افتخارات

کسب رتبه اول دانش آموزی مرآت بهمن 97

کسب رتبه اول کشور در آزمون مرآت بهمن 97 توسط دانش آموزان پایه ششم

کسب رتبه دو کشور دوم کشور در آزمون مرآت بهمن 97 توسط دانش آموزان پایه پنجم

کسب رتبه سوم کشور در آزمون مرآت بهمن 97 توسط دانش آموزان پایه چهارم

کسب رتبه اول مسابقات شعر توسط النا دهقان

کسب رتبه دوم مسابقات فرهنگی توسط آرام بلوری

کسب رتبه اول کشور در آزمون علوم پایه ( تیمز) دی ماه97 توسط دانش آموزان پایه ششم

کسب رتبه سوم کشور توسط آتوسا محرابی در آزمون علوم پایه ( تیمز) دی ماه 97

کسب رتبه اول کشور در آزمون مرآت آبان 97 توسط دانش آموزان پایه ششم

کسب رتبه اول کشور در آزمون مرآت آبان 97 توسط دانش آموزان پایه ششم

کسب مقام دوم مسابقات هندبال سال تحصیلی 98 - 97

کسب مقام دوم ژیمناستیک تهران

کسب مقام اول شنا در مسابقات منطقه

کسب مقام اول شنا در مسابقات منطقه