المپیادهای علمی

المپیاد های علمی

ردیفنامنام خانوادگیرشتهپایه
1درساخلفیریاضیدهم
2هستیصانعیریاضیدهم
3ترانهمشق دوستریاضییازدهم
4آیسانهمتیریاضییازدهم
5پانیذابوعلی زادهشیمیدهم
6شایلیاحمدیشیمیدهم
7فاطمهاحمدی آشتیانیشیمییازدهم
8صبااکبری فراهانیشیمییازدهم
9دریاایپچیانشیمییازدهم
10ترمهجوهریشیمییازدهم
11غزلروحانیشیمییازدهم
12زهراسمیعیشیمییازدهم
13هانیهبرزگر شمسشیمییازدهم
14ماناعبدالباقیشیمییازدهم
15غزالهفرهنگشیمییازدهم
16سارینافلاحیشیمییازدهم
17الیاکبودانیشیمییازدهم
18پانیذکیومرثیشیمییازدهم
19آمالمرادی مقدمشیمییازدهم
20غزلروحانیزیستیازدهم
21بهارروزبهانیزیستیازدهم
22مهشادشایگانزیستیازدهم
23ملیناآهنگر سریزدیادبییازدهم
24نیوشاابوعلیادبییازدهم
25پریساایزدیادبییازدهم
26نهالبابایی بالانجیادبییازدهم
27آیلیبیت اله پورادبییازدهم
28مرواریدرهبرادبییازدهم
29پارمیسلطفیادبییازدهم
30غزلروحانیسلول بنیادییازدهم
ردیفنام و نام خانوادگیرشته
1ثنا احمد قشلاقیریاضی
2صدف بلوریریاضی
3مینا ترابی نژادریاضی
4دیبا حشدریریاضی
5مهتاب سیدمیرزاییریاضی
6محدثه علیزادهریاضی
7نفیسه کاظمی نیاریاضی
8ترانه مشق دوستریاضی
9فاطمه منافیریاضی
10آیسان همتیریاضی
11مبینا عطاییفیزیک
12زهرا گرشاسبیفیزیک
13ثنا احمد قشلاقیکامپیوتر
14المیرا حسینیکامپیوتر
15باوان دیوانی آذرکامپیوتر
16محدثه علیزادهکامپیوتر
17ترانه مشق دوستکامپیوتر
18مینا پرسازیست شناسی
19ملیکا رحمانیزیست شناسی
20مهتاب شرفیان مقدمزیست شناسی
21بی تا شمسزیست شناسی
22سارینا فلاحیزیست شناسی
23مبینا کاوسیزیست شناسی
24آوا ولایتیزیست شناسی
25هستی آریانفرشیمی
26مائده جنتیشیمی
27ثنا خلیلیشیمی
28غزل روحانیشیمی
29شادی روشن نفسشیمی
30حوریا عباس زادیشیمی
31نیوشا فاضلیشیمی
32مبینا کاوسیشیمی
33آناهیتا کریمیشیمی

پذیرفته شدگان المپیاد کشوری مرحله اول- اسفند 95


ردیفنام و نام خانوادگیرشته
1اسما اشراقیریاضی
2المیرا حسین بافیریاضی
3باوان دیوانی آذرریاضی
4هوری طیارزادهریاضی
5آرمیتا عارف پورریاضی
6پریسا فخرطباطبائیریاضی
7فاطمه قرشیریاضی
8آریسا منشی زاده نائینیریاضی
9میرباقری دهاقانی مریم ساداتریاضی
10پریسا هاشمیریاضی
11اندایش روژینکامپیوتر
12ایران بخش ساراکامپیوتر
13عزیزالدین پرستوکامپیوتر
14فخرطباطبائی پریساکامپیوتر
15شیر شکار به آذینکامپیوتر
16حسن زاده نیکاکامپیوتر
17ایران بخش سارافیزیک
18حسنی مطهرهفیزیک
19سفاری نگینفیزیک
20منشی زاده نائینی اریسافیزیک
21مرسده نصاریزیست شناسی
22عسل کریمانزیست شناسی
23رکسانا سیاوشیزیست شناسی
24نگین سادات زرگریانزیست شناسی
25زهرا سجادیهزیست شناسی
26امین فر ساراشیمی
27حسینی لعیاشیمی
28زمانی نیوشاشیمی
29سیاوشی رکساناشیمی
30صمدی کیمیاشیمی
31علیپور سحرشیمی
32یزدان خواه کناری پریساشیمی
33یوسفی المیراشیمی
34اژدری شقایقادبی

پذیرفته شدگان المپیاد کشوری مرحله اول- بهمن 94


ردیفنام خانوادگینامرشته
1جواهریستارهریاضی
2حاجیسناریاضی
3حلاجیانمرضیهریاضی
4سلطانیهستارهریاضی
5عزیزالدینپرستوریاضی
6فخرطباطباییپریساریاضی
7قرشیفاطمهریاضی
8محمدی بیدمشکیروژانریاضی
9میرزاییانلیلیریاضی
10جعفرآبادیکیاناشیمی
11شرافتی پورمبیناشیمی
12معصومیتیناشیمی
13مولائی اسکوییسیده صمیمهشیمی
14ذاکر ابراهیمیشایستهفیزیک
15جاویدیالههفیزیک
16حاجی محمدیمهتافیزیک
17فتحی ونددل آرامفیزیک
18فرشچیفاطمهفیزیک
19حاجیسناکامپیوتر
20حلاجیانمرضیهکامپیوتر
21خوشبختآینازکامپیوتر
22فخرطباطباییپریساکامپیوتر
23محمدی بیدمشکیروژانکامپیوتر
24میرزاییانلیلیکامپیوتر
25محمدی بیدمشکیروژاننجوم
26امامینسیمزیست
27بیاتفاطمهزیست
28کریمانعسلزیست
29قادی اسکندریمیناادبی
30آل صفرآذینادبی
31شامیآیلینادبی
32شریفی پویاسناادبی
33قادریانکیاناادبی
34گیراگوسیانایدتادبی
35مولائی اسکوییسیده صمیمهادبی
36نادرینیوشاادبی
37مظاهرینازیادبی