باشگاه دو رقمی ها

باشگاه دو‌رقمی‌ها

ردیفنام خانوادگینامرتبهرشتهدانشگاهسال تحصیلی
١سعیدی نیاسمر١٠زبان-٩٥
٢الویریحوریه١٥مهندسی کامپیوترامیرکبیر٨٠
٣ایران بخشسارا١٧زبان-٩٧
٤غلامینپریسان١٧دندانپزشکيعلوم پزشکی تهران٨٦
٥ایران بخشسارا٢٢فیزیکصنعتی شریف٩٧
٦روحانی زادهمرسده٢٢پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٠
٧شکوردلارام٢٥پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٥
٨میرزازادهپونه٢٨زبان-٩٢
٩امیرسرداریسارا٢٩هنرتهران٩٦
١٠شاهکارپرنیان٣٣مـهندسی بـرقصنعتی شریف٩٤
١١ابوصباشفق٣٧هنر-٩٢
١٢راستاد کوچصفهانیشاداب٤٠پزشکیعلوم پزشکی تهران٨١
١٣چیت سازفوژان٤٨دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران٩٢
١٤بشیریپروانه٤٩زبان-٩٣
١٥اربابمونا٥٠پـزشكيعلوم پزشکی تهران٨٥
١٦وفایینگین٥٢دندانپزشکیعلوم پزشكي تهران٩٠
١٧سجادیسودابه سادات٥٢دندانپزشکیعلوم پزشکی بهشتی٨٢
١٨نریمانیریحانه٥٤پزشکیتهران٩٥
١٩سیاریمریم٥٨دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران٩١
٢٠بشیریپروانه٦٢مهندسی مکانیکدانشگاه تهران٩٣
٢١مصباحی طریقیآناهید٦٣زبانتهران٩٦
٢٢سفارینگین٦٦مهندسی برقدانشگاه تهران٩٧
٢٣فدائیشهرزاد٦٦مهندسی معماریشهید بهشتی٨٦
٢٤پورنامداریانشقایق٦٨هنر-٩٨
٢٥اسدییاسمین٧٣زبانتهران٩١
٢٦حق زارعشبنم٧٤مهندسي‌برقصنعتی شریف٩٠
٢٧مجتبویهلیا٧٦پزشکیعلوم پزشکی تهران٩١
٢٨منصورساینا٧٩زبانتهران٩١
٢٩فروغینیوشا٨٢داروسازیعلوم پزشکی بهشتی٨٥
٣٠سید احدیمارال٨٢پزشکیعلوم پزشکی تهران٨١
٣١مصباحی طریقیآناهید٨٣مهندسی کامپیوترتهران٩٦
٣٢نادری شانجانینیوشا٨٤زبانتهران٩٦
٣٣محمودزادهنیکی٨٤مـهندسی مکانیکصنعتی شریف٩٤
٣٤عابدینیفرزانه٨٦زبان-٩٣
٣٥شریفیانپریسا٨٩مهندسی کامپیوترتهران٩٤
٣٦شهید زاده اسدینوشین٩١مهندسی نرم افزاردانشگاه تهران٩٣
٣٧سرتیپیمینا٩٢مهندسي‌برقصنعتی صنعتی شریف٧٦
٣٨پورنامداریانشقایق٩٨زبان-٩٨