مسابقات ورزشی

مسابقات ورزشی

کسب مقام سوم مسابقات انفرادی رشته بدمینتون منطقه ۳ 

توسط دانش آموز آرینا آقایی


کسب رتبه نخست مسابقات بسکتبال منطقه 3


ردیفنام خانوادگینام
1استادعلی مخملبافپریا
2جمشیدیکیانا
3رمضاندیبا
4رهبرفرزامیکیانا
5زره شناسکیمیا
6کاظمی نیافاطمه
7محمدیآلا
8ولایتیآوا

کسب رتبه نخست مسابقات بسکتبال منطقه 3


ردیفنام خانوادگی و نام
1مهرسا اسماعیلی
2افروز اشرف زاده
3کیمیا زره­شناس
4آلا محمدی
5آوا ولایتی
6درسا گله­داری
7فاطمه کاظمی نیا
8پریا استادعلی­مخملباف

اسامی دانش آموزان تیم بسکتبال


ردیفنام خانوادگی و نام
1اسماعیلی نمینی مهرسا
2اشرف زاده افروز سادات
3اندایش روژین
4سیاوشی رکسانا
5علی پور سحر
6گله داری درسا
7یزدان پناهی نگین
8یوسفی المیرا
ردیفنام خانوادگی و نام
1شریفی پویا سنا
2اندایش روژین
3حاجی سنا
4حمیدی ریحانه
5رکسیاوشی سانا
6فخر طباطبایی پریسا
7یزدان پناهی نگین
8یوسفی المیرا

کسب رتبه نخست مسابقات بسکتبال منطقه 3


ردیفنام خانوادگینام
1استادعلی مخملبافپریا
2جمشیدیکیانا
3رمضاندیبا
4رهبرفرزامیکیانا
5زره شناسکیمیا
6کاظمی نیافاطمه
7محمدیآلا
8ولایتیآوا