتابمهندسی صنایع علم و فرهنگ مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۶-۸۷
533مونسی سهی هانیهمهندسی کامپیوتر علم و فرهنگ مهندسی کامپیوتر تهران شمال سال تحصیلی ۸۶-۸۷
534علی عسگریان آناهیتافیزیک دانشگاه شهید بهشتی مهندسی فناوری اطلاعات تهران جنوب سال تحصیلی ۸۶-۸۷
535پورنیا سیده صدففیزیک دانشگاه تهران مهندسی برق الکترونیک تهران مرکز سال تحصیلی ۸۶-۸۷
536روشنی تبریزی آیداریاضی دانشگاه تهران ریاضی کاربردی تهران جنوب سال تحصیلی ۸۶-۸۷
537رئیسیان رویاشیمی خواجه نصیر مهندسی متالوژی شاهرود سال تحصیلی ۸۶-۸۷
538سادات طهرانی آوا ساداتریاضی دانشگاه تهران مهندسی کامپیوتر تهران شمال سال تحصیلی ۸۶-۸۷
539محمدی کیاناریاضی دانشگاه الزهرا فیزیک علوم تحقیقات (مهندسی پلاسما) سال تحصیلی ۸۶-۸۷
540رضه اردبیلی رومینافیزیک دانشگاه علامه مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۶-۸۷
541رمضانی فریالریاضی دانشگاه شهید بهشتی مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۶-۸۷
542تیرگری کیانوشحسابداری تهران پزشکی تهران سال تحصیلی ۸۶-۸۷
543نصیریان آواحسابداری دانشگاه تهران مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۶-۸۷
544متین روشنامدیریت گمرکی دانشگاه علامه داروسازی علوم دارویی سال تحصیلی ۸۶-۸۷
545نکاوند نگینمدیریت امور بانکی دانشگاه علوم اقتصاد مهندسی کامپیوتر تهران شمال سال تحصیلی ۸۶-۸۷
546فرویلی آیدامهندسی کشاورزی دانشگاه کرج معماری قزوین سال تحصیلی ۸۶-۸۷
547مهین صودی پریاحسابداری دانشگاه تهران پزشکی تهران پزشکی سال تحصیلی ۸۶-۸۷
548منوچهری فر ماناریاضی دانشگاه دامغان مهندسی برق مخابرات شهرری سال تحصیلی ۸۶-۸۷
549اخلاقی مه گلمدیریت دانشگاه تهران مامایی سمنان سال تحصیلی ۸۶-۸۷
550راستانی ساراآمار دانشگاه شهید بهشتی   سال تحصیلی ۸۶-۸۷
551سرتیپی یاسمیناقتصاد نظری دانشگاه علوم اقتصاد مهندسی کامپیوتر تهران شمال سال تحصیلی ۸۶-۸۷
552رمضانی آرزوگرافیک دانشگاه الزهرا گرافیک تهران مرکز سال تحصیلی ۸۶-۸۷
553فرزوش فرینریاضی کاربردی دانشگاه الزهرا مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۶-۸۷
554کهنسال سعیدهمهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۶-۸۷
555فرج اللهی مهسامهندسی معماری دانشگاه پیام نور مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۶-۸۷
556صادقی فرد مینامترجمی زبان دانشگاه زنجان علوم تغذیه علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۶-۸۷
557خلیلی فرد یاسمنکارگردانی سینما دانشگاه هنر تهران کارگردانی نمایش تهران مرکز سال تحصیلی ۸۶-۸۷
558زرگامی آلالهکارگردانی سینما دانشگاه هنر تهران گرافیک تهران مرکز سال تحصیلی ۸۶-۸۷
559فروزنده زهراحسابرسی دانشگاه علوم اقتصاد مهندسی پلیمر علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۶-۸۷
560حقیقی خشخو یاسمنکامپیوتر شریف تهران معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
561سامکی مهرنوشکامپیوتر شریف تهران برق تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
562قنبری آذرنیر شرارهعمران تهران هوافضا علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۵-۸۶
563قائمی شهرزادمعماری تهران معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
564بحری نیلوفرکامپیوتر تهران معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
565صمدزاده اهرابی لیلیمعماری شهید بهشتی تهران معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
566خدادادی فرد آترینشهرسازی تهران معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
567فدایی شهرزادمعماری شهید بهشتی تهران معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
568توکل سانازکامپیوتر شهید بهشتی تهران معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
569رستمکلایی سیده پانیذکامپیوتر شهید بهشتی تهران صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۵-۸۶
570رعایایی اردکانی شبنممکانیک شریف تهران   سال تحصیلی ۸۵-۸۶
571نیکوکار آرمیناکامپیوتر شهید بهشتی تهران معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
572هومان فر روشنکبرق امیرکبیر تهران برق تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
573خطیبی نیلوفربرق امیرکبیر تهران معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
574فرزوش نگینکامپیوتر امیرکبیر کامپیوتر تهران شمال سال تحصیلی ۸۵-۸۶
575احمدپور مهساعمران خواجه نصیر هوافضا علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۵-۸۶
576امیری ثوری المیراIT خواجه نصیر برق نایین سال تحصیلی ۸۵-۸۶
577بزرگمهری فرانکصنایع خواجه نصیر معماری دزفول سال تحصیلی ۸۵-۸۶
578آل صفر صدفصنایع خواجه نصیر   سال تحصیلی ۸۵-۸۶
579جوادی سانازصنایع خواجه نصیر صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۵-۸۶
580فرزانه رفعت مرواریدعمران علم و صنعت معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
581کریم نژاد اصفهانی پگاهمعماری علم و صنعت معماری تهران جنوب سال تحصیلی ۸۵-۸۶
582اصغری لوارجانی موژانصنایع علم و صنعت معماری تهران جنوب سال تحصیلی ۸۵-۸۶
583گل صبامتالوژی علم و صنعت شیمی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۵-۸۶
584باقرپور سانازمتالوژی علم و صنعت م. پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۵-۸۶
585قلمبر شیرینصنایع علم و صنعت معماری تهران جنوب سال تحصیلی ۸۵-۸۶
586خوشنویسان سارامعدن تهران برق تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
587اکبری شیرینمعدن تهران م. پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۵-۸۶
588نوروزی نازگلمکانیک تبریز پلیمر علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۵-۸۶
589قنبرزاده داغیان انوشهمکانیک امام خمینی هوافضا علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۵-۸۶
590حیدری روچی مریمکامپیوتر شریعتی صنایع تهران جنوب سال تحصیلی ۸۵-۸۶
591اصلانی زهراکامپیوتر شریعتی کامپیوتر تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
592مهدی نژاد گرگری شیوامعماری گیلان معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
593برزگر خانقاه بهنوشصنایع قزوین ریاضی فیروزکوه سال تحصیلی ۸۵-۸۶
594عزیزی قناد سمرنساجی امیرکبیر معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
595فرهندی هدیهشیمی علم و صنعت معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
596رضایی ساراشیمی علم و صنعت برق تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
597رضوی فرنوشریاضی علم و صنعت IT تهران جنوب سال تحصیلی ۸۵-۸۶
598اقلیمی سارافیزیک خواجه نصیر کامپیوتر تهران مرکز سال تحصیلی ۸۵-۸۶
599خاچکیان سیس یانفیزیک هسته ای شهید بهشتی شیمی تهران سال تحصیلی ۸۵-۸۶
600وفایی لناعمران UBC   سال تحصیلی ۸۵-۸۶
601اسدی آرمیتاشهرسازی ارومیه معماری بناب سال تحصیلی ۸۵-۸۶
602کاوسی افسونحسابداری شهید بهشتی پلیمر علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۵-۸۶
603نیلچیان مژدهحسابداری شهید بهشتی شیمی تهران شمال سال تحصیلی ۸۵-۸۶
604کیخسروانی پریساحسابداری علامه صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۵-۸۶
605برکت سیده آواآمار شهید بهشتی علوم اقتصاد فیروزکوه سال تحصیلی ۸۵-۸۶
606ابراهیمی ملیکامدیریت بیمه علامه معماری تهران جنوب سال تحصیلی ۸۵-۸۶
607بختیاری سیمیننساجی اصفهان صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۵-۸۶
608صابری انصاری هلیانهمدیریت دولتی علامه معماری شاهرود سال تحصیلی ۸۵-۸۶
609عاملی سیده صنممدیریت جهانگردی علامه   سال تحصیلی ۸۵-۸۶
610خورسندی آشتیانی شیرینریاضی الزهرا نساجی شهرری سال تحصیلی ۸۵-۸۶
611محلوجی مهشادکتابداری شهید بهشتی کشاورزی کرج سال تحصیلی ۸۵-۸۶
612یگانه بختیاری مهدیسصنایع امام خمینی برق تفرش سال تحصیلی ۸۵-۸۶
613زمانی بروجنی سرورفیزیک امام خمینی معماری تهران جنوب سال تحصیلی ۸۵-۸۶
614جلیلیان یاسمنصنایع علم و فرهنگ تهران صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۵-۸۶
615بیاتی سرونازعمران صدرالمتالهین تهران کامپیوتر تهران جنوب سال تحصیلی ۸۵-۸۶
616حجازی شقایقمدیریت بازرگانی امام خمینی ریاضی تهران شمال سال تحصیلی ۸۵-۸۶
617جهانیان هاقتصاد نظری علوم اقتصاد صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۵-۸۶
618جلیلی تنها پانته آحسابداری شاهرود م. پزشکی قزوین سال تحصیلی ۸۵-۸۶
619همتی هزاوهء هدیهکشاورزی بوعلی سینا شیمی تهران شمال سال تحصیلی ۸۵-۸۶
620پهلوانی مریمحسابداری معصومیه منابع طبیعی تهران شمال سال تحصیلی ۸۵-۸۶
621بهمنی مرواریدکامپیوتر علم و فرهنگ صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۵-۸۶
622کلیشادی سپیدهکامپیوتر علم و فرهنگ کامپیوتر تهران جنوب سال تحصیلی ۸۵-۸۶
623رزازچیان بابلی همتااقتصاد چمران اهواز   سال تحصیلی ۸۵-۸۶
624ناصحی بهار  کشاورزی دامغان سال تحصیلی ۸۵-۸۶
625شهلاپور شادیIT پیام نور IT تهران جنوب سال تحصیلی ۸۵-۸۶
626هاتفی درینIT پیام نور اقتصاد نظری فیروزکوه سال تحصیلی ۸۵-۸۶
627امجدی پرینازصنایع پیام نور   سال تحصیلی ۸۵-۸۶
628نبوی نیوشامدیریت بازرگانی پیام نور شیمی شاهرود سال تحصیلی ۸۵-۸۶
629گوهربین دزیرهمدیریت پروژه پیام نور   سال تحصیلی ۸۵-۸۶
630صالحی دلارام  کشاورزی ورامین سال تحصیلی ۸۵-۸۶
631صادقی رینههوافضا صنعتی شریف مهندسی پزشکی تهران سال تحصیلی ۸۴-۸۵
632کیهان فر غزالمهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۴-۸۵
633لطفی زاده سبامهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۴-۸۵
634میرزایی متین کیمیامهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۴-۸۵
635علی حسینی المیرا ساداتفیزیک دانشگاه صنعتی شریف مهندسی صنایع پلیمر علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۴-۸۵
636داهی سارامهندسی معماری دانشگاه تهران مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۴-۸۵
637ابوالفتحی گل آذینمهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران مهندسی کامپیوتر پرند سال تحصیلی ۸۴-۸۵
638بنی احمد پرنیانمهندسی عمران دانشگاه تهران مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۴-۸۵
639حاجیان عسلعمران دانشگاه تهران ریاضی کاربردی فیروزکوه سال تحصیلی ۸۴-۸۵
640غفاری اسکویی مهتابمهندسی عمران دانشگاه تهران مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۴-۸۵
641کوچک کوثری آدیشمههندسی برق دانشگاه شهید بهشتی مهندسی برق تهران مرکز سال تحصیلی ۸۴-۸۵
642شفایی نوشینمهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۴-۸۵
643غرایی نازلیمهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی پزشکی دزفول سال تحصیلی ۸۴-۸۵
644صداقت فرزانهمهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر مهندسی برق تهران مرکز سال تحصیلی ۸۴-۸۵
645متقی زاده پگاهمهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۴-۸۵
646عبدالصمدی مینامهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی معماری تهران جنوب سال تحصیلی ۸۴-۸۵
647جهان پناه هدیهمهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت معلم مهندسی برق تهران مرکز سال تحصیلی ۸۴-۸۵
648میرریاحی لیلامهندسی شهرسازی دانشگاه تهران مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۴-۸۵
649رهبر کتایونمهندسی برق دانشگاه تبریز مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۴-۸۵
650هدایتی علی آبادی ژینوسمهندسی شهرسازی دانشگاه اصفهان   سال تحصیلی ۸۴-۸۵
651حبشی زاده نازنینمهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان مهندسی شیمی شاهرود سال تحصیلی ۸۴-۸۵
652مقدم پگاهمهندسی صنایع دانشگاه قزوین مهندسی شیمی تهران شمال سال تحصیلی ۸۴-۸۵
653قدسی زاده طلایهمهندسی نساجی دانشگاه قزوین مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۴-۸۵
654شاه طاهری مریممهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه مشهد ریاضی محض فیروزکوه سال تحصیلی ۸۴-۸۵
655جلیلی نگارمهندسی نساجی دانشگاه قزوین مهندسی نساجی یزد سال تحصیلی ۸۴-۸۵
656توفیقی راد گل آراکامپیوتر دانشگاه قزوین   سال تحصیلی ۸۴-۸۵
657باقرزاده مهسامهندسی عمران دانشگاه تبریز مهندسی هوافضا علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۴-۸۵
658آورزمانی یاسمنمهندسی نساجی دانشگاه قزوین مهندسی شیمی شاهرود سال تحصیلی ۸۴-۸۵
659پندی مرضیهمهندسی صنایع دانشگاه مشهد مهندسی نساجی شهرری سال تحصیلی ۸۴-۸۵
660جهان بخش سفیدی سپیدهمهندسی فن آوری اطلاعات دانشگاه مشهد   سال تحصیلی ۸۴-۸۵
661طاهرخانچی بنفشهمهندسی عمران دانشگاه ارومیه مهندسی شیمی شاهرود سال تحصیلی ۸۴-۸۵
662فتوره چی پانیذمهندسی صنایع غذایی دانشگاه شهید بهشتی دندانپزشکی تهران سال تحصیلی ۸۴-۸۵
663فاتحی نیلگونمهندسی معماری دانشگاه باهنر کرمان مهندسی معماری شاهرود سال تحصیلی ۸۴-۸۵
664زمانپور نگارمهندسی شیمی دانشگاه رشت مهندسی شیمی شهریار سال تحصیلی ۸۴-۸۵
665محمدی آوامهندسی شهرسازی دانشگاه بابلسر مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۴-۸۵
666رادکانی تینامهندسی کشاورزی دانشگاه تهران مهندسی صنایع تحلیل سیستمها تهران شمال سال تحصیلی ۸۴-۸۵
667رحمانی مهسامهندسی صنایع جهاد دانشگاهی مهندسی صنایع تحلیل سیستمها تهران جنوب سال تحصیلی ۸۴-۸۵
668پرتوی آیدامهندسی صنایع دانشگاه آستانه اشرفیه   سال تحصیلی ۸۴-۸۵
669کیان فر پگاهفیزیک دانشگاه تهران مهندسی صنایع تحلیل سیستمها تهران شمال سال تحصیلی ۸۴-۸۵
670سیدفروتن نیلوفرفیزیک دانشگاه شهید بهشتی مهندسی برق تهران مرکز سال تحصیلی ۸۴-۸۵
671معصومی دلارامفیزیک دانشگاه شهید بهشتی فیزیک لیزر اپتیک علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۴-۸۵
672هوشمند ضیافی سیده هلیافیزیک دانشگاه تهران مهندسی صنایع تحلیل سیستمها تهران شمال سال تحصیلی ۸۴-۸۵
673معمار زاده سرونازفیزیک دانشگاه تهران مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۴-۸۵
674رادفر شرارهحسابداری دانگشاه الزهرا تهران ریاضی کاربردی کرج سال تحصیلی ۸۴-۸۵
675لاجوردی سیده مرجانمدیریت جهانگردی دانشگاه علامه مهندسی منابع طبیعی تهران شمال سال تحصیلی ۸۴-۸۵
676راثی محدث منااقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه فیزیک ورامین سال تحصیلی ۸۴-۸۵
677رنجبر مقدم مهنامدیریت بانداری (اقتصاد دارایی) مهندسی هسته ای علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۴-۸۵
678جونوش مناتغذیه دانشگاه شهید بهشتی میکروبیولوژی تهران شمال سال تحصیلی ۸۴-۸۵
679میری روشن غزل ساداتعلوم اقتصادی دانشگاه اصفهان مهندسی نساجی اراک سال تحصیلی ۸۴-۸۵
680سیدمدقالچی سیده سارازبان دانشگاه علامه ریاضی محض فیروزکوه سال تحصیلی ۸۴-۸۵
681کامیاب نازنینحسابداری دانشگاه تهران مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۴-۸۵
682ریاحی مقدم میتراریاضی محض دانشگاه بابلسر   سال تحصیلی ۸۴-۸۵
683ذکایی مقدم ساغرمدیریت صنعتی دانشگاه قزوین مهندسی شیمی شاهرود سال تحصیلی ۸۴-۸۵
684حاجی علی زاده افکند شهلاشیمی دانشگاه پیام نور ریاضی محض فیروزکوه سال تحصیلی ۸۴-۸۵
685توسلی سحرفیزیک دانشگاه یاسوج مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۴-۸۵
686بنایی اصفهانی مهشیدمدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان میکروبیولوژی فلاورجان سال تحصیلی ۸۴-۸۵
687برادران انارکی نگارحسابداری دانشگاه تهران   سال تحصیلی ۸۴-۸۵
688افشاری نژاد یاسمینمهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور مهندسی معماری امارات سال تحصیلی ۸۴-۸۵
689آل صفر سوگلحسابداری دانشگاه یاسوج مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۴-۸۵
690خورسند طاهرهمهندسی صنایع دانشگاه پیام نور فیزیک علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۴-۸۵
691دبیریان سیما  مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۴-۸۵
692نورمحمدبیک شاه گل  معماری چابهار سال تحصیلی ۸۴-۸۵
693صفوی نایینی سیده آندیا  مهندسی کامپیوتر میبد سال تحصیلی ۸۴-۸۵
694صمدزاده اهرای لیلی  معماری (کاردانی) ساری سال تحصیلی ۸۴-۸۵
695عرب عامری غزاله  مهندسی کشاورزی گرمسار سال تحصیلی ۸۴-۸۵
696منصوری آیدا  مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۴-۸۵
697عبادالله زاده حقانیراه و ساختمان کالج انگلستان   سال تحصیلی ۸۳-۸۴
698قاسمی سانازهوافضا شریف مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۳-۸۴
699مکی گلبوIT صنعتی شریف آمار اراک سال تحصیلی ۸۳-۸۴
700عطایی کرمانی تینامهندسی شیمی شریف معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۳-۸۴
701عسکرپور مهرنوشکامپیوتر تهران مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۳-۸۴
702وکیلی میرزمانیمهندسی معماری شهید بهشتی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۳-۸۴
703مولایی مهر لیداکامپیوتر شهید بهشتی برق گرمسار سال تحصیلی ۸۳-۸۴
704مطیعی مهسامهندسی شیمی امیرکبیر مهندسی صنایع علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۳-۸۴
705صالح زاده نوبری النازمکانیک امیرکبیر   سال تحصیلی ۸۳-۸۴
706دادار مهتابمهندسی کامپیوتر خواجه نصیر کامپیوتر تهران مرکز سال تحصیلی ۸۳-۸۴
707بنی جمالی مرسدهمهندسی صنایع خواجه نصیر کامپیوتر تهران سال تحصیلی ۸۳-۸۴
708چکاد یاسمهندسی صنایع خواجه نصیر مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۳-۸۴
709بنی آدم سارامهندسی صنایع علم و صنعت معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۳-۸۴
710اسرافیلی حنامهندسی عمران علم و صنعت کامپیوتر تهران مرکز سال تحصیلی ۸۳-۸۴
711اکبری شادمهندسی متالوژی علم و صنعت معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۳-۸۴
712غفاری نسیممهندسی صنایع الزهرا مهندسی صنایع تهران سال تحصیلی ۸۳-۸۴
713منوچهری فر مریممعماری علم و صنعت میکروبیولوژی اصفهان سال تحصیلی ۸۳-۸۴
714جعفرزاده روژینمکانیک صنعتی اصفهان شهرسازی اهواز سال تحصیلی ۸۳-۸۴
715داودیان شادمینمعماری قزوین ریاضی محض کرمان سال تحصیلی ۸۳-۸۴
716خلیلی لیدیامعماری قزوین کامپیوتر هرین سال تحصیلی ۸۳-۸۴
717بدری نگارمعماری تبریز معماری تهران جنوب سال تحصیلی ۸۳-۸۴
718بشیرالعظمی آلالهمهندسی مواد قزوین کامپیوتر تهران سال تحصیلی ۸۳-۸۴
719پارسا مهسامهندسی عمران سمنان مهندسی پلیمر علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۳-۸۴
720موسوی یاسمنمعماری بندر انزلی معماری تهران جنوب سال تحصیلی ۸۳-۸۴
721ملکیان دنیاIT شیراز مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۳-۸۴
722امینی رکسانامهندسی عمران بندرعباس مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۳-۸۴
723رحیمی دارآباد آرزومعماری بابلسر مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۳-۸۴
724افشین مژدهمهندسی برق گرمسار مهندسی برق تهران مرکز سال تحصیلی ۸۳-۸۴
725نوری طنازکامپیوتر رشت مهندسی شیمی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۳-۸۴
726کلینی سعیدهعمران آمل کامپیوتر تهران مرکز سال تحصیلی ۸۳-۸۴
727شی النامهندسی کشاورزی همدان شیمی محض تهران سال تحصیلی ۸۳-۸۴
728قاسمیان شقایقطراحی صنعتی تهران طراحی صنعتی تهران مرکز سال تحصیلی ۸۳-۸۴
729عظیمی گلنازطراحی صنعتی تهران عکاسی ـ نقاشی تهران سال تحصیلی ۸۳-۸۴
730علمی زاده آزادهطراحی صنعتی تهران طراحی صنعتی تهران مرکز سال تحصیلی ۸۳-۸۴
731طهماسبی سمنمدیریت بازرگانی تهران مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۳-۸۴
732سبزواری بهارمدیریت مالی تهران معماری تهران سال تحصیلی ۸۳-۸۴
733فراروی تاراریاضی محض الزهرا فیزیک پلاسما علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۳-۸۴
734نوروزی مهتاعلوم اقتصاد تهران کامپیوتر دماوند سال تحصیلی ۸۳-۸۴
735حسینی مونا ساداتمدیریت بانکداری تهران صنایع غذایی تهران شمال سال تحصیلی ۸۳-۸۴
736پور بقراط رواطراحی صنعتی الزهرا موسیقی شیراز سال تحصیلی ۸۳-۸۴
737حیدری لیدامدیریت بازرگانی شهید بهشتی مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۳-۸۴
738یگانه یاسمنفیزیک استنفورد   سال تحصیلی ۸۳-۸۴
739علیاری مارالفیزیک تهران برق تهران جنوب سال تحصیلی ۸۳-۸۴
740نامداری آرمیتاریاضی تهران ریاضی محض تهران مرکز سال تحصیلی ۸۳-۸۴
741فرهانی غزالفیزیک تهران برق تهران سال تحصیلی ۸۳-۸۴
742خسروی پریسابرق قزوین برق کرج سال تحصیلی ۸۳-۸۴
743علامه پانیذفیزیک تهران کامپیوتر تهران مرکز سال تحصیلی ۸۳-۸۴
744فخرعضدانلو پردیسریاضی تربیت معلم معماری تهران سال تحصیلی ۸۳-۸۴
745جبروتی بهنازآمار علامه ریاضی کاربردی تهران شمال سال تحصیلی ۸۳-۸۴
746مکی بهنازمدیریت علامه ریاضی محض تهران سال تحصیلی ۸۳-۸۴
747پرویز لیلااقتصاد بابلسر IT سنندج سال تحصیلی ۸۳-۸۴
748فیضی زاده شبنممدیریت بازرگانی دماوند دبیری فیزیک شهررضا سال تحصیلی ۸۳-۸۴
749برزنجه میدیافیزیک خوی فیزیک شبستر سال تحصیلی ۸۳-۸۴
750ستایش مرجانهمدیریت بازرگانی فارس کامپیوتر قزوین سال تحصیلی ۸۳-۸۴
751رکنی فرد یاسمیناقتصاد نظری فیروزکوه کامپیوتر اراک سال تحصیلی ۸۳-۸۴
752اصلاحی الهامعلوم اجتماعی پیام نور ریاضی محض تهران سال تحصیلی ۸۳-۸۴
753اقبال کتابچی درسا  کامپیوتر تهران سال تحصیلی ۸۳-۸۴
754رودگر سمن  کامپیوتر تهران مرکز سال تحصیلی ۸۳-۸۴
755نجفی نیکی  کامپیوتر نجف آباد سال تحصیلی ۸۳-۸۴
756اصفهانی مهسا  کامپیوتر نجف آباد سال تحصیلی ۸۳-۸۴
757مجازی مهسا  ریاضی فیروزکوه سال تحصیلی ۸۳-۸۴
758پارسا نسیم  اقتصاد نظری شیراز سال تحصیلی ۸۳-۸۴
759کریمی نیک نگارمدیریت هتلداری علامه کامپیوتر تهران شمال سال تحصیلی ۸۳-۸۴
760کیهانفر نگینسینما تهران نمایش تهران سال تحصیلی ۸۳-۸۴
761حاج علی زاده افکند دنیامهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف ریاضی محض تهران مرکز سال تحصیلی ۸۲-۸۳
762کارگزار نهاوندی شقایقمهندسی معماری دانشگاه تهران مهندسی عمران سال تحصیلی ۸۲-۸۳
763محمود زاده سارامهندسی صنایع دانشگاه تهران مهندسی منابع طبیعی و بهداشت حرفه ای تهران سال تحصیلی ۸۲-۸۳
764رنجبری هانیهمهندسی کامپیوتر تهران مهندسی آی تی پرند سال تحصیلی ۸۲-۸۳
765بخشایش ژالهمهندسی معماری شهید بهشتی مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۲-۸۳
766مالک مونامهندسی معماری شهید بهشتی مهندسی معماری شهرکرد سال تحصیلی ۸۲-۸۳
767غفاری پور شادانمهندسی کامپیوتر شهید بهشتی مهندسی کامپیوتر تهران شمال سال تحصیلی ۸۲-۸۳
768قائمی الهاممهندسی شیمی شهید بهشتی مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۲-۸۳
769اسمعیل پور مرجانمهندسی شیمی شهید بهشتی مهندسی کشاورزی تاکستان سال تحصیلی ۸۲-۸۳
770جلال زاده فرد مانلیمهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر   سال تحصیلی ۸۲-۸۳
771فرجی فرحنازمهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر طوسی مهندسی صنایع تهران ـ اقتصاد نظری تهران سال تحصیلی ۸۲-۸۳
772دامغانیان شیمامهندسی مواد دانشگاه امیرکبیر مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۲-۸۳
773چابکدست آنامهندسی نساجی امیرکبیر پلیمر علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۲-۸۳
774پارسا پور مقدم پرنامهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۲-۸۳
775فدایی خویی هیلدامهندسی شیمی علم و صنعت پرتو پزشکی دانشگاه علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۲-۸۳
776گوهری ساوهینشهرسازی دانشگاه تهران مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۲-۸۳
777نغمه مقدسیمهندسی کامپیوتر اصفهان فیزیک همدان سال تحصیلی ۸۲-۸۳
778ابریشمی الهاممهندسی عمران دانشگاه شیراز مهندسی کامپیوتر تهران سال تحصیلی ۸۲-۸۳
779قناویزباف صدفمهندسی معماری اهواز کامپیوتر تهران جنوب سال تحصیلی ۸۲-۸۳
780مسعودی سپیدهمهندسی مواد قزوین مهندسی شیمی تهران جنوب سال تحصیلی ۸۲-۸۳
781جمشیدی نگینمهندسی مواد و سرامیک قزوین مهندسی کامپیوتر تهران مرکز سال تحصیلی ۸۲-۸۳
782برهمند آناهیتامهندسی عمران نجف آباد ریاضی کاربردی مبارکه سال تحصیلی ۸۲-۸۳
783فرید فرنوشمهندسی کامپیوتر یزد مهندسی کامپیوتر شیروان سال تحصیلی ۸۲-۸۳
784عسگریان کاملیامهندسی صنایع بابل مهندسی کامپیوتر تهران سال تحصیلی ۸۲-۸۳
785شاه محمدی نیلامهندسی معماری محمودآباد مهندسی معماری تهران شمال سال تحصیلی ۸۲-۸۳
786تربتیان سارامهندسی شیمی کرمانشاه مهندسی کامپیوتر تهران مرکز سال تحصیلی ۸۲-۸۳
787جهانیان آرزومهندسی شهرسازی ارومیه مهندسی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۲-۸۳
788کریمی مینامهندسی معدن شاهرود مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۲-۸۳
789غریبی مرز نکلا مهساشیمی محض شهید بهشتی پلیمر دانشگاه علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۲-۸۳
790رستم زاده پگاهمدیریت صنعتی اصفهان صنایع غذایی آمل سال تحصیلی ۸۲-۸۳
791صمدزادگان مریممهندسی عمران زنجان مهندسی صنایع تحلیل سیستم تهران شمال سال تحصیلی ۸۲-۸۳
792طیبی سرونازعلوم اقتصاد علامه طباطبایی معماری سنتی زابل سال تحصیلی ۸۲-۸۳
793واژبخت غزالهمدیریت فرهنگی هنری تهران معماری سنتی تهران شمال سال تحصیلی ۸۲-۸۳
794البرزی منش روشنکمدیریت صنعتی آمل ریاضی محض تهران سال تحصیلی ۸۲-۸۳
795رهنمایی رعنامدیریت مالی قزوین فیزیک علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۲-۸۳
796رستمی نوشینهنر دانشگاه تهران   سال تحصیلی ۸۲-۸۳
797ساریخانی آیدازبان انگلیسی تهران اقتصاد نظری فیروزکوه سال تحصیلی ۸۲-۸۳
798صالحی سپیدهزبان انگلیسی تهران فیزیک تهران مرکز سال تحصیلی ۸۲-۸۳
799دنیا ناز فاطمهریاضی زنجان مهندسی معماری تهران سال تحصیلی ۸۲-۸۳
800حمیدی صدفعلوم و صنایع غذایی تهران   سال تحصیلی ۸۲-۸۳
801فوادی فرنازحسابداری ایلام حسابداری علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۲-۸۳
802عبدالکریمی ندا  مهندسی برق ساوه سال تحصیلی ۸۲-۸۳
803طارمی نیاز  مهندسی معماری بردسیر سال تحصیلی ۸۲-۸۳
804حیدری پریا  مهندسی معماری زابل سال تحصیلی ۸۲-۸۳
805بشیر اعظمی آلاله  مهندسی نساجی فردوس سال تحصیلی ۸۲-۸۳
806حدیقه نسیم السادات  ریاضی محض رودهن سال تحصیلی ۸۲-۸۳
807اسدی مریم  ریاضی محض قائم شهر سال تحصیلی ۸۲-۸۳
808پارسا مهسا  ریاضی محض بناب سال تحصیلی ۸۲-۸۳
809برنجیان سمانهدامپزشکی تهران   سال تحصیلی ۸۲-۸۳
810افشین منش الهامزیست شناسی تهران مامایی مشهد سال تحصیلی ۸۲-۸۳
811هاتفی سایهبهداشت حرفه ای شهید بهشتی تغذیه علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۲-۸۳
812باریکانی شیده ساداتعلوم آزمایشگاهی شهید بهشتی علوم آزمایشگاهی چالوس سال تحصیلی ۸۲-۸۳
813اردانی آسیهروانشناسی شهید بهشتی کامپیوتر تفرش سال تحصیلی ۸۲-۸۳
814قنبری فاطمه  پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۲-۸۳
815محمدی نیکوفیزیک کرج   سال تحصیلی ۸۲-۸۳
816شمس هنگامهمکانیک صنعتی شریف برق و الکترونیک تهران مرکز سال تحصیلی ۸۱-۸۲
817قرایی فرنوشمتالوژی شریف برق تهران مرکز سال تحصیلی ۸۱-۸۲
818عسکریان ثمینمکانیک تهران برق و الکترونیک تهران مرکز سال تحصیلی ۸۱-۸۲
819یانیک کار سارامعماری تهران معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۱-۸۲
820فیروزه ونوسمعماری تهران داروسازی تهران سال تحصیلی ۸۱-۸۲
821چهرازی آیداکامپیوتر تهران مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۱-۸۲
822خوشنویسان لادنبرق و الکترونیک تهران علم و صنعت کامپیوتر تهران سال تحصیلی ۸۱-۸۲
823روحانی رانکوهی لیلامعماری بهشتی برق و الکترونیک تهران مرکز سال تحصیلی ۸۱-۸۲
824وکیلی مقدم رهامهندسی صنایع علم و صنعت مهندسی صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۱-۸۲
825رشدیه گلشنطراحی علم و صنعت   سال تحصیلی ۸۱-۸۲
826شفیع پور کاترینکامپیوتر مشهد کامپیوتر تهران شمال سال تحصیلی ۸۱-۸۲
827ضیایی شیمامهندسی نساجی صنعتی اصفهان نساجی طوس سال تحصیلی ۸۱-۸۲
828قمری خامنه الهاممکانیک ارومیه کامپیوتر تهران جنوب سال تحصیلی ۸۱-۸۲
829نوروزیان یزر نوشینکامپیوتر یزد کامپیوتر میبد سال تحصیلی ۸۱-۸۲
830حیدرزاده فرنازشیمی محض بهشتی صنایع تهران سال تحصیلی ۸۱-۸۲
831خلفی الگارمهندسی صنایع مازندران   سال تحصیلی ۸۱-۸۲
832رضیعی سیمینکامپیوتر مازندران   سال تحصیلی ۸۱-۸۲
833محمدی اشتارودی شبنمعمران بابلسر صنایع تهران شمال سال تحصیلی ۸۱-۸۲
834مالکی هدیهریاضی محض بهشتی کامپیوتر تهران مرکز سال تحصیلی ۸۱-۸۲
835علایی فر شیرینعلوم اقتصادی بهشتی کامپیوتر تهران جنوب سال تحصیلی ۸۱-۸۲
836مرتضوی مریمعمران رفسنجان عمران یاسوج سال تحصیلی ۸۱-۸۲
837مینویی فر بهنازعلوم اقتصاد بهشتی   سال تحصیلی ۸۱-۸۲
838داوری آرزو ساداتاقتصاد بازرگانی بهشتی کامپیوتر تهران مرکز سال تحصیلی ۸۱-۸۲
839افتخاری مفرد بهارمدیریت بازرگانی بهشتی صنایع تهران سال تحصیلی ۸۱-۸۲
840مالک مرجانریاضی محض تهران کامپیوتر تهران شمال سال تحصیلی ۸۱-۸۲
841مجابی پرستوفیزیک تهران ریاضی محض تهران مرکز سال تحصیلی ۸۱-۸۲
842اخوی راد ایمامدیریت مالی تهران مهندسی عمران زاهدان سال تحصیلی ۸۱-۸۲
843احمدی کمال آباد سالومهمدیریت مالی تهران   سال تحصیلی ۸۱-۸۲
844زمردیان آیداعلوم اقتصاد تهران ریاضی محض بناب سال تحصیلی ۸۱-۸۲
845دیانی دیبامدیریت صنعتی ایران نساجی فردوس سال تحصیلی ۸۱-۸۲
846فرحنا کیان موناحسابداری علامه طباطبایی کامپیوتر تهران جنوب سال تحصیلی ۸۱-۸۲
847زاهدی سپیدهحسابداری قزوین   سال تحصیلی ۸۱-۸۲
848حبیبی موناحسابداری قزوین کامپیوتر قزوین سال تحصیلی ۸۱-۸۲
849فتوت احمدی الهاممدیریت قزوین کامپیوتر علمی کاربردی سال تحصیلی ۸۱-۸۲
850عظیمی یاسمنمدیریت صنعتی قزوین شیمی محض اراک سال تحصیلی ۸۱-۸۲
851صباغیان راد شیماشیمی سمنان صنایع تهران سال تحصیلی ۸۱-۸۲
852عبداله پور مینافیزیک سمنان نساجی فردوس سال تحصیلی ۸۱-۸۲
853بهزادپور هانیهفیزیک کاشان معماری کاشان سال تحصیلی ۸۱-۸۲
854زرکش کاشانی رعناآمار تهران   سال تحصیلی ۸۱-۸۲
855خالقی النازآمار اصفهان معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۱-۸۲
856پاشا صدفمعماری زابل کامپیوتر شیراز سال تحصیلی ۸۱-۸۲
857ابراهیمی ریحانزبان فرانسه علامه طباطبایی علوم اقتصادی اراک سال تحصیلی ۸۱-۸۲
858نصرالهی صوفیازبان انگلیسی الزهرا کامپیوتر تهران مرکز سال تحصیلی ۸۱-۸۲
859محمدی مهسازبان فرانسه اصفهان کامپیوتر فردوس سال تحصیلی ۸۱-۸۲
860سازگارا بیتااقتصاد بازرگانی زاهدان شیمی کاربردی تهران شمال سال تحصیلی ۸۱-۸۲
861طبیب گل آذینعلوم اقتصاد پیام نور علوم اقتصاد خمینی شهر سال تحصیلی ۸۱-۸۲
862پروانه پریسا  برق و الکترونیک تهران مرکز سال تحصیلی ۸۱-۸۲
863پوردبیری زهره  معماری تهران سال تحصیلی ۸۱-۸۲
864محمودزادگان مهسا  کامپیوتر تهران سال تحصیلی ۸۱-۸۲
865صمدزادگان مریم  صنایع تهران سال تحصیلی ۸۱-۸۲
866بنی هاشم سارا  صنایع تهران سال تحصیلی ۸۱-۸۲
867کشمیریان آنیتا  کامپیوتر تهران شمال سال تحصیلی ۸۱-۸۲
868طاهری ماندانا  کامپیوتر اراک سال تحصیلی ۸۱-۸۲
869سنادی زاده بهاره  برق و الکترونیک بافق سال تحصیلی ۸۱-۸۲
870فراشاهیان یاسمن  نساجی فردوس سال تحصیلی ۸۱-۸۲
871ضیایی اردکانی نیلوفر  کامپیوتر علمی کاربردی سال تحصیلی ۸۱-۸۲
872صداقتی نیلوفر  علوم اقتصاد شیراز سال تحصیلی ۸۱-۸۲
873قاسم زاده سحر  پرستاری تهران سال تحصیلی ۸۱-۸۲
874روحی فرد غزاله  شیمی محض تهران جنوب سال تحصیلی ۸۱-۸۲
875احمدی مهسا  معماری تهران سال تحصیلی ۸۱-۸۲
876مدرس یزدی زهراصنایع صنعتی شریف مهندسی صنایع تهران جنوب سال تحصیلی ۸۰-۸۱
877محمدی حسنیه زهرامعماری تهران معماری قزوین سال تحصیلی ۸۰-۸۱
878سلوک نسیمعمران تهران کامپیوتر آمل سال تحصیلی ۸۰-۸۱
879جواهری فاطمهکامپیوتر تهران برق و الکترونیک تهران مرکز سال تحصیلی ۸۰-۸۱
880بهزادی مهساکامپیوتر تهران آمار گناباد سال تحصیلی ۸۰-۸۱
881عربشاهی مریمکامپیوتر بهشتی معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۰-۸۱
882شناسا ترانهنساجی امیرکبیر شیمی تهران شمال سال تحصیلی ۸۰-۸۱
883منافی شیریننساجی امیرکبیر صنایع علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۰-۸۱
884شیخ ریحانهصنایع امیرکبیر معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۰-۸۱
885فیروزبخت بهنازمهندسی شیمی علم و صنعت معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۰-۸۱
886عزیزی قناد فاطمهعمران صنعتی اصفهان صنایع تهران جنوب سال تحصیلی ۸۰-۸۱
887عباسی لالهعمران شیراز معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۰-۸۱
888موسویان الهانعمران تبریز معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۰-۸۱
889علاقبند پیگاهی فیروزهمعماری مازندران کامپیوتر تهران شمال سال تحصیلی ۸۰-۸۱
890فرجی بیتاکامپیوتر مشهد کامپیوتر تهران سال تحصیلی ۸۰-۸۱
891حجتی غزالمهندسی شیمی مازندران کامپیوتر تهران شمال سال تحصیلی ۸۰-۸۱
892گله بختیاری ساراصنایع دانشگاه کار شیمی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۰-۸۱
893زربان مریمکامپیوتر تبریز صنایع زاهدان سال تحصیلی ۸۰-۸۱
894اسماعیل زاده آیداکامپیوتر اشرفی اصفهانی کامپیوتر ایرانشهر سال تحصیلی ۸۰-۸۱
895فرح آور آرمیتاکامپیوتر تبریز برق و الکترونیک زاهدان سال تحصیلی ۸۰-۸۱
896حیدری مهسامعماری سوره فیزیک تهران مرکز سال تحصیلی ۸۰-۸۱
897شفایی شایلیکامپیوتر کیش   سال تحصیلی ۸۰-۸۱
898گنجی فرنازکامپیوتر کیش کامپیوتر تهران مرکز سال تحصیلی ۸۰-۸۱
899رفیعی فرد نسیمفیزیک شریف معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۰-۸۱
900کرمانی سالومهفیزیک تهران معماری تهران مرکز سال تحصیلی ۸۰-۸۱
901قضاوتی یگانهریاضی محض خواجه نصیر معماری شیراز سال تحصیلی ۸۰-۸۱
902ستوده ساغراقتصاد نظری تهران معندسی صنایع تهران سال تحصیلی ۸۰-۸۱
903باباخان تیموری شیداعلوم اقتصاد تهران کامپیوتر تهران شمال سال تحصیلی ۸۰-۸۱
904خلیل زاده شیرازی الهاممدیریت صنعتی تهران مهندسی منابع طبیعی تهران شمال سال تحصیلی ۸۰-۸۱
905بیهقی شقایقمدیریت صنعتی تهران صنایع تهران جنوب سال تحصیلی ۸۰-۸۱
906صمصامی فردیسمدیریت بازرگانی تهران مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۰-۸۱
907دهقان منشادی شیدامدیریت بازرگانی بهشتی شیمی کاربردی تهران شمال سال تحصیلی ۸۰-۸۱
908بهرامی پریامدیریت بازرگانی علامه طباطبایی صنایع غذایی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۰-۸۱
909رحیمیان شیدامدیریت بیمه علامه طباطبایی   سال تحصیلی ۸۰-۸۱
910هشیارسر نازنینمدیریت بیمه علامه طباطبایی   سال تحصیلی ۸۰-۸۱
911تنهایی غزالهمدیریت بازرگانی اصفهان   سال تحصیلی ۸۰-۸۱
912اقبال کتابچی درنازمدیریت صنعتی قزوین   سال تحصیلی ۸۰-۸۱
913بابازاده روشنکمدیریت بازرگانی چالوس   سال تحصیلی ۸۰-۸۱
914گلچی شیرینآمار تهران فیزیک تهران مرکز سال تحصیلی ۸۰-۸۱
915ثابتی آویدهآمار تهران مهندسی پزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۰-۸۱
916شکیباپور تبریزی مهتابحسابداری مشهد   سال تحصیلی ۸۰-۸۱
917آرامی سارازبان انگلیسی بهشتی معماری بافق سال تحصیلی ۸۰-۸۱
918مصلحی النازآمار نجف آباد   سال تحصیلی ۸۰-۸۱
919رستمی نازنینهنر سوره موسیقی و نمایش تهران سال تحصیلی ۸۰-۸۱
920داداشی نسترنریاضی محض کرمان   سال تحصیلی ۸۰-۸۱
921فراهانی زهرا  مهندسی صنایع تهران جنوب سال تحصیلی ۸۰-۸۱
922عباسی دنیا  عمران زاهدان سال تحصیلی ۸۰-۸۱
923کاردار شادی  صنایع تهران جنوب سال تحصیلی ۸۰-۸۱
924ملک شهرزاد  صنایع زاهدان سال تحصیلی ۸۰-۸۱
925خانچی صبا  گیاه پزشکی جهرم سال تحصیلی ۸۰-۸۱
926حکیمی سارا  کامپیوتر شهریار سال تحصیلی ۸۰-۸۱
927سرلک گودرزی مهرناز  کامپیوتر خمینی شهر سال تحصیلی ۸۰-۸۱
928افشار مقدم فاطمه  کامپیوتر اراک سال تحصیلی ۸۰-۸۱
929یاقوتی یاسمن  کامپیوتر لافق سال تحصیلی ۸۰-۸۱
930علیداد یاسمن  کامپیوتر ایرانشهر سال تحصیلی ۸۰-۸۱
931اخوان خرازی شادی  کامپیوتر ایرانشهر سال تحصیلی ۸۰-۸۱
932توکلی آیلین  فیزیک کاربردی تهران مرکز سال تحصیلی ۸۰-۸۱
933اکبری فرناز  شیمی کاربردی تهران شمال سال تحصیلی ۸۰-۸۱
934احمدی کمال آباد سالومه  ریاضی کاربردی تهران مرکز سال تحصیلی ۸۰-۸۱
935آقایی الهام  علوم اقتصاد تهران مرکز سال تحصیلی ۸۰-۸۱
936ورنوس ستاره  زیست تهران شمال سال تحصیلی ۸۰-۸۱
937عارف آذر نازیلا  علوم اقتصاد تبریز سال تحصیلی ۸۰-۸۱
938فلسفی دریا  آمار گناباد سال تحصیلی ۸۰-۸۱
939ایازپور روژین  فیزیک اراک سال تحصیلی ۸۰-۸۱
940افشار مهسا  مترجمی انگلیسی تهران شمال سال تحصیلی ۸۰-۸۱
941اسدی نیک سارا  پیراپزشکی علوم تحقیقات سال تحصیلی ۸۰-۸۱
942نجات هدی  علوم آزمایشگاهی شاهرود سال تحصیلی ۸۰-۸۱
943کریمی فرنوش  صنایع غذایی جیرفت سال تحصیلی ۸۰-۸۱
944قضایی شیواسادات  گیاه پزشکی دامغان سال تحصیلی ۸۰-۸۱
945پورفلاح دالنیا  منابع طبیعی تربت جام سال تحصیلی ۸۰-۸۱
946امامی ثمرمتالوژی شریف شیمی صنایع غذایی سال تحصیلی ۷۹-۸۰
947پرتوی بخش مارالمهندسی الکترونیک تهران مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۷۹-۸۰
948علوی زاده سیده فاطمهمهندسی کامپیوتر تهران مهندسی کامپیوتر سال تحصیلی ۷۹-۸۰
949حکمی سارابرق و الکترونیک تهران الکترونیک سال تحصیلی ۷۹-۸۰
950کرمانی النازعمران تهران کامپیوتر نرم افزار سال تحصیلی ۷۹-۸۰
951حسن زاده راد مرجانمتالوژی تهران مهندسی کامپیوتر سال تحصیلی ۷۹-۸۰
952کرمانی گلریزمکانیک سیالات امیرکبیر کامپیوتر نرم افزار سال تحصیلی ۷۹-۸۰
953الویری حوریهمهندسی کامپیوتر امیرکبیر الکترونیک سال تحصیلی ۷۹-۸۰
954برجیان بروجنی سوگلپلیمر تکنولوژی امیرکبیر معماری سال تحصیلی ۷۹-۸۰
955هاشمی زهرهنساجی امیرکبیر کامپیوتر سال تحصیلی ۷۹-۸۰
956صاحب الزمانی سلالهمهندسی شیمی امیرکبیر کامپیوتر سال تحصیلی ۷۹-۸۰
957پوراسدالله مهسامهندسی صنایع علم و صنعت دندانپزشکی سال تحصیلی ۷۹-۸۰
958قاضی فرنازعمران علم و صنعت معماری سال تحصیلی ۷۹-۸۰
959میرسیاقی موناشیمی علم و صنعت برق سال تحصیلی ۷۹-۸۰
960حسینقلی محبوبهمهندسی مواد متالوژی قزوین مهندسی نساجی سال تحصیلی ۷۹-۸۰
961اشراقی لیلامهندسی کامپیوتر نرم افزار بابل حقوق سال تحصیلی ۷۹-۸۰
962هدایی نیا زهره الساداتکامپیوتر نرم افزار یاسوج مهندسی کامپیوتر سال تحصیلی ۷۹-۸۰
963مقیمی اسفندآبادی مهسافیزیک هواشناسی بندرعباس معماری سال تحصیلی ۷۹-۸۰
964صالح هیرساکامپیوتر نرم افزار کرمانشاه مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۷۹-۸۰
965کریمی نوشینعمران بندرعباس معماری سال تحصیلی ۷۹-۸۰
966ذکاییان سیده گلنازحسابداری تهران   سال تحصیلی ۷۹-۸۰
967پیمان مریمحسابداری تهران   سال تحصیلی ۷۹-۸۰
968مشهودی کتایوناقتصاد تهران معماری سال تحصیلی ۷۹-۸۰
969هدایت هدیهعلوم اقتصاد تهران   سال تحصیلی ۷۹-۸۰
970شهابی مرجانعلوم اقتصادی علامه پرستاری سال تحصیلی ۷۹-۸۰
971نصیرپور اسکویی نگارااقتصاد صنعتی علامه   سال تحصیلی ۷۹-۸۰
972ذبیحی یاسمنآمار علامه مهندسی کامپیوتر نرم افزار سال تحصیلی ۷۹-۸۰
973سلحشور فرد کتانهآمار علامه مهندسی شیمی سال تحصیلی ۷۹-۸۰
974دادمنش اویدهحسابداری شهیدبهشتی معماری سال تحصیلی ۷۹-۸۰
975حسین زاده کلاچایی هدیهفیزیک الزهرا علوم آزمایشگاهی سال تحصیلی ۷۹-۸۰
976برکشلی ساراکتابداری فیزیک سال تحصیلی ۷۹-۸۰
977نورعلی مهشیدمدیریت بانکداری تهران مهندسی صنایع غذایی سال تحصیلی ۷۹-۸۰
978فامیلی پونهمعماری اهواز مهندسی کامپیوتر سخت افزار سال تحصیلی ۷۹-۸۰
979حق نثار فرد بتسامهفیزیک کاربردی تهران   سال تحصیلی ۷۹-۸۰
980توکلی پریسامهندسی کامپیوتر پیام نور تهران   سال تحصیلی ۷۹-۸۰
981فرساد موناکامپیوتر غیرانتفاعی یزد   سال تحصیلی ۷۹-۸۰
982حسینی مرثاریاضی پیام نور تهران   سال تحصیلی ۷۹-۸۰
983محمد کرباسی سپیدهمترجمی زبان پیام نور تهران   سال تحصیلی ۷۹-۸۰
984هشامی نغمهعمران غیرانتفاعی تهران   سال تحصیلی ۷۹-۸۰
985کریمی طاری مهرنوشحسابداری غیرانتفاعی کاشمر   سال تحصیلی ۷۹-۸۰
986حقی تینا  صنایع سال تحصیلی ۷۹-۸۰
987رفیعی فرد نسیم  مهندسی کامیپوتر سال تحصیلی ۷۹-۸۰
988چوبک سمن  مهندسی شیمی سال تحصیلی ۷۹-۸۰
989جلالی بیدگلی شراره  مهندسی شیمی سال تحصیلی ۷۹-۸۰
990قنادیان سمیرا  کامپیوتر سال تحصیلی ۷۹-۸۰
991دادخواه نازنین  کامپیوتر سال تحصیلی ۷۹-۸۰
992طاهرزاده مریم  مهندسی کامپیوتر سال تحصیلی ۷۹-۸۰
993فوقی سحر  کامپیوتر سال تحصیلی ۷۹-۸۰
994یزدان پناه فدایی مانا  معماری تهران سال تحصیلی ۷۹-۸۰
995برجیان بروجنی سیما  کامپیوتر قزوین سال تحصیلی ۷۹-۸۰
996لطفی ندا  معماری قزوین سال تحصیلی ۷۹-۸۰
997براتی شادی  معماری تهران سال تحصیلی ۷۹-۸۰
998حلمی ساناز  معماری تهران سال تحصیلی ۷۹-۸۰
999احمدی طباطبایی سیده آ  کامیپوتر سخت افزار نجف آباد سال تحصیلی ۷۹-۸۰
1000آقاخانی تارا  برق و الکترونیک اراک سال تحصیلی ۷۹-۸۰
1001مقدم هانیه  شیمی کاربردی کرمان سال تحصیلی ۷۹-۸۰
1002جنیدی سایه  فیزیک تهران سال تحصیلی ۷۹-۸۰
1003عطایی شبنم  برق نجف آباد سال تحصیلی ۷۹-۸۰
1004عباسی لیاسی دنیا  الکترونیک ساوه سال تحصیلی ۷۹-۸۰
1005قاسمی رتا  ریاضی محض اصتهبان سال تحصیلی ۷۹-۸۰
1006مهدی زاده ژیلا  کامپیوتر نرم افزار کاشان سال تحصیلی ۷۹-۸۰
1007شایسته مهر ساراهنر تهران   سال تحصیلی ۷۹-۸۰
1008دابویی گلناز  راضی کاردانی ورامین سال تحصیلی ۷۹-۸۰
1009بیهقی شقایق  کاردانی نرم افزار تهران سال تحصیلی ۷۹-۸۰
1010سرتیپی مینابرق صنعتی شریف معماری سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1011خلیلی سحرهوافضا صنعتی شریف   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1012فروغی بروجنی فرنازشیمی گاز دانشگاه صنعتی شریف مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1013راضی آزادهصنایع غذایی صنعتی شریف   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1014قدرت سپیدهمهندسی مواد دانشگاه تهران   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1015تقوی الحسینی سانازمهندسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1016داوودی مهسابرق و الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1017مؤیدپور دلنوازکامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1018درویش جزی شوکاهوافضا دانشگاه امیرکبیر   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1019خلیل زاده مریمبرق پلی تکنیک   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1020میدنلو لیلاصنایع دانشگاه امیرکبیر   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1021فاضلی سورهکامپیوتر امیرکبیر   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1022هوشمند کیمیابرق امیرکبیر   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1023صفایی سحرمعماری دانشگاه علم و صنعت   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1024عامری مهاباد ندامهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1025وزیری بهنوشبرق دانشگاه سمنان مهندسی کامپیوتر سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1026وزیری پانته آعمران دانشگاه قزوین   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1027اصلی نژاد نازلیمهندسی مواد دانشگاه سمنان   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1028صادق کنجانی مریممکانیک دانشگاه باهنر   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1029تفنگچی پارتیازبان آلمانی دانشگاه تهران   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1030صبوحی مهکامهاقتصاد نظری دانشگاه تهران مهندسی شیمی سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1031دیانت لیلاکامپیوتر دانشگاه غیرانتفاعی   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1032برخی نازنینمهندسی صنایع دانشگاه غیرانتفاعی   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1033شاواویسی روناککامپیوتر نرم افزار غیرانتفاعی الغدیر   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1034فتوره چی طنازعمران دانشگاه غیرانتفاعی   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1035هاشمیان فرنوش  مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1036فیضی پردیس  الکترونیک سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1037محمدی مریم  کامپیوتر سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1038شامبیاتی شبنم  کامپیوتر سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1039مولایی فرد مهشید  کامپیوتر سال تحصیلی ۷۵-۷۶
1040موحدی فرشتهکاردانی فنی برق و الکترونیک دانشگاه بیرجند   سال تحصیلی ۷۵-۷۶
رديفنام و نام خانوادگي داوطلبرشته سراسريدانشگاه سراسريرشته آزاددانشگاه ازادسال تحصیلی
1زمانیان زینلی نگیندندانـپــزشکیعلوم پزشکی بهشتیدندانپزشــکیتهران96-95
2شرافتی پور مبیناداروســــازیعلوم پزشکی تهراندندانپزشــکیتهران96-95
3اهدایی وند صدفداروســــازیعلوم پزشکی بهشتیداروســـازیتهران96-95
4سرابادان ملیکاپزشــــــــکیعلوم پزشکی ایرانعدم انتخاب رشته 96-95
5جعفرآبادی کیاناپزشــــــــکیعلوم پزشکی کرجپزشــــــکیتهران96-95
6یزدان پناه کیانادندانـپــزشکیعلوم پزشکی زنجاندندانپزشــکیتهران96-95
7مولایی آرانی میناپزشــــــــکیعلوم پزشکی کاشانداروســـازیتهران96-95
8امیدوار کیمیاپزشــــــــکیعلوم پزشکی کاشانپزشــــــکیاصفهان96-95
9مهدی یار پگاهپزشــــــــکیعلوم پزشکی گرگانپزشــــــکیتهران96-95
10رسا ستارهپزشــــــــکیعلوم پزشکی ساریپزشــــــکیتهران96-95
11نظری پانیذپزشــــــــکیعلوم پزشکی رشتپزشــــــکیتهران96-95
12ساداتی سحرپزشــــــــکیعلوم پزشکی اهوازعدم انتخاب رشته 96-95
13بسیج رومیناپزشــــــــکیعلوم پزشکی بندر عباسعدم انتخاب رشته 96-95
14هاشمی فرنوشداروســــازیعلوم پزشکی رشتعدم انتخاب رشته 96-95
15حقگویی طنازدامـپــــزشکیتبریزعدم انتخاب رشته 96-95
16اصغری مونادامـپــــزشکیاهوازدامـپـــزشکیگرمسار96-95
17ضامن قدیرلی آفاقفیزیوتراپیعلوم پزشکی بابلپزشــــــکیشاهرود96-95
18جانی کبریاعضای مصنوعیتهراندامـپـــزشکیعلوم تحقیقات96-95
19بختیاری نرگسعدم انتخاب رشته دامـپـــزشکیشهرکرد96-95
20کرمانشاه مهساعدم انتخاب رشته دامـپـــزشکیارومیه96-95
21ایمانی غزالعدم انتخاب رشته دامـپـــزشکیاهواز96-95
22علایی کادیجانی آیلارعدم انتخاب رشته دامـپـــزشکیبافت96-95
23اصغری بجستانی صباعدم انتخاب رشته دامـپـــزشکیبافت96-95
24مانی الهامتکنولوژی پرتو شناسیعلوم پزشکی ایرانعدم انتخاب رشته 96-95
25شمسی رکساناعلوم آزمایشگاهیتهرانعدم انتخاب رشته 96-95
26احمدی نسترنشنوایی شناسیشهید بهشتیعدم انتخاب رشته 96-95
27پارسایی سایناشیمی کاربردیشهید بهشتیعدم انتخاب رشته 96-95
28حسنخانی زهراتکنولوژی پرتو شناسیشهید بهشتیماماییتهران96-95
29زینلی مهساشیمی کاربردیشهید بهشتیشیمیعلوم تحقیقات96-95
30سیف الهی داویجانی مهرساگیاه پزشکیتهرانصنایع غذاییعلوم تحقیقات96-95
31جاویدانباردان ساراعلوم و مهندسی محیط زیستتهرانمیکروبیولوژیعلوم دارویی تهران96-95
32سلطانی کیمیامهندسی علوم دامیتهرانعدم انتخاب رشته 96-95
33ملکی بشرامدیریت صنعتیعلامه طباطبایی تهرانعدم انتخاب رشته 96-95
34مولایی صمیمهشیمی کاربردیخواجه نصیرعلوم آزمایشگاهیتهران96-95
35گرجی پور ملیکامدیریت دولتیشهید بهشتیصنایع غذاییعلوم تحقیقات96-95
36صلصالی شقایقشیمی کاربردیالزهراعدم انتخاب رشته 96-95
37یدی ارغوانشیمی کاربردیخوارزمی تهرانمیکروبیولوژیتهران96-95
38اخلاصی نیکاعلوم و مهندسی صنایع غذاییگیلانمیکروبیولوژیتهران96-95
39قنبری سبازیست شناسی سلولی مولکولیفردوسی مشهدزیست شناسی سلولی مولکولیعلوم دارویی تهران96-95
40عبدی پرستوزیست شناسی سلولی مولکولیتبریزعدم انتخاب رشته 96-95
41حیدر نیکازیست شناسی سلولی مولکولیبابلسرعدم انتخاب رشته 96-95
42مطلبی سپهر مائدهعلوم آزمایشگاهیعلوم پزشکی کرمانعدم انتخاب رشته 96-95
43مرادی نگینماماییعلوم پزشکی کردستان سنندجعدم انتخاب رشته 96-95
44قاسمی پگاهزیست شناسیدانشگاه یزدعدم انتخاب رشته 96-95
45توکلی پور فاطمهمدیریت بازرگانیآل طهشیمی کاربردیتهران مرکز96-95
46مصطفی نژاد آینازروانشناسیامین فولادشهر اصفهانزیست شناسی سلولی مولکولیتهران مرکز96-95
47قیایی ملیکامدیریت صنعتیارشاد دماوندمیکروبیولوژیتهران96-95
48محمدی شقایقعدم انتخاب رشته علوم آزمایشگاهیساری96-95
49توسلی رومیناعدم انتخاب رشته زیست شناسی سلولی مولکولیتهران96-95
50امیرآبادی پارمیداعدم انتخاب رشته میکروبیولوژیکرج96-95
51شریعت زاده ماجدهعدم انتخاب رشته شیمیعلوم دارویی تهران96-95
52بی آزار دلارامعدم انتخاب رشته میکروبیولوژیعلوم دارویی تهران96-95
53نریمانی ریحانهپـزشـــکیتهران  95-94
54آبی نما روژینداروســـازیتهرانداروســـازیتهران95-94
55مهدی پور مه سیمادندانپزشـکیتهراندندانپزشـکیتهران95-94
56شاهرخ نیا نازنینپـزشـــکیشهید بهشتیپـزشـــکیتهران95-94
57احسانی ساراداروســـازیشهید بهشتیدندانپزشـکیتهران95-94
58نجاری درساپـزشـــکیشهید بهشتیپـزشـــکینجف آباد اصفهان95-94
59بابلیان ساغرپـزشـــکیرشت  95-94
60سعیدی نیا سمردندانپزشـکیبندر عباسدندانپزشـکیتهران95-94
61پناهی پریساداروســـازیشیرازداروســـازیتهران95-94
62احمد آلالهپـزشـــکیگیلاندندانپزشـکیتهران- پردیس کیش95-94
63مجمع صنایع پانته آداروســـازیزنجانداروســـازیتهران95-94
64قهرمانی ثمیندامپزشــکیتهران  95-94
65مسچیان پانیذعلوم آزمایشگاهیایرانپـزشـــکیتهران- پردیس کیش95-94
66کلابی آواعلوم آزمایشگاهیسمناندامپزشــکیعلوم تحقیقات95-94
67قادری دلارامزیست شناسی سلولی مولکولیشهرکرددامپزشــکیگرمسار95-94
68گل علی زاده غزالعدم انتخاب رشته دامپزشــکیگرمسار95-94
69نوروزی آیساناقـتـصــادشهید بهشتیدامپزشــکیبابل95-94
70کمانی تیناشیمی کاربردیشریفزیست سلولی مولکولیپرند95-94
71سعید منجمیان سپیدهمدیریت بازرگانیتهران  95-94
72نوری نژاد پانیذمدیریت بازرگانیتهرانعلوم تغذیهعلوم تحقیقات95-94
73یزدان پناه کیاناعلوم تغذیهاصفهان پ  95-94
74سیفی نیلوفرعلوم و صنایع غذاییشهید بهشتی پعلوم تغذیهعلوم تحقیقات95-94
75مولایی سحرزیست شناسی سلولی مولکولیالزهرازیست شناسی سلولی مولکولیتهران95-94
76مداح غزالهمدیریت مالیالزهرا  95-94
77خلاقی یاسمینشیمی کاربردیالزهرا  95-94
78جانی کبریمدیریت صنعتیعلامه طباطبایی  95-94
79صفرخانلو کیمیاعلوم اقتصادیعلامه طباطباییعلوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم تحقیقات95-94
80ملکی بشرامدیریت صنعتیعلامهعلوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم تحقیقات95-94
81ساعد شقایقشیمی کاربردیخوارزمیزیست سلولی مولکولی ژنتیکتهران95-94
82حسنی گودرزی نارینمدیریت بازرگانیعلم و فرهنگ  95-94
83آقاجانیان مارسلینمدیریت بازرگانیعلم و فرهنگشیمی داروییتهران95-94
84علی اکبرزاده سحرمدیریت صنعتیعلم و فرهنگعلوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم تحقیقات95-94
85پوررحیم یگانهپرستاریکرجزیست سلولی مولکولیپرند95-94
86یکتا مرواریدزیست شناسی سلولی مولکولیآل طهشیمی داروییتهران95-94
87عزیزمحمدی شقایقمدیریت امور بانکیخاتم تهرانعلوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم تحقیقات95-94
88ساعی یاسمنعلوم آزمایشگاهیقم  95-94
89زنگنه غزلروان شناسیگیلانعلوم آزمایشگاهیتهران95-94
90رجبیان سباحسابداریقم  95-94
91بیگدلی نگینشیمی محضشاهرود  95-94
92احمدی مانازیست شناسی سلولی مولکولیسبزوارعلوم آزمایشگاهیچالوس95-94
93اهدایی وند صدفعدم انتخاب رشته زیست سلولی مولکولیپرند95-94
94مرادی کیمیاعدم انتخاب رشته زیست سلولی مولکولیپرند95-94
95جدایی رومیناعدم انتخاب رشته زیست سلولی مولکولی فناوریرودهن95-94
96الهی راد نگینعدم انتخاب رشته علوم آزمایشگاهیتهران95-94
97اکبری کیمیاعدم انتخاب رشته شیمی داروییتهران95-94
98بسیج رومیناعدم انتخاب رشته زیست سلولی مولکولی فناوریرودهن95-94
99موسویان متینهعدم انتخاب رشته زیست سلولی مولکولی فناوریرودهن95-94
100صادقی رومیناعدم انتخاب رشته زیست سلولی مولکولی ژنتیکتهران95-94
101حمیدی یاسمیناعدم انتخاب رشته علوم و مهندسی صنایع غذاییتهران95-94
102شریفیان درچه پــریسـاپـزشـــکیتــهـــرانعدم انتخاب رشته 94-93
103سـلـیمـــی کـیـمـیادندانپزشکیتــهـــراندندانپزشکیتــهـــران94-93
104زمــــــزم ریحـــانهداروســازیتــهـــراندندانپزشکیتــهـــران94-93
105خان آبادی قهی هـدیـــهدندانپزشکیشاهد تهـراندندانپزشکیتــهـــران94-93
106رهـبــــری ملــیـکاپـزشــکیقــزویـــنپـزشـــکیتــهـــران94-93
107بــهـرامــی بهـــارهپـزشــکیاراکـــــــپـزشـــکیتــهـــران94-93
108ریـــاحــی فــاطمـهداروســازیهـــمــداندندانپزشکیتــهـــران94-93
109مـظـلــومی درســـاداروســازیتـهــران پدندانپزشکیتــهـــران94-93
110میرزااحمـدی عـطــیهداروســازیالـبـــرز پداروســازیعلوم دارویی94-93
111آژدانـیـــان فــاطمـهپـزشــکیالـبـــرز پپـزشـــکیقــــــم94-93
112اعـتـمــادی یـاسـمـنپـزشــکیالـبـــرز پعدم شرکت 94-93
113ضــرغامــی فــاطمـهپـزشــکیشــیراز پپـزشـــکیتــهـــران94-93
114دادگــر فـرد ســرویندندانپزشکیگـیـلان پداروســازیعلوم دارویی94-93
115جنابـی قویـم یـاسـمـنپـزشــکیگـیـلان پپـزشـــکیتهران پ کیش94-93
116معروفی سیده پــارمیسپـزشــکیســمنان پپـزشـــکیتــهـــران94-93
117هـوشمــنـد سـایـنــاپـزشــکیقــزویـن پداروســازیتــهـــران94-93
118شاهزاده فاضلی محــدثـهپـزشــکیالبرزدامـپزشـکیعلوم تحقیقات94-93
119آخـونــد زاده آیـلیــندامپزشکیفردوسی مشهدعدم شرکت 94-93
120آقا محمـدزاده صـبـــافیزیوتراپیشهید بهشتیداروســازیعلوم دارویی94-93
121بــابـلـیــان ســاغــرعدم انتخاب رشته پـزشــکیتــنکـــابن94-93
122پـور آذر حـق پـرنــدعدم انتخاب رشته پـزشــکیتــنکـــابن94-93
123صدیــق نیـا نـگیــنزیست سلولی مولکولیســمـنــاندامـپزشـکیعلوم تحقیقات94-93
124یزدان پناه کنازه محــدثـهپرستاریشهید بهشتیدامـپزشـکیعلوم تحقیقات94-93
125پــورفــلاح مــلیکـامدیریت صنعتیعلم و فرهنگدامـپزشـکیعلوم تحقیقات94-93
126تـوتـونچــی ســمـرعدم انتخاب رشته دامـپزشـکیعلوم تحقیقات94-93
127مقـدم طاهری نستـرنعدم انتخاب رشته دامـپزشـکیعلوم تحقیقات94-93
128حـطـمـــی آتـوسـاشیمیالـزهـــرادامـپزشـکیکــــــرج94-93
129احـمـــدی طــرلانزیست شناسیدامـغـــاندامـپزشـکیارومـیــه94-93
130غـفــــاری هسـتـیکاردانی دامپزشکیســمـنــاندامـپزشـکیارومـیــه94-93
131اعظم طاهـری غـــزلعدم انتخاب رشته دامـپزشـکیگرمـسـار94-93
132اکبـری مجـد هـیــواعلم اطلاعات و دانشخوارزمی تهراندامـپزشـکیشبستر94-93
133جهانگیری ریحانهمهندسی کشاورزیتهرانمهندسی صنایع غذاییتحقیقات94-93
134محمدزاده نوین آرزوزمین شناسیتــهـــرانزیست سلولی مولکولی ژنتیکتــهـــران94-93
135عـزیـزیــها هلــیـاعلوم آزمایشگاهیتـهــران پعدم شرکت 94-93
136زنــــــدی سـمــنمدیریت صنعتیتــهـــرانعدم شرکت 94-93
137پـورعطـــار پریچـهرشیمی کاربردیتــهـــرانعدم شرکت 94-93
138شــفیـعــی ملــیکـازیستشهید بهشتیزیست سلولی مولکولی ژنتیکعلوم پزشکی94-93
139مـازنـدرانـی شبــنـمزیست فناوریالـزهــــراتغذیهعلوم تحقیقات94-93
140امینـی تبریـزی فـاطـمـهشیمیالـزهــــرازیست سلولی مولکولی ژنتیکتــهـــران94-93
141طـاهــــری فـاطـمـهشیمیالـزهــــراشیمی شیمی داروییعلوم دارویی94-93
142بـلـوچستـانی سـوگــلمیکروبیولوژیالـزهــــراعدم شرکت 94-93
143حـاجـی امجد صهـبــامدیریت دولتیعلامه طباطباییاتاق عملتــهـــران94-93
144نـــــوروزی آیســانعلوم ااقتصادیعلامه طباطباییعدم شرکت 94-93
145زین العابدین زادگان پانـتـه آمدیریت امور بانکیخوارزمی تهرانعدم شرکت 94-93
146کـتــابــــی صـنــمشیمیخوارزمی تهرانزیست سلولی مولکولیژنتیک تهران94-93
147نعـمت پـسند آنـیـتـازیست ملکولیخوارزمی تهرانعدم شرکت 94-93
148شیخ حسنــی آزادهمدیریت بازرگانیعلم و فرهنگ  94-93
149کـمــالـــی پــانیـذمدیریت فرهنگی هنریسوره تـهـرانمهندسی صنایع غذاییعلوم تحقیقات94-93
150حاج رضا طهرانی ملیــکازیست سلولی مولکولیســمـنــانزیست سلولی مولکولیژنتیک تهران94-93
151شاه طهماسبـی سیده مارالزیست سلولی مولکولیســمـنــانمهندسی صنایع غذاییعلوم دارویی94-93
152ارجـمـنــدی طــرلانزیست سلولی مولکولیشهید مدنی تبریززیست سلولی مولکولیتــهـــران94-93
153قاسمـی نیـک نازنیــنشیمیفردوسی مشهدزیست سلولی مولکولژنتیک تهران94-93
154فـرنقــی زاده محــدثهعلوم اقتصادیپیام نور تهرانزیست سلولی مولکولی میکروبیولوژیتهران شمال94-93
155فراسـتــی فر بهـــارهعدم انتخاب رشته شیمی داروییعلوم دارویی94-93
156تــدیـــــن الــهــهعدم انتخاب رشته مهندسی صنایع غذاییعلوم دارویی94-93
157جعفرزاده مقدم پــارمـیسعدم انتخاب رشته مهندسی صنایع غذاییعلوم دارویی94-93
158شـفـیـعـــی مــــارالعدم انتخاب رشته زیست سلولی مولکولیتــهـــران94-93
159رضا سـلـطانی عــاطـفـهعدم انتخاب رشته زیست سلولی مولکولی ژنتیکورامـیــن94-93
160عـبــاس زاده شـیـریـنعدم انتخاب رشته عدم انتخاب رشته 94-93
161قهرمانی رودبانی ثــمیــنعدم انتخاب رشته عدم انتخاب رشته 94-93
162رضـــویــانی هاله ساداتعدم انتخاب رشته عدم انتخاب رشته 94-93
163تـشـکریــان مـــریمعدم انتخاب رشته عدم انتخاب رشته 94-93
164علی محمدزاده مـریمدندانپزشــکیعلوم پزشکی بهشتیدندانپزشــکیتـــهــــــــران93-92
165کریمی طاهری کیـمیاپـــزشــکیعلوم پزشکی بهشتیپـــزشــــکیتـــهــــــــران93-92
166بــــــآبـــادی دلارامداروســـازیعلوم پزشکی بهشتیدندانپزشــکیتـــهــــــــران93-92
167جــــهانگیــری مـریمدندانپزشـکـیعلوم پزشکی کـــرج  93-92
168بــــهلـــــولی غـزالهدندانپزشـکـیعلوم پزشکی کـــرج  93-92
169جــــهانگیــری سودهپـــزشــکیعلوم پزشکی شــیراز  93-92
170حاجی حسنی بغدادآباد بـیتادندانپزشـکـیعلوم پزشکی ســاریدندانپزشــکیتـــهــــــــران93-92
171ســـــیفـــــی گلنوشپـــزشــکیعلوم پزشکی گیــلانپـــزشــــکیتـــهــــــــران93-92
172بــــهرامی یکتا نــگارداروســـازیعلوم پزشکی اصـفهانداروســــازیتـــهــــــــران93-92
173گــــنج پـــرور مـژدهپـــزشــکیعلوم پزشکی سمنـانپـــزشــکیتـــهــــــــران93-92
174مـــحــمـــدی مـلیکاداروســـازیعلوم پزشکی شــیرازدندانپزشــکیتـــهــــــــران93-92
175فـــــروغــــی نـیلوفرداروســـازیعلوم پزشکی ســاریداروســــازیتـــهــــــــران93-92
176طـــــــاعتـــی بـهارهداروســـازیعلوم پزشکی اهـــوازپـــزشــــکیتـــهــــــــران93-92
177خــــواجــه زاده سـپیدهعلــــوم تغــذیهشهــــــید بـهشـتیداروســازیتـــهــــــــران93-92
178پـــــــرســــــا فـاطمهعدم انتخاب رشته داروســازیتـــهــــــــران93-92
179ثــــابــــــت نــوراعــدم انتخاب رشته پـــزشــــکیتـــهــــــــران93-92
180بـــــلـــــــوچ مـاهرخزیست سلولی ملکولیالزهــــــــــــــرا  93-92
181نــــــــــگـــار آریــازیست سلولی ملکولیالزهــــــــــــــرامیکروبیـولوژیتـــهــــــــران93-92
182دســـــــتگیـــر پیمانـهزیست سلولی ملکولیالزهــــــــــــــرا  93-92
183هــــــوشمــــند سـاینازیست سلولی ملکولیالزهــــــــــــــرا  93-92
184ایــــــــــرلــــو نــادیاعلوم وصنایع غذاییشهــــــید بـهشـتیژنــتیــــــکتـــهــــــــران93-92
185رهبر فرزامی حق سمیراشـــــــیــــــمیخواجه نصیرالدین طوسی  93-92
186اعـــــتمــادی یاسمنحســــــــابــداریعــــلامـــه طبـاطبـایی  93-92
187رئــــــیســـی صــباعــدم انتخاب رشته علوم آزمایشـــگاهیتـــهــــــــران93-92
188نــــعمت پسند آنیــتاعــدم انتخاب رشته زیست سلولی ملکولیتـــهــــــــران93-92
189جــــــلیلونـد کیـمیاعــدم انتخاب رشته دندانپزشــکیبین المللی کیش93-92
190میر محمد علی نوشـانعــدم انتخاب رشته تـــغـــذیــــــهعلوم تحقیـــقات93-92
191ســـجادی راد صــباعــدم انتخاب رشته   93-92
192قــــربان زاده انیسهعــدم انتخاب رشته   93-92
193روانـــــبخش انسـیهعــدم انتخاب رشته   93-92
194تـــــوحید نیا پردیسعــدم انتخاب رشته   93-92
195عـــــبائــیان زهــراعــدم انتخاب رشته   93-92
196عـــــطاپــور ســاراعــدم انتخاب رشته   93-92
197ســـــاعتــی ســباعــدم انتخاب رشته   93-92
198بلــــوچستانی سوگلعــدم انتخاب رشته   93-92
199بـــقــــایــی فرینازعــدم انتخاب رشته   93-92
200زنـــــــــدی سـمنعــدم انتخاب رشته   93-92
201چیت ساز فوژاندندانپزشــکیعلوم پزشکی تهــرانعدم شرکتعدم شرکت92-91
202شمشیری پور پریساپـــزشــکیعلوم پزشکی ایــراندندانپزشــکیتـــهــــــــران92-91
203خراسانی زاده مهتابپـــزشــکیعلوم پزشکی ایــرانپـــزشــکیتـــهــــــــران92-91
204قلی نژاد نسیمپـــزشــکیعلوم پزشکی اصفهاندندانپزشــکیتـــهــــــــران92-91
205طاهری غزالهپـــزشــکیعلوم پزشکی اصفهانداروسازيتـــهــــــــران92-91
206ثقفی دناپـــزشــکیعلوم پزشکی قزویـنپـــزشــکیتـــهــــــــران92-91
207غلامی غزلداروســـازیعلوم پزشکی همدانداروســــازیتـــهــــــــران92-91
208کارگر کیمیادامپـزشــكيعلوم پزشکی تهـرانداروســــازیتـــهــــــــران92-91
209جمال زهی آینازداروســـازیعلوم پزشکی تهـرانعلوم تغذیهعلوم تحقیقات92-91
210مصباحیان غزلداروســــازیعلوم پزشکی تهـرانعدم شرکتعدم شرکت92-91
211پور عطار پریچهردندانپزشـکـیعلوم پزشکی تهـرانعدم شرکتعدم شرکت92-91
212فروغی مهدیهدندانپزشـکیعلوم پزشکی تهـرانعدم شرکتعدم شرکت92-91
213افتخار معصومهدندانپزشکـیعلوم پزشکی تهـرانعدم شرکتعدم شرکت92-91
214رزمجویی پگاهپـــزشــکیعلوم پزشکی تهـرانپـــزشــکیبین المللی قشــم92-91
215نعمت الهی مژدهدندانپزشکـیعلوم پزشکی تهـراندندانپزشــکیبین المللی کــیش92-91
216شارعی شیماداروســـازیعلوم پزشکی بهشتیداروســــازیتـــهــــــــران92-91
217زارع پرینازدندانپزشکـیعلوم پزشکی شیرازعدم شرکتعدم شرکت92-91
218سلطانی مطلق صباپـــزشــکیعلوم پزشکی کاشاندامپــزشــــكيعــــلوم تحقیقات92-91
219عبدلی خالدی یلداپـــزشــکیعلوم پزشکی کرمانشاهعدم شرکتعدم شرکت92-91
220چلیپا صبادندانپزشکـیعلوم پزشکی زنجانعدم شرکتعدم شرکت92-91
221امیری تارازیست سلول مولکوعلوم پزشکی بهشتیپـــزشــکیســـــــــــاری92-91
222کوشکی آذینعلوم آزمایشگــاهیعلوم پزشکی تهرانپـــزشــکیتـــهــــــــران92-91
223دهقانی کیمیاعلوم آزمایشگــاهیعلوم پزشکی تهرانداروســــازیتـــهــــــــران92-91
224بهرامعلی مهتامهندسی کشاورزیتـــهــــــــرانشيـــــــمي داروييتـــهــــــــران92-91
225رضا اسمعیلی پرگلمـدیریـت دولتــیشهــــــید بهشتیاتاق عمــــــــــلتـــهــــــــران92-91
226نیکروان هدیهحســا بـــداریشهــــــید بهشتیشيمي دارويـــــــيتـــهــــــــران92-91
227حاجی آقا طهرانی غزالروا نشنــــاسیشهــــــید بهشتیعلوم آزمايشگـــــاهيتـــهــــــــران92-91
228سنگ مهسامــــامــــایـیعلوم پزشکـی قزوینعدم شرکتعدم شرکت92-91
229عیاری مانامدیریت جهانگردیدانشگاه سمـــــنانشيمي كاربرديتـــهــــــــران92-91
230ابوترابی کاشانی مهسامـدیریـت دولتـیپیام نور - واحد پردیسعدم شرکتعدم شرکت92-91
231مجدی زاده گلنازعدم انتخاب رشته علوم تغذيــــــهعــــلوم تحقیقات92-91
232شایان کیا غزلعدم انتخاب رشته زيست سلولي ژنتيكتـــهــــــــران92-91
233باور صاد نیلوفرعدم انتخاب رشته عدم شرکتعدم شرکت92-91
234تخمه چیان بیتاعدم انتخاب رشته عدم شرکتعدم شرکت92-91
235سالاری مرجانعدم انتخاب رشته عدم شرکتعدم شرکت92-91
236عرشیان پریساعدم انتخاب رشته عدم شرکتعدم شرکت92-91
237ملائی شیواعدم انتخاب رشته عدم شرکتعدم شرکت92-91
238سیاریدندانپزشــکیعلوم پزشکی تهراندندانپــزشـــکیتهران91-90
239مجتبویپـــزشــکیعلوم پزشکی تهرانپـــزشــــــکیتهران91-90
240اویار حسینداروســــازیعلوم پزشکی تهرانعــدم شـرکـت 91-90
241منصورپـــزشــکیعلوم پزشکی اصفهانپـــزشـــــــکیتهران91-90
242امینی منشپـــزشــکیعلوم پزشکی مشهدپـــزشـــــــکیتهران91-90
243فروتندندانپزشــکیعلوم پزشکی سمنانپـــزشـــــــکیقشم91-90
244روفهداروســــازیعلوم پزشکی اصفهانداروســـــــازیتهران91-90
245امینی رادپـــزشــکیعلوم پزشکی رشت  91-90
246زرگریپـــزشــکیعلوم پزشکی رشتپـــزشـــــــکیتهران91-90
247گرامیپـــزشــکیعلوم پزشکی شاهروددندانپــزشـــکیتهران91-90
248خوش خلقپـــزشــکیعلوم پزشکی بندر عباسپـــزشـــــــکیتهران91-90
249تقویانپـــزشــکیعلوم پزشکی دزفولپـــزشـــــــکیتهران91-90
250حاجی نژادداروســــازیعلوم پزشکی ساریداروســـــــازیتهران91-90
251قاجارپـــزشــکیدانشگاه تهرانعلوم آزمایشگاهیشاهرود91-90
252حسین پوردندانپزشــکیدانشگاه تهرانپــرســــتاریتهران91-90
253امیری ثوریدندانپزشــکیدانشگاه تهرانزیست سلولی مولکولی ژنتیکواحد پزشکی تهران91-90
254بیرق داردندانپزشــکیدانشگاه تهران  91-90
255روناکپـــزشــکیدانشگاه تهراندندانپــزشـــکیآزاد91-90
256روژیندندانپزشــکیشهید بهشتیداروســـــــازیآزاد91-90
257ستارهپـــزشــکیشهید بهشتیزیست سلولی مولکولیورامین91-90
258حبابیپـــزشــکیدانشگاه بین الملل آبادانزیست سلولی مولکولیورامین91-90
259حسن زادهزیست سلولی مولکولیعلوم پزشکی تهرانپـــزشــکیتهران91-90
260عاملیعلوم تغذیهشهید بــهشــتیپـــزشــکیتهران91-90
261صباحیزیست سلولی مولکولیعلوم پزشکی تهرانداروســــازیتهران91-90
262حصنیعلوم آزمایشگاهیعلوم پزشکیداروســــازیتهران91-90
263عزتیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه سمنانداروســــازیتهران91-90
264فراهانیزیست سلولی مولکولیدانشـگاه تـهــراندندانپزشــکیتهران91-90
265رضوانمدیریـت مالیدانشـگاه تـهــران  91-90
266هاشمیزیست سلولی مولکولیدانـشـگاه الـزهـرامـهندسی عمــرانتهران مرکز91-90
267باقریزیست شناسیشهید بــهشــتیشــیمی کاربـردیتهران شمال91-90
268نیک زادهزیـســــتشهید بــهشــتیمهندسی کشاورزیعلوم تحقیقات91-90
269حسین پولیمدیریت صنعتیشهید بــهشــتیمهندسی کشاورزیشهر قدس91-90
270صباغیزیست سلولی مولکولیدانشـگاه رشــتمهندسی کشاورزیعلوم تحقیقات91-90
271سلطانی زادهمدیریت دولتیدانشگاه علامه طباطباییشیمی علوم داروییواحد علوم دارویی تهران91-90
272ترحمیزیست شناسیدانـشـگاه الـزهـرازیست سلولی مولکولیورامین91-90
273باقری  زیست سلولی مولکولیورامین91-90
274نجفیعدم انتخاب رشته عــدم شـرکـت 91-90
275نیکخواهعدم انتخاب رشته عــدم شـرکـت 91-90
276وفائي نگيندندانپزشكيعلوم پزشكي تهراندندانپزشكيتهران (رتبه 2 كشوري)90-89
277آگاه الميراپزشكيعلوم پزشكي تهران  90-89
278اعتمادي تاج‌بخش نيك‌دختداروسازيعلوم پزشكي تهرانداروسازيتهران90-89
279خراساني‌زاده شادابدندانپزشكيعلوم پزشكي تهراندندانپزشكيتهران90-89
280فرجي نوشينپزشكيشهيد بهشتيپزشكيتهران90-89
281محمدزاده سانازپزشكيعلوم پزشكي كرجپزشكيتهران90-89
282سعيديان فخرالساداتدندانپزشكيعلوم پزشكي اردبيلمامايياهواز90-89
283قائمي سيده يگانهپزشكيعلوم پزشكي قزوينپزشكيتهران90-89
284عابدي محياداروسازيعلوم پزشكي اصفهانداروسازيتهران90-89
285مدير مريداني‌پور ساحلپزشكيعلوم پزشكي رشتپزشكيتهران90-89
286ايمان‌خان مهشيدپزشكيعلوم پزشكي رشتپزشكيتهران90-89
287رضوي ارغوانپزشكيعلوم پزشكي رشتداروسازيتهران90-89
288عابدي النازداروسازيزنجان  90-89
289رهنمانيا مهساپزشكيعلوم پزشكي سمنانپزشكيتهران90-89
290فهم‌فام زهراپزشكيعلوم پزشكي قم  90-89
291صالح حسيني المينادندان­پزشکیبین­المللی کیشتغذيهعلوم تحقيقات90-89
292قزوينيان فرنازپزشکیبین­المللی کیشكشاورزيعلوم تحقيقات90-89
293تاج‌الديني سيده ارغوانداروسازیبین­المللی کیششيمي كاربرديعلوم دارويي90-89
294احمدزاده مرقي الهام  پزشكيتهران90-89
295رضوانخواه تارا  پزشكيتهران90-89
296رعنا پریساماماییشهید بهشتیپزشکیتهران90-89
297شريفي شيرينعلوم تغذيهشهيد بهشتيدندانپزشكيتهران90-89
298رحماني روژين  پزشكيقم90-89
299برخورداري مارالز‌ ‌سلولي مولكوليدانشگاه تهرانپزشكيكازرون90-89
300عبدي نهالشيميشريفداروسازيتهران90-89
301شهبازي مريمشيمي كاربرديشهيد بهشتيداروسازيتهران90-89
302شجاعي فاطمهمهندسي كشاورزيدانشگاه تهرانداروسازيتهران90-89
303مجتهدي هانيهز سلولي مولكوليشهيد بهشتيز سلولي مولكوليتهران90-89
304سيد صالحي سوگل ساداتمديريت دولتيعلامه طباطباييزيست شناسي جانوري 90-89
305طُرق‌پيما شهرزادمديريت دولتيعلامه طباطباييماماييساري90-89
306شيخي گراكوئي مريمپرستاريعلوم پزشكي رشتز سلولي مولكوليتهران90-89
307لطفي فرينوشتكنولوژي پرتو شناسيعلوم پزشكي زنجانز سلولي مولكوليتهران90-89
308بيرق‌دار تبسم  پليمرعلوم تحقيقات90-89
309صادق عمل نيك‌رفتار نازنين  هوافضاعلوم تحقيقات90-89
310رمضاني طناز  مهندسي كامپيوترشهريار90-89
311داره مهشيد  ماماييسمنان90-89
312باقرزاده صبا پانيذ  پرستاريتنكابن90-89
313بیات حنانهدندانپزشکی تهران پزشکی حرفه ای 89-88
314جمشیدی غزالهپزشکی شهید بهشتی پزشکی حرفه ای - دامپزشکی 89-88
315پورفلاح سمانهدندانپزشکی اصفهان دندانپزشکی تهران 89-88
316رزمجوئی سهاپزشکی سمنان پزشکی تهران 89-88
317رضائی نسب رویادامپزشکی تهران پرستاری و میکروبیولوژی تهران 89-88
318مجیدی نازنینعلوم تغذیه شهید بهشتی میکروبیولوژی تهران 89-88
319جماعت مهرناززیست شناسی شهید بهشتی ذخیره 109 پزشکی 89-88
320میری پانیذ ساداتعلوم آزمایشگاهی علوم پزشکی دکترا داروسازی 89-88
321صادق راضیهاتاق عمل علوم پزشکی تهران   89-88
322مهاجری کیانازیست شناسی الزهرا ژنتیک تهران پزشکی 89-88
323مخصوص سوگندزیست شناسی گیلان ژنتیک تهران پزشکی 89-88
324هاخامیان نهالزیست شناسی پیام نور تهران علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی تهران 89-88
325خالقی گلیزیست شناسی تربیت معلم شهسوار فیزیک و مهندسی لیزراپتیک علوم تحقیقات 89-88
326صداقتی یاسمن  زیست شناسی علوم تحقیقات 89-88
327فلاحت گر مونامدیریت پروژه پیام نور پردیس ریاضی محض فیروزکوه 89-88
328سعادت سپیده  ژنتیک تهران 89-88
329رعنا پریسا  مامایی سمنان و میکروبیولوژی تهران 89-88
330لقایی شیوا  مهندسی کشاورزی علوم تحقیقات 89-88
331شادرو کیانا  مهندسی کامپیوتر رباط کریم 89-88
332رضوانی بابلی شهرزاد  میکروبیولوژی تهران 89-88
333صنیعی مریم  مهندسی شیمی تهران 89-88
334جواهردشتی آوا  میکروبیولوژی علوم دارویی 89-88
335رادفر نیکتا  زیست شناسی تهران 89-88
336مهدیان سیده صبا  میکروبیولوژی علوم دارویی 89-88
337فرخاک فر هیوا  پرستاری تهران 89-88
338ظهوری‌نیا شیدهدندانپزشکی دانشگاه تهران دندانپزشکی تهران 88-87
339صدیق‌‌نیا آذیندندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی دندانپزشکی تهران 88-87
340ترابزاده فاطمهپزشکی دانشگاه تهران میکروبیولوژی تهران شمال 88-87
341صادقی نگینپزشکی دانشگاه تهران پزشکی تهران 88-87
342فرهادی نیوشاپزشکی دانشگاه تهران   88-87
343گلستانی هانیهپزشکی دانشگاه شهید بهشتی دندانپزشکی تهران 88-87
344هدایت زاده مهساپزشکی دانشگاه قزوین داروسازی تهران 88-87
345مشهودی یاسمنپزشکی دانشگاه گیلان (رشت)   88-87
346شاهداغ خان گل آذینپزشکی دانشگاه مازندران (ساری) پزشکی تهران 88-87
347خیاط غزالهپزشکی دانشگاه اراک پزشکی تهران 88-87
348صالح نیلوفردامپزشکی دانشگاه تهران مهندسی پزشکی علوم تحقیقات 88-87
349آذروش نازنیندامپزشکی دانشگاه تهران داروسازی تهران 88-87
350زراعتی آذیندندانپزشکی دانشگاه زاهدان دندانپزشکی تهران 88-87
351زارع سروناز  دندانپزشکی علوم پزشکی تهران 88-87
352امینی پرستو  دنداپزشکی علوم پزشکی تهران 88-87
353نیک تاش نوشین  دندانپزشکی علوم پزشکی تهران 88-87
354کریمی نیا کیمیا  دندانپزشکی علوم پزشکی تهران 88-87
355مرتضوی بهاره  پزشکی علوم پزشکی تهران 88-87
356میراب زاده یاسمنزیست شناسی مولکولی دانشگاه تهران   88-87
357کاظمی کیانازیست شناسی مولکولی دانشگاه تهران زیست شناسی عمومی تهران مرکز 88-87
358رحمانی شقایق  میکروبیولوژی تهران 88-87
359اسمعیلیان ستاره  زیست شناسی علوم پزشکی تهران 88-87
360امین زاده واحدی آرین  زیست شناسی تهران شمال 88-87
361عباس نژاد سایه  زیست شناسی علوم پزشکی تهران 88-87
362قائم مقامی سارا  مهندسی منابع تهران 88-87
363شفیعی مونازیست شناسی پیام نور تهران مهندسی کشاورزی کرج 88-87
364جعفرنیا شیوادندانپزشکی دانشگاه تهران داروسازی علوم دارویی 87-86
365شایان کیا عسلدندانپزشکی تهران دندانپزشکی تهران پزشکی 87-86
366خان محمد روژیندندانپزشکی تهران پزشکی زیست شناسی تهران پزشکی 87-86
367خبازی اسکویی آیدادندانپزشکی دانشگاه کیش مهندسی معماری تهران غرب 87-86
368زارع بوانی سرونازدندانپزشکی کیش زیست شناسی تهران شمال 87-86
369حقایق خراسانی فرینازپزشکی دانشگاه سمنان دامپزشکی علوم تحقیقات 87-86
370بدری بهارهدامپزشکی دانشگاه تهران دامپزشکی علوم تحقیقات 87-86
371شیشه گر مهساژنتیک دانشگاه تهران پزشکی تهران پزشکی 87-86
372هلالی شرق هلیاعلوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی پزشکی تهران پزشکی 87-86
373طباطباییان نیم آورد پانته آعلوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران پزشکی تهران پزشکی 87-86
374محزون یاسمنمدیریت بازرگانی دانشگاه تهران پزشکی تهران پزشکی 87-86
375احتشام بروجردی مهسابهداشت محیط دانشگاه شهید بهشتی مهندسی کشاورزی علوم تحقیقات 87-86
376پرویز یلدازیست شناسی دانشگاه شهید بهشتی داروسازی علوم دارویی 87-86
377افخمی مهرناززیست شناسی دانشگاه تهران زیست شناسی علوم تحقیقات 87-86
378جاویدان آیدامدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه تهران دامپزشکی علوم تحقیقات 87-86
379اسفندی حامد طنازمامایی دانشگاه شهید بهشتی دندانپزشکی تهران پزشکی 87-86
380شجاعی پانته آمدیریت دانشگاه علم و فرهنگ علوم تغذیه علوم تحقیقات 87-86
381طاهری پریساحسابداری دانشگاه تربیت دبیر داروسازی علوم دارویی 87-86
382رجبیان سحرحسابداری دانشگاه الزهرا دامپزشکی علوم تحقیقات 87-86
383شعشعانی نیلوفر  پزشکی تهران پزشکی 87-86
384شاهبداغ خان گل آذین  میکروبیولوژی تهران پزشکی 87-86
385رادفر نازلی  شیمی کاربردی تهران شمال 87-86
386رحیمی شهرزاد  زیست شناسی تهران مرکز 87-86
387دارایی نیکا  زیست شناسی تهران شمال 87-86
388ضرغام افشار درسیم  مهندسی ورزش علوم تحقیقات 87-86
389کرمی سپیده  مهندسی فناوری اطلاعات انگلستان 87-86
390معلم شمیم  ریست شناسی ورامین 87-86
391یزدانی بیوکی شیوا  زیست شناسی پرند 87-86
392ساعدی فر گلنوش  مهندسی کامپیوتر دزفول 87-86
393کامرانی تارا  علوم تغذیه علوم تحقیقات 87-86
394ذوالقدر شادی  مهندسی برق قزوین 87-86
395قاسمی دوست فرناز  مهندسی شمی تهران شمال 87-86
396قبادی آتوسا  ریاضی کاربردی تهران جنوب 87-86
397غلامین پریساندندانپزشکیشهید بهشتی تهراندندانپزشکی تهران پزشکی 86-85
398روحانی کیمیادندانپزشکیشهید بهشتی تهرانپزشکی تهران پزشکی 86-85
399ناظرانی هوشمند تیناپزشکی ایران تهران پزشکی تهران پزشکی 86-85
400نوروزی غزالپزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی تهران پزشکی 86-85
401نوعی الیاناپزشکی تبریز پزشکی تهران پزشکی 86-85
402اسمعیل زاده نیلوفرپزشکی مازندران دندانپزشکی تهران پزشکی 86-85
403نوروزی نگارپزشکی همدان دندانپزشکی تهران پزشکی 86-85
404لک پور تاراپزشکی همدان   86-85
405صمدزاده ساراپزشکی واحد بین الملل کامپیوتر تهران 86-85
406شعبانی راوری نازنینداروسازی تهران داروسازی علوم دارویی 86-85
407حاتمی عاطفه ساداتداروسازی اصفهان علوم آزمایشگاهی تهران 86-85
408قدس الهی نسیمداروسازی تبریز داروسازی علوم دارویی 86-85
409کریمی آهنگداروسازی مازندران پزشکی تهران پزشکی 86-85
410محمودزادگان فرنازدامپزشکی تهران پزشکی تهران پزشکی 86-85
411اتحادیه کوجک سپیدهشیمی شریف تهران دندانپزشکی تهران پزشکی 86-85
412ابراهیمیان پیوند کاملیاشیمی شهید بهشتی دندانپزشکی تهران پزشکی 86-85
413صداقتی آذین  دندانپزشکی تهران پزشکی 86-85
414فیلی زاده صوفیاروانشناسی علامه داروسازی علوم دارویی 86-85
415میرزانبی خانی نیلوفر  داروسازی علوم دارویی 86-85
416رضایی عدل سپیدهمیکروبیولوژی تهران میکروبیولوژیتهران پزشکی86-85
417رستمی نژاد نیلوفرمدیریت صنعتی تهران پزشکیتهران پزشکی86-85
418امین لاری رزاحسابداری امور اقتصادی پزشکیتهران پزشکی86-85
419قرشی بهناز  پزشکیتهران پزشکی86-85
420جهاندیده طهرانی مهساکشاورزی تهران شیمی 86-85
421شریعتی مه آراشیمی اصفهان شیمی 86-85
422پورتوکلی سرمهزیست شناسی تربیت معلم میکروبیولوژیتهران پزشکی86-85
423جهان سوز ونوسشیمی اراک صنایع تهران شمال 86-85
424اعرابی هاشمی سیده نیوشاخدمات پزشکی تهران تغذیه علوم تحقیقات 86-85
425محب خدایی شقایقکشاورزی پیام نور بهداشت خانوادهتهران پزشکی86-85
426مجازی امیری الهامدندانپزشکیدانشگاه تهرانداروسازی علوم دارویی 85-84
427ارباب موناپزشکیدانشگاه تهرانپزشکیتهران85-84
428شکور دلارامپزشکیدانشگاه تهرانپزشکیتهران پزشکی85-84
429قوام سیده مریمپزشکیدانشگاه شهید بهشتیمیکروبیولوژیتهران شمال85-84
430نوربخش سرمهپزشکیدانشگاه شهید بهشتیداروسازیتهران85-84
431پیروی نوشینپزشکیدانشگاه اصفهانپزشکیتهران85-84
432زمانی شبنمپزشکیدانشگاه رشت  85-84
433ابراهیمی شقایقپزشکیدانشگاه کرمانداروسازیتهران85-84
434جلیل زاده افشاری کیاناپزشکیدانشگاه کرمانپزشکییزد85-84
435آهن چیان مینوداروسازیدانشگاه شهید بهشتیپزشکیتهران85-84
436سعادت ساراپزشکیدانشگاه زنجان  85-84
437شربتی شیداداروسازیدانشگاه شهید بهشتیدندانپزشکیتهران پزشکی85-84
438فروغی نیوشاداروسازیدانشگاه شهید بهشتی  85-84
439سراجی نیکوداروسازیدانشگاه تبریزداروسازیعلوم دارویی85-84
440ادیب مهدیسروانشناسیدانشگاه سمنانداروسازیتهران85-84
441اسماعیل پور مژگانمدیریت صنعتیدانشگاه شهید بهشتیدندانپزشکیتهران85-84
442شناسا مستانهتغذیهدانشگاه شهید بهشتیداروسازیعلوم دارویی85-84
443صادقی سیده سومارتبه 1326 پزشکیتهران85-84
444طهران چی تارامدیریت مالیدانشگاه شهید بهشتیمیکروبیولوژیتهران شمال85-84
445کرکچی نیلوفرروانشناسیدانشگاه علامهمیکروبیولوژیتهران پزشکی85-84
446زمان پور مهفامماماییدانشگاه بندرعباسدندانپزشکیتهران پزشکی85-84
447سعادت سپیدهزیست شناسی (دریا)دانشگاه شهید بهشتیمهندسی صنایععلوم تحقیقات85-84
448سیری سارامیکروبیولوژی (ژنتیک)دانشگاه تهرانداروسازیتهران85-84
449نیک خصلت مژگانتغذیهدانشگاه شهید بهشتیدندانپزشکیتهران85-84
450مرشده میبدی هما  دندانپزشکیتهران85-84
451محمد حسینی زینبمهندسی کشاورزی دانشگاه تهراندانشگاه تهرانمهندسی کشاورزیعلوم تحقیقات85-84
452کیانی غراله  ماماییبابل85-84
453عاملی سانازپزشکیتهرانپزشکیتهران84-83
454خسروی نسیمپزشکیتهرانپزشکیتهران84-83
455بصیری اصفهانی مژدهپزشکیتهراندندانپزشکیتهران84-83
456الهی مرواریدپزشکیتهرانمیکروبیولوژیتهران شمال84-83
457حجتی طارمی وصالپزشکیایرانشیمی کاربردیتهران جنوب84-83
458مهرمانی شبنمپزشکیتهرانکشاورزیعلوم تحقیقات84-83
459عظیم زاده نداپزشکیایرانداروسازیتهران84-83
460بیات النازدامپزشکیتهراندندانپزشکیتهران84-83
461شجاعی مهساپزشکیتبریزداروسازیتهران84-83
462معلم نیلوفرپزشکیاصفهانپزشکیتهران84-83
463بنی صدر گلنازپزشکیاصفهانپزشکیتهران84-83
464توکلی برازجانی غزالپزشکیاهوازداروسازیتهران84-83
465فاضل بهارهپزشکیهمدانپزشکیتهران84-83
466پرویز نگینپزشکیاراکشیمی کاربردیتهران شمال84-83
467ابوالفضلی مانیپزشکیبابلپزشکیتهران شمال84-83
468داداش زاده رکساناپزشکیساریپزشکیتهران84-83
469رحمانی شادیمهندسی معماریتهرانمهندسی صنایعتهران84-83
470مطیعی حوراروانشناسیشهید بهشتی  84-83
471اشتری مریمعلوم آزمایشگاهیایرانمهندسی شیمیتهران شمال84-83
472پیله ور طنازصنایع غذاییشهید بهشتیمنابع طبیعیتهران شمال84-83
473ضیاییان حسینیان ترانهزیست شناسیشهید بهشتیمیکروبیولوژیتهران شمال84-83
474وجه مهشادژنتیکتهرانپزشکیتهران84-83
475اسماعیل زاده فرنازعلوم تغذیهشهید بهشتیعلوم تغذیه تهرانتهران84-83
476توکلیان ملیکامدیریت صنعتیتهرانمیکروبیولوژیسنندج84-83
477محمدخانی سانازشیمیالزهراپزشکیتهران84-83
478قاسن نژاد سارامیکروبیولوژیتهرانبهداشت حرفه ایسبزوار84-83
479فرجیان نازنینمیکروبیولوژیکرج  84-83
480رحمانی شبنمعلوم اقتصادعلامهمهندسی صنایعتهران شمال84-83
481روغنی زاده فرنازمهندسی منابع طبیعیبهبهانمنابع طبیعی تهران شمال 84-83
482دایی نگارزبان فرانسهتهرانمهندسی شیمیعلوم تحقیقات84-83
483یزدانی پرتومهندسی موادسمنانمهندسی پزشکیعلوم تحقیقات84-83
484هاشمی پرگل  میکروبیولوژیتهران84-83
485صدیقی احمدی کاملیا  علوم تجربیتهران84-83
486سبوحی سونیا  دبیر ریاضی 84-83
487صمدزادگان بهاره  کامپیوتردماوند84-83
488بهروز لیلیپزشکیدانشگاه تهرانمیکروبیولوژیپزشکی تهران83-82
489ارجمند ارغوانمهندسی برقدانشگاه UOFT کانادا  83-82
490گلشنی لعیاپزشکیتهرانمیکروبیولوژیتهران83-82
491محمدی جانانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایراندندانپزشکیتهران83-82
492مجیدی بهارانپزشکیقزوینپزشکیتهران83-82
493مسافری راد نگینپزشکیقزوینپزشکیتهران83-82
494فرنودی عسل الساداتداروسازیتهرانمیکروبیولوژیتهران83-82
495زرگرزاده موژانعلوم آزمایشگاهیشهید بهشتیتغذیهتهران83-82
496شجاعی باغینی پرستوزیست شناسیتهرانداروسازیتهران83-82
497وطن خواه ملودیمیکروبیولوژیتهران  83-82
498طلاییان فرد غزلفیزیوتراپیشهید بهشتیداروسازی 83-82
499بیات خردمند شیرازی آیدامدیریت بازرگانیشهید بهشتی  83-82
500هدیه ستایشاقتصاد نظریشهید بهشتیاقتصاد نظریتهران83-82
501واحدی طلاحقوقتهران  83-82
502ایلخانی پور یاسمناقتصاد نظریشهید بهشتیاقتصاد نظریتهران مرکز83-82
503هنرمند زهرامدیریت بیمهدانشگاه تهرانمهندسی کامپیوترتهران مرکز83-82
504حسن ولی آذینشهرسازیتهرانمهندسی کامپیوترتهران جنوب83-82
505حصاری پگاهمدیریت بازرگانیدانشگاه الزهرامهندسی کامپیوترساوه83-82
506ضابطیان زهرامدیریت بازرگانیدانشگاه الزهرافیزیکرشت83-82
507بهزادیان نازنیناقتصاد نظریدانشگاه الزهرامهندسینساجی83-82
508اسلامی نسیمریاضی محضدانشگاه الزهرافیزیکاراک83-82
509حجتی غزالزیست شناسیتربیت معلمعلوم آزمایشگاهینوشهر83-82
510سید عسکری سپیدهکتابداریدانشگاه تهران  83-82
511وکیلی مهساتکنولوژی شیلاتمحمودآبادمهندسی کشاورزیمیانه83-82
512نامدار ساغرریاضیشیرازمهندسی کامپیوترتهران جنوب83-82
513قهرمانی شبنم  صنایع غذاییعلوم تحقیقات83-82
514یاسمن لوایی  میکروبیولوژیتهران شمال83-82
515اردویی بی تا  صنایع غذاییعلوم تحقیقات83-82
516برکت سیده آیه  مهندسی منابع طبیعیلاهیجان83-82
517زرگرزاده مهرناز  قندسازیآزاد شهر83-82
518سجادی سودابه ساداتدندانپزشکیشهید بهشتیدندانپزشکیتهران82-81
519سلیمی ساغرپزشکیشهید بهشتیپزشکیتهران82-81
520طاهرخانچی بهارپزشکیشهید بهشتیپزشکیتهران82-81
521کاشانی امین لادنپزشکیایرانداروسازیتهران82-81
522فراهانی نهالپزشکیشیرازپزشکیتهران82-81
523چهرودی شیرینپزشکیاصفهانپزشکیتهران82-81
524کسانیال مانیاپزشکیهمدانپزشکیتهران82-81
525رستم نژاد مرجانپزشکیاصفهانپزشکیتهران82-81
526بهرام غفاری پریساپزشکیساریپزشکیتهران82-81
527صادقی کیاناپزشکیزنجانپزشکیتهران82-81
528جهان پناه هنگامهپزشکیبوشهردندانپزشکیتهران82-81
529حسن تاش زهرادندانپزشکیقزویندندانپزشکیتهران82-81
530قضایی شیوامهندسی صنایع غذاییشهید بهشتیصنایع غذاییتهران82-81
531ستایشی نیوشاعلوم تغذیهشهید بهشتیدندانپزشکیتهران82-81
532ارویی سیماعلوم آزمایشگاهی صنایع غذاییعلوم تحقیقات82-81
533محمودی شادیزیست شناسیشهید بهشتیمیکروبیولوژیتهران82-81
534ریاحی سپندزیست شناسی تهران منابع طبیعیتهران شمال82-81
535جنتی پانته آزیست شناسیشهید بهشتیداروسازی تهرانتهران82-81
536فتحی مینامدیریت الزهرا کامپیوترتهران جنوب82-81
537کوچک کوثری سمانهمدیریت بازرگانی تهران میکروبیولوژیتهران82-81
538خالقی ارغوانمدیریت تهران صنایع غذاییعلوم تحقیقات82-81
539فتاح مهتاباقتصاد تهران پزشکی تهرانتهران82-81
540آل احمد مانامترجمی زبان انگلیسیعلامه طباطباییبهداشت محیطتهران82-81
541حسن ولی یاسمن  پزشکی تهرانتهران82-81
542تنهایی غزلکاردانی برق الکترونیکمشهد  82-81
543صدری گلسامهندسی کشاورزیزابل  82-81
544فتحی شیما  دندانپزشکیتهران82-81
545مسگرزاده نسیم  دندانپزشکیتهران82-81
546تقوی شهرزاد  پزشکیتهران82-81
547مغاری ماندانا  کامپیوترتهران82-81
548قاسمی الناحسابداریقزوینزیست شناسیتهران شمال82-81
549فروغی ندا  صنایع غذاییجیرفت82-81
550صمدیان مرجان  صنایع غذاییجیرفت82-81
551توکلی زاده عالیا  صنایع غذاییعلوم تحقیقات82-81
552حسین مردی طرشتی فریناز  صنایع غذاییتهران82-81
553میرآخوری زهرا  زیست مولکولیتهران82-81
554ریاض داودیدندان پزشکیتهران  81-80
555خاوندی مریمپزشکیتهرانپزشکیتهران81-80
556راستاد کوچصفهانی شادابپزشکیتهرانپزشکیتهران81-80
557سیداحدی مارالپزشکیتهرانپزشکیتهران81-80
558پاک راه سپیدهپزشکیتهرانپزشکی تهرانتهران81-80
559کتابی مقدم پردیسپزشکیبهشتیدندان پزشکی تهرانتهران81-80
560نقبایی سید گیتیپزشکیایرانپزشکی تهرانتهران81-80
561تمامگر تاماراپزشکیمشهدپزشکی تهرانتهران81-80
562یزدی نیا فهیمهپزشکیتبریزپزشکی تهرانتهران81-80
563پرخیده رویاپزشکیاهوازداروسازی تهرانتهران81-80
564رحیمیان سپیدهپزشکیسمناندندان پزشکیتهران81-80
565بهارستانی نسیمپزشکیقمماماییسمنان81-80
566وحید سپیدهداروسازیتهرانداروسازیتهران81-80
567خلیلی آندیاداروسازیشیرازداروسازیتهران81-80
568یمینی شریف ریحانهمیکروبیولوژیتهرانپزشکیتهران81-80
569ارمغان شیرینمیکروبیولوژیتهرانمیکروبیولوژیتهران81-80
570حاج قاسمی نوشینروانشناسی بالینیتهرانتغذیهعلوم تحقیقات81-80
571ارویی ساراروانشناسیتهرانمیکروبیولوژیتهران شمال81-80
572بهارستانی شیرینرادیولوژیبهشتیتغذیه علومتحقیقات81-80
573اصل حریری صباشیمی محضشریفمیکروبیولوژیتهران81-80
574خرم آبادی بتولشیمی محضبهشتیزیست شناسیتهران81-80
575صفارودی شادیصنایع غذاییبهشتیشیمی کاربردیتهران شمال81-80
576میرابوالفتحی نژاد گلسارروانشناسیعلامه طباطباییمیکروبیولوژیتهران شمال81-80
577هاتفی مهتابکشاورزیتهران شمالکامپیوترتهران مرکز81-80
578وطنی اسکویی آیداکشاورزیتهرانمعماریتهران جنوب81-80
579جلالی فراهانی ترانهکشاورزیتهراندندان پزشکیتهران81-80
580نعمت گرگانی نیناشیمیتهرانمیکروبیولوژیتهران81-80
581سهرابی نیا صبامهندسی منابع طبیعیتهرانپرستارینایین81-80
582روح الایمان یاسمنبهداشت محیطتهران  81-80
583نوبهار نازنینحسابداریتهرانکامپیوترتهران شمال81-80
584ستوده ماسوله مطهرهبهداشت محیطبهشتی  81-80
585عاقل سارازیست شناسی دندان پزشکیتهران81-80
586صلواتی گلنازحقوقعلامه طباطباییکامپیوترتهران مرکز81-80
587پرند هما  پزشکی 81-80
588سرتیپی عسلصنایعمازندرانمهندسی پزشکیعلوم تحقیقات81-80
589نوتاش نگارعمران جهاد دانشگاهی کامپیوترشیراز81-80
590خداییانی پریا  معماریتهران مرکز81-80
591هوشمند ضیایی گل کو  معماریتهران مرکز81-80
592خلیلی کلاهیان آرزو  معماریتهران مرکز81-80
593شاطری گلناز  معماریتهران مرکز81-80
594صفدری مرجان  معماریتهران مرکز81-80
595آقا محمدی صنم  معماریتهران جنوب81-80
596مهدویان میترا  کامپیوترتهران مرکز81-80
597آرش نیا شیوا سادات  کامپیوترتهران شمال81-80
598کاشانی نژاد سروش  کامپیوترتهران جنوب81-80
599بهران غفاری پریا  میکروبیولوژیتهران شمال81-80
600خوشخونژاد نیکفامدندانپزشکیدانشگاه تهراندندانپزشکیتهران80-79
601رشیدی آذیندندانپزشکیگیلاندندانپزشکیتهران80-79
602روحانی زاده مرسدهپزشکیدانشگاه تهرانپزشکیتهران80-79
603اثنی عشری نیکوپزشکیدانشگاه تهرانسخت افزارقزوین80-79
604والی تبسمپزشکیبابلدندانپزشکیتهران80-79
605بهروز الههپزشکیرفسنجاندندانپزشکیتهران80-79
606مالکی مرضیهپزشکیگیلانداروسازیتبریز80-79
607سلیمانی ابیانهداروسازیشیرازدندانپزشکیتهران80-79
608رضا سایهرادیولوژیتهرانعلوم تجربیتهران80-79
609دانشور سمیراتغذیهشهید بهشتیمنابع طبیعیتهران80-79
610هروی فرد سودابهتغذیهشهید بهشتی  80-79
611حجتی مهرنوششنوایی شناسیشهید بهشتیماماییسمنان80-79
612جنتی نیکتاشیمیشهید بهشتیعلوم آزمایشگاهیاراک80-79
613شیرون پوپکشیمیشهید بهشتیداروسازیتهران80-79
614اشتری بیتابهداشت حرفه ایتهرانزیست شناسیاصفهان80-79
615کاظمی مینامهندسی کشاورزیکرمانشاه  80-79
616مخمور نجف آبادی ملیناروانشناسیالزهراداروسازیتهران80-79
617منصوری پور ثمرکتابداریپزشکیمهندسی صنایع غذاییتهران80-79
618نژاد کریمی سوگل  دندانپزشکیتهران80-79
619مجتهدزاده الهام  علوم آزمایشگاهیاراک80-79
620بکانی سیده پریسا  ماماییسمنان80-79
621سلیمانی افسون سادات  زیست شناسیتهران80-79
622عطار آناهیتا  مهندسی منابع طبیعیقائم شهر80-79
623ارویی سارا  پرستاریشاهرود80-79
624هاشمی زنور  علوم آزمایشگاهیبروجرد80-79
625بلورچی آمنه  صنایع غذاییورامین80-79
626شیرمحمدی سیمین  مهندسی کشاورزیورامین80-79
627دهدشتیان غزاله  کاردانی قندسازیورامین80-79
628مطلبی پرستو  کشاورزی و باغبانیجهرم80-79
629علینقی پور سارا  قند سازیورامین80-79
630کنگانی آرتادخت  قند سازیورامین80-79
631مصباح قدیمی لالهدندانپزشکیدانشگاه تهران  76-75
632اسدی گلارهدندانپزشکیدانشگاه اصفهان  76-75
633هدایت لیلادندانپزشکیدانشگاه بابل  76-75
634آریانژاد آزیتاپزشکیدانشگاه تهران  76-75
635ترمه ساراپزشکیشهید بهشتی  76-75
636قاجار بنی امامه مرجانپزشکیشهید بهشتی  76-75
637رضایی نژاد مهساپزشکیشهید بهشتی  76-75
638واحدی ژامکفیزیوتراپیدانشگاه تهران  76-75
639وثوقی ندامهندسی کشاورزیدانشگاه اهواز  76-75
640عسگریان یاسمنزیست شناسیشهید بهشتی  76-75
641پاکنهاد پانته آ  دندانپزشکی 76-75
642وکیل گیلانی طناز  پزشکی 76-75
643دربانی سلما  مدیریت بازرگانی 76-75