مسابقات بین المللی

مسابقات بین المللی

برگزیدگان مسابقات بین المللی ریاضی کانگورو


ردیفنام خانوادگینام
1ابوعلینیوشا
2احمد قشلاقیثنا
3اسکندریروشا
4اصغری نژادنیوشا
5بیت اله پورآیلی
6پلوسپریا
7پورنامداریانشقایق
8ترابی نژادمینا
9حسینی بافیالمیراسادات
10حشدریدیبا
11حقیریتارا
12حقیقیسنا
13داودیانزهرا
14دیوانی آذرباوان
15رحمانیپروشات
16رستگارژینا
17رضائیانمعصومه
18زمانی نظرهلیا
19سحابیحسنا
20سعادت نژادشهرزاد
21عارف پورآرمیتا
22عالی فکردرسا
23عرب پورسارا
24عرب پورصبا
25عطاییمبینا
26علیزاده خواجه ایممحدثه
27علیمردانیفاطمه
28غیابیملینا
29فرهنگدرسا
30فیض الهیساینا
31کیارس شیرازیکیمیا
32گرشاسبیزهرا
33لطفیپارمیس
34مجمع صنایعپارمیدا
35محمودی فردنسترن
36مشق دوستترانه
37مؤذن سرخیمبینا
38میرباقری دهاقانیمریم سادات
39میرغضنفریپرنیان
40نوریملیکا
41همتیآیسان

برگزیدگان مسابقات بین المللی ریاضی کانگورو


ردیفنامنام خانوادگی
1فریماایران بخش
2هلیاحاجی فرج اله زمان
3تاراحقیری
4زهراداودیان
5باواندیوانی آذر
6شهرزادسعادت نژاد
7محدثهعلیزاده خواجه ایم
8درسافرهنگ
9ملیکانوری
10نگینسفاری
11پرستوعزیزالدین
12پریسافخر طباطبایی
13فاطمهشهمیرزادی
14ساراایران بخش
15ارشینسلطان بایزیدی
16آریسامنشی زاده

مسابقات جهانی ریاضی IMC-2018


ردیفنامنام خانوادگی
1نیوشاابوعلی
2ثنا احمدقشلاقی
3نیوشااصغری نژاد
4پریاپلوس
5شقایقپورنامداریان
6حسناسحابی
7ساراعرب پور
8محدثهعلیزاده خواجه ایم
9نفیسهکاظمی نیا
10نیکیمحمدی بیدهندی
11طنازمحمدی مقدم
12ترانهمشق دوست
13پرنیانمیرغضنفری
14هیوا ناظری

ضمنا دانش آموز پریسا فخر طباطبایی موفق به دریافت مدال طلا در مرحله مسابقات IMC شده است.

مسابقات جهانی ریاضی IMC-2017- هند


ردیفنامنام خانوادگی
1الههارمنده
2شقایقپور نامداریان
3میناترابی نژاد
4هلیاحاجی فرج اله زمان
5مهساحسین میخچی
6المیرا ساداتحسینی بافی
7تاراحقیری
8زهراداودیان
9باواندیوانی آذر
10پروشاترحمانی
11معصومهرضائیان
12حسناسحابی
13هاناصفایی پور
14ساراعرب پور
15صباعرب پور
16محدثهعلیزاده خواجه ایم
17پریسافخر طباطبایی
18درسافرهنگ
19ساینافیض الهی
20فاطمهمبارکی
21پارمیدامجمع صنایع
22مریم ساداتمیرباقری دهاقانی
23ملیکانوری

مرحله اول مسابقات جهانی ریاضی IMC- تایلند 2016


ردیفنامنام خانوادگی
1اسمااشراقی
2ساراامین فر
3فائزهبیات
4ستارهجواهری
5نگینزرگریان
6سونیاسحرخیز
7نگینسفاری
8ستارهسلطانیه
9پرستوعزیزالدین
10پریسافخرطباطبایی
11فاطمهقرشی
12صدفقره گونه
13حانیهمغاری
14پریساهاشمی

مسابقات جهانی ریاضی IMC-2019


ردیفنام خانوادگینامپایه
1آقاییآرینادهم
2اسکندریروشایازدهم
3اصغری نژاد نیوشایازدهم
4صانعیهستیدهم
5صفائیانسایهدهم
6مشق دوست ترانهیازدهم
7مکی آل آقادرسایازدهم