باشگاه سه رقمی ها

باشگاه سه‌رقمی‌ها

 

 

شماره نام خانوادگی نام رتبه رشته دانشگاه سال تحصیلی
١ خوشخونژاد نیکفام ١٠٠ دندانپزشکی علوم پزشکی تهران ٨٠
٢ خاوندی مریم ١٠٠ پزشکی علوم پزشکی تهران ٨١
٣ براتی فریما ١٠٧ مهندسی شیمی صنعتی شریف ٩٢
٤ اویسی مرضیه ١١٠ مهندسی مکانیک تهران ٨٩
٥ شیرازی شادان ١١٣ ریاضی - ٩٣
٦ بیات حنانه ١١٤ دندانپزشکی علوم پزشکی تهران ٨٩
٧ نوروزی غزال ١١٩ پزشکی علوم پزشکی بهشتی ٨٦
٨ پاک راه سپیده ١٢٠ پزشکی علوم پزشکی تهران ٨١
٩ نوربخش سرمه ١٢٠ پزشکی علوم پزشکی بهشتی ٨٥
١٠ کروبی مونا ١٢٠ پـزشــکــی علوم پزشکی تهران ٩٩
١١ جمالی نیلوفر ١٢٣ مهندسی مکانیک تهران ٨٩
١٢ شمس هنگامه ١٢٥ مهندسی مکانیک صنعتی شریف ٨٢
١٣ عاملی ساناز ١٣٢ پزشکی علوم پزشکی تهران ٨٤
١٤ قاسمی ساناز ١٣٢ مهندسی هوافضا صنعتی شریف ٨٤
١٥ احسانی سارا ١٣٤ زبان - ٩٥
١٦ سلیمی کیمیا ١٣٨ مهندسی معماری تهران ٩٤
١٧ الهی مروارید ١٥٠ پزشکی علوم پزشکی تهران ٨٤
١٨ جعفر نیا شیوا ١٥٠ دندانپزشکی علوم پزشکی تهران ٨٧
١٩ خسروی نسیم ١٥٣ پزشکی علوم پزشکی تهران ٨٤
٢٠ کتابی مقدم پردیس ١٧٠ پزشکی علوم پزشکی بهشتی ٨١
٢١ میرزازاده پونه ١٧١ مهندسی برق تهران ٩٢
٢٢ خلیلی سحر ١٧٥ مهندسی هوافضا صنعتی شریف ٧٦
٢٣ شاهکار پرنیان ١٧٥ مهندسی معماری تهران ٩٤
٢٤ اعتمادی نیکدخت ١٧٨ داروسازی علوم پزشكي تهران ٩٠
٢٥ ظهوری نیا شیده ١٨٠ دندانپزشکی علوم پزشکی تهران ٨٨
٢٦ نیافر مریم ١٨٥ مهندسی مکانیک تهران ٩٥
٢٧ خراسانی زاده شاداب ١٨٦ دندانپزشکی علوم پزشكي تهران ٩٠
٢٨ پرتوی بخش مارال ٢٠٠ مهندسی الکترونیک تهران ٨٠
٢٩ رشیدی آذین ٢٠٠ دندانپزشکی علوم پزشکی گیلان ٨٠
٣٠ ریاض داودی لیلا ٢٠٠ دندانپزشکی علوم پزشکی تهران ٨١
٣١ محمدی حسنیه زهرا ٢٠٠ مهندسي‌ معماری تهران ٨١
٣٢ وحید سپیده ٢٠٠ داروسازی علوم پزشکی تهران ٨١
٣٣ ابوالحسنی هانیه ٢٠٠ مهندسي معماري تهران ٨٨
٣٤ کیهان فر غزال ٢١٠ مهندسی عمران صنعتی شریف ٨٥
٣٥ سلیمی ساغر ٢١٣ پزشکی علوم پزشکی بهشتی ٨٢
٣٦ حقیقی سارا ٢١٣ دندانپزشکی علوم پزشکی بهشتی ٩٩
٣٧ بهروز الهه ٢٢٠ پزشکی علوم پزشکی رفسنجان ٨٠
٣٨ رعایائی اردکانی شبنم ٢٢٠ مهندسی مکانیک صنعتی شریف ٨٦
٣٩ امیرسرداری سارا ٢٣٥ مهندسی صنایع تهران ٩٦
٤٠ جهانگیری مریم ٢٤٣ دندانپزشکی البرز کرج ٩٣
٤١ بهلولی غزاله ٢٤٤ دندانپزشکی البرز کرج ٩٣
٤٢ گلستانی هانیه ٢٥٠ پـزشکـي علوم پزشکی بهشتی ٨٨
٤٣ جهانگیری سوده ٢٥٤ پـزشکـي علوم پزشکی شیراز ٩٣
٤٤ مهدی پور مه سیما 255 دندانپزشکی علوم پزشکی تهران ٩٥
٤٥ پور فلاح سمانه ٢٥٧ دندانپزشکی علوم پزشکی اصفهان ٨٩
٤٦ طاهرخانی مریم ٢٧٧ مهندسی کامپیوتر شهید بهشتی ٩٣
٤٧ فصیحی فرینا ٢٧٨ مهندسی شهرسازی تهران ٩٢
٤٨ بهروز لیلی ٢٨٠ پزشکی علوم پزشکی تهران ٨٣
٤٩ بصیری اصفهانی مژده ٢٨٠ پزشکی علوم پزشکی تهران ٨٤
٥٠ اویار حسین آنیتا ٢٨٢ داروسازی علوم پزشکی تهران ٩١
٥١ جنابی نیکی ٢٩٣ مهندسی معماری تهران ٩٤
٥٢ محمودزاده نیکی ٢٩٩ مهندسی پلیمر تهران ٩٤
٥٣ نقبائی سیده گیتی ٣٠٠ پزشکی علوم پزشکی تهران ٨١
٥٤ کاشانی امین لادن ٣٠٠ پزشکی علوم پزشکی تهران ٨٢
٥٥ صادقی رینه مریم ٣٠٠ مهندسی هوافضا صنعتی شریف ٨٥
٥٦ علوی زاده سیده فاطمه ٣٠١ مهندسی کامپیوتر تهران ٨٠
٥٧ شمشیری پور پریسا ٣٠١ پزشکی علوم پزشکی تهران ٩٢
٥٨ علمدار مینا ٣٠٥ مهندسی عمران خواجه نصیر ٩٤
٥٩ نوروزی نهال ٣٠٩ مهندسي‌بـرق اميركبير ٩٠
٦٠ رستمکلائی سیده پانیذ ٣١٥ مهندسی کامپیوتر شهید بهشتی ٨٦
٦١ حجتی طارمی وصال ٣٢٠ پزشکی علوم پزشکی تهران ٨٤
٦٢ عظیم زاده ندا ٣٢٠ پزشکی علوم پزشکی تهران ٨٤
٦٣ احمد آلاله ٣٢٧ پزشکی علوم پزشکی گیلان ٩٥
٦٤ زمانیان زینلی نگین ٣٣١ دندانپزشکي علوم پزشکی بهشتی ٩٦
٦٥ شیبانی کاشانی ثنا ٣٣٥ مهندسی متالوژی شریف ٩٦
٦٦ مولائیان ملیسا ٣٤٠ مهندسی شیمی علم و صنعت ٩٣
٦٧ فرجی نوشین ٣٤٢ پزشکی علوم پزشکی بهشتی ٩٠
٦٨ صبری نازنین ٣٤٢ مهندسی شیمی امیرکبیر ٩٤
٦٩ زمزم ریحانه ٣٦٦ مهندسی برق بهشتی ٩٤
٧٠ خضری شبنم ٣٧٣ مهندسی معماری تهران ٩١
٧١ بآبادی دلارام ٣٧٣ داروسازی علوم پزشکی شهید بهشتی ٩٣
٧٢ علی محمدزاده مریم ٣٨٢ دندانپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی ٩٣
٧٣ سلیمانی ابیانه هدی ٤٠٠ داروسازی علوم پزشکی شیراز ٨٠
٧٤ جواهری فاطمه ٤٠٠ مهندسي‌ کامپیوتر تهران ٨١
٧٥ چهرودی شیرین ٤٠٠ پزشکی علوم پزشکی اصفهان ٨٢
٧٦ بنی صدر گلناز ٤٠٠ پزشکی علوم پزشکی اصفهان ٨٤
٧٧ شربتی شیدا ٤٠٠ داروسازی علوم پزشکی بهشتی ٨٥
٧٨ غرائی نازلی ٤٠٠ مهندسی پزشکی امیرکبیر ٨٥
٧٩ حاتمی عاطفه سادات ٤٠٠ داروسازی علوم پزشکی اصفهان ٨٦
٨٠ شرافتی پور مبینا ٤٠٠ داروسازي علوم پزشکی تهران ٩٦
٨١ سامکی مهرنوش ٤٠١ مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف ٨٦
٨٢ علایی مرضیه ٤٠٨ مهندسی مکانیک امیرکبیر ٩١
٨٣ حاجیان مروارید ٤١٨ مهندسی عمران تهران ٨٩
٨٤ کرمانی گلریز ٤٢٠ مهندسی مکانیک امیرکبیر ٨٠
٨٥ خلیلی آندیا ٤٢٠ داروسازی علوم پزشکی شیراز ٨١
٨٦ محمدی جانان ٤٢٠ پزشکی علوم پزشکی تهران ٨٣
٨٧ شعبانی راوری نازنین ٤٢٠ داروسازی علوم پزشکی تهران ٨٦
٨٨ خانجانی نیلوفر ٤٢٤ مهندسی پلیمر تهران ٩٢
٨٩ مشایخی رخشان ٤٢٧ تجربی داروسازی تهران ٩٨
٩٠ طاهرخانچی بهار ٤٣٢ پزشکی علوم پزشکی بهشتی ٨٢
٩١ رستم نژاد مرجان ٤٤٠ پزشکی علوم پزشکی اصفهان ٨٢
٩٢ عابدینی فرزانه ٤٤٠ مهندسی عمران تهران ٩٣
٩٣ خان آبادی هدیه ٤٤٠ معماری داخلی علم و فرهنگ تهران ٩٤
٩٤ رهبری ملیکا ٤٤١ پزشکی قزوین روزانه ٩٤
٩٥ بخشایش ژاله ٤٤٢ مهندسی معماری شهید بهشتی ٨٣
٩٦ مجمع صنایع پارمیدا ٤٤٧ ریاضی مهندسی کامپیوتر علم و صنعت ٩٨
٩٧ فراهانی نهال ٤٥٠ پزشکی علوم پزشکی شیراز ٨٢
٩٨ آهن چیان مینو ٤٥٠ داروسازی علوم پزشکی بهشتی ٨٥
٩٩ جلالی فائزه ٤٥٢ مهندسی صنایع شریف ٩٥
١٠٠ هومان فر روشنک ٤٥٨ مهندسی برق امیرکبیر ٨٦
١٠١ طاهریان گلاره ٤٦٦ مهندسي معماري تهران ٩٠
١٠٢ محمدزاده ساناز ٤٦٨ پزشکی علوم پزشكي كرج ٩٠
١٠٣ روشنی رومینا ٤٧٠ مهندسی برق امیرکبیر ٩٥
١٠٤ هدایت زاده مهسا ٤٨٠ پـزشکي علوم پزشکی قزوین ٨٨
١٠٥ اثنی عشری نیکو ٥٠٠ پزشکی علوم پزشکی تهران ٨٠
١٠٦ مالکی مرضیه ٥٠٠ پزشکی علوم پزشکی گیلان ٨٠
١٠٧ تمامگر تامارا ٥٠٠ پزشکی علوم پزشکی مشهد ٨١
١٠٨ بهرام غفاری پریا ٥٠٠ پزشکی علوم پزشکی ساری ٨٢
١٠٩ شجاعی مهسا ٥٠٠ پزشکی علوم پزشکی تبریز ٨٤
١١٠ سراجی نیکو ٥٠٠ داروسازی علوم پزشکی تبریز ٨٥
١١١ غفاری اسکوئی مهتاب ٥٠٠ مهندسی عمران تهران ٨٥
١١٢ قلی نژاد نسیم ٥١٠ پزشکی علوم پزشکی اصفهان ٩٢
١١٣ صدیق نیا آذین ٥٦٠ دندانپزشکی علوم پزشکی بهشتی ٨٨
١١٤ طاهری غزاله ٥٦٢ پزشکی علوم پزشکی اصفهان ٩٢
١١٥ محمدی سربند صبا ٥٦٤ مهندسی معماری تهران ٩٣
١١٦ صادقی حانیه ٥٧٥ مهندسی معماری تهران ٩٤
١١٧ جمشیدی غزاله ٥٧٨ پـزشکي علوم پزشکی بهشتی ٨٩
١١٨ یزدی نیا فهیمه ٦٠٠ پزشکی علوم پزشکی تبریز ٨١
١١٩ صادقی کیانا ٦٠٠ پزشکی علوم پزشکی زنجان ٨٢
١٢٠ کسانیال مانیا ٦٠٠ پزشکی علوم پزشکی همدان ٨٢
١٢١ سعادت سارا ٦٠٠ پزشکی علوم پزشکی زنجان ٨٥
١٢٢ ناظرانی هوشمند تارا ٦٠٠ پزشکی علوم پزشکی تهران ٨٦
١٢٣ نوروزی نگار ٦٠٠ پزشکی علوم پزشکی همدان ٨٦
١٢٤ صمدیان پور صدف ٦٠٠ مهندسی صنایع تهران ٨٧
١٢٥ کاظمی پانته آ ٦٠٠ مهندسی شیمی علم و صنعت ٨٧
١٢٦ کرمانی الناز ٦١٠ مهندسی عمران تهران ٨٠
١٢٧ داهی سارا ٦٢١ مهندسی معماری تهران ٨٥
١٢٨ حجازی امیری الهام ٦٣٤ دندانپزشکی علوم پزشکی تهران ٨٥
١٢٩ اسدی یاسمین ٦٣٤ مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف ٩١
١٣٠ امینی کیانا ٦٣٩ مهندسی شیمی صنعتی شریف ٨٩
١٣١ پیروی نوشین ٦٤٠ پزشکی علوم پزشکی اصفهان ٨٥
١٣٢ مبینی هانیه ٦٤٢ مهندسی معماری شهید بهشتی ٩١
١٣٣ بهرامی یکتا نگار ٦٤٩ داروسازی علوم پزشکی اصفهان ٩٣
١٣٤ لک پور تارا ٦٥٠ پزشکی علوم پزشکی همدان ٨٦
١٣٥ جعفرآبادی کیانا ٦٦٠ پزشکی علوم پزشكي کرج ٩٦
١٣٦ اولادزاد عباس آبادی نسترن ٦٦٨ مهندسی صنایع تهران ٩٣
١٣٧ ساعد غزال ٦٨١ مهندسی عمران امیرکبیر ٩٢
١٣٨ ثقفی دنا ٦٨٢ پزشکی علوم پزشكي قزوين ٩٢
١٣٩ میرهادی آسا ٦٨٤ مهندسی صنایع تهران ٩٦
١٤٠ نادری شانجانی نیوشا ٦٨٦ مهندسی معماری تهران ٩٦
١٤١ علمدار مینا ٦٩١ مهندسی معماری تهران ٩٤
١٤٢ حاجی حسنی بغداد آباد بیتا ٦٩٣ دندانپزشکی علوم پزشکی ساری ٩٣
١٤٣ قائمی سیده یگانه ٦٩٥ پزشکی علوم پزشكي قزوين ٩٠
١٤٤ حکمی سارا ٧٠٠ مهندسی الکترونیک تهران ٨٠
١٤٥ والی تبسم ٧٠٠ پزشکی علوم پزشکی بابل ٨٠
١٤٦ جهان پناه هنگامه ٧٠٠ پزشکی علوم پزشکی بوشهر ٨٢
١٤٧ مجیدی بهاران ٧٠٠ پزشکی علوم پزشکی قزوین ٨٣
١٤٨ مسافری راد نگین ٧٠٠ پزشکی علوم پزشکی قزوین ٨٣
١٤٩ داداش زاده رکسانا ٧٠٠ پزشکی علوم پزشکی ساری ٨٤
١٥٠ قدس الهی نسیم ٧٠٠ داروسازی علوم پزشکی تبریز ٨٦
١٥١ کریمی آهنگ ٧٠٠ داروسازی علوم پزشکی مازندران ٨٦
١٥٢ نوعی الیانا ٧٠٠ پزشکی علوم پزشکی تبریز ٨٦
١٥٣ حقایق خراسانی فریناز ٧٠٠ پزشکی علوم پزشکی سمنان ٨٧
١٥٤ خیاط غزاله ٧٠٠ پزشکی علوم پزشکی اراک ٨٨
١٥٥ فاتحی ثریا ٧٠٠ مهندسی صنایع تهران ٨٨
١٥٦ مشهودی یاسمن ٧٠٠ پـزشکي علوم پزشکی گیلان (رشت) ٨٨
١٥٧ مهر پریناز ٧٠٠ مهندسی کامپیوتر تهران ٨٩
١٥٨ وکیلی میرزمانی آناهیتا ٧٠٢ مهندسی معماری شهید بهشتی ٨٤
١٥٩ سرابادان ملیکا ٧٠٣ پزشکی علوم پزشكي ایران ٩٦
١٦٠ سعیدیان فخرالسادات ٧٠٨ دندانپزشکی علوم پزشكي اردبيل ٩٠
١٦١ صادقی نگین ٧١٠ پـزشکي علوم پزشکی تهران ٨٨
١٦٢ کریمی طاهری کیمیا ٧١٥ پـزشکي علوم پزشکی شهید بهشتی ٩٣
١٦٣ رستمی پور پریا ٧٢٠ مهندسی صنایع تهران ٨٨
١٦٤ نعمانی صدف ٧٢٢ مـهندسي مكانيك خواجه نصیر ٩٠
١٦٥ سیفی گلنوش ٧٢٦ پزشکی علوم پزشکی گیلان ٩٣
١٦٦ رهبری ملیکا ٧٢٧ پزشکی  علوم پزشکی قزوین  ٩٤
١٦٧ آبی نما روژین ٧٣٣ داروسازی علوم پزشکی تهران ٩٥
١٦٨ بابلیان ساغر ٧٣٥ پزشکی علوم پزشکی رشت ٩٥
١٦٩ فروتن موژان ٧٣٨ دندانپزشکی علوم پزشکی سمنان ٩١
١٧٠ اسمعیل زاده نیلوفر ٧٣٩ پزشکی علوم پزشکی مازندران ٨٦
١٧١ محمد زاده طهورا ٧٤١ مهندسی پلیمر تهران ٩٢
١٧٢ همدانچی هاله ٧٤٦ مهندسی معماری شهید بهشتی ٨٩
١٧٣ مهیمنی پارمیس 750 مهندسی متالوژی امیرکبیر ٩٨
١٧٤ شاه بداغ خان گل آذین ٧٥٠ پـزشکـي علوم پزشکی مازندران (ساری) ٨٨
١٧٥ نیا نیک کار سارا ٧٦٠ مـهندسي معماري تهران ٨١
١٧٦ حقیقی خوشخو یاسمن ٧٧٥ مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف ٨٦
١٧٧ حاج ابوالقاسم املیا ٧٧٩ مهندسی پزشکی امیرکبیر ٩٢
١٧٨ عابدی محیا ٧٨٣ داروسازي علوم پزشكي اصفهان ٩٠
١٧٩ صدیقی مریم ٧٨٣ مهندسی مکانیک تهران ٩١
١٨٠ مشیری بیتا ٧٨٧ مهندسي معماري تهران ٨٨
١٨١ چگینی پرستو ٧٩٥ مهندسی معماری شهید بهشتی ٨٩
١٨٢ زین الدین مهشید ٧٩٩ مهندسی کامپیوتر خواجه نصیر ٩٩
١٨٣ خوشنویسان لادن ٨٠٠ مهندسی برق علم و صنعت ٨٢
١٨٤ فرنودی عسل السادات ٨٠٠ داروسازي علوم پزشکی تهران ٨٣
١٨٥ ابوالفضلی مانلی ٨٠٠ پزشکی علوم پزشکی بابل ٨٤
١٨٦ توکلی برازجانی غزال ٨٠٠ پزشکی علوم پزشکی اهواز ٨٤
١٨٧ فاضل بهاره ٨٠٠ پزشکی علوم پزشکی همدان ٨٤
١٨٨ معلم نیلوفر ٨٠٠ پزشکی علوم پزشکی اصفهان ٨٤
١٨٩ ابراهیمی شقایق ٨٠٠ پزشکی علوم پزشکی کرمان ٨٥
١٩٠ جلیل زاده افشاری کیانا ٨٠٠ پزشکی علوم پزشکی کرمان ٨٥
١٩١ زمانی شبنم ٨٠٠ پزشکی علوم پزشکی رشت ٨٥
١٩٢ کوچک کوثری آویش ٨٠٠ مـهندسی برق شهید بهشتی ٨٥
١٩٣ زابلی بهابادی شایا ٨٠٠ مهندسي معماري تهران ٨٨
١٩٤ اصغری مبینا ٨٠٥ ریاضی مهندسی صنایع الزهرا ٩٨
١٩٥ شاهرخ نیا نازنین ٨١٤ پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی ٩٥
١٩٦ پرخیده رؤیا ٨٢٠ پزشکی علوم پزشکی اهواز ٨١
١٩٧ قوام سیده مریم ٨٢٠ پزشکی علوم پزشکی بهشتی ٨٥
١٩٨ مریدانی ساحل ٨٣٠ پزشکی علوم پزشكي رشت ٩٠
١٩٩ زمانی نظر هلیا ٨٤١ مهندسی مکانیک  پ شریف ٩٨
٢٠٠ سعیدی گرگانی صدف ٨٤٤ مهندسي پليمر تهران ٩٠
٢٠١ مهدوی افشار مریم 850 پزشکی علوم پزشکی گیلان ٩٦
٢٠٢ نوری زنوز زهرا 850 مهندسی معدن تهران ٩٣
٢٠٣ نجاری نسترن ٨٥٩ مهندسی صنایع اميركبير ٩٠
٢٠٤ سلیمانی بابادی حوریسا ٨٦٢ مهندسی شیمی امیرکبیر ٩٤
٢٠٥ فتحی وند خلیلی دل ارام 864 فیزیک  تهران ٩٦
٢٠٦ دشتی مقدم پرنیان ٨٦٥ مهندسی شهرسازی تهران ٩٩
٢٠٧ روفه شقایق ٨٦٦ داروسازی علوم پزشکی اصفهان ٩١
٢٠٨ احسانی سارا ٨٧٧ داروسازی علوم پزشکی بهشتی ٩٥
٢٠٩ رضوانخواه تارا ٨٨٣ پزشكي علوم پزشكي رشت ٩٠
٢١٠ قورچیان مهسا ٨٨٤ مهندسی معماری تهران ٩٤
٢١١ رحمتی پریسا ٨٩٨ مهندسی صنایع تهران ٩١
٢١٢ بهارستانی نسیم ٩٠٠ پزشکی علوم پزشکی سمنان ٨١
٢١٣ رحیمیان سپیده ٩٠٠ پزشکی علوم پزشکی سمنان ٨١
٢١٤ حسن تاش زهرا ٩٠٠ دندانپزشکی علوم پزشکی قزوین ٨٢
٢١٥ روحانی رانکوهی لیلا ٩٠٠ مهندسي معماري شهید بهشتی ٨٢
٢١٦ مهرمانی شبنم ٩٠٠ پزشکی علوم پزشکی تهران ٨٣
٢١٧ عطائی کرمانی تینا ٩٠٠ مهندسی شیمی صنعتی شریف ٨٤
٢١٨ ناطرانی هوشمند تینا ٩٠٠ پزشکی علوم پزشکی تهران ٨٦
٢١٩ خان محمد روژین ٩٠٠ دندانپزشکی علوم پزشکی تهران ٨٧
٢٢٠ شایان کیا عسل ٩٠٠ دندانپزشکی علوم پزشکی تهران ٨٧
٢٢١ داودیان زهرا ٩٠٠ ریاضی مهندسی صنایع امیرکبیر ٩٨
٢٢٢ سیف الهی سحر ٩٠٣ مهندسی معماری تهران ٩٥
٢٢٣ روشن نفس شادی ٩٠٧ پزشکی آزاد قم ٩٨
٢٢٤ مولایی ارایی مینا ٩١٢ پزشکی علوم پزشكي کاشان ٩٦
٢٢٥ محمدپور متینا ٩١٥ مهندسی مکانیک علم و صنعت ٩٩
٢٢٦ صباحی نرگس ٩٢٢ زیست سلولی مولکولی علوم پزشکی تهران ٩١
٢٢٧ حلاجیان مرضیه ٩٣٠ مهندسی کامپیوتر شهید بهشتی ٩٦
٢٢٨ بهرامی سوگند ٩٣٢ علـوم مهنـدسـی تهران ٩٩
٢٢٩ ایمان خوان مهشید ٩٣٤ پزشکی علوم پزشكي رشت ٩٠
٢٣٠ نصیری پریسا ٩٣٥ مـهندسـي عـمـران خواجه نصير ٩٠
٢٣١ هاشمی کیانا ٩٣٨ علـوم کامپیـوتـر علم و صنعت ٩٩
٢٣٢ قندچی ماه یار ٩٤٠ مهندسی برق شهید بهشتی ٩٥
٢٣٣ طهرانی پور پردیس ٩٤٤ مهندسی کامپیوتر خواجه نصیر ٩٦
٢٣٤ فقیهی سپیده ٩٤٧ مهندسی هـوافضـا صنعتی شریف ٩١
٢٣٥ فرهنگ درسا ٩٥٠ مهندسی کامپیوتر امیرکبیر ٩٨
٢٣٦ حزین سارا ٩٥٠ مهندسی برق شهید بهشتی 94
٢٣٧ پیری نیری پرستو ٩٥٢ مهندسی برق امیرکبیر ٨٨
٢٣٨ پرسا فاطمه ٩٥٤ داروسازی آزاد تهران ٩٣
٢٣٩ شاهین پریا ٩٥٥ مهندسی معماری علم و صنعت ٩١
٢٤٠ حاجی شرفی ستاره ٩٦٠ مهندسی پلیمر امیرکبیر ٩٨
٢٤١ رضوی ارغوان ٩٦٠ پزشکی علوم پزشکی رشت ٩٠
٢٤٢ ارجمندی شقایق ٩٦٣ مهندسی متالوژی امیرکبیر ٩٨
٢٤٣ رزمجوئی سها ٩٦٤ پـزشکي علو م پزشکی سمنان ٨٩
٢٤٤ مجلسی آتنا ٩٦٦ مهندسی شیمی تهران ٩١
٢٤٥ شاه محمدخانی هلیا ٩٦٩ مهندسی معماری شهیدبهشتی ٩٥
٢٤٦ قنبری هنگامه ٩٧٢ مهندسی معماری علم و صنعت ٩١
٢٤٧ فراهانی پانیذ ٩٧٧ مهندسی عمران امیرکبیر ٩٥
٢٤٨ ثابت نورا ٩٨٠ پزشکی آزاد تهران ٩٣
٢٤٩ حسینی مهسا ٩٨٠ مهندسی عمران تهران ٨٧
٢٥٠ محمدی ملیکا ٩٨١ داروسازی علو م پزشکی شیراز ٩٣
٢٥١ فرح روز کیمیا ٩٩١ مهندسی عمـران علم و صنعت ٩٩
٢٥٢ مهدی یار پگاه ٩٩٢ پزشکی علوم پزشكي گرگان ٩٦