طراحی سایت
X

باشگاه دو رقمی ها

باشگاه دو‌رقمی‌ها

شمارهنام خانوادگینامرتبهرشتهدانشگاهسال تحصیلی
1سعیدی نیاسمر10زبان-95
2الویریحوریه15مهندسی کامپیوترامیرکبیر80
3غلامینپریسان17دندانپزشکيعلوم پزشکی تهران86
4روحانی زادهمرسده22پزشکیعلوم پزشکی تهران80
5شکوردلارام25پزشکیعلوم پزشکی تهران85
6میرزازادهپونه28زبان-92
7امیرسرداریسارا29هنرتهران96
8شاهکارپرنیان33مـهندسی بـرقصنعتی شریف94
9ابوصباشفق37هنر-92
10راستاد کوچصفهانیشاداب40پزشکیعلوم پزشکی تهران81
11چیت سازفوژان48دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران92
12بشیریپروانه49زبان-93
13اربابمونا50پـزشكيعلوم پزشکی تهران85
14سجادیسودابه سادات52دندانپزشکیعلوم پزشکی بهشتی82
15وفایینگین52دندانپزشکیعلوم پزشكي تهران90
16نریمانیریحانه54پزشکیتهران95
17سیاریمریم58دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران91
18بشیریپروانه62مهندسی مکانیکدانشگاه تهران93
19مصباحی طریقیآناهید63زبانتهران96
20فدائیشهرزاد66مهندسی معماریشهید بهشتی86
21اسدییاسمین73زبانتهران91
22حق زارعشبنم74مهندسي‌برقصنعتی شریف90
23مجتبویهلیا76پزشکیعلوم پزشکی تهران91
24منصورساینا79زبانتهران91
25سید احدیمارال82پزشکیعلوم پزشکی تهران81
26فروغینیوشا82داروسازیعلوم پزشکی بهشتی85
27مصباحی طریقیآناهید83مهندسی کامپیوترتهران96
28محمودزادهنیکی84مـهندسی مکانیکصنعتی شریف94
29نادری شانجانینیوشا84زبانتهران96
30عابدینیفرزانه86زبان-93
31شریفیانپریسا89مهندسی کامپیوترتهران94
32شهید زاده اسدینوشین91مهندسی نرم افزاردانشگاه تهران93
33سرتیپیمینا92مهندسي‌برقصنعتی صنعتی شریف76