باشگاه تک رقمی ها

باشگاه تک‌رقمی‌ها

شمارهنام خانوادگینامرتبهرشتهدانشگاهسال تحصیلی
1غلامینپریسان1آزپزشکیدانشگاه تهران86
2وفایینگین2آزدندانپزشکيدانشگاه تهران90
3اربابمونا2زبانتهران85
4جعفریشیرین2هنرتهران91
5آگاهالمیرا4پـزشكيعلوم پزشكي تهران90
6شهید زاده اسدینوشین6زبان-93
7عسکریانثمین9مهندسی مکانیکدانشگاه تهران82